Intézetünk évzáró rendezvényén, 2022. december 16-án először adták át a Péter Katalin-díjat, amelyet Újlaki-Nagy Réka nyert el. A rendezvényen Hanák Péter-díjban részesült Fedeles-Czeferner Dóra, Csunderlik Péter és Révész Tamás.


evzaro 4

A Péter Katalin-díj célja a kora újkori történész szakma kiváló teljesítményeinek elismerése, amelyhez Péter Katalin szellemi hagyatéka kiváló alapot teremt. A BTK Történettudományi Intézet Péter Katalin történészre emlékezve olyan szerzői műveket jutalmaz, amelyek a kora újkori magyar történelem (1526–1800) tárgykörében jelentek meg, műfajra való tekintet nélkül. A díjazott mű lehet monográfia, szövegközlés, vagy egy nagyobb lélegzetű, meghatározó jelentőségű tanulmány.

A díjat első alkalommal Újlaki-Nagy Réka, intézetünk tudományos munkatársa kapta, akinek Christians or Jews?  Early Transylvanian Sabbatarianism (1580–1621) című munkáját Molnár Antal, intézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója méltatta.

Újlaki-Nagy Réka kolozsvári és szegedi tanulmányai után az erfurti egyetemen doktorált 2021-ben. Elsődlegesen Erdély vallástörténetét kutatja, azon belül is a radikális reformációra, és főleg az erdélyi szombatosokra fókuszál. Számos tanulmánya jelent meg magyarul és idegen nyelven is, önálló kötetet a Balassi kiadónál 2019-ben publikált. Legjelentősebb vállalása az „Atyák mondásai” és a hozzá fűzött kommentárok Péchi Simon fordításában című mű kiadása, amely az erdélyi szombatosság egyik legjelentősebb szövege. 

A szombatosság az európai reformációtörténet egyik legizgalmasabb jelensége, ennek ellenére lényegében ismeretlen, főleg a nemzetközi történetírásban. Az első és egyben utolsó német nyelvű monográfia 1894-ben jelent meg a történetükről, a közösség sorsának monografikus feldolgozására azóta sem vállalkozott senki, hiszen örökségüket egyetlen vallási intézmény sem vállalta fel. A róluk szóló csekély számú forrás főleg magyar nyelven írott teológiai értekezés vagy énekeskönyv. Ezt az évszázados hiányt pótolja Újlaki-Nagy Réka Göttingenben 2022-ben napvilágot látott monográfiája, aki egészen Péchi Simon fejedelmi kancellár fellépéséig követi ennek a különleges vallási csoportnak a történetét. A mű eszme-, irodalom- és kultúrtörténeti elemzései bepillantást engednek többek között a szombatosság eszmei formálódásába, rituális gyakorlatába és a kereszténységhez, illetve zsidósághoz való viszonyulásába.

Péter Katalin rendkívül gazdag életművének fontos része a reformáció története. Ennek modern, Európában az 1950-es évektől hódító paradigmáit egyértelműen ő hozta be a magyar történetírásba. Munkássága során nagy érdeklődést tanúsított az európai viszonylatban egyedülálló erdélyi vallási sokszínűség iránt, és figyelemmel kísérte Újlaki-Nagy Réka munkásságát is. Az intézet sokirányú kutatásai között tehát Újlaki-Nagy Réka viszi tovább a Péter Katalin-i örökség egy szeletét – témaválasztásában és nemzetközi horizontjában egyaránt.

evzaro 5


A Hanák Péter Alapítvány által kitűzött Hanák Péter-díj célja a fiatal és pályakezdő történészek támogatása, lehetőség biztosítása számukra, hogy kutatásaikkal a történettudomány eredményeit gazdagítsák és azokat minél szélesebb körben közreadhassák. Az alapítvány támogatni kívánja mind a Magyarországon élő, mind a határon túli történészeket, akik hozzájárulnak Közép-Európa történetének kutatásához. A díjat idén Fedeles-Czeferner Dóra, Csunderlik Péter és Révész Tamás vehette át.

Fedeles-Czeferner Dóra, intézetünk tudományos segédmunkatársa laudációját Gyáni Gábor kutatóprofesszor mondta.

Fedeles-Czeferner Dóra doktori értekezése – melynek első fele 2021-ben jelent meg könyv alakban, a második fele hamarosan angolul lát napvilágot egy amerikai egyetemi kiadó gondozásában – új fejezetet nyit a nőtörténet- és a sajtótörténet-írás körében. Először azért, mert az Osztrák–Magyar Monarchia közegében elvégzett összehasonlító vizsgálattal szolgál. Másodsorban azért, mert egy bécsi (Neues Frauenleben) és két budapesti női lap (Nő és a Társadalom, A Nő. Feminista Folyóirat) anyagából képzett adatbank kimerítő elemzését végzi el benne a szerző. Ez utóbbi újdonság a hazai sajtótörténet-írás gyakorlatában. A munka végkicsengése szerint a valamivel hamarabb indult bécsi nőmozgalom az első világháború idejére lehanyatlott, és addig is csak szűkebb földrajzi körben hatott. A később induló, vele párhuzamos magyar nőmozgalom ennél tovább kitartott (1918-ig), és vidéken is volt érezhető hatása. Fedeles-Czeferner Dórának – a pécsi egyetemen megkezdett tanulmányai után – a BTK Történettudományi Intézetben bontakozott ki a kutatói pályája, azokon a területeken, amelyeket Hanák Péter is oly fontosnak ítélt saját szakmai ténykedése során: a 20. század eleji progresszív eszmei-politikai mozgalmak kutatása és az Osztrák–Magyar Monarchián belüli komparatív vizsgálódás. Fedeles-Czeferner Dóra történészi eredményei igazolják az alapítványtevő Hanák Péter történészi értékrendjét.

evzaro czeferner


Csunderlik Péter, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa köszöntését Pók Attilától, intézetünk ny. tudományos tanácsadójától hallhatta a közönség.

Csunderlik Péter mintegy másfél évtizeddel ezelőtt kezdett publikálni, fő kutatási területe a huszadik századi magyar baloldali eszmék, intézmények és ezek emlékezetének története. Két kiadásban jelent meg a huszadik század elején a liberális és szocialista politikai eszméket és a modern társadalomtudományi módszereket Magyarországon képviselő, leginkább fiatal diákokat tömörítő Galilei Körről szóló könyve. A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig” – A Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában című monográfiája a kommün Horthy-kori emlékezetét elemzi, továbbá számos kisebb-nagyobb tanulmányban foglalkozott a huszadik századi magyar történelem sorsfordulóinak értelmezéseivel. Több részletet publikált már Hanák Péterről készülő életrajzából.

evzaro 3


Révész Tamást, intézetünk tudományos munkatársát Ablonczy Balázs, intézetünk tudományos főmunkatársa, osztályvezetője méltatta.

Révész Tamás munkáit, előadásait és egész tudósi habitusát a fegyelmezettség jellemzi. Nem az a típusú fegyelmezettség, amelybe hadtörténészek könnyen belecsúsznak, ha alakulatszámokban, magassági pontokban, illetve rang- és címadományozásokban vélik meglelni a történetírás lényegét, és még csak nem is az, ahogyan Révész Tamás ír, és a feladatra koncentrál. Fegyelme írásaiban látszik leginkább: arra való összpontosítást jelent, hogy megkülönböztessük a fontosat a lényegtelentől, lehántsuk a forrásról, a mondanivalókról a sallangokat, és csak magára a problémákra koncentráljunk. Ez a fegyelem azonban korántsem jelent száraz szöveget vagy unalmat; Révész Tamás derűje, problémaközpontúsága átlengi a szövegeit, például abban, ahogyan a 2019-es Nem akartak katonát látni? című könyvében újraolvasta az államszocialista hadtörténetírást, annak célzatosan összeállított gyűjteményeit. Nem unta és nem félt attól, hogy ezekről a sokáig és sokak által elkerült szövegekről lefejtse a fölösleget és kiemelje azt, ami a kutatás számára használható. Ennek a szoros, figyelmes újraolvasásnak (is) az eredménye Révész Tamás könyve, amely amellett, hogy a sorok között nyilván választ ad a nagyközönséget sokszor foglalkoztató kérdésre, hogy vajon meg lehetett volna menteni Magyarországot 1918-ban, olyan úttörő magyarázatokat ad állam és hadsereg viszonyának leírására, amelyekre bízvást lehet támaszkodni – akár a közoktatásban is.

evzaro 2