tsz2014 3TANULMÁNYOK

C. Tóth Norbert: Zsigmond magyar és II. Ulászló lengyel király személyes találkozói a lublói béke után (1412–1424) 339
Fedeles Tamás–Prajda Katalin: „Olyan vallásosan, szokásaiban és életmódjában olyan mértéktartóan élt”. Adalékok Filippo Scolari és családja vallásosságához 357
Hegyi Géza: A kusalyi Jakcsok birtokosztálya 1425 körül 383
W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék ispánjai a középkorban 407
Ittzés Gábor: A wittenbergi egyetem a 16. század első évtizedeiben 423

MŰHELY
Mikó Gábor: Ismeretlen országgyűlési emlék a Jagelló-korból. Adatok az 1507 és 1514 közötti országgyűlések történetéhez, valamint Werbőczy Hármaskönyvének elkészültéhez 455
Völgyesi Orsolya: Eötvös József és a titkosrendőrség az 1839–1840-es országgyűlésen 481
Konrád Miklós: Eötvös József és a zsidók 495
Fejérdy András: Róma és Bécs között. Rudnay Sándor esztergomi érsek stratégiája az 1822. évi magyar nemzeti zsinat sikere érdekében 511

ÉLETMŰ
Tagányi Károly (1858–1924) műveinek jegyzéke (Összeállította: Bognár Szabina) 523

MEGEMLÉKEZÉS
Jemnitz János (1930–2014) (Hajdu Tibor) 537