73-3-4 borito

KELET-KÖZÉP-EURÓPA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Ránki György: Kelet- Közép-Európa második világháborús történeti irodalmának kérdései 289

Juhász Gyula: Politikai és diplomáciatörténeti irodalom Magyarország második világháborús történetéről 312

Pintér István: Adalékok a magyar ellenállási mozgalom historiográfiájához 330

Tóth Sándor: Magyarország katonai szerepe a második világháborúban 339

W. Schumann–A. Wappler: Második világháborús történeti irodalom az NDK-ban 356

K. Jonca: A „völkerrechtliche Grossraurnordnung” elmélete, különös tekintettel a dunai és a Balkán-államokra 372

J. I. Korabljev: A szovjet történetírás a Szovjetunió részvételéről a kelet- és délkelet-európai országok új típusú fegyveres erőinek kialakításában, a második világháború idején 376

G. Zaharia, G. Unc, Р. Ilie, В. Iani: A román történetírás Közép- és Délkelet-Európának a második világháború előestéjén és a háború alatt betöltött szerepéről 379

Chr. Mihova–V. Toskova: A bolgár történetírás és a délkelet-európai nemzetközi kapcsolatok kérdése, valamint Bulgária külpolitikája a második világháború alatt 394

J. Marjanović: A jugoszláv történetírás a háborúról és a forradalomról 402

A. Faltys: A csehszlovák történetírás és a cseh határmenti területek története, 1938–1945 406

M. Pacor: Az olasz történetírás a második világháborúról a Duna völgyében és a Balkánon 411

Boros Zsuzsa: Német fogságból menekült francia hadifoglyok Magyarországon a második világháború alatt 429

C. A. Macartney: Hozzászólás a Ránki György és Juhász Gyula előadásáról folytatott vitához 437

A. Konieczny: A második világháború historiográfiája a külföldi kényszermunkások ellenállásáról a Harmadik Birodalom hadigazdálkodásában 440

J. Mirnić: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben 443

Glatz Ferenc: A második világháborús historiográfiai konferencia főbb vitakérdései 468

 

KÖZLEMÉNYEK

Juhász Gyula: Két tárgyalás 1943 tavaszán (Feljegyzések Kállay Miklós 1943. április 1-i római és Horthy Miklós 1943. április 16–17-i klessheimi tárgyalásairól) 488

 

SZEMLE

Tanulmány a Komintern VII. Kongresszusának előkészítéséről (Fejes Judit)531

Visszaemlékezés és történelem (Megjegyzések Vas Zoltán memoárja kapcsán) (Glatz Ferenc)532

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 536

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 546

Impresszum, tartalom (pdf)