74-1-2 borito

TANULMÁNYOK

Holla Ilona: A közszabadság lehanyatlása а XIII. században (A liber és libertás fogalom az

Árpád-korban). II. 1

Bónis György: Decretalis Intellecto (III. Honorius a koronajavak elidegeníthetetlenségéről) 24

Puskás Júlia: Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1914 előtt 32

Sarlós Béla: Az 1909. évi adóreform és a világháborús adótörvények 69

Madaras Éva: Az osztrák keresztényszociálisok a proletariátus megnyeréséért 101

Janusz Zarnowsky: A lengyel értelmiség a XX. században 119

 

KÖZLEMÉNYEK:

Pásztor Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriában 144

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Makkai László: A Habsburgok és a magyar rendiség a Bocskai-felkelés előestéjén 155

Benda Kálmán: A magyar nemesi mozgalom 1790-ben 183

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Georges Castellan: Lélektan és történelem 211

 

VITA

Barlha Antal: Módszertani megjegyzések az „Újabb adatok a finnugor és a magyar őstörténethez” c. cikkhez 222

 

FÓRUM

Unger Mátyás: Történelemtanításunk gondjai 230

Hozzászólások: Waczulik Margit, Vörös Károly 241

 

MŰHELY

Glatz Ferenc: Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században (Eszmetörténet és társadalomtörténet) 248

 

SZEMLE:

Általános törvényszerűségek és nemzeti sajátosságok a szocializmus építésében (Szabolcs Ottó) 261

Megjegyzések Benedek István Semmelweis-könyvéről (Pál Lajos) 263

 

A Történettudományi Intézet hírei 206

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS 209

ANGOL NYEVŰ ÖSSZEFOGLALÁS 276