+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Cieger András

Cieger András

Cieger, András
Cieger András
Beosztás: tudományos főmunkatárs, osztály-vezető
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4660
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/660

Email:

Degree: PhD, “The Political Career of Lónyay Menyhért” (2003)

Research Field: Hungarian political and social history in the 19th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1973. 09. 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1997)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, politikaelmélet szak (2000)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) (történelemtudomány, 2003). Téma: Lónyay Menyhért politikai pályája

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

ELTE ÁJK Politológia Tanszék (1997–1999) egyetemi tanársegéd

MTA Történettudományi Intézete (1999–2003) fiatal kutató

ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék (2003–2006), tudományos segédmunkatárs (2003), tudományos munkatárs (2004–2006)

ELTE BTK Atelier – MTA TKI (2007–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2012–2014), tudományos főmunkatárs (2015–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Politikatudományi Társaság (tag)

Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület (tag, a számvizsgáló bizottság tagja: 2010–)

OTKA TRT zsűri (tag: 2012–2015)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2009)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Politikatudományi Szemle konzulensi testülete (tag)

Századvég (szerkesztő: 2001–2008)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában. (Módszertani áttekintés.) Múltunk, (2000) 3. 3–51.

2. A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában. Századvég, 20. (2001) tavasz, 95–118.

3. Sichtweisen der Verwaltungsautonomien 1848–1918. In: Autonomien in Ungarn 1848–2000.Verfasst von András Cieger, Jenő Gergely usw. L'Harmattan Kiadó, Bp., 2006. 22–77. [TDI Könyvek 5.]

4. Lónyay Menyhért 1822–1884. Szerepek – programok – konfliktusok. Századvég Kiadó, Bp., 2008. 557.

5. „Királyi demokrácia”. Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után. Aetas,24. (2009) 3. 55–82.

6. A politikus mint hivatás a 19. században? Korall, (42) 2010. december, 131–150.

7.  Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán. Napvilág Kiadó, Bp., 2011. 208.

8. National Identity and Constitutional Patriotism in the Context of Modern Hungarian History: An Overview. Hungarian Historical Review, 5. (2016) 1. 123–150.

9. Küzdelem az arénában: Az erőszak szerepe a magyar parlamenti politizálásban a dualizmus korában. Aetas, 31. (2016) 1. 102–131.

10. 1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról. Budapest, MTA BTK, 2018.

 

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10019814&

Válogatott publikációk

1997

A Bereg megyei politikai elit a dualizmus időszakában. In: Levéltári Évkönyv XII. Nyíregyháza, 1997. 213–281. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának kiadványai.]

1998

A Lónyay–Kappel-vagyon nyomában. Egy „újarisztokrata” család vagyoni helyzete és életkörülményei a 19. század második felében. Történelmi Szemle, (1998) 1–2. 87–112.

A kormányférfi. A dualizmus kori kormányzati politika egyes kérdéseiről. Századvég, Új folyam 11. (1998) tél, 3–23.

1999

Pártok (és parlamentarizmus) a dualizmus kori politikai gondolkodásban In: „Képzeljetek embert”. Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Bp., 1999. 44–54.

Lónyay Menyhért feljegyzései. Levéltári Szemle, (1999) 2. 30–37.

Kormány a mérlegen – a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, 1867–1875. Századvég, Új folyam 14. (1999) ősz, 79–107.

Részlet Lónyay Menyhért naplójegyzeteiből. Levéltári Szemle, (1999) 3. 39–46.

Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Szerk. Bihari Mihály és Cieger András, Bp., 1999. 280.

2000

Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában. (Módszertani áttekintés.) Múltunk, (2000) 3. 3–51.

A kormányzat helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében (1867–1875). In: Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. Szerk. Pajkossy Gábor. Bp., 2000. 65–82.

A bukott politikus. In: Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Szerk. Sasfi Csaba. Esztergom, 2000. 68–80. [Rendi társadalom – polgári társadalom 11.]

2001

Governmental Corruption in East-Central European History. In: Jahrtausendwende 2000. Bp., 2001. 335–349. [Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest.]

A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában. Századvég, 20. (2001) tavasz, 95–118.

2002

Árny- és fényképek. Lónyay Menyhért személyisége. Aetas, 2002. 3. 36–54.

2003

Nevezetes események krónikája. In: Lónyay Menyhért naplója, 1860–1861. Szerk. Deák Ágnes. Bp., 2003. 337–364. [Utószó, társszerző: Deák Ágnes.]

Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában. Korall, 13. (2003) szeptember, 87–106.

A „vörös szalon úrnője. Becsky Ida és a férfiak. In: 

Nők és Férfiak… avagy a nemek története. Nyíregyháza, 2003. 308–321.

2004

Társasági élet „hivatalból”. Budapesti Negyed, (2004) 46. 313–330.

A dualizmus kori helyi politikai elit kutatása regionális szinten. In: Mi végre a tudomány? Bp., 2004. 297–313. [Fiatal Kutatók Fóruma 1.]

Konzervativizmus – kontinuitás – konstrukció. (Könyvkritika Szabó Miklós Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története, 1867–1918. c. könyvéről.) Politikatudományi Szemle, (2004) 1–2. 325–336. [Recenzió.]

A Kiegyezés. Szerk. Cieger András, Bp., 2004. 644. [Nemzet és emlékezet.]

2005

A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai 1848–1918. In: Autonómiák Magyarországon 1848–2000. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 2005. 1. 25–62., 275–379. (szerk.), 404–494. (szerk.)

A vizsgálóbizottság és a nyilvánosság. Egy politikai botrány a századfordulós Magyarországon. Médiakutató, (2005) 2. 131–147.

Constitutional Documents of Austria, Hungary and Liechtenstein, 1791–1849. Eds. Ilse Reiter, András Cieger, Paul Vogt. München, 2005. 352. [Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europe: Volume 2.]

2006

Sichtweisen der Verwaltungsautonomien 1848–1918. In: Autonomien in Ungarn 1848-2000. Verfasst von András Cieger, Jenő Gergely usw. Bp., 2006. 22–77. [TDI Könyvek 5.]

2007

Levelek az Andrássy-házból, 1864–1869. Egy angol nevelőnő levelei. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Cieger András. Bp., 2007. 348.

Hazádnak… A hazaszeretet nagy képeskönyve. Szerk. Cieger András. Bp., 2007. 394.

2008

Lónyay Menyhért 1822–1884. Szerepek – programok – konfliktusok. Bp., 2008. 557.

„Az Ön Deákján tanul a mi nemzedékünk”. Kónyi Manó és a Deák Ferenc beszédei. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Szerk. Deák Ágnes–Völgyesi Orsolya. Szeged, 2011. 231–241.

We are now the first people in Hungary. Count Andrássy’s Family and Friends through the Eyes of an English Governess. New Hungarian Quarterly, (2008) 3. 133–142.

Az állami kultúrpolitika kibontakozása Magyarországon a dualizmus első negyedszázadában. In: A Lajtán innen és túl. Ünnepi tanulmányok Somogyi Éva 70. születésnapjára. Szerk. Ress Imre és Szabó Dániel. Bp., 2008. 51–78.

„A mi politikánkban egyik botrány a másikat követi”. A korrupciós ügyek szerepe a magyar politikai életben (1903–1913). Múltunk, (2008) 1. 4–28.

„Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet.” BUKSZ, (2008) tavasz, 54–57. [Recenzió.]

2009

Liberalizmus és hatalmi érdek. A szabadságjogokra vonatkozó politikusi dilemmák a dualizmus kori Magyarországon. Magyar Kisebbség, Új sorozat, XIV. (2009) 1–2. 51–52. 81–92.

„Királyi demokrácia”. Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után. Aetas, 24. (2009) 3. 55–82.

A 19. századi politika társadalomtörténetének hazai kutatása – ahogy én látom. Aetas, 24. (2009) 3. 138–146.

Alkotmányosság és hazafiság. Magyar Szemle, Új folyam XVIII. (2009) 11–12. 43–66.

Alkotmányosság és nemzeti identitás – a magyar történelem kontextusában. In: Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Szerk. Cieger András. Bp., 2009. 47–86.

Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Szerk. Cieger András. Bp., 2009. 322.

2010

Liberalism şi interes de putere. Dileme politice privind libertăţile individuale şi cetăteneşti din perioda dualismului din Ungaria. In: 140 de ani de legislaţie minoritară in Europa Centrală şi de Est. Ed. Gidó Attila–Horváth István–Pál Judit. Cluj-Napoca, 2010. 103–118.

A politikus mint hivatás a 19. században? Korall, (42) 2010. december, 131–150.

A pecsét sok oldala. Az Aranybulla mint emlékezeti hely. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk. Bódy Zs.–Horváth S.–Valuch T. Bp., 2010. 403–413.

2011

Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán. Bp., 2011. 208.

Konfliktusok a tér körül. Kormányzati területrendezési törekvések és a lokális identitás elbeszélései az 1870-es években Magyarországon In: Terek, tervek, történetek. Az identitás történetének térbeli keretei 2. Szerk. Cieger András. Bp., 2011, 101–20.

Megbocsátás, elhallgatás, együttműködés. Az 1867-es rendszerváltás és a múlt öröksége. In: Identitásaink és (el) hallgatásaink. Korrajz. A XXI. Század Intézet évkönyve. Szerk. Fricz Tamás–Lánczi András. Bp., 2011. 27–42.

Terek, tervek, történetek. Az identitás történetének térbeli keretei 2. Szerk. Cieger András. Bp., 2011. 237.

Cieger, András: Stará a nová korupcia: voľby v Uhorsku (1867–1918). Forum Historiae(Bratislava), (2011) 5, 2. http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2011/texty_2_2011/cieger1.pdf

„V našej politike škandál za škandálom nasleduje...“ Korupčné škandály v politickom živote v Uhorsku (1903–1913). Forum Historiae (Bratislava), (2011) 5. 2.http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2011/texty_2_2011/cieger2.pdf

2012

A magyar alkotmányosság mítoszai és tradíciói. BUKSZ, 24. (3–4) 193–198.

Liszt Ferenc és a politikai átalakulás Magyarországon 1867 után. In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 9–18.

On the myths of Hungarian constitutional history. Hungarian Historical Review, 1. (1–2) 246–252. 

2013

Az elvszerűség paradoxonjai: Eötvös József második minisztersége (1867–1871). In: A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra: Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Szerk. Gángó Gábor. Bp., 2013. 329–357.

Les politiciens incompatibles: une campagne contre la corruption en Hongrie au début du XXe siecle. Jean Jaures Cahiers, (209) 53–70. 

Mindennapok a Tisztelt Házban. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon: A kezdetektől 1918-ig. Szerk. Dobszay Tamás, Forgó András, Ifj Bertényi Iván, Pálffy Géza, Rácz György, Szijártó M István. Bp., 2013. 405–419.

2014

A levélíró politikus: A levelezés szerepe a magyar politikai életben a 19. század második felében. Történelmi Szemle, 56. (1) 107–118. 

Interests and Strategies: An Investigation of the Political Elite of the Sub-Carpathian Region in the Age of Dualism (1867–1918). In: Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918). Szerk. Pál Judit, Popovici, Vlad. Frankfurt am Main, New York, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 2014. 191–210.

Politics as a Profession in Nineteenth-Century Hungary? In: Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Szerk. Adéla Gjuricová, Andreas Schulz, Lubos Velek, Andreas Wirsching. Düsseldorf, 2014. 105–116. (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 165.)

2015

Egy hadfi naplója. Szerk. Bartók László–Cieger András. Bp., 2015. 106.

Árpád a Parlamentben: A festőművészet esete a tudománnyal és a politikával. In: Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk. Varga Bálint, Lajtai Mátyás. Bp., 2015. 25-48. (Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből; 1.)

The Ways of Enrichment and its Interpretations in Hungarian Politics after the Austro-Hungarian Compromise of 1867. CASOPIS PRO MEZIOBOROVA STUDIA STREDNI EVROPY 19. A 20. STOLETI / CENTRE. JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES OF CENTRAL EUROPE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES, 7. (2015) 1.34–65.

Előszó. In: Egy hadfi naplója. Szerk. Bartók László, Cieger András. Bp., 2015. 7–11.

Jellemképeink: Élclapok a nemzetépítés szolgálatában. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30. (2015) 2. 188–195.[Recenzió.]

Állam és állampolgár viszonya a dualizmus kori Magyarországon: Péter László nézetei az autokratikus jogelv működéséről. KÖZJOGI SZEMLE, 8. (2015) 3. 30–34.

Arany János Hamletjének egy lehetséges politikatörténeti kontextusa. In: „Eszedbe jus­sak”: Ta­nul­má­nyok Arany Já­nos Ham­let–for­dí­tá­sá­ról. Szerk. Paraizs Júlia. Bp., 2015. 91–106. (Hagyományfrissítés; 3.)

Voľby a korupcia v dualistickom Uhorsku (1867–1918). In: Korupcia. Szerk. Šoltés Peter, Vörös, László. Bratislava, 2015. 134–176.

Politická korupcia v Uhorsku pred prvou svetovou vojnou: Choreografia korupčných káuz. In: Korupcia. Szerk. Šoltés Peter, Vörös, László. Bratislava, 2015. 250–296.

Történelem 7. Szerk. Cieger András, Zeidler Miklós, Kojanitz László, Borhegyi Péter, Bartos Károly. Bp., 2015. 192.

Cieger András, Gergely András (vál.): Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert: Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Bonn, 2015. (3.) 1848–1870.

2016

National Identity and Constitutional Patriotism in the Context of Modern Hungarian History: An Overview. Hungarian Historical Review, 5. (2016) 1. 123–150.

Küzdelem az arénában: Az erőszak szerepe a magyar parlamenti politizálásban a dualizmus korában. Aetas, 31. (2016) 1. 102–131.

Karnevál és hadjárat: A dualizmus kori választási kampányok. In: Parlamenti választási kampányok Magyarországon. Szerk. Feitl István. Budapest, Napvilág, 2016. 35–56.

Országgyűlési viták a képviselői illetményekről és hiányzásokról a dualizmus korában. Múltunk, 61. (2016) 4. 140–177.

Legitimációs problémák az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezésben. Levéltári Közlemények, 87. (2016) 7–23.

2017

A „magyar géniusz” és a jogtörténet nemzeti iránya. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Szerk. Szilágyi Adrienn–Bollók Ádám. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017. 76–101.

Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában. Szöveggyűjtemény. Szerk. Cieger András–Varga Bálint. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017. 445. [Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 6.]

1867 szimbolikus világa. Magyar Tudomány, 178. (2017) 12. 1526–1534.

Deák Ferenc írásban és képben. Miként ábrázolható a kiegyezés? Századok, 151. (2017) 6. 1247–1268.

2018

A képviselőház hivatali működése a dualizmus korában. In: Az országgyűlés hivatala: 2014–2018. Szerk. Pap József–Villám Judit. Bp., Országgyűlés Hivatala, 2018. 15–28.

„A nemzetiségi elv az európai államalakulásban elvesztette fontosságát.” Andrássy Gyula és Concha Győző beszélgetése a nemzetépítésről és a birodalmi érdekekről. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Szerk. Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám. Pécs, Kronosz Kiadó, 2018. 307–318.

1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról. Budapest, MTA BTK, 2018

KUTATÁSI TERÜLET

A 19. századi Magyarország politika- és társadalomtörténete

KUTATÁSI PROJEKTEK

A helyi politikai elit kutatása regionális szinten c. témában önálló kutatás, beregszászi kutatóutak (OTKA, 1999–2001)

Károlyi Palota Kulturális Központ, Hamvas Intézet, Az állami kultúrpolitika kibontakozása a 19. században c. témában kutatási ösztöndíj (témavezető: Schlett István) (2001)

Kasseli Egyetem (Németország) és az International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions szervezésében az európai és amerikai alkotmányfejlődés témájában részkutatás. (The Rise of Modern Constitutionalism, 1776–2000. Témavezető: Prof. Dr. Horst Dippel.) (2001–2005)

A magyar napló- és memoárirodalom bibliográfiája c. kutatás résztvevője (témavezető: Gyáni Gábor) (OTKA 2001–2004)

Autonómiák Magyarországon (1848–1998) c. kutatás résztvevője (témavezető: Gergely Jenő), kutatási téma: a közigazgatás autonómiája (1848–1918) (OTKA 2003–2005)

Bolyai Ösztöndíj, kutatási téma: A politikai korrupció a dualizmus kori Magyarországon (2005–2008)

A magyar államnemzeti konstrukció tartalmasítása: a modern alkotmányosság és a modern állam koncepcióinak befogadása és megvalósítása (1848–1870) (témavezető: Gergely András) (2007–2011)

Handbuch- und Editionsprojekt zur vergleichenden Verfassungsgeschichte Europas im 19. Jahrhundert (Institut für Europäische Verfassungswissenschaften, Hagen, témavezető: P. Brandt, A. Schlegelmilch). Kutatási téma: Magyarország alkotmánytörténete 1848 után (Gergely Andrással közösen) (2010–)

Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Berlin. (Kutatásvezető: Andreas Schulz és Tobias Kaiser). Részkutatás a magyar parlamentarizmus történetéről. (2011–)

Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában. OTKA projekt (2012–2015, témavezető: Erdődy Gábor) Szenior kutató.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2012–2015). Téma: A Tisztelt Ház mindennapjai. A nagypolitika társadalomtörténete.

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon. OTKA projekt (2013–2017, témavezető: Gyáni Gábor) Résztvevő kutató.

Eötvös József levelezése. OTKA projekt (2015–2018, témavezető: Gángó Gábor). Résztvevő kutató (feladat: az 1867–1871 közötti levelezés gondozása).

 

Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861–1875). NKFIA projekt (2016–2020, témavezető: Deák Ágnes). Résztvevő kutató. 

 

TANÍTÁS

Különböző egyetemeken óraadói tevékenység

MÉDIASZEREPLÉSEK

2003

„Én ilyen régimódi ember vagyok.” Schlett Istvánnal beszélget Balázs Zoltán és Cieger András. Századvég, (2003) 2. 141–176. [Interjú.]

2004

„Élni a talentumokkal”. Benda Gyulával beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2004) 4. [Interjú.]

„Hagyni kell történni a sorsot.” Sólyom Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2004) 1. 133–175. [Interjú.]

2005

„A bölcs isten a felleges éjszakában rejtette el, hogy a jövő merrefelé fordul”. Hofer Tamással beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2005) 3. 145–187. [Interjú.]

2007

„Meghallani a sokszólamú zenét, az emberi történelmet”. Katus Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2007) 3. 123–172. [Interjú.]

2011

Frakkos svindlerek. BBC History Világtörténelmi Magazin, 1. (2011) 5. 22–28.

2012

Deák Ferenc levelei a francia követségről. BBC History Világtörténelmi Magazin, 2. (2012). 3. 64–66.

 

2017

„Egy kicsit 19. századot kutató politológusnak gondolom magam...": Vér Eszter Virág interjúja Cieger Andrással. Újkor.hu, 2017. 02. 24.

http://ujkor.hu/content/egy-kicsit-19-szazadot-kutato-politologusnak-gondolom-magam-interju-cieger-andrassal