+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Zsoldos Attila

Zsoldos Attila

Zsoldos, Attila
Zsoldos Attila
Beosztás: kutató professzor
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4640
E-mail:

Status: Research Professor and Correspondent member of the Hungarian Academy of Sciences Research Team Leader

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/640

Email:

Degree: DSc (2004), Correspondent Member of the Hungarian Academy of Sciences (2010)

Research Field: History of the Árpád and Anjou (Angevin) Ages (11–14th centuries)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1962. 06. 23.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, levéltár–történelem (speciális középkori tanulmányok) szak (1986)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

Kandidátus (1993)

MTA doktora (2004)

MTA levelező tagja (2010)

MTA rendes tagja (2016)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék (1986–1987) tudományos segédmunkatárs

MTA Tudományos Minősítő Bizottság (1987–1990) tudományos továbbképzési ösztöndíjas

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék (1990–1994) egyetemi tanársegéd

MTA Történettudományi Intézete (1994–2011) tudományos munkatárs (1994–1999), tudományos főmunkatárs (1999–2005), tudományos tanácsadó (2005–2011), osztályvezető (2001–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) kutató professzor, témacsoport-vezető (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj II. sz. szakértői kollégium (tag: 1998–2006)

Magyar Történelmi Társulat (igazgatóválasztmány tagja: 1999–2007; alelnök: 2007–2011)

Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága (elnökségi tag: 2000–)

OTKA Történettudományi, Tudomány- és Technikatörténeti zsüri (elnök: 2005–2008)

OTKA Társadalomtudományi Kollégium (tag: 2009–2011)

MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő (2007–2010)

 

MTA Közoktatási Elnöki Bizottság (tag: 2011–2014)

 

MTA Doktori Tanács (tag: 2011–2017)

MTA Publikációs Elnöki Bizottság (tag: 2011–2017)

 

 

MTA II. Osztály (osztályelnök-helyettes: 2011–2017, osztályelnök: 2017–)

 

MTMT Tudományos Tanács (tag: 2017–)

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Szűcs Jenő-díj (1998)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Történelmi Szemle (rovatvezető: 1999–2017)

História (a szerkesztőség tagja: 2001–)

Mediaevalia Transilvanica  (a szerkesztőség tagja: 2002–)

Századok (a szerkesztőbizottság  tagja: 2003–2007, 2016–; szerkesztő: 2004–2011; a szerkesztőbizottság elnöke: 2011–2016)

Turul (a szerkesztőbizottság  tagja: 2010–2011)

 

The Hungarian Historical Review (a szerkesztőbizottság tagja: 2012–)

 

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Magyarország világi archontológiája 1000–1301. MTA Történettudományi Intézet, História, Bp., 2011. 382. [História könyvtár – Kronológiák, adattárak 11.]

Recenziók:
Turul, 84. (2011) 70–71. (Csákó Judit)
Hungarian Review, 2. (2011. march) 119. (Bardoly István)
Scrinia Slavonica, 11. (2011) 557–559. (Karbić, Marija)
Zbornik odsjeka za povijesne znanosti. Zavoda za povijesne i društvene znanosti. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 29. (2011) 404–406. (Karbić, Damir)

2. Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2005. 227. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 36.]

Recenzió:
www.kurrenstortenelem.org/dokument/recenziok/2007_marcius/zsoldos_attila_01.htm (Matus Zsanett)
Colloquia, 13. (2006: 1–2.) 399–402. (Lupescu Makó, Mária)
Anuarul institutului de istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 47. Series Historica, (2008) 629. (Gross, Lidia)
Levéltári Közlemények, 79. (2008) 305–309. (Karlinszky Balázs)

3. A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1999. 210. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 26.]

Recenziók:
Századok, 135. (2001) 508–511. (Makk Ferenc)
Magyar Tudomány, 108. (2001) 622–624. (Niederhauser Emil)
Debreceni Szemle, 9. újfolyam (2001) 620–624. (Pósán László)

4. Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. MTA Történettudományi Intézet, História, Bp., 2007. 171. [História Könyvtár – Monográfiák 24.]

Recenziók:
Turul, 80. (2008) 66–68. (Körmendi Tamás)
Levéltári Közlemények, 79. (2008) 305–309. (Karlinszky Balázs)
Erdélyi Múzeum, 70. (2008: 3–4.) 102–103. (Hegyi Géza)

5. Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. Magyar Országos Levéltár, MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2008. 226. [A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 45.]

Recenziók:
Turul, 82. (2009: 1.) 30–31. (Körmendi Tamás)
Zbornik odsjeka za povijesne znanosti. Zavoda za povijesne i društvene znanosti. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 29. (2011) 387–389. (Miljan, Suzana–Karbić, Damir)

6. Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. 280. [Történelmi kézikönyvtár – Magyar történelem 1.]

Recenziók:
BUKSZ, 10. (1998. ősz) 347–350. (Veszprémy László)
Századok, 133. (1999) 197–201. (Rácz György)

7. II. András Aranybullája. Történelmi Szemle, 53. (2011) 1–38.

8. Egész Szlavónia bánja. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. Argumentum Kiadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, H. n. [Bp.–Piliscsaba] 2001. 269–281. [Analecta Mediaevalia I.]

9. Visegrád vármegye és utódai. Történelmi Szemle, 40. (1998) 1–32.

10. Pest megye az Árpád-korban. In: Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig. Szerk. Zsoldos Attila. Bp. 2001. 31–73.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1985

A főkirályi hatalom címei az angolszászoknál. Levéltári Közlemények, 56. (1985) 201–214.

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp. 1983. Levéltári Közlemények, 56. (1985) 256–258. [Recenzió.]

1986

A kettéosztott sziget. Világosság, 27. (1986) 115–120.

1987

Túl a feledés határán. Gegő Elek és a moldvai magyarság kutatásának kezdete – utószó   Gegő Elek: A’ moldvai magyar telepekről c. könyvének reprintkiadásához. Bp., 1987. 167–179.

1988

A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez. Levéltári Szemle, 38. (1988) 4. 12–19.

Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp., 1987. Századok, 122.  (1988) 246–248. [Recenzió.]

Jakó Zsigmond–Manolescu, Radu: A latin írás története. Bp. 1987. Tudomány, 4. (1988) 5. 38–39. [Recenzió.]

1989

A kutatómunka információs bázisa. In: Tanulás, kutatás, írás egyetemi szinten. Egységes proszemináriumi háttéranyag – egyetemi jegyzet. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Bp., 1989. 41–74.

1990

Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635–1701. Bp., 1990. 369. [Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 11.]

A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban. Aetas, (1990) 3. 5–34.

A Szent–Iványi család levéltára 1230–1525. Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Borsa Iván. Bp. 1988. Levéltári  Közlemények, 61. (1990) 170–171. [Recenzió.]

Szabó T. Attila: Nyelv és település. (Válogatott tanulmányok, cikkek VII.) Bp. 1988. Tudomány, 6. (1990) 1. 70–71. [Recenzió.]

1991

A királyi várszervezet és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények 104. (1991) 1. 45–76. Némileg átdolgozott változata kötetben: Tatárjárás. Szerk. Nagy Balázs. Bp., 2003. 519–544. [Nemzet és emlékezet.]

Adalékok a királyi várszervezet udvarispáni tisztségének történetéhez. Levéltári Szemle, 41. (1991) 4. 20–31.

Terra hereditaria és szabad rendelkezésű birtok. Szempontok a várjobbágyi birtoklás egyes kérdéseinek megítéléséhez. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László. Bp., 1991. 23–37.

1992

A várjobbágyi birtoklás és társadalmi háttere Magyarországon a 11–14. században. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp., 1992.

Jobbágyok a királyi várszervezetben. Történelmi Szemle, 34. (1992) 1–15.

1993

Adalékok a magyar koronázási palást eszmetörténeti hátteréhez. Aetas, (1993) 1. 5–13.

Nemzetség és várjobbágyság. Megjegyzések a várjobbágy-nemzetségek számának kérdéséhez. Turul, 66. (1993) 4. 15–25.

A várjobbágyi jogállás kialakulása. Hadtörténelmi Közlemények, 106. (1993) 2. 20–42.

1994

Iobagio castri possessionem habens. A várjobbágyi jogállás anyagi hátterének kérdései. Századok,128. (1994) 254–272.

Néhány adat a várjobbágyság létszámának kérdéséhez. In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bp., 1994. 85–94.

Az Árpád- és Anjou-kor története. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 24–72.

Szócikkek, térképek és a térképanyag szerkesztése. In: Korai magyar történeti lexikon 9–14.század. Főszerk. Kristó Gyula, szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Bp., 1994.

Vármegyei ügyek. Szűcs Jenő Az utolsó Árpádok c. könyvéről. BUKSZ, 6. (1994) ősz, 330–332. [Recenzió.].

Egy és ugyanazon szabadság. Rubicon, 5. (1994) 4–5. 10–12.

Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szeged, 1992. Magyar Tudomány, 101. (1994) 879–882. [Recenzió.]

1995

A rokonsági jogok érvényesülése a várjobbágyi birtoklásban. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, 1995. 491–504.

Péter és Gurka (Gurcu) ispán nemzetsége. Történelmi Szemle, 37. (1995) 345–351.

A magyar államalapítás. In: Ötven nagyon fontos évszám. Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Szerk. Poór János. Bp., 1995. 71–77.

„Aranypecsétünkkel erősítettük meg”. In: Ötven nagyon fontos évszám. Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Szerk. Poór János.  Bp. 1995. 104–111.

Pusztulás és újjászületés. In: Ötven nagyon fontos évszám. Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Szerk. Poór János.  Bp., 1995. 112–119.

A velencei aranyág letörik. In: Ötven nagyon fontos évszám. Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Szerk. Poór János.  Bp., 1995. 128–135.

Szócikkek. In: A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz Ferenc.  Bp., é. n. [1995].

A magyar honfoglalás a külföldi történetírásban. Magyar Tudomány, 102. (1995) 12. [Szerkesztés.]

1996

Nemzetségek és honfoglalók. In: Honfoglaló őseink. Szerk. Veszprémy László. Bp., 1996. 176–194. Új kiadása „Nemzetségek halála és születése Szent István  korában” címmel. In: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2002.  380–393. [Nemzet és emlékezet.].

Honfoglalás és államalapítás. Pannon Tükör, 1. (1996) 6. 22–26.

Pest megye kialakulása. In: 1100 esztendő kincsei, értékei Pest megye közgyűjteményeiben. Szerk. Kocsis Gyula. Cegléd, 1996. 23–26.

Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. Bp. 1995. Századok,130. (1996) 1010–1011. [Recenzió.]

1997

Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig. Debrecen, 1997. 280. [Történelmi kézikönyvtár – Magyar történelem 1.]

Osznovavane na Ungarszkata gyrzsava. Isztoricseszki Pregled, 52. (1996) 6. 15–27.

Téténytől a Hód-tóig. Az 1279 és 1282 közötti évek politikatörténetének vázlata. Történelmi Szemle, 39. (1997) 69–98.

Kassa túszai. Pillanatfelvétel 1311-ből Aba Amadé familiájáról. Történelmi Szemle, 39. (1997) 345–362.

„Eléggé nemes férfiak...” A kehidai oklevél társadalomtörténeti vonatkozásairól. In: Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg, 1997. 7–19. [Zalai Gyűjtemény 42.]

Mikor történt? Árpád-kori események az időskálán. História, 19. (1997) 3. 24–25.

Az Árpádok gyermekei. Gyermekek a koraközépkorban. História, 19. (1997) 5–6. 13–15.

1998

Uram, királyom... Megszólítások és címek az Árpád-korban I. História, 20. (1998) 2. 27–28.

Alattvalók és hívek. Megszólítások és címek az Árpád-korban II. História, 20. (1998) 4. 29–30.

Visegrád vármegye és utódai. Történelmi Szemle, 40. (1998) 1–32.

Tamás fia Sinka érdemei. (Elhallgatás és manipuláció oklevelek narratioiban.) In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 1998. 327–337.

Trónöröklés, trónviszályok az Árpád-korban. Rubicon, 9. (1998) 9–10. 8–10.

Közszabad nemzetségek. Mediaevalia Transilvanica 2. (1998) 1. 43–60.

Királyi szerviensek és nemzetsége(i)k. In: Az Alföld társadalma. Szerk. Novák László. Nagykőrös, 1998. 149–171. [Az Arany János Múzeum Közleményei VIII.]

Somogy megye kialakulásáról. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. II. konferencia, Somogyfajsz, 1998. Szerk. Stamler Imre. Dunaújváros, 1998. 37–50. Új kiadása: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2002. 431–439. [Nemzet és emlékezet]

Hrvatska i Slavonija u kraljevstvu Arpadovića. Povijesni Prilozi, 17. (1998) 287–296..

Magyar történetírók (középkor-történeti szöveggyűjtemény). Melléklet. Rubicon, 9. (1998) 9–10. [Szerkesztés.] [Társszerző: Tringli István.]

1999

Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Bp., 1999. [Magyar Kódex 1.] [Társszerzőkkel.]

Vérbulcsú földjén. A Balaton-felvidék az Árpád-korban. História, 21. (1999) 5–6. 13–14.

II. András (1177 k.–1235). Rubicon, 10. (1999) 7. 4–8.

Két hamis oklevélről. Történelmi Szemle 41. (1999) 191–208.

II. András. In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 12–15. [Rubicon–Aquila-könyvek.]

IV. László. In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 23–26. [Rubicon–Aquila-könyvek.]

A nemesség határán. Turul, 72. (1999) 3–4. 118–122.

Az észak-atlanti világ az első ezredfordulón (kelták, angolszászok, vikingek). História, 21. (1999) 9–10. 59–63.

A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből. Bp., 1999. 210. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 26.].

Izaslanici Arpadovića. In: Simpozij Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. Zagreb, 1999. 81–88. [Zbornik Diplomatske akademije 2.]

Ladányi Erzsébet: Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai szakaszában. Századok, 133. (1999) 206–207. [Recenzió.]

2000

Confinium és marchia. (Az Árpád-kori határvédelem néhány intézményéről). Századok, 134. (2000) 99–116.

A vasi várispánság felbomlása. Vasi Szemle, 54. (2000) 1. 27–46.

Szent István vármegyéi. Források, következtetések. História, 22. (2000) 4. 16–18..

A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban. História, 22. (2000) 5–6. 21–26.

Koronázás. História, 22. (2000) 5–6. 27.

The Problems of Dating the Queens’ Charters of the Árpádian Age. (Eleventh–Thirteenth Century.) In: Dating Undated Medieval Charters. Ed. Michael Gervers. Woodbridge, 2000. 151–160.

Árpád-kori hadtörténetírásunk mai állása. Új eredmények, régi adósságok. Hadtörténelmi Közlemények, 113. (2000) 417–424..

Szent István korának magyar társadalma. Kisebbségkutatás, 9. (2000) 3. 419–425. Kötetben: Kárpát–medencei önismeret. Tanulmányok a régió kultúrájáról és történelméről. Szerk. Cholnoky Győző.  Bp., 2001. 203–212.

Az Árpádok követei. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc, szerkesztőtárs Szabados György. Szeged, 2000. 703–714..

A magyar királynék és Veszprém az Árpád-korban. In: Válaszúton. Pogányság – kereszténység, Kelet–Nyugat. Konferencia a X–XI. század kérdéseiről. Veszprém, 2000. május 8–10. Szerk. Kredics László. Veszprém, 2000. 177–184.

A megyei csapattól a magánhadseregekig. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000. 31–33. [Rubicon–Aquila-könyvek.]

A királyi várszervezet. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp. 2000. 44–45. [Rubicon–Aquila-könyvek.]

Lázadások és lázadók. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp. 2000. 47–49. [Rubicon–Aquila-könyvek.]

IV. László és a Kállaiak ősei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLII. Nyíregyháza, 2000. 77–87.

2001

Törvényes uralkodó vagy szerencsés kalandor? Az Árpád-ház kihalása, 1301. História, 23. (2001) 1. 9–11.

Karászi Sándor bán és utódai. (Észrevételek a narratiok eredetéről és szerepéről.) Századok, 135. (2001) 385–407.

Szent István vármegyéi. In: Államalapítás, társadalom, művelődés. Szerk. Kristó Gyula. Bp., 2001. 43–54. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 27.] Új kiadása: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2002. 420–430. [Nemzet és emlékezet]

A keresztény királyság megalapítása. Rubicon, 12. (2001) 7. 4–9.

Egész Szlavónia bánja. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. H. n. [Bp.–Piliscsaba] 2001. 269–281. [Analecta Mediaevalia I.]

Jegyzetek Rogerius mester „Siralmas ének”-éhez – In: Thuróczy János: A magyarok krónikája – Rogerius mester: Siralmas ének. Bp., 2001. 441–452. [Millenniumi magyar történelem.  Források.]

Zala megye kialakulása és a megyei intézmény története a 14. század elejéig. In: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. Főszerk. Vándor László. H. é. n. [Zalaegerszeg, 2001] 33–37.

Zala megye birtokviszonyai az Árpád–korban. In: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. Főszerk. Vándor László. H. n. é. n. [Zalaegerszeg, 2001] 38–42.

Hungarian Society in the Age of the first Millennium. In: Saint Stephen and His Country. A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Ed. Attila Zsoldos. Bp., 2001. 81–94.

Magyar középkor: az Árpádok és az Anjouk (950–1382). In: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 35–113. [2. kiadás: Bp., 2002].

A magyar királyok koronája a történelemben és a nemzeti hagyományban. In: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 643–655. [2. kiadás: Bp. 2002.]

Ispán és vitéz. In: „Múltunk építőkövei...”. Szerk. Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, 2001. 50–59.

„Igaz szolgálattal szerzett birtok”. In: „Múltunk építőkövei...”. Szerk. Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár 2001. 74–83.

Pest megye az Árpád-korban. In: Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig. Szerk. Torma István közreműködésével Zsoldos Attila. Bp., 2001. 31–73.

A Szent Korona árnyékában. Királyné és korona. História, 23. (2001) 9–10. 58–59.

Saint Stephen and His Country. A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Ed. Attila Zsoldos. Bp., 2001.

Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig. Szerk. Torma István közreműködésével Zsoldos Attila. Bp., 2001.

Györffy György 1917–2000. Magyar Tudomány,108. (2001) 611–613.

Engel Pál (1938–2001). Történelmi Szemle, 43. (2001) 1–2.

2002

Somogy megye korai történetének forrásairól. Turul, 74. (2001) 1–2. 44–50. Kötetben: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2002. 454–461. [Nemzet és emlékezet.] A királyné udvara az Árpád-korban. Századok, 136. (2002) 267–302.

Somogy és Visegrád megye korai története, valamint a „várelemek spontán expanziója”. Századok,136. (2002) 679–685. Kötetben: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2002. 471–477. [Nemzet és emlékezet]

Szepes megye kialakulása. Történelmi Szemle, 43. (2001) 19–31.

A magyar középkor története 895–1526 (német és angol nyelven). Geschichte Ungars und Finlands. Ed. Holger Fischer. Zentrum für Hungarologie im Institut für Finnougristik der Universität Hamburg, 2002. [CD–ROM.]

A király úr színe előtt. Személyes jelenlét – írásbeli kérvényezés. História, 24. (2002) 9–10. 11–13.

Sopron város és megye a 13. század utolsó harmadában. In: A város térben és időben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Szerk. Turbuly Éva. Sopron, 2002. 9–28.

The First Centuries of Hungarian Military Organization. In: A Millennium of Hungarian Military History. Ed. by László Veszprémy and Béla K. Király. New York 2002. 3–25. [War and Society in East Central Europe Vol. XXXVII.]

„A történelem iránti érdeklődésem alighanem születési hiba lehet”. Beszélgetés Zsoldos Attilával. (Készítette Szende László.). Sic itur ad astra, 14. (2002) 4. 3–22.

A királyné udvara az Árpád-korban. Századok, 136. (2002) 267–302..

2003

A történelem hamisítása. História, 25. (2003) 2.)25–27.

A magyar hadtörténet első évszázadai. Hadakozók és hadsereg az Árpádok korában (11–13. század). In: A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk. Király Béla, Veszprémy László. Bp., 2003. 13–26.

Királynéi népek az Árpád-korban. In: Magyar Évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária.  Bp., 2003. 42–54.

Vznik Spišského komitátu. In: K stredovekým dejinám Spiša. Zostavil Miroslav Števík. H. n. [Stará Ľubovňa] 2003. 15–29..

The Origins of Szepes County. In: K stredovekým dejinám Spiša. Zostavil Miroslav Števík. H. n. [Stará Ľubovňa] 2003. 31–40.

Az özvegy és a szolgabírák. Századok, 137. (2003) 783–808..

Szent István és III. András. Bp., é. n. [2003.] 249. [Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból].

Le Royaume de Hongrie au moyen age (950–1382). In: Mil ans d’histoire Hongroise. Histoire de la Hongrie de la Conquęte jusqu’ŕānos jours. Édité par István György Tóth. Bp., é. n. [2003.] 41–125.

A királynéi intézmény az Árpádok korában. MTA doktori értekezés tézisei. Bp., 2003.

Királynéi birtokok Erdélyben az Árpád-korban. Mediaevalia Transilvanica, 7–8. (2003–2004) 1–2. 61–71.

2004

The Territory of Kolon County. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Bp., 2004. 701–706.

The Legacy of Saint Stephen. Bp., 2004. 168.

Kráľovná a koruna. História, 4. (2004) 5–6. 5–6.

Hrvatska i Slavonija u srednjovekovnoj Ugarskoj Kraljevini. In: Hrvatsko–mađarski odnosi 1102.–1918. Zbornik radova. Glav. ured. Milan Kruhek. Zagreb, 2004. 19–26.

Datálási problémák Árpád-kori királynéi oklevelekben. In: Változatok a történelemre.Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. Bp., 2004. 181–185. [Monumenta Historica Budapestinensia XIV.]

Város a határon. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 31. (2004) 1. 5–14.

Pred jeho veličenstvom kraľom. Pohľad na fungovanie arpádovského dvora. História 4. (2004) 11–12. 6–7.

Pál Engel (27. Februar 1938 — 21. August 2001). In: Ungarn-Jahrbuch. Band 26. (2002/2003) München, 2004. 401–402.

2005

Hungary under the Árpáds and Angevins (950–1382). In: A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present. Ed. István György Tóth.  Bp., 2005. 43–112.

Az ifjabb király országa. Századok, 139. (2005) 231–260.

A tihanyi monostor alapítása. História, 27. (2005) 5. 34.

Magyar királynék az Árpád-korban. História, 27. (2005) 6–7. 30–32.

Ducissa Sclavoniae. In: Studia professoris — professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., 2005. 381–390.

Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Bp., 2005. 227. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 36.]

István ifjabb király és Erdély. (Adatok az 1264–1265. évi belháború kezdetének meghatározásához.) Erdélyi Múzeum, 67. (2005)  3–4. 18–24.

Apáti Andornok. Aetas, 20. (2005) 4. 5–13.

Városlakók a királyi család szolgálatában. Történelmi Szemle, 47. (2005) 193–206.

2006

Magyarország II. András keresztes hadjárata idején. In: Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Szerk. Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József. Máriabesnyő–Gödöllő, 2006. 91–97.

Államalapító királyunk tárgyi emlékei. Az interjút készítette: Hancz Gábor. Kisalföld, 61. 194. (2006. aug. 19.) 11.

Győzedelmes Athelstan. In: Történelmi melléknevek. Egyetemes és magyar történelmi életrajzok. Szerk. Horváth Ilona. H. n., é. n. [Bp., 2006.] 55–69.

2007

Počiatky hradu Tematín — alebo akýsi „tematín”. In: Miles Semper Honestus. Zborník šúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Ed. Vladimír Segeš, Božena Šeďová. Bratislava, 2007. 21–26.

A tatárjárás és Magyarország. História, 29. (2007) 4. 31–35.

Lóhalál. Zsoldos Attila az ezeregyszáz éve lezajlott pozsonyi csatáról, a nemzeti múlthoz való viszonyról és a lekerített mezőkről. Az interjút készítette Novák Miklós. Magyar Nemzet, Hétvégi Magazin 2007. június 30. 30–31. Rövidített változata megjelent  „Viták a honfoglalásról” címmel: História, 29. (2007) 56. 34–35.

Az 1267. évi dekrétum és politikatörténeti háttere. (IV. Béla és István ifjabb király viszályának utolsó fejezete). Századok, 141. (2007) 803–842.

The Siege of Codlea. Colloquia. Journal of Central European Studies, 13. (2006) 1–2. 5–21.

Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Bp., 2007. 171. [História Könyvtár – Monográfiák, 24.]

Szent Imre herceg. In: Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére, születésének ezredik évfordulója alkalmából. Szerk. Kerny Terézia. Székesfehérvár, 2007. 20–23. [A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai I.]

Bevezetés és jegyzetek Szent László király III. törvénykönyvéhez. In: Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelemről. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor.  Szeged, 2006. 85–98. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.]

Bevezetés és jegyzetek Szent László király II. törvénykönyvéhez. In: Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelemről. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged, 2006. 111–118. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.]

Bevezetés és jegyzetek Kálmán király I. törvénykönyvéhez. In: Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelemről. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged, 2006. 169–192. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.]

Bevezetés és jegyzetek Kálmán király zsidótörvényéhez. In: Írott források az   1050–1116 közötti magyar történelemről. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged, 2006. 265–266. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.]

Modificările conceptului „nobilime” pe parcursul secolului al XIII-lea în Regatul Ungariei. In: Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Ed. Adrian Andrei  Rusu. Cluj-Napoca, 2006. 85–104.

2008

Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya, 1260-as évek. História, 30. (2008) 1. 14–17.

Árpád és népe. Kérdőjelek és lehetséges válaszok. História, 30. (2008) 2. 3–7.

Elveszett források, paraszt urak és Ottó herceg. Somogy (és Zala) megye korai történetének ismeretéhez. Századok, 142. (2008) 490–497.

Közös múlt a középkorban. História, 30. (2008) 4–5. 7–8.

Trónviszály az államszervezés előtt. Az interjút készítette: Hancz Gábor. Kisalföld, 63. 194. (2008. aug. 19.) 11.

Fehérvár Árpád-kori polgárságáról. Történelmi Szemle, 50. (2008) 435–451.

V službách kráľovských deti. (Dojky arpádovských princov a princezien) História, 8. (2008) 4. 6–8.

Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. Bp., 2008. 226. [A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 45.]

Výsadná listina Stoličného Belehradu.

Jakó Zsigmond (1916–2008). Történelmi Szemle, 50. (2008) 593.

2009

Köszöntő. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 43. (2009) 1. 4.

Várjobbágyok, királyok, királynék ismerője. Az interjút készítette: Marik Sándor. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 43. (2009) 1. 165–174.

Ki lehetett Miklós országbíró? História, 31. (2009) 2. 22–23.

Miklós országbíró. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György.  Bp.–Piliscsaba, 2009. 519–549. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.]

Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században. Bp., 2009. 104. [Magyarország története, 4.]

Hongria als segles XII i XIII. In: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’edat mitjana. Coord. Ferenc Makk, Marina Miquel, Ramon Sarobe, Csaba Tóth.  H. n., é. n. [Barcelona, 2009.]  145–163.

Els Nagymartoni. Una família aragonesa a l’Hongria de l’edat mitjana. In: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’edat mitjana. Coord. Ferenc Makk, Marina Miquel, Ramon Sarobe, Csaba Tóth. H. n., é. n. [Barcelona, 2009.]  179–189.

Magyarország a 12–13. században. In: Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Szerk. Marina Miquel, Ramon Sarobe, Makk Ferenc, Tóth Csaba. H. n., é. n. [Bp., 2009.] 143–161.

A Nagymartoniak: egy aragóniai család Magyarországon. In: Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Szerk. Marina Miquel, Ramon Sarobe, Makk Ferenc, Tóth Csaba. H. n., é. n. [Bp., 2009.] 177–187.

Nemes, szepesi nemes, aranyadó. Jogállás és birtokjog mint lehetőség és eszköz. Történelmi Szemle, 51. (2009) 419–429.

Anjou Károly első koronázása. In: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás, Thoroczkay Gábor. Bp., 2009. 405–413.

Fehérvár vásárai az Árpád-korban. In: Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Bp.–Miskolc, 2009. 373–380.

2010

Korai vármegyéink az újabb történeti kutatások fényében. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 11. (2010) 1. 5–13.

[Válaszok a Magyar Tudomány kérdéseire.] Magyar Tudomány, 171. (2010) 1019–1021.

A Dráva–Száva köze az Árpád-korban. In: Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Kollár Tibor. Bp., 2010. 13–21.

III. András nádorai. Történelmi Szemle, 52. (2010) 303–327.

A megyeszervezés kezdetei a Magyar Királyságban (Az „óriás” és az „átlagos” nagyságú   megyék kérdése). In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 299–318. [A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából, 22.]

A báni joghatóság Szlavóniában és a Dráván túl. In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi    tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György. Szeged, 2010. 469–482. [Társszerző: Weisz Boglárka.]

Az Aranybulla élő hagyománya. Az interjút készítette: Ágoston Balázs. Magyar Demokrata, XIV. 49. (2010. december 8.) 28–29.

A Henrik-fiak. A Héder nembéli Kőszegiek „családi története”. Vasi Szemle, 64. (2010) 651–661.

Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve. Forum Historiae, 2010. 2.

Örökös ispánságok az Árpád-korban. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs 2010. 73–92.

Székesfehérvár középkori kiváltságai. Székesfehérvár, 2010. 143. [Társszerző: Neumann Tibor] [Közlemények Székesfehérvár történetéből]

2011

Magyarország világi archontológiája 1000–1301. Bp., 2011. 382. [História könyvtár – Kronológiák, adattárak, 11.]

Miért vagyok levéltáros, ha mégsem? In: „Vedd ezeket az iratokat…” Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Szerk. Mihalik Béla, Zarnóczki Áron. Bp., 2010. 196–199.

II. András reformjai. Út az Aranybullához. História, 33. (2011) 1–2. 26–29.

II. András Aranybullája. Történelmi Szemle, 53. (2011) 1–38.

III. András hat nádora. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 289–299. [A Jósa András Múzeum Kiadványai 68.]

Nemes és nemzetség. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., 2011. 421–425.

„Egész Szlavónia” az Árpádok királyságában. História, 33. (2011) 5–6. 9–12. 

Šľachtici, spišskí šľachtici, platcovia zlata (Právny status a majetkové právo ako možnosť a prostriedok na Spiši v 13.–14. storočí). In: Spiš v 12. a 13. storočí. Zostavil Miroslav Števík. H. n. [Stará Ľubovňa], 2011. 148–159.

Vár, város, ispánság és megye – Veszprém az Árpád-korban. In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 26. (2010). Szerk. Rainer Pál. Veszprém, 2011. 11–23.

Debrecen mint igazgatási központ a 14. század elején. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szalkai Tamás. Debrecen, 2011. 49–66.

Egy történész soha nem unatkozik. Az interjút készítette Szilágyi Aladár. In: Klió a tükrök labirintusában. Szilágyi Aladár portréi kortárs magyar történészekről. Nagyvárad, 2011. 23–33.

2012

A Druget-tartomány várnagyai. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 15. (2012) 1–2. 33–42.

A Drugetek és a „hét vármegye”. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, 2012. 577–585.

Rátót nembéli Domokos nádor megyéi. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., 2012. 47–52.

Király, oligarchák, tartományurak. A rozgonyi csata, 1312. június 15. História, 34. (2012) 4. 3–6.

Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade v 13.–14. storočí. Forum Historiae, (2012) 1. http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2012/texty_1_2012/zsoldos.pdf.

Hűséges oligarchák. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal. Bp.–Győr, 2012. 347–354.

Egy új II. András-kép felé. In: II. András és Székesfehérvár. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, 2012. 21–35. [A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, 7.]

Nádor és helyettese: Druget János és Vilmos. Történelmi Szemle, 54. (2012) 527–541.

II. András és IV. Béla hosszas országlása. In: Azok a világba küldött nagy emberek. Szilágyi Aladár beszélgetései történészekkel a magyar história meghatározó alakjairól. Nagyvárad, 2012. 21–39. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár.)

2013

Fehérvár az Árpád-korban. Rubicon, 24. (2013) 6. 26–29.

O výsadnej listine Stoličného Belehradu z Arpádovského obdobia. Slovenská Archivistika, 47. (2012) 2. 116–126.

A magyar király és főpapjai a vienne-i zsinat évtizedében. In: Peritia Linguarum. A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Szerk. Maróth Miklós. Piliscsaba, 2013. 213–224. (Studia Philologica II.)

Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thirteenth and Fourteenth Centuries. The Hungarian Historical Review, 2. (2013) 2. 211–242.

Province e oligarchi. La crisi del potere reale ungherese fra il XIII e il XIV secolo. In: L’Ungheria angioina. A cura di Csukovits, Enikő. Roma, 2013.  [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia, 3.] 23–58.

„Egészen biztosan nem Bánk a gyilkos”. http://magyarnarancs.hu/tudomany/egesz-biztosan-nem-bank-ban-a-gyilkos-87813. (Az interjút készítette: Kovács Péter.)

A szent és az ős: Szent István kultuszának kezdetei. In: István a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia–Smohay András. Székesfehérvár, 2013. 22–27.

2014

A Borsa-tartomány igazgatásának kérdései. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Szerk. Hegyi Géza–Kovács András, W. Kolozsvár, 2012. [Erdélyi Tudományos Füzetek, 277.] 25–44.

The Path of Košice to the Privileges of 1347. In: Košice in the Coordinates of European History. Eds. Hajduová, Mária–Bartoš, Martin. Košice, 2013. 34–49.

A hadszervezet átalakulása a 13. századi Magyarországon. In: „A hadtáp volt maga a fegyver”. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Budapest, 2013. 212–226.

Erdély 1003-tól a Magyar Királyság része volt. In: Nem Tündérkert, vagy nagyon is az. Erdély a magyar történelemben. Nagyvárad, 2014. 49–65. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár.)

Vendégjárás az Árpád-korban (1.) Erdélyi Riport, 13. (2014) 13. 25–27. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár)

Vendégjárás az Árpád-korban (2.) Erdélyi Riport, 13. (2014) 15. 30–32. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár)

Bihar megye korai története. In: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2014. 167–190. [Tanulmányok Biharország történetéből, 1.]

Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2014. 193. (+ térképmelléklet) [Tanulmányok Biharország történetéből, 1.]

Üres honor. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia–Lakatos Bálint–Zarnóczki Áron. Budapest, 2013. 455–477.

Gertrúd királyné és a királynéi intézmény az Árpád-kori Magyar Királyságban. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Szerk. Majorossy Judit. Szentendre, 2014. 17–28.

2015

László királyt az érdekelte, hogy rend legyen, nyugalom. Erdélyi Riport, 14. (2014) 14. 9. 19–21. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár.)

Talpon maradni Kelet és Nyugat határán. Erdélyi Riport, 14. (2014) 10. 20–22. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár.)

A tudományos könyv és a tudományos teljesítmény mérése. Magyar Tudomány, 176. (2015) 410–415.

Meghal a király. Múlt-kor, 16. (2015) nyár, 49–53.

Kassa útja az 1347. évi kiváltságolásig. In: Kassa az európai történelem kontextusában. Szerk. Mária, Hajdu–Martin Bartoš, Martin. Kassa, 2014. 31–47.

Óbuda urai a 14. század első felében. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Szerk. Benkő Elek–Orosz Krisztina. Bp., 2015. 471–484.

Karol I. a mestá. Historický Časopis, 63. (2015) 195–207.

Miért éppen Károly? In: Certamen II. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Bogdándi Zsolt–Weisz Attila. Kolozsvár, 2015. 183–193.

Kóborlás az Árpád-kori Magyarországon. In: … in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk. Balogh Csilla–Petkes Zsolt–Sudár Balázs–Zsidai Zsuzsanna. Bp.–Kecskemét, 2015. 221–230.

Az Árpádok alatt folyamatosan érkeztek „vendégek”. In: Szilágyi Aladár: Mit akartak ezek a magyarok? Beszélgetések kortárs történészekkel. Szerk. Szűcs László. Nagyvárad, 2015. 59–76. (Az interjút készítette: Szilágyi Aladár.)

Táltosok és királyok. Korunk, 26. (2015) 8. 22–28.

A királyi hatalom és Szlavónia a 14. század első negyedében. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra. Főszerk. Fodor Pál–Sokcsevics Dénes. Szerk. Turkalj, Jasna–Karbić, Damir. Bp., 2015. [Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések] 126–136.

Kraljevska vlast i Slavonija u prvoj četvrtini 14. stoljeća. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra. Főszerk. Fodor Pál–Sokcsevics Dénes. Szerk. Turkalj, Jasna–Karbić, Damir. Bp., 2015. [Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések] 184–194.

A Druget-vagyon születése. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére, I–II. Szerk. Horn Ildikó–Lauter Éva–Várkonyi Gábor–Hiller István–Szirtes Zsófia–Balogh Zsuzsanna–Pásztor Katalin–Tamás Máté. H. n. [Budapest] 2016. II. 63–85.

A Berettyó urai. In: Nagyvárad és Bihar az Árpád-kor végén. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad 2016. [Tanulmányok Biharország történetéről, 3.] 101–154.

Egervár és Dobra. A Geregyék nyugat-dunántúli várai a 13–14. század fordulóján. Castrum, 19. (2016) 1–2. 7–19

Székelyek Biharban. In: A székelység 12–17. századi története és a Blénessi család. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda 2015. 36–68.

 

2016

Károly és a városok. In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Bp., 2016. [Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések] 267–283.

Erdélyi háborúk a 14. század elején. In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Bp., 2016. 198–231.

Vitézek, ispánok, oligarchák. Tanulmányok a társadalom- és hadtörténetírás határvidékéről. Bp., 2016. [A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára] 272.

A szent király. Korunk, 27. (2016) 8. 14–20.

Az Árpád-ház kihalása. Bp., 2016. [A magyar történelem rejtélyei] 48.

Székesfehérvár története az Árpád-korban. Székesfehérvár, 2016. [Székesfehérvár története I.] 365. [társzerzők: Kiss Gergely–Thoroczkay Gábor]

A három Esztergom: a korai várost alakító tényezők. In: Metropolis Hungariae. Szerk. Hegedűs András. Esztergom 2017. [Strigonium Antiquum VIII.] 28–39.

Az erdélyi lázadó: Ákos nembéli Mojs. In: Certamen IV. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Gálfi Emőke–Weisz Attila. Kolozsvár, 2017. 233–240.

Hercegek és hercegnők az Árpád-kori Magyarországon. In: Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Szerk. Zsoldos Attila. Székesfehérvár, 2016. [Közlemények Székesfehérvár történetéből] 9–24.

Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Szerk. Zsoldos Attila. Székesfehérvár, 2016. [Közlemények Székesfehérvár történetéből] 226.

2017

Az első évtizedek. Jászok a középkori Magyarországon. Rubicon, 28. (2017) 6. 28–31.

A jász identitástudat első emléke. Jász szójegyzék. Rubicon, 28. (2017) 6. 32–33.

Istoria timpurie a comitatului Bihor. In: Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu. Ed. Zsoldos, Attila. Oradea, 2017. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 1.] 203–229.

Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu. Ed. Zsoldos, Attila. Oradea, 2017. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 1.] 238.

Stăpânii Barcăului. In: Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Ed. Zsoldos, Attila Oradea, 2017. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 3.] 109–167.

Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Ed. Zsoldos, Attila Oradea, 2017. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 3.] 213.

A Druget-tartomány története 1315–1342. Bp., 2017. [Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések] 302.

Sienai ötvösből szepesi alispán. Olaszok és itáliaiak a Druget-nádorok szolgálatában. Világtörténet, 7. (2017) 1. 53–74.

A Magyar Királyság Szent László korában. Rubicon, 28. (2017) 9. 30–33.

Királyi hatalom és oligarchák Erdélyben a 13–14. század fordulóján. In: Félmúlt – jelen: Erdélyben – Európában (1926–2016). Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2017. 21–38.

Egy német és két muszlim. Freisingi Ottó, Abu Hámid és Idriszi a 12. századi Magyarországról. Korunk, 28. (2017) 12. 16–25.

Szent László és a székelyek. Székelyföld, 21. (2017) 12. 100–109.

Otázky zrušenia kniežatstva. In: Ingenii laus. Zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Zost. Benková, Eva–Púčik, Marek. Bratislava, 2017. 81–91.

Les filles des rois arpadiens de Hongrie comme instruments d’une politique dynastique. Melanges de l’Ecole Francaise de Rome, 129. (2017) 351–358.    

2018

Magyarország Szent László korában. In: Európa és Magyarország Szent László korában. Szerk. Bárány Attila–Pósán László. Debrecen 2017. 21–34.

A felforgató király esete a hagyománytisztelő herceggel. Korunk, 29. (2018) 2. 11–17.

1317 tavasza Biharban. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk. Kincses Katalin Mária. H. n. [Budapest], 2018. 632–638.

A királyi vármegye az Árpád-kori Magyarországon. Rubicon, 29. (2018) 3–4. 16–25.

A kehidai oklevél. A királyi megye átalakulásának kezdetei. Rubicon, 29. (2018) 3–4. 26–27.

Szepes. Egy sajátos megyeszerveződés. Rubicon, 29. (2018) 3–4. 48–49.

A Borsák és I. Károly első összecsapása. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 59. (2017) [2018] 57–72.

Előszó. In: Font Márta: Dinasztikus érdekek nyomában. Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában. H. n. [Pécs], 2018. 7–9.

Bihar urai a 14. század elején. In: Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2018. [Tanulmányok Biharország történetéről 5.] 9–71.

Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2018. [Tanulmányok Biharország történetéről 5.] 287.

IV. Béla. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben] 63.

A gyűlések rendje. In: Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Szerk. Draskóczy István–Varga Júlia–Zsidi Vilmos. Budapest, 2018. 615–625.

Az Árpádok koronája Bécsben. A Szent Korona először külföldön, 1205. Rubicon, 29. (2018) 7–8. 16–21.

A magyar korona Dalmáciában, 1241–1242. Rubicon, 29. (2018) 7–8. 22–26.

Antecedentele privilegiului oraşului Cluj din anul 1316. In: Cluj – Kolozsvár – Klausenburg    700. Várostörténeti tanulmányok. Studii istorie urbană. Főszerk. Lupescu Makó, Mária. Szerk. Costea, IonuţGhitta, OvidiuSipos GáborRüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár, 2018. 19–24.

A középkor fényei. 168 Óra.

Még egy Árpád. Magyarország IV. András uralkodása idején. Rubicon, 29. (2018) 10. 72–74.

Az Árpádok koronája először külföldön (Bécs 1205). In: A Szent Korona hazatér. A magyar  korona tizenegy külföldi útja (1205–1978). Szerk. Pálffy Géza. Budapest, 2018. [Magyar Történelmi Emlékek– Értekezések] 49–70.

A magyar korona menekítése a tatárjárás idején (1241–1242). In: A Szent Korona hazatér. A magyar  korona tizenegy külföldi útja (1205–1978). Szerk. Pálffy Géza. Budapest, 2018. [Magyar Történelmi Emlékek– Értekezések] 73–88.

 2019

Az ártatlan oligarcha. Történelmi Szemle, 60. (2018) 555–563.

The Árpáds and Their Wives. Queenship in Early Medieval Hungary 1000–1301. Roma 2019. [Viella Historical Research, 12.] 252.

Szent László kora a magyar társadalom történetében. In: Szent László kora és kultusza. Tanulmánykötet Szent László tiszteletére. Szerk. †Kerny Terézia–Mikó Árpád–Smohay András. Székesfehérvár, 2019. [Magyar királyok és Székesfehérvár V. A Székesfehérvári Egyházmegyei       Múzeum kiadványai, 13.] 14–23.

The Golden Bull of Andrew II. In: Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (XIIe–XVIIe siècle). Eds. Foronda, FrançoisGenet, Jean-Philippe. Paris–Rome 2019. [Histoire ancienne et médiévale, 160. Le pouvoir symbolique en Occident 1300–1640, 12.] 57–80.

Adorján három ostroma. Oligarchák a Tiszántúlon a 13–14. század fordulóján.  Nagyvárad, 2019. [Tanulmányok Biharország történetéről, 6.] 286.

Stăpânii Bihorului la începutul secolului al XIV-lea. In: Oradea şi Bihorul în vremea dinastiei de Anjou. Ed. Zsoldos, Attila. Oradea 2019. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 5.] 9–79.

Oradea şi Bihorul în vremea dinastiei de Anjou. Ed. Zsoldos, Attila. Oradea 2019. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 5.] 323.

KUTATÁSI TERÜLET

Az Árpád- és az Anjou-kor története (11–14. század)

PROJEKTEK

Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza VIII. kötet (OTKA 1997–2001)

Az Árpád-házi hercegek és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke (OTKA 1999–2000)

A középkori Magyarország világi archontológiája I. és III. kötet (OTKA 2006–2010)

ÖSZTÖNDÍJAK

MTA Tudományos Minősítő Bizottság, tudományos továbbképzési ösztöndíj (1987–1990)