+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Ablonczy Balázs

Ablonczy Balázs

Balázs, Ablonczy
Ablonczy Balázs
Beosztás: tudományos főmunkatárs, osztály-vezető, "Lendület" kutatócsoport-vezető
Osztály: Horthy-korszak osztály
Telefon: 224-6700/4669
e-mail:

Status: Senior Research Fellows

Research Team: Interwar History

Phone: +36 1 224-6700/669

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1974.

VÉGZETTSÉG

Történelem–francia szakos középiskolai tanár (1999)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Történelemtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2004)

Habilitáció, Történelemtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2011)

MUNKAHELYEK

Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs (2001–2006)

MTA Etnikai–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, tudományos munkatárs (2007–2008)

MTA Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2008–2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus (2009–2015)

Párizsi Magyar Intézet (Párizs), igazgató (2011–2015)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Tanszék, egyetemi docens (2015–)

MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2015–)

"Lendület" Trianon 100 kutatócsoport vezetője (2016–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Pro Minoritate folyóirat (negyedéves), főszerkesztő (2002–2006)

Kommentár folyóirat (kéthavi), főszerkesztő, alapító (2006–2011)

Magyar Történelmi Társulat, az Igazgató Választmány tagja (2007–2011)

Hajnal István Kör, tag (2010–)

MTA II. osztálya Történettudományi Bizottságának tagja (2017–)

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Teleki Pál – életrajz. Bp., Osiris, 2005. 547.

2. Pál Teleki (1879–1941) – The Life of a Controversial Hungarian Politician. Wayne (NJ). 2006. Hungarian Studies and Publications Inc. (distributed by the Columbia University Press). 338.

3. Trianon-legendák. Bp., 2010. 158.

4. Nyombiztosítás – Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok. Pozsony, Kalligram, 2011. 288.

5. A visszatért Erdély 1940–1944. Bp., Jaffa, 2011. 280.

6. Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. Szentendre, Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. 334. (Szerkesztés, jegyzetek, utószó) [Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8.]

7. A Református Élet hetilap és a budapesti reformátusság, 1934–1944. In: Reformátusok Budapesten 1–2. Szerk. Kósa László. Bp., Argumentum, 2006. 1211–1230.

8. A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk, (2008). 1. 29–56.

9. A Párizsi Magyar Intézet kezdetei. Molnos Lipót igazgatósága (1927–1943). In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk. Gálffy László, Sáringer János. Szeged, Lazi Könyvkiadó-SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015. 403–421.

Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest, Jaffa, 2016. 292.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2015

A Párizsi Magyar Intézet kezdetei. Molnos Lipót igazgatósága (1927–1943). In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk.: Gálffy László, Sáringer János. Szeged, 2015. 403–421.

„Feu ma jeunesse dorée”. Une région multiethnique dans la prose de Krúdy: Zips/Spíš/Szepesség. In: András Kányádi (dir.): L’Univers de Gyula Krúdy. H. n. [Genève], 2015. 47–55.

Avant et après l’amour: la position des médiateurs culturels entre la France et la Hongrie à travers l’exemple de Raoul Chélard. In: Antoine Marès (dir.): La France et l’Europe cenrale – Médiateurs et médiations. Paris, 2015. 51–60.

Búvópatakok – A jobboldal és az állambiztonság, 1945–1989. Szerk.: Ungváry Krisztián. Budapest, 2013. Századok, 149. (2015) 1. 246–251. [Recenzió.]

A jó, a rossz és az aktivista. Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Korall, 16. (2015) 60. 170–174. [Recenzió.]

Az élő historikus. Dénes Iván Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula a történetíró és ideológus c. könyvéről. Magyar Narancs, (2015) 36. (szeptember 3.) 28–29. [Recenzió.]

Az Elnök Párizsban. Dvorcsák Győző franciaországi élete. In: Varietas Europica Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Mészáros Andor. Bp., 2015.

A visszatért Erdély 1940–1944. Budapest, 2015. 280.

Transilvania reîntoarsă, 1940–1944. Iaşi, Institutul European, 2015. 368.

 

2016

 

Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest, Jaffa, 2016. 292. 

Ördögszekéren. Baráth Tibor párizsi évei (1930–1939). Történelmi Szemle, 2016. 3. 429–450.

A magyar református közösség kezdetei Párizsban. In: Felelet a Mondolatra. Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Szerk. Zsengellér József–Kodácsy Tamás–Ablonczy Tamás. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem–Pápai Református Teológiai Akadémia–L'Harmattan, 2016. [Acta Theologica Papensia, 16.; Károli Könyvek tanulmánykötet] 387–393.

Breviárium kételkedőknek. (Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939–1941. Budapest, 2015, Kairosz c. könyvéről). Kommentár, 11. (2016) 3. 109–116. [recenzió]

Hűlt nyomokon. (Konzervatív gondolkodók a két világháború között. Egy akadémiai ülésszak előadásai. Szerk. Papp Gábor. Budapest, 2016, Kossuth). Magyar Tudomány, 177. (2016) 11. 1406–1408. [recenzió]

 

2017

A visszatért Erdély, 1940–1944. Budapest, 2017. 280.

Jogvédelem és politikai aktivizmus között – a párizsi Emberi Jogok Magyar Ligája, 1924–1939. Archivnet, 17. (2017) 2–3.

A magyar turanizmus: gyökerek, hálók, választások. In: Sanghay–Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között. Szerk. Fajcsák Györgyi–Kelényi Béla. Budapest, Szépművészeti Múzeum–Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. 2017. 49–53.

Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919–1920. Rubicon, 28. (2017) 7–8. 4–13.

Rúzs és bocskor. Román–magyar történetek 1919-ben. Rubicon, 28. (2017) 7–8. sz. 24–31. [társszerző: Zahorán Csaba]

Mária királyné. Románia „titkos fegyvere”. Rubicon, 28. (2017) 7–8. 32–33.

Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról. Rubicon, 28. (2017) 7–8. 38–39.

 

2018

A miniszterelnök élete és halála. Teleki Pál (1879–1941). Bp., 2018. 320.

Napok Neuillyben: Barkóczy György, Popovics Sándor, Teleki Pál. In: Trianon arcai. Szerk. Kunt Gergely–L. Balogh Béni–Schmidt Anikó. Bp., 2018. 402–425.

Skizze über den ungarischen Turanismus. Ungarn-Jahrbuch, 33. Regensburg, 2018. 315–326.

Cs. Szabó László a közgazdasági karon. In: A tág haza. Cs. Szabó László-emlékkonferencia. Szerk. Ablonczy László. Bp., 2018. 141–152. 

Székely identitásépítés Magyarországon a két világháború között. In: Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Szerk. Orbán Zsolt. Csíkszereda, 2018. 467–485.

Néprokonság és néprokonítás a két világháború között. In: Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. Szerk. Bakró-Nagy Marianne. Bp., 2018. 61–76.

A kikötő lakói. Fiumei magyarok a két világháború között. Rubicon, 29. (2018) 3–4. 174–181.

Tőkéczki. Valóság, 61. (2018) 3. 3–5.

„Ti, akik jóban-rosszban utolsó lehelletig magyarok vagytok” (A magyar zsidóság, az 1918-as összeomlás és forradalom). Szombat, 30. (2018) 8. 32–34.

1920 – Mi lett volna, ha nincs Trianon? Rubicon, 29. (2018) 10. 18–28.

A dandy alkonya. In: A csábítás fegyvere (katalógus). Szerk. Molnos Péter. Bp., 2018. 213–215.

Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923). Századok, 152. (2018) 6. 1321–1352. [társszerzők: Juhász Balázs–Glant Tibor]

2019

Menni vagy maradni? Az 1918 utáni távozás és a helyben maradás motívumai az emlékiratokban. Pro Minoritate, 27. (2018) 4. 77–99.

Lés débuts du touranisme en Hongrie. In: Le Touran Entre mythes, orientalisme et construction identitaires. Eds. Caiozzo, Anna–Dedryvère, Laurent–Prévost, Stéphanie. Valenciennes, 2018. 241–258.

KUTATÁSI TERÜLET

A két világháború közötti Magyarország politika- és művelődéstörténete, magyar–francia kapcsolatok története, magyar kisebbségi közösségek története

TANÍTÁS

Kodolányi János Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék (2006–2009)

ELTE BTK, Művelődéstörténeti Tanszék (2009–)

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

Boursier du gouvernement français, Université Paris 1–Panthéon-Sorbonne (10 hónap, 1998–1999)

DAAD, Forschungsstipendium (Berlin, Humboldt Universität, 3 hónap, 2001)

Visiting Professor, Ránki Chair, Indiana University (Bloomington, 10 hónap, 2009–2010)