+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Vörös Boldizsár

Vörös Boldizsár

Vörös, Boldizsár
Vörös Boldizsár
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály
Telefon: 224-6700/4619
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/666

Email:

Degree: CSc, “Portrayal of Historical Figures during the Time of the Hungarian Soviet Republic” (1998)

Research Field: 19–20th century cultural history in Hungary;
19–20th century history of political propaganda

Selected publications

Die Darstellung der Sowjetunion an der Budapester Antibolschewistischen Ausstellung im Dezember 1941. „Die apokalyptischen Tiefen des russischen Bolschewismus.” In: The European Paradigm. Special edition of Sic Itur ad Astra, [1991.] 42-54.

A szellem útkeresői. Lukács György, Thomas Mann, Szabó Ervin és Balázs Béla levelei Ritoók Emmának. [Path-finders of the Spirit. Emma Ritoók and letters from György Lukács, Thomas Mann, Ervin Szabó, and Béla Balázs. ] Közzéteszi: Vörös Boldizsár. Történelmi Szemle, 42(2000) 1-2. 153-164.

Die Symbole, Mittel der diktatorischen politischen Propaganda. Die Würdigung von Marx, Engels und Lenin in der Ungarländischen Räterepublik. In: Democraţia în Europa Centralӑ şi de Sud-Est – aşpiraţie şi realitate (secolele XIX-XX). Demokratie in Mittel- und Südosteuropa – Erwartung und Wirklichkeit (im 19. und 20. Jahrhundert). Ediţie coordonatӑ de: Sabine Habersack-Vasile Puşcaş-Viorel Ciubotӑ. Editura Muzeului Sӑtmӑrean, Satu Mare, 2001. 101-112.

Die Ausrottung nationalistischer und christlicher Kulte. Sozialistische Helden der Revolution 1918/19. In: Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Hg. Silke Satjukow-Rainer Gries. Ch. Links Verlag, Berlin, 2002. 208-213., 291-292.

„A múltat végképp eltörölni”? Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában 1890-1919. ["No more traditions chains shall bind us?" Historic personalities in the Social Democratic and Communist propaganda in Hungary 1890-1919.] MTA Történettudományi Intézete, Bp. 2004. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 33.) 119, 16.

„A hirdetések és a munkássajtó”. Kereskedelmi reklámok magyarországi szociáldemokrata kiadványokban 1870-1890 között. ["Advertisements and the workers’ press". Commercial advertisements in Social Democratic publications in Hungary from 1870-1890.] Történelmi Szemle, 47(2005) 3-4. 373-379.

Áldokumentumok és történelmileg hitelesként közreadott szépirodalmi művek. Guszev kapitány és társainak ábrázolásai Illés Bélától Illyés Gyuláig 1945 és 1951 között. [False Documents and Works of imaginary literature published as authentic literature. The Portrayal of Captain Gusev and his mates from Béla Illés to Gyula Illyés between 1945 and 1951.]Levéltári Közlemények, 79(2008) 215-249.

Kitalált kapitány valódi utcája. Guszev százados és társainak méltatása emléktáblával és budapesti belvárosi utcanévvel 1949-1990 között. [The Real Street of an Imaginary Captain. The honouring of Captain Gusev and his comrades with a commemorative plaque and the name of a street in central Budapest, 1949-1990.] In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. Főszerk. Á. Varga László. Kiadó nélkül, Bp. 2009. 319-333., 451-452., 468-469.

Verschiedene politische Mächte – in derselben Hauptstadt. Symbolische Raumbesetzungen in Budapest 1918-1919. In: Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten in der mittelosteuropäischen Moderne. Hrsg. Károly Csúri-Magdolna Orosz-Zoltán Szendi. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. (Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 14.) 17- 33.

The Hungarian revolutions and counterrevolution of 1919 in jokes and caricatures. In: Hungarian Humour. Ed. by Anna T. Litovkina-Judith Sollosy-Péter Medgyes-Dorota Brzozowska. Tertium Society for the Promotion of Language Studies, Kraków, 2012. (Humour and Culture 3.) 207-217.

3. Előadások listája:
Die Darstellung der Sowjetunion an der Budapester Antibolschewistischen Ausstellung im Dezember 1941. „Die apokalyptischen Tiefen des russischen Bolschewismus.” (1990.)

Die Symbole, Mittel der diktatorischen politischen Propaganda. Die Würdigung von Marx, Engels und Lenin in der Ungarländischen Räterepublik. (2000.)

Die Ausrottung nationalistischer und christlicher Heldenkulte mittels der Etablierung sozialistischer Helden. Die Darstellung der historischen Persönlichkeiten in der Ungarländischen Räterepublik. (2001.)

Kommentar zu dem Vortrag von Dr. Árpád von Klimó „Rittmeister Gussew oder ein Phantom als Held. Die Erfindung eines russischen Helden im Jubiläumsjahr der ungarischen Revolution von 1848”. (2001.)

Verschiedene politische Mächte – in derselben Hauptstadt. Symbolische Ausbreitungsaktionen in Budapest 1918-1919. (2008.)

Pest wurde zur „glücklichsten, zivilisiertesten, schönsten” Metropole der Welt. Die Stadt im Jahre 1950 – einem 1915 entstandenen utopistischen Roman zufolge. (2011.)

Fiktionen über eine Fiktion. Die Varianten der Geschichte eines nie existierten russischen Rittmeisters zwischen 1947 und 1972. (2012.)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1967. 03. 01.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szak (1992)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történelemtudomány kandidátusa (1998), Magyar Tudományos Akadémia. Téma: Történelmi személyiségek ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos jellegű anyagaiban

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1992–2011) tudományos továbbképzési ösztöndíjas (1992–1995), tudományos segédmunkatárs (1995–2002), tudományos munkatárs (1998), tudományos főmunkatárs (2002–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Köztestülete (tag: 1999–)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola (tag, meghívott oktató: 2001–)

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának Sajtótörténeti Munkabizottsága (tag: 2006–)

Zsigmond Király Főiskola (majd Milton Friedman Egyetem) Média- és Kultúratudományi Kutatóközpont (tag: 2009–)

Studia Comitatensia külső tanácsadó testülete (tag: 2012–)

Nemzeti Kiválóság Program - Bölcsészettudományi, Hittudományi és Művészeti Bizottság (rendes tag: 2013–2015)

Magyar Történelmi Társulat (tag: 2014–)

Hadimúzeum Alapítvány kuratóriuma (tag: 2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (1999)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Sic Itur ad Astra (szerkesztőbizottsági tag: 1989–1993)

Történelmi Szemle (szerkesztőségi munkatárs: 1995–2010)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Babits Mihály és Molnár Ferenc kiadatlan írásai az Imre Sándor-hagyatékban. Közzéteszi: Vörös Boldizsár. Történelmi Szemle, 41. (1999) 1–2. 177–189.

2. Vörös Riportfilmek és fekete-fehér újságok. Tanácsköztársasági híradófelvételek vizsgálata korabeli más források segítségével. In: Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Szerk. K. Horváth Zsolt, Lugosi András, Sohajda Ferenc. Hermész Kör–Osiris, Bp., 2003. 532–543.

3. „A múltat végképp eltörölni”? Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában 1890–1919. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2004. 119. 16 t. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 33.]

4. „Szamuelli repülőgépen Oroszországba szökött”. Álhírek Budapesten a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. Budapesti Negyed, 13. (2005) 1–2. 31–62.

5. „Leninről nevezzük el a nagykörút egyik szakaszát”. A politikai propaganda működése a budapesti Lenin körút elnevezésénél. In: Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Szerk. Czoch Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter. Korall Társadalomtörténeti Egyesület, Bp., 2008. 561–579.

6. Különböző politikai rendszerek – hasonló humoros alkotások? 1919 fordulatai viccekben és karikatúrákban. Médiakutató, 10. (2009) 4. 27–41.

7. Verschiedene politische Mächte – in derselben Hauptstadt. Symbolische Raumbesetzungen in Budapest 1918–1919. In: Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten in der mittelosteuropäischen Moderne. Hg. Károly Csúri, Magdolna Orosz, Zoltán Szendi. Frankfurt am Main, 2009. 17–33. [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 14.]

8. „Ha gombóccal hajigálnak,/El is megyek katonának” – Háborús gyermekjátékok Magyarországon 1914–1918. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 2011. 12. 127–137.

9. Történelemhamisítás és politikai propaganda. Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Bp., 2014. 335. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]

10. Eszmék, eszközök, hatások. Tanulmányok a magyarországi propagandáról, 1914–1919. Budapest, 2018. [Médiatudományi Könyvek] 348.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1985

A Képes Krónika miniatúrái. História, 7. (1985) 3. 26.

1989

Néhány adalék az apacs történetéhez. Magyar Nyelv, 85. (1989) 3. 347–349.

1990

Jelképek és ábrázolások a nagy francia forradalomban. In: A francia forradalomról – 200 év múltán. Szerk. Vadász Sándor. Bp., 1990. 143–164.

1991

Die Darstellung der Sowjetunion an der Budapester Antibolschewistischen Ausstellung im Dezember 1941. „Die apokalyptischen Tiefen des russischen Bolschewismus”. In: The European Paradigm. Special edition of Sic Itur ad Astra. [1991]. 42–54.

József Attila: Németh Andor: „Elvarázsolt” portré és profán ima. (Versértelmezési kísérlet három szinten.) In: „A hetedik te magad légy!” Újabb József Attila-versértelmezések. Szerk. Szabolcsi Miklós. A kötet összeállításában, lektorálásában közrem. Vörös Boldizsár. Bp., 1991. 49–71.

1992

Mitikus hős és példakép. Lenin-kép a hazai általános iskolákban az 1940-es évek végétől 1953-ig. Mozgó Világ, 18. (1992) 2. 14–27., 2 melléklet.

Történészportrék. Vál., az előszót írta, a jegyzeteket és a bibliográfiákat kieg. Vörös Boldizsár. Sic Itur ad Astra, (1992) 1–3. 224.

1993

Így jutunk a csillagokig? Fiatal történészek mesterekről és önmagukról. (meszleny) interjúja. [Szilágyi Mártonnal, Meszleny Lászlóval.] Magyar Nemzet, 56. (1993) 137. 10.

1995

[Szócikkek.] In: A magyarok krónikája. Összeáll., szerk., az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz Ferenc. Bp., 1995. [2. kiadás: Bp., 1996.; 3., jav., bőv. kiadás: Bp., 2000.; 4., jav. kiadás: Bp.–Pécs, 2006.] passim.

1996

Vörös Károly (1926–1996) életművének bibliográfiája. Összeáll. Vörös Boldizsár. Történelmi Szemle, 38. (1996) 4. 421–450.

1997

Károly Vörös: Birth of Budapest. Building a Metropolis, 1873–1918. Vörös Károly szövegeiből összeáll. Vörös Boldizsár. In: Budapest. A History from Its Beginnings to 1998. Ed. András Gerő, János Poór. Highland Lakes, 1997. 103–138. [Atlantic Studies on Society in Change No. 86.]

Történelmi személyiségek ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos jellegű anyagaiban. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp., 1997. 10.

1998

1848–49 személyiségei – 1918–19-ben. Ellenállók és Antifasiszták, 16. (1998) 2–3. 4.

A forradalom panteonja. In: 1918. Sfӑrşit şi început de epocӑ. Korszakvég – korszakkezdet. The End and the Beginning of an Era. Coordonatori: dr. Cornel Grad-Viorel Ciubotӑ. Satu Mare–Zalӑu, 1998. 477–486.

Miscellanea fontium historiae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Szerk. Kalmár János. Az európai történelem forrásainak gyűjteménye. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1997. 445. Századok, 132. (1998) 2. 494–496. [Recenzió.]

Történelmi hősök, új rendszerek. Emlékszobrok Szovjet-Oroszországban és a Magyarországi Tanácsköztársaságban 1917–1919. Mozgó Világ, 24. (1998) 5. 85–105.

Vörös Károly: A világváros útján: 1873–1918. [Vörös Károly szövegeiből összeáll. Vörös Boldizsár.] Budapesti Negyed, 6. (1998) 2–3. 106–172.

1999

Árpád helyett Marx, József főherceg helyett Lenin. Történelmi személyiségek elutasítása és méltatása a Magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos jellegű anyagaiban. Történelmi Szemle, 41. (1999) 3–4. 403–409.

Babits Mihály és Molnár Ferenc kiadatlan írásai az Imre Sándor-hagyatékban. Közzéteszi: Vörös Boldizsár. Történelmi Szemle, 41. (1999) 1–2. 177–189.

Az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság oktatási anyagaiban. Fons, 6. (1999) 3. 327–336.

1848–49 történelmi személyiségei – 1918–19-ben. In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Hudi József–Tóth G. Péter. Veszprém, 1999. 45–50.

2000

Károlyi Mihály tér, Marx-szobrok, fehér ló. Budapest szimbolikus elfoglalásai 1918–1919-ben. Budapesti Negyed, 8. (2000) 3–4. 144–172.

A magyarországi kultuszkutatás válogatott bibliográfiája (1970–2000). Összeáll. Kalla Zsuzsa–Vörös Boldizsár. In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp., 2000. 301–321. [A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 9.]

A szellem útkeresői. Lukács György, Thomas Mann, Szabó Ervin és Balázs Béla levelei Ritoók Emmának. Közzéteszi Vörös Boldizsár. Történelmi Szemle, 42. (2000) 1–2. 153–164.

Windisch Éva irodalmi munkássága. Összeáll. Vörös Boldizsár. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1994–1998. Fel. szerk. Kovács Ilona. Bp., 2000. 31–40.

2001

Az átírt Ady és a kisajátított Hésziodosz. Iskolakultúra, 11. (2001) 10. 105–110.

Napok, emlékek – naplók, emlékiratok. Kérdések és válaszok Francsics Károly visszaemlékezései kapcsán. Acta Papensia, 1. (2001) 3–4. 127–134.

Die Symbole, Mittel der diktatorischen politischen propaganda. Die Würdigung von Marx, Engels und Lenin in der Ungarländischen Räterepublik. In: Democraţia în Europa Centrală şi de Sud-Est – aspiraţie şi realitate (secolele XIX–XX). Demokratie in Mittel- und Südosteuropa – Erwartung und Wirklichkeit (im 19. und 20. Jahrhundert). Ediţie coordonatӑ de: Sabine Habersack, Vasile Puşcaş, Viorel Ciubotӑ. Satu Mare, 2001. 101–112.

Új történelemtanítás – átértékelt történelmi hősök? Kiemelkedő személyiségek a Magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos történelem-tananyagaiban. In: Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére. A Miskolcon, 2000. március 24–25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai. Szerk. Bessenyei József. Miskolc, 2001. 187–199.

2002

Die Ausrottung nationalistischer und christlicher Kulte. Sozialistische Helden der Revolution 1918/19. In: Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Hg. Silke Satjukow–Rainer Gries. Berlin, 2002. 208–213., 291–292.

Térfoglalás Budapesten – térfoglalás a történelemben? A Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulási ünnepsége 1919. november 16-án. In: Ünnep – hétköznap – emlékezet. Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000. augusztus 24–26. Szerk. Pásztor Cecília. Salgótarján, 2002. 181–186. [Rendi társadalom – polgári társadalom 14.]

2003

Marx, Lassalle, Petőfi – naptárakban és képeken. Történelmi személyiségek az MSZDP propagandaanyagaiban a századfordulón. In: Mikrotörténelem: Vívmányok és korlátok. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai. Szerk. Dobrossy István. Társszerk. Benedek Gábor, Ö. Kovács József, Kövér György, Sasfi Csaba. Miskolc, 2003. 425–437. [Rendi társadalom – polgári társadalom 12.]

„A nők többet veszítettek el elhunytán, mint a férfiak”. Megemlékezések August Bebelről a magyarországi szociáldemokrata nőmozgalomban. In: Nők és férfiak…, avagy a nemek története. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület. Szerk. dr. Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2003. 302–307. [Rendi társadalom – polgári társadalom 16.]

Vörös Riportfilmek és fekete-fehér újságok. Tanácsköztársasági híradófelvételek vizsgálata korabeli más források segítségével. In: Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Szerk. K. Horváth Zsolt, Lugosi András, Sohajda Ferenc. Bp., 2003. 532–543.

2004

A jelen és a közelmúlt történetének tanítása – világháborúban és „világforradalomban”. Az I. világháború mint hivatalos tananyag Magyarországon 1917–1919 között. Századok, 138. (2004) 6. 1468–1477.

Két rendszer, két halott, két temetés. Ady Endre és Eötvös Loránd búcsúztatásai 1919-ben. Médiakutató, 5. (2004) 3. 135–148.

„A múltat végképp eltörölni”? Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában 1890–1919. Bp., 2004. 119. 16 t. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 33.]

Nemzeti hősgaléria helyett internacionalista panteon. Történelmi személyiségek elutasítása és méltatása a magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos jellegű intézkedéssorozataival. In: Mítoszok nyomában… Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanulmányok. Főszerk. Miskolczy Ambrus. Szerk. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária. Bp., 2004. 268–280. [Transylvania varietas.]

2005

„A hirdetések és a munkássajtó”. Kereskedelmi reklámok magyarországi szociáldemokrata kiadványokban 1870–1890 között. Történelmi Szemle, 47. (2005) 3–4. 373–379.

„Kun Béla elrepült a pénzzel Oroszországba”. Álhírek Budapesten a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. História, 27. (2005) 6–7. 52–54.

A magyarországi kultuszkutatás válogatott bibliográfiája. Összeáll. Vajda Ágnes–Vörös Boldizsár. In: Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. Szerk. Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Bp,. 2005. 324–388. [A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 13.]

„Szamuelli repülőgépen Oroszországba szökött”. Álhírek Budapesten a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. Budapesti Negyed, 13. (2005) 1–2. 31–62.

2006

„Az állatkert lakói is összegyültek, hogy érdekeik képviseletére bizalmit válasszanak”. A Magyarországi Tanácsköztársaság emléke a diktatúra bukása után közzétett viccekben. Aetas, 21. (2006) 2–3. 184–203.

Gróf Károlyi Gyula, Kun Béla és a pacsirta. A Magyarországi Tanácsköztársaságot támadó 1919-es viccek kapcsolódásai különböző típusú humoros alkotásokhoz. In: SP 60. A 60 éves Simoncsics Péter köszöntése. Szerk. Simoncsics János. Szeged–Pomáz, 2006. 176–184. ([Az emlékkönyv CD-n.]

Illés Béla „Guszev-ügye” – avagy hogyan lett az írói kitalációból történelmi tény 1945 és 1951 között. Múltunk, 51. (2006) 3. 214–225.

„Új mozgalom” – „régi eszközök”? Vitatkozó vélemények a magyarországi szociáldemokraták propagandamódszereiről a 19–20. század fordulóján. In: Személyes idő – történelmi idő. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Kőszeg, 2003. augusztus 29–30. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 2006. 105–112. [Rendi társadalom – polgári társadalom 17.]

2007

„A hirdetések és a munkássajtó”. Kereskedelmi reklámok magyarországi szociáldemokrata kiadványokban 1870–1890 között. In: A fogyasztás társadalomtörténete. Szerk. Hudi József. Bp.–Pápa, 2007. 241–246. [Rendi társadalom – polgári társadalom 18.]

A „képfaragó” a „munkásegyletben”. Jókai Mór és a korai magyarországi munkásmozgalom. Budapesti Negyed, 15. (2007) 3. 179–202.

Kitalált kapitány – valós igények? Illés Béla Guszev kapitánya és az oroszokkal kapcsolatos sztereotípiák az 1940-es évek második felében. In: Folklór és történelem. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2007. 488–500. [Folklór a magyar művelődéstörténetben.]

Politikai propaganda, kultusz, szépirodalom. Guszev kapitány és társainak méltatásai 1945 és 1972 között. Irodalomtörténet, 38. (2007) 1. 51–64.

2008

Áldokumentumok és történelmileg hitelesként közreadott szépirodalmi művek. Guszev kapitány és társainak ábrázolásai Illés Bélától Illyés Gyuláig 1945 és 1951 között. Levéltári Közlemények, 79. (2008) 215–249.

„Hiszen Guszev nem is létezett”. Egy kultusz lerombolása az 1950-es évek közepétől az 1990-es évekig. Századvég, (2008) 3. 127–143.

Illés Béla „Guszev-ügye” – avagy történelmi hitelesítés és hiteltelenítés cikkekkel és lábjegyzetekkel. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla, Oborni Teréz. H. n., 2008. 447–464.

Írói fikció, mint történeti legitimáció: a Guszev-ügy. Valóság, 51. (2008) 5. 98–107.

„Leninről nevezzük el a nagykörút egyik szakaszát”. A politikai propaganda működése a budapesti Lenin körút elnevezésénél. In: Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Szerk. Czoch Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter. Bp., 2008. 561–579.

„Odaszámíthatjuk-e Guszev kapitányt és társait a magyar szabadságharc vértanúi közé?” A Guszev-történet megjelenítése az új nemzedékek oktatási-nevelési anyagaiban 1948 és 1956 között. In: Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Szerk. Gyáni Gábor, Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2008. 445–455. [Rendi társadalom – polgári társadalom 21.]

Viccek, anekdoták, karikatúrák. A Magyarországi Tanácsköztársaságot támadó 1919-es viccek kapcsolódásai különböző típusú humoros alkotásokhoz. In: Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Szerk. Daczi Margit, T. Litovkina Anna, Barta Péter. Bp., 2008. 13–22. [Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79.]

2009

Doktor Utrius Pál, Kurt von Eichen és Alekszej Guszev kapitány. Illés Béla történelmi kitalációja és lehetséges előzményei. Sic Itur ad Astra, 20. (2009) 60. 245–258.

Fordulatok a Guszev-kultusz történetében: változó méltatások – változó méltatottak? Létünk, 39. (2009) 4. 47–59.

Forradalom a műalkotásban – műalkotás a forradalomban. Karinthy Frigyes: Vérmező. Budapesti Negyed, 17. (2009) 3. 313–338.

Jelképek, szállóigék, ünnepségek. Kulturális jelenségek forradalmakban és ellenforradalomban. Történelmi Szemle, 51. (2009) 4. 541–559.

Kitalált kapitány valódi utcája. Guszev százados és társainak méltatása emléktáblával és budapesti belvárosi utcanévvel 1949–1990 között. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. IV. Főszerk. Á. Varga László. Bp., 2009. 319–333., 451–452.

„kunbella” és „leninség”. A nyelvi humor mint a diktatúra elutasításának eszköze a Magyarországi Tanácsköztársaságot támadó 1919-es viccekben. In: A politikai diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. Szerk. Ö. Kovács József–Kunt Gergely. Miskolc, 2009. 151–160. [A jelenkortörténet útjai 3.]

Különböző politikai hatalmak – ugyanabban a fővárosban. Szimbolikus térfoglalási akciók Budapesten 1918–1919-ben. In: Tömegek és ünnepek. A nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben. Szerk. Csúri Károly, Orosz Magdolna, Szendi Zoltán. Bp., 2009. 15–31. [Mű-helyek 8.]

Különböző politikai rendszerek – hasonló humoros alkotások? 1919 fordulatai viccekben és karikatúrákban. Médiakutató, 10. (2009) 4. 27–41.

A magyar köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án: szimbolikus helyfoglalás térben és időben. Közép-Európai Közlemények, 2. (2009) 2–3. 100–106.

„a rabbi tehát elmegy Kunfi közoktatásügyi népbiztoshoz”. Zsidó figurák a Magyarországi Tanácsköztársaságról szóló 1919-es viccekben. Szombat, 21. (2009) 3. 16–19.

Verschiedene politische Mächte – in derselben Hauptstadt. Symbolische Raumbesetzungen in Budapest 1918–1919. In: Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten in der mittelosteuropäischen Moderne. Hg. Károly Csúri, Magdolna Orosz, Zoltán Szendi. Frankfurt am Main, 2009. 17–33. [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 14.]

2010

Koronátlan címer, vörös zászló. Az új rendszerek szimbólumai az 1918–1919-es magyarországi forradalmakban. In: A köztársaság és királyság szimbolikája. (A Habsburg Történeti Intézet 2010. március 26-i budapesti konferenciájának előadásai.

„…megjött Rudolf királyfi…” Károlyi Mihály alakjához kapcsolódó folklóralkotások az őszirózsás forradalomban. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor. 2010. 438–446.

A „nagy Lenin”, a „nagy Sztalin” és a „naftalin”. Hivatalos jellegű Lenin- és Sztálin-értékelések levelekben és viccekben. In: Folklór és nyelv. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2010. 415–422. [Folklór a magyar művelődéstörténetben.]

Nemzeti Park, Vilmos Császár út és a Hősök Söre. Háborús névadások Budapesten 1914–1918 között. Médiakutató, 11. (2010) 1. 116–121.

Történelmi személyek – új rendszerekben. Emlékművek Szovjet-Oroszországban és a Magyarországi Tanácsköztársaságban 1917–1919. In: 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak. Szerk. Krausz Tamás, Vértes Judit. Bp., 2010. 218–236. [Kelet-európai tanulmányok V.]

2011

Budapesti helyek, háborús események – propagandisztikus ábrázolások. Illés Béla „vígszínházi csatá”-ja. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. A szerkesztésben közrem. Klement Judit. Bp., 2011. 460–469.

„Ha gombóccal hajigálnak,/El is megyek katonának” – Háborús gyermekjátékok Magyarországon 1914–1918. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, (2011) 12. 127–137.

Lóversenypályák és politikai propaganda. Szimbolikus térfoglalási akciók a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. Korall, 12. (2011) 45. 162–175.

2012

„Ha az egészet még be is kellett vonni marxista mázzal”. Néhány sajátos eljárás a szakmai eredmények közreadásánál az 1949–1989 közötti magyar történettudományban. In: Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Szerk. Erős Vilmos, Takács Ádám. H. n., 2012. 62–74. [Tálentum sorozat 13.]

The Hungarian revolutions and counterrevolution of 1919 in jokes and caricatures. In: Hungarian Humour. Ed. by Anna T. Litovkina, Judith Sollosy, Péter Medgyes, Dorota Brzozowska. Kraków, 2012. 207–217. [Humour and Culture 3.]

Kommunikáció a válságban – válság a kommunikációban? „Oroszpánik” Budapesten az őszirózsás forradalom idején. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal. Bp.–Győr, 2012. 575–584.

„az oroszok rendszeresen támogatták Rákóczit tüzérséggel, tisztekkel, sőt időnként pénzzel is”. Propagandisztikus történelemhamisítás I. Péter cár és II. Rákóczi Ferenc kapcsolatáról az 1940–1950-es években. In: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szerk. Pusztai Bertalan. Szeged, 2012. 310–322.

Pest „a világ legboldogabb, legcivilizáltabb, legszebb metropolisa” lett. A város 1950-ben – egy 1915-ös utópisztikus regény szerint. In: Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák–Magyar Monarchia topográfiájára. Szerk. Fenyves Miklós, Kerekes Amália, Kovács Bálint, Orosz Magdolna. Bp., 2012. 255–266. [Mű-helyek 10.]

„A történelem veszedelmei” és a történészek stratégiái. Néhány sajátos eljárás a szakmai eredmények közreadásánál az 1949–1989 közötti magyar történettudományban. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., 2012. 665–671.

Egy történelmi mítosz a "szovjet-magyar barátság" propagandájában. A soha nem létezett Guszev kapitány és társainak ábrázolásai az 1940–1980-as években. Replika, (2012) 3. 83–90.

2013

„Nagy Péter 1703 és 1710 között tizenkilenc ízben küldött tüzértiszteket Rákóczinak és két ízben ágyúkat”. Propagandisztikus történelemhamisítás a szovjet–magyar jó kapcsolatok megalapozása érdekében. Századok, 147. (2013) 1. 131–159.

Pest wurde zur „glücklichsten, zivilisiertesten, schönsten” Metropole der Welt. Die Stadt im Jahre 1950 – einem 1915 entstandenen utopistischen Roman zufolge. In: Habsburg bewegt. Topografien der Österreichisch–Ungarischen Monarchie. Hrsg. Miklós Fenyves–Amália Kerekes–Bálint Kovács–Magdolna Orosz. Frankfurt am Main, 2013. 241–252. [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 17.]

Propagandisztszkije izmislenyija 1940-1950-h gg. o vzaimootnosenyijah knyazja Ferenca II Rakoci i carja Petra I. In: Oszvobogyityelnaja vojna 1703-1711 gg. v Vengrii i gyiplomatyija Petra I. Red. K. A. Kocsegarov, O. V. Havanova, A. Seres. Szankt-Petyerburg, 2013. 227–248. [Centralnojevropejszkije Iszszledovanyija 7.]

2014

Forradalmak kora. Őszirózsák és a Munka Háza a Parlamentnél. In: A Nemzet Főtere. Az Országgyűlés Hivatalának kiadványa a Kossuth tér történetéről. Főszerk. Ablonczy Bálint. H. és é. n. 62–68.

Információk egy fiktív esetről – magyar és szovjet közegben. Guszev kapitány és társainak ügye történettudományi munkákban az 1940–1980-as években. Világtörténet, 4. (36.) (2014) 1. 161–174.

„Kedvenc nincs, de különösen érdekes Varga Imre és Spiró Éva partizánemlékműve - e rendhagyó hősi emlékmű” (Budapest). In: Csunderlik Péter: Így emlékeznek ők - Magyar történészek kedvenc emlékművei III. mandiner.blog.hu/2014/04/24./igy_emlekeznek_ok_magyar_torteneszek_kedvenc_emlekmuvei_iii.

Kun, Béla. In: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson. Berlin, 2014. encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Bela_Kun.

„minden orosz áthúzatta magát, csak azért, hogy a magyar nyerjen”. Háborús gyermekjátékok Magyarországon 1814–1918. Irodalmi Magazin, 2. (2014) 2. 107–109.

Történelemhamisítás és politikai propaganda. Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról. Bp., 2014. 335. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.]

Történelemhamisítás, propaganda, sajtó. Illés Béla két kitalációja az általa szerkesztett újságokban 1944–1948 között. Magyar Könyvszemle, 130. (2014) 4. 472–485.

2015

Erinnerungen eines Kriegsberichterstatters. Die Arbeiten von Ferenc Molnár über seine Kriegserlebnisse. In: Kulturmanöver. Das k. u. k. Kriegspressequartier und die Mobilisierung von Wort und Bild. Hrsg. Colpan, Sema–Kerekes, Amália–Mattl, Siegfrid–Orosz, Magdolna–Teller, Katalin. Frankfurt am Main, 2015. 79–94. [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft, 18.]

Egy haditudósító emlékei. Molnár Ferenc írásai első világháborús élményeiről. Filológiai Közlöny, 61. (2015) 3. 356–368.

„Néhányan kifogásolták fürdőruhám fazonját”. Vélemények a meztelenség felhasználásáról a magyarországi reklámokban az 1970–1980-as évek fordulóján. In: A test a társadalomban. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi, sümegi konferenciájának kötete. Szerk. Gyimesi Emese–Lénárt András–Takács Erzsébet. Bp., 2015. 254–263. [Rendi társadalom – polgári társadalom 27.]

Baráth Magdolna: A Kreml árnyékában. Tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak történetéhez, 1944–1990. Századok, 149. (2015) 4. 1051–1053. [Recenzió]

2016

Frontélmények a hátországból – Szomory Dezső ,,harctéri levelei''. In: Háborús hétköznapok. Tanulmánykötet. Szerk. Török Róbert–Závodi Szilvia. Bp., 2016. 49–60.

,,Sündige Stadt'' – ,,sündiger Stadtteil''? Die Gegenüberstellungen von Buda und Pest in Texten aus Ungarn in den Jahren 1919–1921. Metropolis in Transition. Wien–Budapest 1916 bis 1921. 2016. 5. 1–13.

Terek, tömegek, filmek. Rendezvények magyar híradókban 1915-ben és 1919-ben. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Szerk. Bertényi Iván, ifj.– Boka László–Katona Anikó. Bp., 2016. 303–312.

B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban 1919. Századok, 150. (2016)  6. 1589–1593. [recenzió]

2017

Elismerés, elutasítás, megőrzés. Reagálások a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájára. Turul, 90. (2017) 1. 51–55.

,,Ervin Szabó kann und darf man nicht kritisieren''. Die offiziösen Würdigungen des Denkers zur Zeit der Räterepublik. In: Die Ungarische Räterepublik 1919 in Lebensgeschichten und Literatur. Hrsg. Dikovich, Albert–Saunders, Edward.  Wien, 2017. [Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien XV.] 35–50.

,,Az iskola minden gyermeket egy-egy kis lázadóvá nevelt''. Oktatási utópiák a Magyarországi Tanácsköztársaságban. In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi, sárospataki konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Sasfi Csaba–Ugrai János. Bp., 2017. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 29.] 505–520.

,,Új, boldogabb korszak következik reánk''. Utópisztikus jövőelképzelések a Magyarországi Tanácsköztársaságban. In: Tanulmánykötet Tóth Zoltán emlékére. Szerk. Horváth Zita–Rada János. Miskolc, 2017. 293–303.

"Es kommt ein Zeitalter, das allen Wohlstand und volle Freiheit sichern wird". Utopistische Zukunftsvorstellungen in der Ungarländischen Räterepublik 1919. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2017. 25. 355–369.

2018

Eszmék, eszközök, hatások. Tanulmányok a magyarországi propagandáról, 1914–1919. Budapest, 2018. [Médiatudományi Könyvek] 348.

Karikatúrák a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. In: A magyar politikai karikatúra története. Szerk. Tamás Ágnes–Vajda László. Bp., 2018. 127-128., 133., 134–136. [Nemzet Főtere Kézikönyvek]

Gartenbauten statt Pferderennbahnen. Das Statbild Budapests zur Zeit der ungarländischen Räterepublik. In: Die ungarische Räterepublik 1919. Innenansichten Außenperspektiven Folgewirkungen. Hg. Koller, Christian-Marschik, Matthias. Wien, 2018. 117–128.

Isztoricseszkije gyejatyeli pri novih rezsimah: monumentalnaja propaganda v Szovjetszkoj Roszszii i Vengerszkoj szovjetszkoj reszpublike v 1917-1919 godi. Historical Figures under the New Regimes: 'Monumental Propaganda' in Soviet Russia and in the Soviet Republic of Hungary in 1917–19. Historia Provinciae, 2. (2018) 4. 199–239.

Két térfoglalás. A köztársaság kikiáltása és az ellenünnepség. BBC History, 8. (2018) 11. 52–57.

"A nép java, a nép boldogsága a mi célunk". Hivatalos jellegű jövőábrázolás egy Veszprém megyei község számára a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. In: Egy polgár emlékkönyvébe. Tanulmányok a 66 éves Gerő András tiszteletére. Szerk. Bolgár Dániel–Fenyves Katalin–Vér Eszter Virág. Bp., 2018. 513–529.

A pöröly lecsapott. Karikatúrák a Magyarországi Tanácsköztársaságban. In: Universitas historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Szerk. Draskóczy István–Varga Júlia–Zsidi Vilmos. Bp., 2018. 603–614.

Szerkesztői előszó [az "Ex oriente lux"?? Az 1917-es orosz forradalmak és Magyarország c. összeállításhoz]. Történelmi Szemle, 60. (2018) 3. 397–398.

Egy vármegyei hivatalnok az 1917-es oroszországi forradalmakról, avagy eszközök az eligazodáshoz a világtörténelemben. Történelmi Szemle, 60. (2018) 3. 499–507.

2019

"Athéniek" és "spártaiak", "magyarok" és "oroszok". Háborús gyerekjátékok Magyarországon a 19–20. század fordulóján és az I. világháborúban. In: Tanulmányok Pollmann Ferenc tiszteletére. Szerk. Domokos György–Krámli Mihály–Mészáros Kálmán. Budapest, 2019. 319–324.

A diktatúra legitimálása. Utópisztikus jövőelképzelések a Magyarországi Tanácsköztársaságban. Rubicon, 29. (2019) 4. 28–31.

Forradalmi gyászszertartás. Ady Endre temetése. BBC History, 9. (2019) 2. 22–26. 

"Hát csak jöjjenek, most én védlek meg tőlük". Kortársak véleményei, reményei a Tanácsköztársaság sikeres küzdelméről a magyar határokért. Somogy, 47. (2019) 3. 54–61.
Egy hivatalnok párhuzamos naplói a Tanácsköztársaságról. Századok, 153. (2019) 5. 917–926.
Két szimbolikus térfoglalási akció: a magyar köztársaság kikiáltása 1918-ban és ellenünnepsége 1919-ben. Állam- és Jogtudomány, 60. (2019) 3. 78–89.

A Magyarországi Tanácsköztársaság történetéből. Álhírek Budapesten. Élet és Tudomány, 74. (2019) 12. 368–370. 

Tervek és tettek egy új világ létrehozására. In: Vasárnap.hu. 2019. 03. 21. [társszerző: Bereznay István]

"Vége az aranyborjú imádásának". Karikatúrák a Magyarországi Tanácsköztársaságban. Bajai Honpolgár, 30. (2019) 3. 4–7. 

2020

„De ez a diktatúra csak átmeneti állapot”. A Magyarországi Tanácsköztársaság önképe. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá”. Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Szerk. Dubniczky Zsolt–Hermann Róbert–Kocsis Annamária–Ligeti Dávid–Orosz László. Bp., 2020. 256–265.
„a közös munka eredményéből mindenkinek egyaránt jut”. Utópisztikus jövőelképzelések a Magyarországi Tanácsköztársaságban. In: „...minden édenek neve vad poklokat büvöl...” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Szerk. Ligeti Dávid–Vörös Boldizsár. Bp., 2020. 91–107. [Tudományos Konferenciák az Országházban] 
Lóversenypályák helyett kertészeti telepek, Árpád helyett Marx. Budapest városképe a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. Sic Itur ad Astra, 28. (2020) 70. 105–116., 187.
A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat. Rubicon, 31. (2020) 4. 38–43.
„Az uj ember szép és erős kell hogy legyen mindenben”. Biopolitikai intézkedések a Magyarországi Tanácsköztársaságban. Sic Itur ad Astra, 28. (2020) 72. 73–102., 311–312.
Utopias in the Hungarian Republic of Councils. Hungarian Studies Review, 46–47. (2019–2020) 55–58.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyarországi művelődéstörténet

A 19–20. századi politikai propaganda története

KUTATÁSI PROJEKTEK

A magyar és az osztrák szabadkőművesség kapcsolatai a két világháború között (MTE-ISHA, Bécs, 1991)

Történeti személyiségek kultusza az ifjúság nevelésében és a propagandában, 1945–1962 (aspirantúra, 1992–1995)

„A múltat végképp eltörölni”? Történelmi személyiségek ábrázolása a magyarországi munkásmozgalmi szervezetek propagandatevékenységében a századfordulótól a Tanácsköztársaságig (OTKA, 1999–2001)

1000 Jahre Ungarn – der Nachbar ist interessant (MOL–Österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut, 2000–2001, konzultáns és bíráló)

Az 1848-as forradalom sztálinista mitológiája (Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány, 2010–2011)

Metropolis in Transition: Wien-Budapest 1916–1921 (Österreichische Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2014–2016, konzultáns)

ÖSZTÖNDÍJAK

A magyar és az osztrák szabadkőművesség kapcsolatai a két világháború között (MTE–ISHA, Bécs, 1991)