+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Balogh Margit

Balogh Margit

Balogh, Margit
Balogh Margit
Beosztás: tudományos tanácsadó, főigazgató-helyettes, osztály-vezető,
Osztály: Egyháztörténeti osztály
Telefon: 224-6700/4381
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: HSRF (OTKA) Research Team, Church History Research Team

Phone: +361 224-6700/381

Email:

Degree: PhD, “The History of the KALOT [Catholic Youth Association], 1935–1946” (1991)

Research Field: 20th century church history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Székesfehérvár, 1961. 09. 17.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem, magyar nyelv és irodalom szak (1985)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Egyetemi doktor (1988)

A történettudományok kandidátusa (1991). Téma: A KALOT története 1935–1946

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (1985–1991) Bölcsészettudományi Kar, MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjas (1985–1988), Természettudományi Kar, tanársegéd (1988–1990), adjunktus (1991. szeptember)

MTA Történettudományi Intézete (1991. szeptember–2011) tudományos főmunkatárs (1991–)

Az MTA elnöke mellett felállított Stratégiai Kutatási Programiroda vezetője (1998–2001)

MTA Társadalomkutató Központ (2001–2011) igazgatóhelyettes (2001. augusztus–2002. május), mb. igazgató (2002. június–2002. december), igazgató (2003–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat (igazgatóválasztmányi tag: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (1996)

„Emberi méltóság – női méltóság” díj (2000)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Magyarország az ezredfordulón c. könyvsorozat (szerkesztő: 1998–2011)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója: Mindszenty bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45.

2. Štátna cirkevná politika v Maďarsku v rokoch 1945–1989. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy (Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe). Szerk. Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. Bratislava, 2010. 307–327.

3. A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 2. köt.: 1956–1965. Összeáll. Balogh Margit. Bp.–Szeged, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány–Szeged-csanádi Püspökség, 2008. 772.

4. A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1. köt.: 1949–1955. Összeáll. Balogh Margit. Bp.–Szeged, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány–Szeged-csanádi Püspökség, 2008. 702.

5. Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. 1. köt. 1790–1944. Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2005. 776. [História könyvtár. Okmánytárak 2.]

6. Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. 2. köt. 1944–2005. Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2005. 777–1505. [História könyvtár. Okmánytárak 2.]

7. Rendszerváltás és egyházak. In: Magyar tudománytár. 4. köt. Társadalom, politika, jogrend. Szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József. Bp., MTA Társadalomkutató Központ–Kossuth Kiadó, 2003. 227–243.

8. Mindszenty József, 1892–1975. Bp., Elektra Kiadóház, 2002. 360. [Élet-kép sorozat.]

9. A Grősz-per. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 2002. 313. [Híres politikai perek.] [Társszerző: Szabó Csaba.]

10. A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1998. 235. [Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 23.]

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1985

A KALOT agrárifjúsági mozgalom története 1936 és 1946 között. In: A XVII. Országos Tudományos Diákkonferencia kiemelkedő pályamunkái. 1. köt.: Marxizmus–leninizmus, állam és jogtudományok, közgazdaságtudomány. Szerk. Németh András, Csikesz Erzsébet, Bakcsi Györgyné. Bp., 1985. 13–16.

1986

A parasztifjúság katolikus hivatásrendi szervezése a KALOT keretei között, 1936–1946. In: CLIO: Fiatal oktatók közleményei. 2. köt. Szerk. Lugosi Győző, Pandula Attila. Bp., 1986. 7–60.

1987

A KALÁSZ mozgalom krónikája. Vigilia, (1987) 6. 432–437.

Burucs Kornélia: Egyenjogúság és egyenrangúság: Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945–1989. 2008. 300. (Disszertáció, PhD). p. 51. 163. j.,
p. 52. 168. j.,
p. 288. [Irodalomjegyzéki tétel.]

1988

Az iskolák államosítása 1948-ban. Párttörténeti Közlemények, (1988) 2. 40–83.

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete. Bibliográfia 1944–53. In: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Honlapja. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (1956-os Intézet).
Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. Bp., Napvilág Kiadó, 2000. 347. [Politikatörténeti Füzetek.] p. 337. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kovács Éva: „Megegyezés” az iskolák ügyében: Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után. Történelmi Szemle, 45. (2003) 3–4. 265–304. p. 280. 51. j.
Kovács Éva: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között: A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai. 267. 2003. (Disszertáció, PhD.) p. 144. 140. j.
p. 250. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mikó Zsuzsanna: Az iskolák államosításának politikai előkészítése. Kommentár, 3. (2008) 6. 40–49. p. 44. 12. j.
Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül: A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Bp., Kairosz, 2008. 240. p. 198. 164. j.
Csapdában: Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]

1989

Vallások és a katonai szolgálat. Bp., Zrínyi, 1989. 122. [Társszerzők: Gecse Gusztáv, Varga József.]

Szekfű Gyula levele Grősz Józsefhez és Mindszenty Józsefhez. Magyar Napló, (1989) 11. 14.

Gondolatok az iskolák államosításáról. Pedagógiai Szemle, (1989) 4. 291–297. [Társszerző: Knausz Imre.]

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, 2000. 320. p. 313. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kovács Éva: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között: A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai. 267. 2003. (Disszertáció, PhD.) p. 250. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A pécsi Pius Kollégium államosítása. In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk. Horváth István, Kikindai András. (2) Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 165–179. [Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből] p. 165. 3. j.,
p. 165. 4. j.,
p. 179. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 342.
Dialóg Campus tankönyvek, Institutiones juris. p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Mikó Zsuzsa: A Pócspetri-per(ek). In: Szigeti László: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2008. 123–137. p. 123. 2. j.
p. 137. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Csapdában: Tanulmányok a katolikus egyház történetéből. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]

A sopronkőhidai „hűtlenek”. Hadtörténelmi Közlemények, (1989) 3. 428–449.

„A szociális vajúdásba az egyháznak is bele kell szólania…”. ELTE TTK Tudományos Szocializmus Tanszék Közleményei, (1989) 9. 97–115.

1990

„Nyomozás” egy katolikus mozgalom múltja után. Jelentkezünk, (1990) 50. 118–137.

Andy Furlong, Barbara Stalder, Anthony Azzopardi: Sebezhető ifjúság: Sebezhetőség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabadidőben Európában. Szeged, Belvedere Meridionale, 2003. 70. [Ifjúsági korszakváltás.] p. 248. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Mindszenty József hagyatékából. Vigilia, (1990) 5. 382–387.

Mészáros István: Árnyak és fények: Kiegészítések a Mindszenty-életrajzhoz. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, 2008. 368. p. 163. 19. j.
Balogh Margit: Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója: Mindszenty József bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45. p. 17. 43. j.

Egy negyedszázados elképzelés az állam és a katolikus egyház együttműködéséről. Jelentkezünk, (1990) 50. 138–142.

Az 1930-as évek magyar katolikus mozgalmainak ideológiai és történeti előzményei. In: Politika és történelem. 10. köt. Szerk. Rózsa Klára, J. Tóth Jenő. Bp., 1990. 5–17. [Politika és történelem.]

1991

Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Szerk. Balogh Margit, Habuda Miklós, Markó György, Svéd László, Szakács Sándor, Szomszéd Imre, Zinner Tibor, Révai Valéria. Bp., 1991. 366.

Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó Győző, Zanathy János, Zinner Tibor: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 3. Kúriai teljes ülések, államvédelmi felülvizsgálatok, „párt”-ítéletek, törvényességi óvások, tárgyalási jegyzőkönyvek. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1994. 915. p. 395. 46. j.
Szakács Sándor, Zinner Tibor: A háború „megváltozott természete”. Adatok és adalékok, tények és összefüggések – 1944–1948. Bp., k. n., 1997. 446. p. 69. 65. j.,
p. 74. 73. j.,
p. 111. 199. j.,
p. 118. 222. j.,
p. 131. 264. j.,
p. 132. 265. j.,
p. 136. 276. j.,
p. 177. 403. j.,
p. 197. 452. j.,
p. 201. 459. j.,
p. 203. 471. j.,
p. 207. 478. j.,
p. 254. 614. j.,
p. 419. 1048. j.
Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. Bp., Napvilág Kiadó, 2000. 347. Politikatörténeti Füzetek. p. 74. 120. j.
Kiszely Gábor: Állambiztonság (1956–1990). Bp., Korona Kiadó, 2001. 430. p. 287. 87. j.
p. 314. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése. [Die Aussiedlung der Ungarndeutschen.] Bp., Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2004. 296. p. 85. 220. j.
p. 211. 221. j.
Kahler Frigyes: Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével. Brenner János volt rábakethelyi káplán meggyilkolásának körülményei és az ügy utóélete. [Szentgotthárd], Brenner János Emlékhely Alapítvány, 2005. 250. p. 16. 12. j.
Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 45. 50. j.,
p. 51. 70. j.,
p. 52. 72. j.,
p. 474. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ladányi Sándor: Vázlatos történelmi áttekintés a Magyarországi Református Egyház közelebbi múltjának alakulásáról. In: A magyar református egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. (20) Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006. 66–88. Protestáns művelődés Magyarországon. p. 79. 18. j.
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Majd’ halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Bp., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008. 1389. p. 529. 629. j.,
p. 56. 3. j.,
p. 1382. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kahler Frigyes: A nagy „tűzvörös sárkány” torkában. Koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen 1945–1956. Bp., Kairosz, 2009. 284. p. 9. 13. j.,
p. 9. 14. j.,
p. 10. 15. j.,
p. 12. 23. j.

Huszadik századi keresztények. Jelentkezünk, (1991) 51. 187–211.

Főmagasságú Bíboros Hercegprímás Úr! Egy igazoló jelentés 1946-ból. Jelentkezünk, (1991) 51. 171–186.

Egyházügyi hivatalok. História, (1991) 5–6. 24.

Szabó Anikó (összeáll.): A magyar levéltári irodalom bibliográfiája, 1992. Levéltári Közlemények, 64. (1993) 1–2. 221–268. p. 230. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Egyházügyi hangulat-jelentések 1951. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó–Budapest Főváros Levéltára, 2000. 464. [Párhuzamos Archívum.] p. 57. 152. j.
A Grősz-per előkészítése 1951. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó–Budapest Főváros Levéltára, 2001. 409. [Párhuzamos Archívum.] p. 19. 18. j.
Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003. 215. [Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München.] p. 117. 25. j.,
p. 118. 28. j.,
p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: La presenza ungerese alla prima sessione del Concilio Vaticano II. Formazione ed attività della delegazione secondo le fonti statali ungheresi (1959–1962). Archivum Historiae Pontificiae, (2004) 42. 85–203. Pontificia Universitas Gregoriana Facultas Historiae Ecclesiasticae, Romae. p. 98. 42. j.
Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Bp., Rejtjel Kiadó, 2005. 216. p. 148. 695. j.,
p. 148. 696. j.
p. 182. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Köbel Szilvia: A lelkiismereti és vallásszabadság jogi szabályozása néhány volt szocialista országban 1945–1989 között. Levéltári Szemle, 55. (2005) 2. 53–61. p. 53. 2. j.
Ladányi Sándor: Az állami Egyházügyi Hivatal felállításának körülményei és első ténykedései – 50 év távlatából. Előadás a Doktorok Kollégiuma Egyháztörténeti Szekciójának Budapesten tartott tudományos ülésszakán, 2001. augusztus 21. In: A magyar református egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006. 171–178.
Protestáns művelődés Magyarországon. p. 171. 1. j.,
p. 173. 2. j.
Lukács Miklós: Az Állami Egyházügyi Hivatal működéséhez. Virág János Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyházügyi megbízott tevékenysége (1952–1955). Kommentár, 1. (2006) 6. 19–29. p. 22. 12. j.,
p. 28. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ladányi Sándor: Ravasz László a Megújulási Mozgalom élén: dr. Ravasz László szerepe és jelentősége a Megújulási Mozgalomban 1956–1957. In: A magyar református egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006. 210–218.
Protestáns művelődés Magyarországon. p. 213. 13. j.
Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka 1951–1956. In: Lénár Andor, Lőrinczné Bencze Edit: Politika–egyház–mindennapok. Tanulmányok. h. n., Modern Minerva Alapítvány, 2010. 118–160. [Modern Minerva Könyvek.] p. 120. 8. j.,
p. 120. 9. j.
Szabó Csaba: Egyházüldözés Kelet-Közép-Európában a 20. század második felében. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat; Luther Kiadó, 2010. 31–43. p. 40. 31. j.,
p. 42. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Soós Viktor Attila: Kísérletek az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására. In: Alattad a föld, fölötted az ég…; források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 67–78. p. 67. 1. j.

A Quadragesimo anno, 1931. História, (1991) 5–6. 6–7.

Strausz Péter: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon. Bp., L’Harmattan, 2008. 202. p. 122. 382. j. [Irodalomjegyzéki tétel.]

A KALOT története 1935–1948. 1991. 321. [Kandidátusi disszertáció.]

Gergely Jenő: A demokrata néppárt „igazoló jelentése” a Mindszenty József bíboros hercegprímással keletkezett konfliktusáról. Századok, 127. (1993) 5–6. 761–780. p. 779. 50. j.
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945. Bp., Pannonica Kiadó, 1999. 400. p. 336. 113. j.,
p. 354. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bikfalvi Géza: Jezsuita olvasókönyv. Bp., METEM, 2008. 161. p. 161. [Irodalomjegyzéki tétel.]

A KALOT és a demokratikus átalakulás – avagy egy katolikus mozgalom végnapjai. Levéltári Szemle, (1991) 2. 19–29.

1992

Életrajzi portrék. In: Az 1990-ben megválasztott országgyűlés almanachja. Szerk. Kiss József, Horváth Zsolt. Bp., 1992. 1–164. [Országgyűlési almanach. Új sorozat, 1.]

1993

Szócikkek. In: Magyar katolikus lexikon. Szerk. Diós István, Viczián János. Bp., 1993. 1–120.

Katolikus egyleti élet. História, (1993) 2. 25–27.

Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992. Kronológia. Bp., 1993. 402. [História Könyvtár. Kronológiák, adattárak, 1.]

Hóbor József: A keresztényszocializmus mint eszme és ideológia Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi évei alatt. In: Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete Honlapja. 1–20. p. 4. 9. j.,
p. 15. 33. j.
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete. Bibliográfia 1944–53. In: 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Honlapja. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (1956-os Intézet).
Nagy Péter Tibor: Neveléstörténetírás és oktatáspolitika. In: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Honlapja. 1–36. Irodalomjegyzéki tétel.
Futó Dezső: Egyházi kronológia. Pest Megyei Hírlap, (1993) július 11. 9.,  [Recenzió.]
Dóka Klára: Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992, I. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 6. (1994) 3–4. 288–290. [Recenzió.]
Gergely Jenő: A 20. században (1918–1995). In: Zombori István: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Bp., METEM, 1996. 255–292. p. 292. 135. j.
Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Bp., Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség. Szent Pál Akadémia, 1996. 260. Látószög könyvek. p. 204. 14. j.,
p. 211. 79. j.,
p. 249. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő, Kardos József, Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon. Szent Istvántól napjainkig. Bp., Korona Kiadó, 1997. 250. p. 243. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Zsumbera Árpád: A Bokor kisközösségi mozgalom és a pártállam: „Kváziellenzéki” mozgalom a Kádár-rendszerben. Valóság, 41. (1998) 8. 52–63. p. 62. 6. j.,
p. 62. 7. j.,
p. 62. 11. j.,
p. 62. 34. j.,
p. 62. 39. j.
Harald Roth: Neuerscheinungen. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 21. (1998) 1. 86–94. p. 86. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Merényi-Metzger Gábor: Trianon után a szomszéd államokhoz került római katolikus főegyházmegyék, egyházmegyék és apostoli kormányzóságok főpásztorainak archontológiája. Századok, 132. (1998) 6. 1343–1373. p. 1344. 2. j.,
p. 1345. 4. j.,
p. 1347. 6. j.,
p. 1349. 9. j.,
p. 1350. 11. j.,
p. 1356. 20. j.,
p. 1358. 22. j.,
p. 1361. 25. j.,
p. 1362. 27. j.,
p. 1365. 31. j.,
p. 1369. 41. j.,
p. 1370. 43. j.
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945. Bp., Pannonica Kiadó, 1999. 400. p. 6.,
p. 352. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Árpád v Klimó: A nemzet Szent Jobbja: A nemzeti-vallási kultuszok funkcióiról. Replika, 10. (1999) 37. 45–56. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Marton József, Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai. Képes egyházmegye-történet. Kolozsvár, Gloria, 1999. 147. p. 123. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Blum Paul Richard: The Catholic Church in Hungary: a Case of Remodernisation? Religion, State and Society, 27. (1999) 3/4. 315–326. p. 324. 3. j.
Nagy Péter Tibor: Vallásos nevelés 1949 előtt. Magyar Pedagógia, 99. (1999) 4. 389–412. p. 411. [Irodalomjegyzéki tétel.]
A Grősz-per előkészítése 1951. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 409. Párhuzamos Archívum. p. 17–18. 12. j.,
p. 36. 45. j.
Bertalan Péter: Egyház és politika. A Kádár- rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban (1957–1968). Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Tanszék, 2000. 211. p. 19. 45. j.,
p. 39. 99. j.,
p. 54. 135. j.,
p. 135. 40. j.,
p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Egyházügyi hangulat-jelentések 1951. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 464. Párhuzamos Archívum. p. 27. 40. j.,
p. 33. 59. j.,
p. 33. 61. j.,
p. 46. 113. j.,
p. 50. 126. j.,
p. 52. 131. j.,
p. 54. 142. j.,
p. 67. 173. j.,
p. 69. 183. j.
Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, 2000. 320. p. 197.,
p. 313. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bertalan Péter: Politika és hit. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban 1957-1968. 353. 2000. (Disszertáció, PhD.) Pécs. p. 6. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 30. 36. j.,
p. 33. 39. j.,
p. 36. 45. j.,
p. 50. 62. j.,
p. 61. 89. j.,
p. 75. 120. j.,
p. 76. 124. j.,
p. 78. 129. j.,
p. 78. 130. j.,
p. 78. 131. j.,
p. 84. 145. j.,
p. 87. 151. j.,
p. 88. 153. j.,
p. 90. 158. j.,
p. 93. 163. j.,
p. 109. 45. j.,
p. 125. 78. j.,
p. 131. 99. j.,
p. 153. 137. j.,
p. 259. 40. j.
Janka György: A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola története. In: Örökség és küldetés 1950–2000. A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga, 2000. október 2–3. Szerk. Janka György. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2001. 227–236. p. 227. 2. j.,
p. 230. 22. j.
Orbán József Gyula: Katolikus papok békemozgalma Magyarországon, 1950–1956. Bp., METEM, 2001. 307. p. 268. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Magyar-szentszéki diplomáciai kapcsolatok (1920–2000). In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920–2000. Szerk. Zombori István. Bp., SZIT, METEM, 2001. 15–103. p. 99. 180. j.
Gergely Jenő: Relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede (1920–1990). In: Le relazioni diplomatiche tra l’Ungeria e la Santa Sede 1920–2000. Bp., Szent István Társulat, METEM, 2001. 15–111. p. 108. 180. j.
Rajki Zoltán: Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 2. 74–86. 8. j.
Kovács Éva: „Megegyezés” az iskolák ügyében: Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után. Történelmi Szemle, 45. (2003) 3–4. 265–304. p. 279. 44. j.,
p. 281. 53. j.,
p. 281. 56. j.,
p. 287. 72. j.
Kovács Éva: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között. A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai. 267. 2003. (Disszertáció, PhD.) p. 142. 127. j.,
p. 145. 150. j.,
p. 146. 152. j.,
p. 146, 156. j.,
p. 148. 164. j.,
p. 151. 175. j.,
p. 151. 178. j.,
p. 155. 189. j.,
p. 159. 16. j.,
p. 160. 18. j.,
p. 171. 48. j.,
p. 179. 11. j.,
p. 250. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003. 215. Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München. p. 22. 18. j.,
p. 32. 28. j.,
p. 56. 98. j.,
p. 65. 126. j.,
p. 66. 131. j.,
p. 83. 45. j.,
p. 87. 4. j.,
p. 99. 49. j.,
p. 101. 57. j.,
p. 105. 71. j.,
p. 130. 53. j.,
p. 137. 21. j.,
p. 159. 39. j.,
p. 203. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kiss Réka: Református egyházi perek az 1950-es 60-as évek Magyarországán. Kút, 2. (2003) 3–4. 231–244. p. 237. 1. j.
Мурашко Г П: Коммунистические партии и католическая церковъ Босточной Европы в послевойенных реалиях (1944–1948 гг.) In: Редколлегия, Мурашко Г П, Одинцов М И: Властъ и церковъ в СССР и странах Босточной Европы 1939–1958. Дискуссуинные аспекты. Moszkva: Инцтитут славяноведения, 2003. 126–144. p. 142. 1. j.
Horváth Pál: A 19. századi Magyarország kulturális és tudományos fejlődésének vallási, felekezeti hátteréről. In: Teremtő befogadás; Összefüggések, tanulságok. Szerk. Palló Gábor. Bp., Áron Kiadó, 2004. 97–128. Recepció és kreativitás. p. 98. 1. j.,
p. 128. 33. j.,
p. 101. 5. j.
Fazekas Csaba: Dokumentumok Miklós Imre lemondásának történetéhez (1989–1990). Egyháztörténeti Szemle, 5. (2004) 2. 120–144. 1. j.
Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 190. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Bp., Rejtjel Kiadó, 2005. 216. p. 11. 3. j.,
p. 32. 102. j.,
p. 62. 271. j.,
p. 112. 513. j.,
p. 182. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867–1945. Iskolakultúra, 15. (2005) 6–7. 1–229. p. 75.,
p. 218. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cieger András, Gergely Jenő, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián: Bevezető. Autonómiák Magyarországon 1848–2000. In: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet) Szerk. Gergely Jenő. Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 19–270. p. 263. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Pankovits József: Fejezetek a magyar–olasz politikai kapcsolatok történetéből (1956–1977). Bp., Osiris Kiadó, 2005. 166. Magyarország és a világ. p. 124. 54. j.
Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 180. 58. j.,
p. 193. 92. j.,
p. 198. 105. j.,
p. 466. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005. 552. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae. p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005. 445. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae. p. 162. 140. j.,
p. 162. 142. j.,
p. 162. 144. j.,
p. 165. 150. j.,
p. 172. 178. j.,
p. 172. 179. j.,
p. 203. 18. j.,
p. 206. 27. j.,
p. 206. 30. j.
Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház és a külpolitika (1848–1990). In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 57–86. p. 86. 65. j.
Bertalan Péter: Árny-játék a vasfüggöny mögött. Kaposvár, kiadó nélk., 2006. 92. p. 77. 36. j.,
p. 77. 39. j.,
p. 77. 45. j.,
p. 78. 62. j.,
p. 79. 89. j.,
p. 80. 120. j.,
p. 80. 124. j.,
p. 80. 129. j.,
p. 81. 145. j.,
p. 81. 151. j.,
p. 81. 153. j.,
p. 81. 158. j.,
p. 81. 163. j.,
p. 85. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon 1932–1948. 272. 2006. (Disszertáció, PhD.). p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Lukács Miklós: Az Állami Egyházügyi Hivatal működéséhez. Virág János Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyházügyi megbízott tevékenysége (1952–1955). Kommentár, 1. (2006) 6. 19–29. p. 21. 11. j.,
p. 28. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Tengely Adrienn: Az egyházak helyzete a Magyar Népköztársaságban (1918. október 31.–1919. március 21.) 589. 2006. (Disszertáció, PhD.) p. 456. 2042. j.,
p. 566. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Spannenberger Norbert: Die katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung im politischen System und „Katolische Renaissance”. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006. 211. p. 66. 269. j.,
p. 187. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ladányi Sándor: Egyházpolitika és a magyarországi református egyház magatartása, tevékenysége, megújulási kísérletei 1955–1956-ban. In: A magyar református egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006. 240–310. Protestáns művelődés Magyarországon. p. 296. 61. j.
Spannenberger Norbert: Gondolatok a 20. századi magyar egyháztörténet módszertani feldolgozásához. In: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére. h. n., PHF Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2006. 169–183. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis II. p. 169. 3. j.
Mózessy Gergely: Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök fogsága. Acta Papensia, 6. (2006) 1–4. 213–226. p. 226. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 317. p. 298. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kósa László, Kiss Réka: Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. Bp., Argumentum, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 2006. 768–1571. Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai. p. 1201–1202. 4. j.,
p. 1325. 2. j.
Gergely Jenő: Relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede (1920–1990). In: Being Hungarian–Christian–European. Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2006. 110–240. TDI Könyvek. p. 110. 240. j.
Nagy Péter Tibor: Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén. Educatio, 15. (2006). 3. 566–592. p. 567.,
p. 574.,
p. 591. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bertalan Péter: A katolikus egyház kálváriája 1956 után. In: Szabó Csaba: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2007. 13–28. p. 17. 10. j.,
p. 22. 17. j.,
p. 24. 22. j.,
p. 27. 29. j.,
p. 28. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Böszörményi Géza: A magyar piaristák 1950-ben. Szétszóratás és újrakezdés. Bp., Piarista Tartományfőnökség, 2007. 208. Magyarország piarista múltjából. p. 9. 6. j.,
p. 194. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: Az 1956-ot követő megtorlás hatása Kisberk Imre püspök életútjára. In: Szabó Csaba: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány. Új Ember, 2007. 123–141. p. 126. 21. j.,
p. 127. 23. j.,
p. 132. 50. j.,
p. 140. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 342. Dialóg Campus tankönyvek. [Institutiones juris.] p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Mózessy Gergely: Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök fogsága. Acta Papensia, 6. (2007) 1–4. 213–226. p. 214. 9. j.,
p. 215. 10. j.
Pohánka Éva: Zichy Gyula és pécsi Egyetem alapítása. In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk. Horváth István, Kikindai András. Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 29–45. Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből. p. 42. 57. j.,
p. 44. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szantner Viktor: A Hajdúdorogi egyházmegye története a kezdetektől 1920-ig. 301. 2008. (Disszertáció, PhD.) ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Művelődéstörténeti Program, Bp. p. 86. 168. j.,
p. 194. 441. j.,
p. 251. [Irodalomjegyzéki tétel.]
A pécsi egyházmegye ezer éve. Szerk. Sümegi József. Pécs, kiadó nélkül, 2008. 259. p. 244. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Тaтьянa Вoлoкитинa, Гaлинa Mуpaшкo, Aльбинa Hocкoвa: Mocквa и Bocтoчнaя Eвpoпa: Bлacть и цepкoвь в nepиoд oбщecтвeнныx тpaнcфopмaций 40–50-x годoв XX вeкa. Moszkva: POCCПЭНН; Фoнд Пepвoгo Пpeзидeнтa Рoccии Б. H. Eльцинa, 2008. 807. Иcтopия Cтaлиниэмa. p. 17. 11. j.
Farkas Mária: Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon. Bp., Trezor Kiadó, 2008. 201. p. 187. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Giczi Zsolt: A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. 242. 2009. (Disszertáció, PhD.) ELTE BTK, Történettudományok Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Bp. p. 8. 20. j.,
p. 33. 1. j.,
p. 98. 5. j.,
p. 233. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953–1956. In: Lázár Kovács András: Pálos Antal emlékezete. Bp., Szent István Társulat, 2009. 129–185. p. 181. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Lakatos Andor: A változások évszázada: Fejezetek a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéből. In: A kalocsai érsekség 100 esztendeje. A Kalocsai-Bácsi Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig 1909–2009. Kalocsa, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 2009. p. 56. 88. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) PTE BTK, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Európa és a magyarság a 18–20. században Történettudományi Program. p. 16. 23. j.,
p. 66. 198. j.,
p. 175. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2009. 445. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae. p. 235. 104. j.,
p. 355. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: „Az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával…”. Egyházi kitüntetések és a pártállam. In: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban; Tanulmánykötet. Szerk. Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 251–269. p. 259. 38. j.,
p. 268. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 209. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–1914. Egyetemi tankönyv. Pécs, Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2010. 609. p. 598. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, Irodalmi és Közéleti folyóirat, 6. (2010) 1. 4–64. A folyóirat 2010. évi 1. különszáma. p. 50. 273. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Donáth Péter: Az alapfokú közoktatás „kulcsa” a magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez 1868–1958. 830. 2010. (Disszertáció, MTA Doktora.) p. 604. 1002. j.,
p. 686. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Molnár Antal, Szabó Ferenc: Bangha Béla emlékezete. Bp., kiadó nélkül, 2010. 400. p. 344. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Chútné Gyóni Eszter: Ciszterciek a vádlottak padján – 1951. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből: Tanulmányok. Főszerk. Gergely Jenő. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2010. 125–138. p. 126. 8. j.
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Stefano Bottoni: Egy különleges kapcsolat története. A magyar titkosszolgálat és a Szentszék, 1961–1978. In: Csapdában; Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 253–280. p. 269. 49. j.
Cúthné Gyóni Eszter: Endrédy Vendel zirci apát fogságának története. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 22. (2010) 1–2. 163–181. p. 178. 90. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba. Bp., METEM, 2010. 175–187. METEM Könyvek. 180. 15. j.
K. Farkas Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon, 1920–1944. Bp., Napvilág Kiadó, 2010. 362. Politikatörténeti Füzetek. p. 250. 359. j.,
p. 348. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Köszöntő. Az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVIII–XX. századi Magyarországgal kapcsolatban. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…”; források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 9–14. p. 12. 7. j.
Hajdú Zoltán: Országhatár-változások és egyházi területi struktúrák a Kárpát-medencében 1918–1947 között. In: Szubszidiaritás és regionalitás az egyház és államszervezetben. Pécs, [MTA RKK], 2010. 101–122. p. 121. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Jakab Attila: Republikánus valláspolitika – az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció egyetlen lehetősége Közép-Kelet-Európában In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk. Köbel Szilvia. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 185–202. p. 201. 34. j.
Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában. Eger, Líceum Kiadó, 2011. 555. p. 536. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 275. 9. j.,
p. 513. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács 1989–1990. Bp., METEM, 2011. 124. p. 11. 2. j.
p. 122. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 18. 46. j.,
p. 104. 51. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Adriányi Gábor: Mivel járult hozzá a katolikus egyház egyetemes történetének feltárásához. Magyar teendők. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. (VIII.) Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2012. 29–37. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis.] p. 35. 25. j.
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 397. [Válogatott irodalom.]

Az arcvonalon való átszökés naplója. Jelentkezünk, (1993) 52. 113–152.

Giesswein Sándor emlékülés az ELTE-n, 1993. november 15. Századok, (1994) 1. 201–203.

1994

Egyházpolitika az 1960-as években. História, (1994) 9–10. 30–32.

Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 25.,
p. 198. 7. j.,
p. 190. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 397. [Válogatott irodalom.]

Credo. Dokumentumfilm. Dunatáj Alapítvány (1994). [Társszerző: Tölgyesi Ágnes.]

Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919–1945. Bp., Pannonica Kiadó, 1999. 400. p. 340. 45. j.

A zsidók meg a biciklisták. Színes, magyar dokumentumfilm. 78 perc. (1994)

N. N. A 26. Magyar Filmszemle díjai. Filmvilág, 38. (1995) 4. 11. 1995/4. április. Letöltés dátuma: 2010. máj. 14.

A KALOT története 1935–1946. Történelmi Szemle, (1994) 3–4. 283–298.

Bikfalvi Géza: Jezsuita Topográfiai Bibliográfia. In: www.jezsuita.hu. Letöltés dátuma: 2010. márc. 26.
Elmer István: A Keresztény Demokrata Néppárt, majd Demokrata Néppárt története (1944–1949). In: Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon (1944–1949). Szerk. Kovács K. Zoltán, Rosdy Pál. Bp., Barankovics István Alapítvány, 1996. 95–116. p. 111. 7. j.,
p. 114. 9. j.
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919–1945. Bp., Pannonica Kiadó, 1999. 400. p. 337. 131. j.,
p. 336. 113. j.,
p. 354. [Irodalomjegyzéki tétel.]

1995

Szócikkek. In: A magyarok krónikája. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1995. 1–18. 2. jav. kiad. – Bp., 1996. – 3. jav., bőv. kiad. – Bp., 2000. – 4. jav. kiad. – Bp., 2006.

Egyházak és politikai visszarendeződés, 1957–1961. História, (1995) 9–10. 36–38.

Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez 1956–1971. Letters to the Presidents: Cardinal Mindszenty to the Political Leaders of the United States. Bp., METEM, 2011. 800. [Sancta Sedes et Mindszenty, 1956–1975.] p. 356. 89. j.,
p. 378. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 397. [Válogatott irodalom.]
Baráth Magdolna: Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról 1956–1964. Napvilág Kiadó–Politikatörténeti Intézet, 2012. 494. p. 284. 1. j.

1996

Szócikkek. In: Révai új lexikona. Szerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1996. 1–450.

Mindszenty József és a KALOT. In: Mindszenty József veszprémi püspök, 1944–1945. Szerk. T. Horváth Lajos. Veszprém, 1996. 48–62. [Veszprémi múzeumi konferenciák, 7.] [Felolvasóülések Veszprém történetéből, 4.]

Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században. A Mindszenty-tisztelet története (1975–2005). Bp., Kairosz Kiadó, 2005. 461. p. 208.

Ember és hatalom. Pap Béla református lelkész büntetőpere. Protestáns Szemle, (1996) 2. 132–144.

Kiss Réka: Református egyházi perek az 1950-es 60-as évek Magyarországán. Kút, 2. (2003) 3–4. 231–244. p. 237. 3. j.
Erdős Kristóf: A Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház 1948-as egyezményének vizsgálata II. Ring Magazin, 72. (2007). Megjelenés: 2007. május 03. csütörtök. 56. j.
Vincze Gábor: Egy hódmezővásárhelyi református lelkipásztor, aki „nem tudott olyan engedelmességet tanúsítani, mint kellett”. Vásárhelyi Lajos esete 1946–1958. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Történeti tanulmányok. Acta Historica, 10. (2007) 1–4. 257–278. p. 257. 1. j.,
p. 277. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vincze Gábor: A Bakó László-ügy: Egy szegedi református esperes üldöztetése az ötvenes években. Tiszatáj, 62. (2008) 2. 68–79. p. 70. 8. j.

Életrajzi portrék. In: Az 1994-ben megválasztott országgyűlés almanachja. Szerk. Kiss József, Horváth Zsolt, Tari Beáta. Bp., 1996. 1–40. [Országgyűlési Almanach. Új sorozat, 2.]

Egyházpolitikai törvények centenáriuma. Századok, (1996) 5. 1304–1307.

Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992.: Adattár. Bp., 1996. 549. [História könyvtár. Kronológiák, adattárak, 4.]

Bertalan Péter: Az ifjú karizmatikusok. In: Publikon. Portal of Social Scienses. 1–13. Publikon honlapja. p. 10. 15. j.
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete. Bibliográfia 1944–53. In: 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Honlapja. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (1956-os Intézet).
Nagy Péter Tibor: Neveléstörténetírás és oktatáspolitika. In: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Honlapja. 1–36. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő, Kardos József, Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon. Szent Istvántól napjainkig. Bp., Korona Kiadó, 1997. 250. p. 243. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek 1995/3. Egyháztörténeti könyvek 1996. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 9. (1997) 3–4. 201–223. p. 204. [Recenzió.]
Tyekvicska Árpád: „Hibázott is, mert dolgozott!” Beszélő, 3. (1998) 6. 74–78. p. 78. 1. j. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Az 1912-es bécsi Eucharisztikus Világkongresszus és a magyar katolicizmus. Limes, 11. (1998) 1. 81–89. p. 89. 10. j.,
p. 89. 13. j.
Merényi-Metzger Gábor: Trianon után a szomszéd államokhoz került római katolikus főegyházmegyék, egyházmegyék és apostoli kormányzóságok főpásztorainak archontológiája. Századok, 132. (1998) 6. 1343–1373. p. 1343. 1. j.,
p. 1347. 7. j.,
p. 1349. 9. j.,
p. 1350. 11. j.,
p. 1352. 13. j.,
p. 1353. 15. j.,
p. 1355. 19. j.,
p. 1357. 21. j.,
p. 1359. 23. j.,
p. 1363. 28. j.,
p. 1365. 32. j.,
p. 1366. 34. j.,
p. 1368. 40. j.,
p. 1369. 42. j.,
p. 1370. 44. j.,
p. 1371. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919–1945. Bp., Pannonica Kiadó, 1999. 400. p. 7.,
p. 327. 2. j.,
p. 334. 1. j.,
p. 347. 49. j.,
p. 352. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 356.,
p. 377.
Marton József, Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai. Képes egyházmegye-történet. Kolozsvár, Gloria, 1999. 147. p. 123. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Sarnyai Csaba Máté: Források a szekularizációs törekvések 1848 végi püspökkari értékeléséhez. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, 1999. 114–148. p. 114. 1. j. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Köszöntő. Az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai XVIII–XX. századi Magyarországgal kapcsolatban. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, 1999. 57–62. Fiatal egyháztörténészek írásai. p. 60. 7. j.
Blum Paul Richard: The Catholic Church in Hungary: a Case of Remodernisation? Religion, State and Society, 27. (1999) 3/4. 315–326. p. 324. 3. j.
Gabriel Adriányi: Ungarn. In: Kirche und Katholizismus seit 1945. 2. kötet. Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa. Szerk. Erwin Gatz. Paderborn, München, Wien, Zürich, Ferdinand Schöningh, 1999. 245–270. p. 245. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 248. 5. j.,
p. 264. 47. j.
A Grősz-per előkészítése 1951. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 409. Párhuzamos Archívum. p. 11. 6. j.
Berzeviczy Klára: A magyar katolikus klérus elitjének képzése 1855–1918. A Hittudományi Kar hallgatói. Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2000. 148. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 145. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gyarmati György: A Mindszenty-ügy „diplomáciai” rendelkezésének kudarca. Történelmi Szemle, 42. (2000) 1–2. 69–90. p. 69. 1. j.
Bertalan Péter: Egyház és politika. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban (1957–1968). Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Tanszék, 2000. 211. p. 34. 78. j.,
p. 174. 19. j.,
p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Egyházügyi hangulat-jelentések 1951. 53. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó–Budapest Főváros Levéltára, 2000. 464. Párhuzamos Archívum. p. 17. 2. j.,
p. 18. 4. j.,
p. 26. 37. j.
Fazekas Csaba: Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. (Repertórium.) Kalocsa, 1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések, 4.) 281. Levéltári Szemle, 50. (2000) 1. 52–54. p. 54.
Bertalan Péter: Politika és hit. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban 1957–1968. 353. 2000. (Disszertáció, PhD) p. 6. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 53. 69. j.,
p. 61. 88. j.,
p. 63. 96. j.,
p. 78. 132. j.,
p. 80. 139. j.,
p. 309. 19. j.
Adriányi Gábor: A magyar katolikus egyháza szocializmusban 1945–1989. In: Janka György: Örökség és küldetés 1950–2000. A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga, 2000. október 2–3. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2001. 49–57. p. 50. 2. j.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp., Osiris Kiadó, 2001. 788. p. 630.,
p. 636.
Sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház (1848. március–december). A katolikus autonómiatörekvések megjelenése. Bp., METEM, 2002. 184. METEM könyvek. p. 20. 29. j.,
p. 159. 509. j. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 174. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár a püspöki kar tanácskozásain. In: Prohászka Ottokár. Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szerk. Szabó Ferenc, Mózessy Gergely. Szeged, Agapé, 2002. 119–151. p. 119. 1. j.,
p. 123. 19. j.
Hatos Pál: Szempontok a magyar katolikus egyház 1945–1989 közötti történetéhez. In: Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Bp., BIP Kiadó, 2002. 201–214. p. 202. 4. j.
Zeidler Miklós: Társadalom és gazdaság Trianon után. Limes, 15. (2002) 2. 5–24. p. 8. 2. táblázat.
Kovács Éva: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között. A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai. 267. 2003. (Disszertáció, PhD.) p. 250. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kozma István: A magyarországi mikrokisebbségekről az előzmények és a 2001. évi népszámlálás tükrében. In: Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből II. Szerk. Kovács Nóra, Szarka László. Bp., Akadémiai Kiadó, 2003. 325–399. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyve II. p. 335. 60. j.,
p. 398. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003. 215. Studia Hungarica, Schriften des Ungarischen Instituts München. p. 22. 18. j.,
p. 27. 1. j.,
p. 28. 8. j.,
p. 53. 84. j.,
p. 170. 29. j.,
p. 203. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ugrai János: Egy 18. század végi deákzendülés nyomában. Aetas, 18. (2003) 2. 30–43. p. 41. 65. j.
Gergely Jenő: Egyházi autonómiák 1848–2000. In: Gergely Jenő: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet) Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2003. 173–222. p. 188. 51. j.
Horváth Pál: A 19. századi Magyarország kulturális és tudományos fejlődésének vallási, felekezeti hátteréről. In: Palló Gábor: Teremtő befogadás. Összefüggések, tanulságok. Bp., Áron Kiadó, 2004. 97–128. p. 100. 3. j.,
p. 101. 4. j.,
p. 103. 7. j.,
p. 104. 9. j.,
p. 106. 11. j.,
p. 109. 15. j.,
p. 128. 3. j.
Miklós Péter: Balogh István államtitkár. In: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről. Szeged, Bába Kiadó, 2004. 156–202. p. 200. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Egyházi autonómiák Magyarországon a dualizmus korában (1867–1918). (Összehasonlító elemzés.) Történelmi Szemle, 46. (2004) 3–4. 297–338. p. 297. 3. j.,
p. 297. 4. j.,
p. 303. 14. j.,
p. 311. 47. j.,
p. 315. 60. j.
Ugrai János: Kiváltságosok és kiszolgáltatottak. Iskolakultúra, 14. (2004) 6–7. 156–165. p. 164. 8. j.,
p. 165. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 8.,
p. 190. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867–1945. Iskolakultúra, 15. (2005) 6–7. 1–229. p. 114.,
p. 116.,
p. 218. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ifj. Bertényi Iván: Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés. 265. 2005. (Disszertáció, PhD.) p. 165. 529. j.,
p. 257. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cieger András, Gergely Jenő, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián: Bevezető. Autonómiák Magyarországon 1848–2000. In: Gergely Jenő: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet) Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 19–270. p. 263. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség. Bp., Argumentum Kiadó, 2005. 315. p. 290. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Egyházi autonómiák 1848–2000. In: Gergely Jenő: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet) Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 173–222. p. 173. 3. j.,
p. 174. 4. j.,
p. 179. 14. j.,
p. 209. 113. j.
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918–1945. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005. 552. Dimonsiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7. p. 41. 10. j.,
p. 41. 11. j.
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005. 445. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 9. p. 165. 151. j.,
p. 355. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und Österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686–1790). Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005. 516. p. 416. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház és a külpolitika (1848–1990). In: Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 57–86. p. 61. 4. j.
Hatos Pál: A Mindszenty-örökség értelmezései 1989 után. Kommentár, 1. (2006) 4. 55–69. p. 62. 36. j.
Bertalan Péter: Árny-játék a vasfüggöny mögött. Kaposvár, kiadó nélk., 2006. 92. p. 78. 69. j.,
p. 79. 88. j.,
p. 79. 96. j.,
p. 80. 132. j.,
p. 80. 139. j.,
p. 85. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon 1932–1948. 272. 2006. (Disszertáció, PhD.) p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Tengely Adrienn: Az egyházak helyzete a Magyar Népköztársaságban (1918. október 31.–1919. március 21.) 589. 2006. (Disszertáció, PhD.) p. 503. 2317. j.,
p. 503. 2348. j.,
p. 566. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 569. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Spannenberger Norbert: Die katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung im politischen System und „Katolische Renaissance”. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006. 211. p. 187. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Ein Beitrag zur Indizierung einiger Werke des Bischofs von Székesfehérvár, Ottokár Prohászka. In: Being Hungarian–Christian–European. Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2006. 19–32. TDI Könyvek, 3. p. 25. 15. j.,
p. 28. 28. j.
Miklós Péter: Katolicizmus és politikum a Horthy-korszakban. In: Uő: Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Hely nélk. Universitas Szeged Kiadó, JABE Hallgatókért Kiadói Alapítvány, 2006. 137–143. p. 143. 4. j.
Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 317. p. 298. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kósa László, Kiss Réka: Reformátusok Budapesten: tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. 2. köt. Bp., Argumentum, ELTE BTK Művelődéstörténeti. Tanszék, 2006. 768–1571. Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai. p. 1201–1202. 4. j.,
p. 1312. 43. j.
Nagy Péter Tibor: A keresztény-nemzeti eszme legitimációs funkciói. In: Gedő Éva, Horváth Emőke: Hatalom, legitimáció, ideológia. Történeti tanulmányok. Bp., L’Harmattan, 2007. 197–215. p. 209. 26. j.,
p. 214. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Erdős Kristóf: A Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház 1948-as egyezményének vizsgálata I. Ring Magazin, 73. (2007) Megjelenés: 2007. április 06. péntek. 21. j.
Erdős Kristóf: A Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház 1948-as egyezményének vizsgálata II. Ring Magazin, 72. (2007). Megjelenés: 2007. május 03. csütörtök. 16. j.
Böszörményi Géza: A magyar piaristák 1950-ben. Szétszóratás és újrakezdés. Bp., Piarista Tartományfőnökség, 2007. 208. [Magyarország piarista múltjából.] p. 9. 6. j.,
p. 13. 9. j.,
p. 194. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: Az 1956-ot követő megtorlás hatása Kisberk Imre püspök életútjára. In: Szabó Csaba: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2007. 123–141. p. 139. 87. j.,
p. 140. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Tengely Adrienn: Az egyházak és a nemzetiségi kérdés 1918-ban. Egyháztörténeti Szemle, 8. (2007) 1. 3–40. p. 11. 42. j.,
p. 16. 73. j.
Tamási Zsolt-József: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848–49-es forradalomban. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2007. 518. Sapientia könyvek. p. 54. 20. j.,
p. 77. 120. j.,
p. 77. 123. j.
p. 390. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Koltai András: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába. Bp., Piarista Tartományfőnökség, 2007. 275. Magyarország piarista múltjából. p. 74. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 81. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Lakatos Andor: Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken (1923–1942). In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. (2) Szerk. Horváth István, Kikindai András. Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 111–133. Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből. p. 116. 18. j.,
p. 119. 39. j.,
p. 119. 40. j.,
p. 132. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Varga Júlia: Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig. 259. 2007. (Disszertáció, PhD.) p. 225. 445. j.,
p. 233. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Perger Gyula: Mindszenty (Pehm) József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére. 286. 2007. (Disszertáció, PhD.) p. 251. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szantner Viktor: A Hajdúdorogi egyházmegye története a kezdetektől 1920-ig. 301. 2008. (Disszertáció, PhD.) p. 79. 163. j.,
p. 251. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Dujmov Milan: A magyarországi ortodoxia 1945 után. In: Balogh Margit: Felekezetek, egyházpolitika, identitás [Konfesie, cirkevna politika, identita.] Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 341–346. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2. Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 341. 2. j.,
p. 342. 6. j.
Tabajdi Gábor, Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956–1990. Bp., 1956-os Intézet, Corvina, 2008. 515. p. 471. 798. j.
Fodorné Nagy Sarolta: Iskolaállamosítás a Magyarországi Református Egyházban. In: Szigeti László: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2008. 287–307. p. 302. 92. j.,
p. 305. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Тaтьянa Вoлoкитинa, Гaлинa Mуpaшкo, Aльбинa Hocкoвa: Mocквa и Bocтoчнaя Eвpoпa. Bлacть и цepкoвь в nepиoд oбщecтвeнныx тpaнcфopмaций 40–50-x годoв XX вeкa. Moszkva, POCCПЭН; Фoнд Пepвoгo Пpeзидeнтa Рoccии Б. H. Eльцинa, 2008. 807. p. 575. 1. j.,
p. 579. 91. j.
Milan Dujmov: Ortodoxné cirkvi v Mad’arsku po roku 1945. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás = Konfesie, cirkevna politika, identita. Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 347–352. p. 347. 2. j.,
p. 348. 6. j.
Giczi Zsolt: A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. 242. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 8. 20. j.,
p. 233. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Székely László: Emlékezés: Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Szerk. Soós Viktor Attila. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2009. 278. A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára, 10. p. 233. 340. j.
Bakó Balázs: Gróf Mikes János püspök élete és munkássága. Az egyháztörténész szemével. In: Székely László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Bp., Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2009. [A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára.] 11. p. 233. 340. j.
Paul A. Hanebrink: In Defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890–1944. Ithaca–London, Cornell University Press, 2009. 255. p. 11. 2. j.,
p. 242. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2009. 445. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 9. p. 162. 141. j.
Gergely Jenő: A keresztény egyházak és az izraelita felekezet autonómiája. Múltunk, 55. (2010) 1. 8–27. p. 8. 1. j.,
p. 12. 15. j.
Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff-) Párt (1920–1939). CD melléklettel. Bp., Gondolat Kiadó–MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport, 2010. 400. [Pártok és politika.] p. 383. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–1914. Egyetemi tankönyv. Pécs, Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2010. 609. p. 598. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Donáth Péter: Az alapfokú közoktatás „kulcsa” a magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez 1868–1958. 830. 2010. (Disszertáció, MTA Doktora.) p. 79. 69. j.,
p. 550. 585. j.,
p. 603. 1000. j.,
p. 632. 1117. j.,
p. 645. 1191. j.,
p. 686. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Molnár Antal, Szabó Ferenc: Bangha Béla emlékezete. Bp., k. n., 2010. 400. p. 344. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Lénár Andor: Egyházszervezet és egyházkormányzat a váci egyházmegyében Hanauer Á. István püspöksége (1919–1942) alatt. In: Politika–egyház–mindennapok. Tanulmányok. Szerk. Lénár Andor, Lőrinczné Bencze Edit. h. n., Modern Minerva Alapítvány, 2010. 55–96. Modern Minerva Könyvek, 2. p. 65. 31. j.,
p. 67. 34. j.
Bertalan Péter: Ellenálló szeminaristák. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 113–127. p. 121. 26. j.
K. Farkas Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon, 1920–1944. Bp., Napvilág Kiadó, 2010. 362. Politikatörténeti Füzetek, 32. p. 348. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: Katolikus püspökök a nyilasok fogságában: Mindszenty József és Shvoy Lajos elhurcolása. In: Megyetörténet; Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém Megyei Levéltár, 2010. 257–274. Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 22. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 22. p. 261. 29. j.,
p. 272. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Hajdú Zoltán: Országhatár-változások és egyházi területi struktúrák a Kárpát-medencében 1918–1947 között. In: Szubszidiaritás és regionalitás az egyház és államszervezetben. Pécs, [MTA RKK], 2010. 101–122. p. 121. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Jakab Attila: Republikánus valláspolitika – az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció egyetlen lehetősége Közép-Kelet-Európában. In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk. Köbel Szilvia. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 185–202. p. 201. 34. j.
Krisztián Ungváry: The Kádár Regime and the Roman Catholic Hierarchy. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy = Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe. Szerk. Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2010. 290–306. p. 290. 1. j.
Cúthné Gyóni Eszter: A ciszterci növendékek „szökése” 1950-ben. In: Erdődy Gábor, Cúthné Gyóni Eszter, Wirthné Diera Bernadett: Visszatekintés a 19–20. századra. Tanulmányok. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2011. 207–222. p. 209. 6. j.
Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában. Eger, Líceum Kiadó, 2011. 555. p. 481. 2346. j.,
p. 534. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Petrás Éva: A Splendid Return. The Intellectual Reception of the Catholic Social Doctrine in Hungary, 1931–1944. Bp., Wesley János Lelkészképző Főiskola Department of Theology and Religion, 2011. 230. Completementa Studiorum Historiae Ecclesiasticae, 1. p. 14. 9. j.,
p. 79. 146. j.
Bánkuti Gábor: Mozaikok a pécsi egyházmegye életéből 1948 és 1951 között. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 205–221. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. p. 206. 5. j.,
p. 207. 7. j.
P. Ádám Somorjai: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2. Documenta 1967–1971. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. Tanulmányok és szövegközlések. Bp., METEM, 2012. 700. Sancta Sedes et Mindszenty, 1956–1975. p. 274. 47. j.

A magyar egyházak 1944-ben. Ellenállók és antifasiszták, (1996) 4. 16.

A „KISATYA”: P. Kerkai Jenő S. J. (1904–1970). In: Az idő élén jártak: Kereszténydemokrácia Magyarországon, 1944–1949. Szerk. Kovács K. Zoltán, Rosdy Pál. Bp., 1996. 42–72.

Cseszka Éva: Jezsuita életút a diktatúrák árnyékában. Kerkai Jenő politikája. In: Szilágyi Csaba: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Piliscsaba, PPKE BTK, 2006. 683–692. [Művelődéstörténeti műhely, 2.] p. 683. 2. j.
Cseszka Éva: Kerkai Jenő és a KALOT. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Bp., Gondolat Kiadó, Barankovics Alapítvány, Faludi Ferenc Akadémia, 2008. 179–196. Agora, VI. p. 179. 1. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 57. 161. j.,
p. 177. [Irodalomjegyzéki tétel.]

„Szabadság” – állami ellenőrzéssel. História, (1996) 9–10. 42–44.

Bertalan Péter: Politika és hit. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban 1957–1968. 353. 2000. (Disszertáció, PhD.) Pécs, p. 5. 2. j.,
p. 19. 16. j.
Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 190. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bertalan Péter: Árny-játék a vasfüggöny mögött. Kaposvár, kiadó nélk., 2006. 92. p. 76. 2. j.,
p. 76. 16. j.
Pallagi Mária: Mission Impossible (?). A bécsi bíboros, Franz König látogatásai Mindszenty bíborosnál (1963–1971). A Vatikán keleti politikája Magyarországon és a Mindszenty kérdés. Deliberationes, 2. (2009) 2. 147–166. p. 155. 24. j.
Pallagi Mária: „Az osztrák kapcsolat”. Franz König bécsi bíboros látogatásai Mindszenty József hercegprímásnál (1963–1971). Aetas, 25. (2010) 1. 93–112. p. 100. 28. j.

1997

Globalizáció és nemzeti érdek. Szerk. Glatz Ferenc, Balogh Margit. Bp., 1997. 197. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, 1.]

P. Kiss Szaléz szovjetellenes „összeesküvés”-e. História, (1997) 3. 20–23.

Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. Bp., Napvilág Kiadó, 2000. 347. Politikatörténeti Füzetek, 17. p. 159. 286. j.,
p. 337. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 53. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 464. [Párhuzamos Archívum.] p. 24. 28. j.
Földesi Margit: A szabadság megszállása. A megszállók szabadsága – a hadizsákmányról – a jóvátételről – Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. Bp., Kairosz Kiadó, 2002. 480. p. 270. 72. j.
Kahler Frigyes: A nagy „tűzvörös sárkány” torkában. Koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen 1945–1956. Bp., Kairosz, 2009. 284. p. 174. 67. j.,
p. 192. 104. j.,
p. 193. 105. j.,
p. 201. 117. j.

Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? 1. köt. A–H. Szerk. Balogh Margit. Szekszárd, 1997. 515. [A századvég magyarsága 4.]

Forradalmi esztendők, 1918–1919. In: Magyarország a XX. században. Szerk. Kollega-Tarsoly I. Szekszárd, 1997. 327–336. [II. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság.]

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 26. 13. j.,
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Egyházak a szovjet rendszerben (1945–1989). In: Magyarország a XX. században. Szerk. Kollega-Tarsoly I. Szekszárd, 1997. 386–439. [II. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság.]

Gyarmati György: A Mindszenty-ügy „diplomáciai” rendelkezésének kudarca. Történelmi Szemle, 42. (2000) 1–2. 69–90. p. 88. 58. j.
Bertalan Péter: Egyház és politika. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban (1957–1968). Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Tanszék, 2000. 211. p. 42. 107. j.,
p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bertalan Péter: Politika és hit. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban 1957–1968. 353. 2000. (Disszertáció, PhD.) Pécs, 2000. p. 8. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 15. 8. j.,
p. 25. 22. j.,
p. 82. 143. j.,
p. 93. 164. j.,
p. 135. 107. j.,
p. 141. 119. j.
Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Bp., Rejtjel Kiadó, 2005. 216. p. 11. 3. j.,
p. 14. 16. j.,
p. 53. 214. j.,
p. 60. 260. j.,
p. 109. 499. j.,
p. 110. 504. j.,
p. 111. 507. j.,
p. 111. 510. j.,
p. 113. 518. j.,
p. 116. 537. j.,
p. 116. 541. j.,
p. 120. 562. j.,
p. 125. 597. j.,
p. 127. 610. j.,
p. 137. 651. j.,
p. 182. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 501. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 26. 13. j.,
p. 183. 69. j.,
p. 372. 150. j.,
p. 421. 66. j.,
p. 422. 68. j.,
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bertalan Péter: Árny-játék a vasfüggöny mögött. Kaposvár, k. n., 2006. 92. p. 76. 8. j.,
p. 76. 22. j.,
p. 81. 164. j.,
p. 85. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: Állambiztonság és egyházak. Egyháztörténeti Szemle, 10. (2009) 4. 3–19. p. 5. 14. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a hatvanas évek közepéig. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, (2010) 2. j.,
3. j.,
9. j.,
12. j.
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 335. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. Az egyházak működési feltételeinek keretei. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 281–333. p. 284. 14. j.,
p. 284. 17. j.
Vörös Géza: Hálózatok, hálózatépítés az egyházakon belül a Kádár-korszakban. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 138–159. p. 144. 44. j.,
p. 144. 45. j.,
p. 158. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: „A palotában lévő kapcsolatunk jelenti...” Mindszenty József megfigyelése 1945–48. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára internetes folyóirata, (2011) 3. 2. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 498. 65. j.,
p. 519. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Egyházak a rendszerváltozás után. In: Magyarország a XX. században. Szerk. Kollega-Tarsoly I. Szekszárd, 1997. 440–463. [II. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság.]

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 26. 13. j.,
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fazekas Csaba: A rendszerváltó állam egyházpolitikája Magyarországon (1988–1990). Vallástudományi Szemle, 6. (2010) 4. 61–77. p. 62. 5. j.
Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács 1989–1990. Bp., METEM, 2011. 124. p. 122. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Egyházak a dualizmus korában. In: Magyarország a XX. században. Szerk. Kollega-Tarsoly I. Szekszárd, 1997. 289–326. [II. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság.]

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 26. 13. j.,
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Klestenitz Tibor István: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–1932. 280. 2010. (Disszertáció, PhD.) p. 15. 52. j.,
p. 276. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Egyház és egyházpolitika a Kádár-korszakban. Eszmélet, (1997) 34. 69–79.

Zsumbera Árpád: A Bokor kisközösségi mozgalom és a pártállam: „Kváziellenzéki” mozgalom a Kádár-rendszerben. Valóság, 41. (1998) 8. 52–63. p. 62. 17. j.,
p. 62. 19. j.
Kiss Réka: A „református reakció” az állambiztonsági iratokban (1956–1967). In: Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Bp., BIP, 2002. 222–248. p. 229. 22. j.
Rajki Zoltán: Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 2. 74–86. p. 79. 23. j.
Kiss Réka: Református egyházi perek az 1950-es 60-as évek Magyarországán. Kút, 2. (2003) 3–4. 231–244. p. 239. 4. j.
Fazekas Csaba: Dokumentumok Miklós Imre lemondásának történetéhez (1989–1990). Egyháztörténeti Szemle, 5. (2004) 2. 120–144. 1. j.
Fejérdy András: La presenza ungerese alla prima sessione del Concilio Vaticano II. Formazione ed attività della delegazione secondo le fonti statali ungheresi (1959–1962). Archivum Historiae Pontificiae, (2004) 42. 85–203. p. 103. 66. j.
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kósa László, Kiss Réka: Reformátusok Budapesten: tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. 2. köt. Bp., Argumentum, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 2006. 768–1571. Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai. p. 1371. 9. j.
Nagy Péter Tibor: Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén. Educatio, 15. (2006) 3. 566–592. p. 591. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vaderna Gábor: A Thurzó-ügy. Egy katolikus botrány a hatvanas évek szocializmusából. Új Forrás, 39. (2007) 4. 44–63. p. 60. 18. j.
Tamás Kanyó: Grenzen der zivilen Sphäre hinter dem eisernen Vorhang. Möglichkeiten von autonomen Gruppierungen in der Volksrepublik Ungarn, 1975–1985. Eine historisch anthropologische Annäherung. Eger, Líceum Kiadó, 2008. 230. Pandora Könyvek. p. 102. 183. j.,
p. 169. 241. j.,
p. 223. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Réka Kiss: Moznosti protestantov – princíp a prax zásady „ Rozdel’ uj a panuj”. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás = Konfesie, cirkevna politika, identita. Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 200–210. Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2. = Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2. p. 207. 9. j.
Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj” elve és gyakorlata. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás = Konfesie, cirkevna politika, identita. Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 189–199. Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2. = Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2. p. 197. 9. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 335. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén. Az első Regnum-per helye a magyar egyházpolitikában és a szentszéki Ostpolitikban. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 129–155. p. 145. 52. j.
Fejérdy András: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2011. 369. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. p. 34. 82. j.
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 272. 1. j.

A Horthy-korszak egyházai. In: Magyarország a XX. században. Szerk. Kollega-Tarsoly I. Szekszárd, 1997. 337–385. [II. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság.]

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 26. 13. j.,
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Spannenberger Norbert: Die katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung im politischen System und „Katolische Renaissance”. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006. 211. p. 65. 267. j.,
p. 70. 286. j.,
p. 194. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Giczi Zsolt: A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. 242. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 27. 46. j.,
p. 28. 48. j.,
p. 241. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Bp., Osiris Kiadó, 2009. 186–213. p. 201. 71. j.

19. századi előzmények. In: Magyarország a XX. században. Szerk. Kollega-Tarsoly I. Szekszárd, 1997. 287–288. [II. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság.]

Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 26. 13. j.,
p. 470. [Irodalomjegyzéki tétel.]

1998

Vallási kisközösségek, kisegyházak és szekták a mai Magyarországon. In: Egyháztörténet: Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt. 1711-től napjainkig. Szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László. Bp., 1998. 185–188.

Örökbérlet vagy verkli? Prohászka Ottokár örökbérlet-javaslata. In: Prohászka ébresztése. 2. köt. Szerk. Szabó Ferenc. Bp., 1998. 110–127.

Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 53. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 464. Párhuzamos Archívum. p. 20. 15. j.
Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár a püspöki kar tanácskozásain. In: Szabó Ferenc, Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szeged, Agapé, 2002. 119–151. p. 120. 9. j.,
p. 143. 87. j.
Tengely Adrienn: Az egyházak helyzete a Magyar Népköztársaságban (1918. október 31.–1919. március 21.) 589. 2006. (Disszertáció, PhD.) p. 157. 774. j.,
p. 158. 778. j.,
p. 158. 780. j.
Gárdonyi Máté: A keresztény kurzus programja Bangha Bélánál. Studia Wesprimiensia, 9. (2007) 1–2. 25–36. p. 31. 30. j.
Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában. Eger, Líceum Kiadó, 2011. 555. p. 156. 767. j.,
p. 157. 771. j.

Katolikus megújulás Magyarországon. In: Egyháztörténet: Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt.: 1711-től napjainkig. Szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László. Bp., 1998. 104–107.

Katolicizmus a XX. században. In: Egyháztörténet: Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt.: 1711-től napjainkig. Szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László. Bp., 1998. 191–194.

Az iskolák államosítása 1948-ban. In: Knausz Imre: Történelem és oktatás. Bp., 1998. 27–67.

Bánkuti Gábor: A pécsi Pius Kollégium államosítása. In: Horváth István, Kikindai András: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. (2) Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 165–179. Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből. p. 166. 5. j.,
p. 179. [Irodalomjegyzéki tétel.]

A római katolikus egyház a felvilágosodás korában. In: Egyháztörténet: Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt.: 1711-től napjainkig. Szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László. Bp., 1998. 25–28.

A római katolikus egyház a XIX. században. In: Egyháztörténet: Tankönyv és tanári kézikönyv. 2. köt.: 1711-től napjainkig. Szerk. Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László. Bp., 1998. 38–42.

A német vonatkozású budapesti plébániatemplomok története. In: Németek Budapesten. Szerk. Hambuch Vendel. Bp., 1998. 157–162.

A katolikus egyház és a forradalom. Események a források tükrében 1955 őszétől 1956 őszéig. Századok, (1998) 5. 1053–1088.

Általános és összefoglaló művek. Összeáll. Győri László. In: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány. (1956-os Intézet). Letöltés dátuma: 2010. máj. 5.
Rajki Zoltán: Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 2. 74–86. p. 74. 1. j.
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat. Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Nagy Péter Tibor: Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén. Educatio, 15. (2006) 3. 566–592. p. 591. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mezey András: Keresztény pártprogramok, társadalomelképzelések és fogadtatásuk 1956-ban. In: Szabó Csaba: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2007. 81–97. p. 88. 26. j.,
p. 96. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]

A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946. Bp., 1998. 235. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 23.]

Bikfalvi Géza: Jezsuita Topográfiai Bibliográfia. In: www.jezsuita.hu. Letöltés dátuma: 2010. márc. 26.
R [Rosdy] P[Pál]: A KALOT története. Új Ember, 1999. július 18. p. 7. [Recenzió.]
Palasik Mária: Ez volt a KALOT. In: Rainer M. János: 1956-os Intézet, Évkönyv. 7., 1999 . Bp., 1956-os Intézet, 1999. 341–345. [Recenzió.]
Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. Bp., Napvilág Kiadó, 2000. 347. Politikatörténeti Füzetek, 17. p. 337. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 53. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 464. Párhuzamos archívum. p. 26. 36. j.
A Grősz-per előkészítése 1951. Bev., összeáll. Szabó Csaba. Bp., Osiris Kiadó, Budapest Főváros Levéltára, 2001. 409. Párhuzamos Archívum. p. 81. 2. j.
Julien Papp: La Hongrie contemporaine: quelques publications récentes [Recenzió.] Gavroche, Revue d’Histoire Populaire, 117–118. (2001) 9–14. 2001, mai-août. p. 12–13.
Olvasói levelek Pelle János írásához. Vigilia, 66. (2001) 3. 240. p. 240.
Földesi Margit: A szabadság megszállása. A megszállók szabadsága: a hadizsákmányról – a jóvátételről – Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. Bp., Kairosz Kiadó, 2002. 480. p. 268. 62. j.
Frenyó Zoltán: Egy magyar katolikus gondolkodó. Mihelics Vid életműve. Bp., METEM, 2002. 280. p. 50. 81. j.
Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003. 215. Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München. p. 22. 21. j.,
p. 53. 83. j.,
p. 54. 88. j.,
p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Miklós Péter: Juhász Kálmán egyháztörténész. In: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről. Szeged, Bába Kiadó, 2004. 139–155. p. 142. 9. j.
Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945–1956. Bp., Corvina, 2005. 360. p. 116. 210. j.
Adriányi Gábor, Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán. Bp., Argumentum, 2005. 398. Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae. p. 140. 255. j.,
p. 141. 257. j.,
p. 146. 270. j.,
p. 147. 273. j.,
p. 150. 276. j.,
p. 153. 281. j.,
p. 153. 283. j.,
p. 154. 287. j.,
p. 176. 342. j.,
p. 181. 360. j.,
p. 291. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon 1932–1948. 272. 2006. (Disszertáció, PhD.) p. 7. 5. j.,
p. 16. 34. j.,
p. 48. 138. j.,
p. 67. 189. j.,
p. 110. 340. j.,
p. 114. 354. j.,
p. 114. 356. j.,
p. 115. 357. j.,
p. 115. 361. j.,
p. 116. 362. j.,
p. 116. 363. j.,
p. 118. 370. j.,
p. 119. 375. j.,
p. 119. 378. j.,
p. 131. 417. j.,
p. 160. 502. j.,
p. 161. 505. j.,
p. 161. 508. j.,
p. 162. 511. j.,
p. 163. 515. j.,
p. 164. 520. j.,
p. 207. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Spannenberger Norbert: Die katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung im politischen System und „Katolische Renaissance”. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006. 211. p. 12. 13. j.,
p. 104. 436. j.,
p. 163. 695. j.,
p. 187. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Spannenberger Norbert: Gondolatok a 20. századi magyar egyháztörténet módszertani feldolgozásához. In: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai; Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére. Szerk. Vértesi Lázár. Hely nélk.: PHF Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2006. 169–183. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis II. p. 174. 25. j.
Cseszka Éva: Jezsuita életút a diktatúrák árnyékában. Kerkai Jenő politikája. In: Szilágyi Csaba: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Piliscsaba, PPKE BTK, 2006. 683–692.
Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2. p. 684. 5. j.,
p. 685. 9. j.,
p. 687. 13. j.
Gárdonyi Máté: Kerkai páter „somogyi kísérlete” (1948). In: Legeza László: Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Hely nélk.: Mikes Kiadó, 2006. 133–140. p. 133. 1. j.,
p. 134. 2. j.
Kósa László, Kiss Réka: Reformátusok Budapesten: tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. 2. köt. Bp., Argumentum, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 2006. 768–1571. Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai. p. 1114. 94. j.
Spannenberger Norbert, Vonyó József: Felekezeti béke és társadalomszervezés. Társadalomszervezési kísérletek és a katolikus egyház a Gömbös-érában. In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. (2) Szerk. Horváth István, Kikindai András. Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 135–164. Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből. p. 135. 1. j.,
p. 160. 125. j.,
p. 162. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szakolczai György: Mócsy Imre vatikáni útja. In: Mócsy Imre: Hagytam magam szerettetni. Bp., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2007. 381–392. Biblikus írások, 8. p. 392., p. 392. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Dancu Pál: A KALOT tevékenysége a Szatmári Egyházmegyében a II. világháború alatt. Satu Mare, Studii şi comunicǎri, 25. (2008) 2. 185–202. Istorie–Etnografie–Artă. p. 185. 1.,
p. 185. 2. j.,
p. 185. 3. j.,
p. 185. 4. j.,
p. 185. 5. j.,
p. 185. 6. j.,
p. 186. 8. j.,
p. 187. 11. j.,
p. 187. 12. j.,
p. 187. 14. j.,
p. 187. 15. j.,
p. 187. 16. j.,
p. 187. 17. j.,
p. 188. 18. j.,
p. 188. 19. j.,
p. 188. 22. j.,
p. 191. 31. j.,
p. 191. 32. j.,
p. 192. 34. j.,
p. 192. 35. j.,
p. 192. 38. j.,
p. 195. 58. j.,
p. 195. 59. j.,
p. 195. 60. j.,
p. 199. 80. j.,
p. 200. 85. j.,
p. 201. 86. j.
Csíky Balázs: A katolikus nagyjavadalmasok és a Gömbös-kormány telepítési tervei. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Bp., Gondolat Kiadó, Barankovics Alapítvány, Faludi Ferenc Akadémia, 2008. 131–160. Agora, VI. p. 136. 17. j.
Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. 1. rész. A helyzet kialakulása. Egyházfórum, 23. (2008) 5. 3–13. p. 2.,
p. 6.,
p. 12. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 13. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rácz Kálmán: Az Esztergomi Érsekség diszmembrációja 1918–1938. 235. 2008. (Disszertáció, PhD.) p. 205. 559. j.,
p. 229. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bikfalvi Géza: Jezsuita olvasókönyv. METEM, 2008. 161. p. 161. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cseszka Éva: Kerkai Jenő és a KALOT. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Bp., Gondolat Kiadó, Barankovics Alapítvány, Faludi Ferenc Akadémia, 2008. 179–196. Agora, VI. p. 190. 21. j.,
p. 191. 25. j.,
p. 192. 27. j.,
p. 194. 32. j.
Тaтьянa Вoлoкитинa, Гaлинa Mуpaшкo, Aльбинa Hocкoвa: Mocквa и Bocтoчнaя Eвpoпa. Bлacть и цepкoвь в nepиoд oбщecтвeнныx тpaнcфopмaций 40–50-x годoв XX вeкa. Moszkva, POCCПЭНН; Фoнд Пepвoгo Пpeзидeнтa Рoccии Б. H. Eльцинa, 2008. 807. Иcтopия Cтaлиниэмa. p. 17. 11. j.,
p. 416. 3. j.,
p. 416. 7. j.
Petrás Éva: Társadalmi tanítás és szociális kérdés. A Quadragesimo anno enciklika recepciója a katolikus újságírásban, 1931–1938. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Bp., Gondolat Kiadó, Barankovics Alapítvány, Faludi Ferenc Akadémia, 2008. 113–130. Agora, VI. p. 117. 12. j.
Giczi Zsolt: A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. 242. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 28. 49. j.,
p. 192. 13. j.,
p. 196. 49. j.,
p. 236. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Nicolas Bauquet: A mindszentyzmus. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., Osiris Kiadó, 2009. 534–555. p. 542. 20. j.
Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., Osiris Kiadó, 2009. 186–213. p. 187. 9. j.,
p. 211. 126. j.
Apor Vilmos püspöki iratai. Közreadja Soós Viktor Attila. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2009. 288. A győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások, 7. = Publikationen des Diözesanarcivs von Raab Quellen, Studien. p. 12. 37. j.,
p. 13. 43. j.
Peter Kenez: Hungary from the Nazis to the Soviets. The Establishment of the Communist Regime in Hungary, 1944–1948. Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 312. p. 164. 5. j.,
p. 165. 7. j.,
p. 298. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Paul A. Hanebrink: In Defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890–1944. Ithaca-London, Cornell University Press, 2009. 255. p. 134. 68. j.,
p. 157. 58. j.,
p. 242. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 68. 205. j.,
p. 177. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cseszka Éva: Keresztény agrárpolitika a két világháború közötti Magyarországon. MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve. 154–176. (2009). p. 174. 56. j.
Ortutay Gyula: Napló I. 1938–1954. Szerk. Markó László. H. n.: Alexandra Kiadó, 2009. 815. p. 719. 363. j.
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, Irodalmi és közéleti folyóirat, 6. (2010) 1. 4–64. p. 9. 19. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Lénár Andor: Az Actio Catholica működése a váci egyházmegyében a két világháború között. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. Szerk. Gergely Jenő. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2010. 87–102. p. 87. 1. j.
Molnár Antal, Szabó Ferenc: Bangha Béla emlékezete. Bp., kiadó nélkül, 2010. 400. p. 344. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Csíky Balázs: Bőség és hiányok. Néhány módszertani kérdés és kutatási lehetőségek Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenységének vizsgálata kapcsán. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 179–197. p. 265. 41. j.
Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk. Gianone András. Bp., Faludi Ferenc Akadémia, 2010. 52. p. 52. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet és tanári kézikönyv. Szerk. Gianone András. Bp., Faludi Ferenc Akadémia, 2010. 52+51. p. 52. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994. Bp., Napvilág Kiadó, 2010. 467. p. 443. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gábor Bánkuti: Political Show Trials against Jesuits in Hungary. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy = Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe. Szerk. Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2010. 177–190. p. 182. 8. j.
Gianone András: Politikamentes volt-e Magyarországon az Actio Catholica? Az Actio Catholica és a politika viszonyának kutatási és feldolgozási problémái. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 179–197. p. 183. 18. j.,
p. 190. 42. j.
Csíky Balázs: Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenysége. 432. 2010. (Disszertáció, PhD.) p. 19. 85. j.,
p. 263. 733. j.,
p. 332. 943. j.,
p. 333. 945. j.,
p. 369. 1035. j.,
p. 369. 1036. j.,
p. 370. 1042. j.,
p. 370. 1043. j.,
p. 371. 1046. j.,
p. 421. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Molnár Antal: Új Bangha kép felé? In: Bangha Béla emlékezete. Bp., k. n., 2010. 15–31. p. 30. 35. j.
Petrás Éva: A Splendid Return. The Intellectual Reception of the Catholic Social Doctrine in Hungary, 1931–1944. Bp., Wesley János Lelkészképző Főiskola Department of Theology and Religion, 2011. 230. Completementa Studiorum Historiae Ecclesiasticae, 1. p. 15. 12. j.,
p. 117. 257. j.,
p. 185. 476. j.

A „kis lépések” prímása. Lékai László (1910–1986). História, (1998) 2. 24–26.

Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 190. [Irodalomjegyzéki tétel.]

„A zsidók meg a biciklisták…”. Egy film a Holocaustról. Remény, (1998) 2. 45–56.

1999

Budapester Pfarrkirchen mit deutschen Belangen. In: Deutsche in Budapest. Szerk. Hambuch Vendel. Bp., 1999. 235–240.

Ungarn im Wandel. Vom Satellitenstaat zum europäischen Rechtsstaat. Bp., 1999. 111.

Vonyó József: Das politische Institutionssystem des Parteienstaates in Ungarn (1949–1989). In: Österreich und Ungarn im Kalten Krieg. Szerk. Majoros István, Maruzsa Zoltán, Oliver Rathkolb. Bp.–Wien, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Universität Wien Institut für Zeitgeschichte, 2010. 301–322. p. 301. 1. j.

Elvetélt fordulatok az egyházpolitikában. Kísérletek a nemzeti katolikus egyház megteremtésére. In: Évkönyv 7. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp., 1999. 227–241. [1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete. Évkönyv 7.]

Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 76. 432. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Egyháziak a Magyar Tudományos Akadémia életében. Magyar Tudomány, 5. 581–585.

Az egyházak „államosítása”. História, (1999) 2. 7–10. [Társszerző: Gergely Jenő.]

Kovács Éva: „Megegyezés” az iskolák ügyében. Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után. Történelmi Szemle, 45. (2003) 3–4. 265–304. p. 286. 70. j.,
p. 288. 75. j.
Kovács Éva: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között. A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai. 267. 2003. (Disszertáció, PhD.) p. 178. 9. j.,
p. 180. 13. j.,
p. 250. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 190. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Nagy Péter Tibor: Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén. Educatio, 15. (2006) 3. 566–592. p. 591. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. p. 397. [Válogatott irodalom.]

2000

Szabadlábon fogolyként, avagy a kommunizmus és egyházi ellenállás Magyarországon. Vigilia, (2000) 6. 402–416.

Gyarmati György: A Mindszenty-ügy „diplomáciai” rendelkezésének kudarca. Történelmi Szemle, 42. (2000) 1–2. 69–90. p. 70. 7. j., p. 87. 54. j.
Kiszely Gábor: Állambiztonság (1956–1990). Bp., Korona Kiadó, 2001. 430. p. 301. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Hatos Pál: Szempontok a magyar katolikus egyház 1945–1989 közötti történetéhez. In: Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Bp., BIP, 2002. 201–214. p. 203. 8. j.,
p. 206. 26. j.
Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Bp., Rejtjel Kiadó, 2005. 216. p. 12. 11. j.
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 80. 41. j.,
p. 466. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Böszörményi Géza: A magyar piaristák 1950-ben. Szétszóratás és újrakezdés. Bp., Piarista Tartományfőnökség, 2007. 208. Magyarország piarista múltjából. p. 38. 91. j.
Bánkuti Gábor: A pécsi Pius Kollégium államosítása. In: Horváth István, Kikindai András: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. (2) Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 165–179. Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből. p. 165. 2. j.,
p. 179. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 342. [Dialóg Campus tankönyvek, Institutiones juris.] p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Majsai Tamás: Két „szovjet” asszony esete a „Pápai” fedőnevű papi ügynökkel. In: Mártonffy Marcell, Petrás Éva: Szétosztott teljesség, a hetvenöt éves Boór János köszöntése. Bp., Hét Hárs–Mérleg, 2007. 270–294. p. 286. 49. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, 6. (2010) 1. 4–64. p. 14. 58. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Slachta Margit, a „keresztény feminista”. In: Asszonysorsok a 20. században. Szerk. Balogh Margit, S. Nagy Katalin. Bp., 2000. 228–237.

Földesi Margit: A szabadság megszállása. A megszállók szabadsága – a hadizsákmányról – a jóvátételről – Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. Bp., Kairosz Kiadó, 2002. 480. p. 434.
Pető Andrea–Szapor Judit: A női esélyegyenlőségre vonatkozó női felfogás hatása a magyar választójogi gondolkozásra 1848–1990. Az „állam érdekében adományozott jog” feminista megközelítésben. In: Sajó András: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban. Adalékok a magyarországi jog természetrajzához. Bp., Áron Kiadó, 2004. 136–175. Recepció és kreativitás, Nyitott magyar kultúra. p. 152. 39. j.,
p. 154. 46. j.,
p. 158. 66. j.
Spirnyák Balázs–Vasvári Beatrix: Slachta Margitról. Új Nautilus, (2006) Internetes folyóirat. November 1. Irodalomjegyzéki tétel.
Burucs Kornélia: Egyenjogúság és egyenrangúság. Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945–1989. 300. 2008. (Disszertáció, PhD.) p. 13. 20. j.
Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994. Bp., Napvilág Kiadó, 2010. 467. p. 413. 2. j.,
p. 443. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Slachta Margit a nemzetgyűlésben, avagy az első női képviselő (1920–1922). In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század: Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 2000. 27–38.

Pető Andrea: Napasszonyok és holdkisasszonyok. A mai magyar konzervatív női politizálás alaktana. Bp., Balassi Kiadó, 2003. 292. p. 285. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Pető Andrea, Szapor Judit: A női esélyegyenlőségre vonatkozó női felfogás hatása a magyar választójogi gondolkozásra 1848–1990. Az „állam érdekében adományozott jog” feminista megközelítésben. In: Sajó András: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban. Adalékok a magyarországi jog természetrajzához. Bp., Áron Kiadó, 2004. 136–175. Recepció és kreativitás, Nyitott magyar kultúra. p. 159. 70. j.,
p. 159. 71. j.

Murga. Murga, 2000. 44.

Magyar szentek és boldogok. História, (2000) 5–6. 35–37.

Asszonysorsok a 20. században. Szerk. Balogh Margit, S. Nagy Katalin. Bp., 2000. 318.

Pető Andrea: Rajk Júlia (1914–1981). Palimpszeszt, 19. (2002). Irodalomjegyzéki tétel. Letöltés dátuma: 2010. szept. 20.
Burucs Kornélia: Egyenjogúság és egyenrangúság. Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945–1989. 300. 2008. (Disszertáció, PhD.) p. 13. 20. j.

A „keresztény” feminizmus. Slachta Margit (1884–1974) életútja. História, (2000) 5–6. 56–59.

2002

Mindszenty József, 1892–1975. Bp., 2002. 360. [Élet-kép sorozat.]

Bertalan Péter: Balogh Margit: Mindszenty József (1892–1975). Századok, 137. (2003) 1. 245–250. [Recenzió.]
Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003. 215. Studia Hungarica, Schriften des Ungarischen Instituts München. p. 22. 22. j.,
p. 206. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Károlyi Mihály levelezése V. 1945–1949. Szerk. Hajdú Tibor. Bp., Napvilág Kiadó, 2003. 788. p. 658. 1. j.
Szabó Ferenc: Mindszenty és a keleti politika. (Szélj.ek egy új Mindszenty-könyvhöz.) Távlatok, (2003) 1. 135–137. [Recenzió.]
Gárdonyi Máté: Mindszenty József somogyi plébánia-alapításai. Somogy megye múltjából, Levéltári évkönyv, 33. (2003) 165–180. p. 165. 1. j.
Gárdonyi Máté: A Magyar Katolikus Egyház önértelmezése a pártállam idején. Vigilia, 69. (2004) 1. 25–32. 3. j.
Mészáros István: Balogh Margit: Mindszenty József. Vasi Szemle, 58. (2004) 1. 118–120. [Recenzió.]
Gergely Jenő: Főpapok, főpásztorok, főrabbik. Arcélek a huszadik századi magyar egyháztörténetből. Hely nélk.: Pannonica Kiadó, 2004. 317. p. 307. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: La presenza ungerese alla prima sessione del Concilio Vaticano II. Formazione ed attività della delegazione secondo le fonti statali ungheresi (1959–1962). Archivum Historiae Pontificiae, 42. (2004) 85–203. p. 88. 15. j.,
p. 94. 27. j.,
p. 95. 33. j.,
p. 96. 35. j.,
p. 193. 412. j.
Tyekvicska Árpád: „Ahogy régen, most is boldog voltam velük.” Mindszenty (Pehm) József és Zalaegerszeg. In: Kahler Frigyes: Ki volt Mindszenty József? Bp., Don Bosco Kiadó, 2005. 23–71. p. 24. 4. j.
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 47. 145. j.,
p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Pankovits József: Fejezetek a magyar–olasz politikai kapcsolatok történetéből (1956–1977). Bp., Gondolat Kiadó, 2005. 166. Magyarország és a világ. p. 103. 11. j.,
p. 111. 27. j.,
p. 120. 44. j.
Jenő Gergely: Fürst Pál Esterházy im Mindszenty-Prozess. In: Stefan August Lütgenau: Paul Esterházy 1901–1989. Ein Leben im Zeitalter der Extreme herausgegeben. Innsbruck–Wien–Bozen, Studien Verlag, 2005. 85–131. p. 127. 3. j.,
p. 131. 87. j.,
p. 185. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 67. 13. j.,
p. 69. 20. j.,
p. 71. 27. j.,
p. 71. 30. j.,
p. 73. 33. j.,
p. 466. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Miklós Péter: Mindszenty József hercegprímás levele Gyöngyösi János külügyminiszterhez (1946. június 22.). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17. (2005) 3–4. 157–162. p. 157. 1. j.,
p. 157. 2. j.,
p. 160. 13. j.,
p. 162. 20. j.
Fejérdy András: Mindszenty József: emlékezet és történelem. Tudományos konferencia, 2005. május 17. Balogh Margit: Mindszenty – egy személyiség portréja. A Vatikáni Rádió Honlapja. A Vatikáni Rádió tudósítása.
Mészáros István: Prímások, pártok, politikusok. Adalékok a magyar katolikus egyház XX. századi történetéhez. Bp., Szent István Társulat, 2005. 218. p. 190. 79. j.
Hubai László: Viták és álláspontok a II. Magyar Köztársaságról. Múltunk, 50. (2005) 2. 203–220. p. 218. 10. j.
Norbert Kmet: A katolikus egyház és a népi demokratikus állam. Fórum, 8. (2006) 3. 87–112. p. 109. 68. j.
Miklós Péter: A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjainak reakciója Mindszenty József 1845. október 18-i pásztorlevelére. (Dokumentumközlés.) In: Uő: Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Hely nélk.: Universitas Szeged Kiadó, JABE Hallgatókért Kiadói Alapítvány, 2006. 186–192. p. 186. 1. j.,
p. 189. 26. j.
Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház és a külpolitika (1848–1990). In: Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 57–86. p. 76. 42. j.
Hatos Pál: A Mindszenty-örökség értelmezései 1989 után. Kommentár, 1. (2006) 4. 55–69. p. 56. 8. j.,
p. 58. 15. j.,
p. 59. 21. j.,
p. 62. 35. j.
Bertalan Péter: Árny-játék a vasfüggöny mögött. Kaposvár, k. n., 2006. 92. p. 85. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Bp., Osiris Kiadó, 2006. 279. p. 230. 74. j.,
p. 267. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon 1932–1948. 272. 2006. (Disszertáció, PhD.) p. 172. 550. j.
Dokumentumok az 1956-os szabadságharc eseményeiről. XII. Pius és Mindszenty József megnyilatkozásai. Távlatok, (2006) 3. 283–292.
Gergely Jenő: Fürst Pál Esterházy im Mindszenty-Prozess. In: Being Hungarian–Christian–European. Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2006. 136–181. [TDI Könyvek, 3.] p. 137. 246. j.,
p. 170. 330. j.
Gárdonyi Máté: Kerkai páter „somogyi kísérlete” (1948). In: Legeza László: Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Hely nélk.: Mikes Kiadó, 2006. 133–140. p. 134. 3. j.
Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 317. p. 299. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Olti Ágoston: Mindszenty József érsek és az erdélyi kérdés. Pro Minoritate, (2006) 40. 129–154. p. 149. 4. j.
Miklós Péter: Mindszenty József hercegprímás levele Gyöngyösi János külügyminiszterhez (1946. június 22.). In: Uő: Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Hely nélk.: Universitas Szeged Kiadó, JABE Hallgatókért Kiadói Alapítvány, 2006. 193–200. p. 193. 1. j.,
p. 193. 2. j.,
p. 198. 13. j.,
p. 200. 20. j.
Szabó Csaba: Mindszenty József politikai végrendelete 1956-ból. In: Rosdy Pál: A katolikus egyház 1956-ban. Bp., Új Ember, 2006. 141–157. p. 143. 130. j.
Fejérdy András: Mindszenty József szellemi portréja. Kommentár, 1. (2006) 4. 43–54. p. 54. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mészáros István: „Built up Mindszenty!” Egy furcsa amerikai ötlet 1956-ban. In: A Conti utcától Recskig. Újabb Mindszenty-kutatások. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, 2007. 51–68. p. 62. 14. j.
Norbert Kmet’: Katolicka cirkev v strendnej Európe po druhej svejovej vojne. Pamät Naroda, (2007) 1. 21–36. p. 30. 72. j.
Mészáros István: Kik „a bukott rendszer örökösei”? Mindszenty és Nagy Imre viszonyáról. In: A Conti utcától Recskig. Újabb Mindszenty-kutatások. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, 2007. 25–49. p. 45. 36. j.
Fejérdy András: König Bíboros első találkozása Mindszenty Józseffel. A bécsi érsek látogatása az Egyesült Államok budapesti követségén (1963. április 18.). In: „Isten szolgája”. Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Bp., Antológia Kiadó, 2007. 79–108. p. 80. 93. j.
Perger Gyula: Mindszenty (Pehm) József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére. 286. 2007. (Disszertáció, PhD.) p. 10. 11. j.
Szabó Csaba: Mindszenty József „ismeretlen” rádiószózata. In: Szabó Csaba: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2007. 99–114. p. 108. 30. j.,
p. 113. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: Mindszenty József bíboros szabadon töltött napjai 1956-ban. In: ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007. 223–234. Közelmúltunk hagyatéka sorozat. p. 223. 1. j.,
p. 231. 33. j.
Somorjai Ádám: Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Magyar Sion, (2007) 1. 99–109. Új Folyam I. (XLIII.) p. 101. 12. j.,
p. 101. 13. j.
Szakolczai György: Mócsy Imre vatikáni útja. In: Mócsy Imre: Hagytam magam szerettetni. Bp., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2007. 381–392. Biblikus írások, 8. p. 392. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty Documenta 1971–1975 = Az Apostoli Szentszék és Mindszenty bíboros kapcsolattartása 1971–1975. Tanulmányok és szövegközlések. Romae, Pro manuscripto, 2007. 280. p. 236. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám: Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József 1971–1975. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2008. 175. Historia pro futuro. p. 21. 12. j.,
p. 21. 13. j.,
p. 161. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mészáros István: Árnyak és fények. Kiegészítések a Mindszenty-életrajzhoz. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, 2008. 368. p. 164. 20. j.,
p. 311. 1. j.
Gergely Jenő: Dr. herceg Esterházy Pál a Mindszenty-perben. In: Stefan August Lütgenau: Esterházy Pál 1901–1989. Az utolsó herceg a szélsőségek évszázadában. Bp., Balassi Kiadó, 2008. 87–131. p. 87. 2. j.,
p. 119. 85. j.,
p. 209. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Bp., Kairosz, 2008. 240. p. 188. 5. j.,
p. 194. 93. j,
p. 194. 98. j.,
p. 194. 99. j.,
p. 195. 118. j.
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Majd’ halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Bp., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008. 1389. p. 68. 25. j.,
p. 82. 72. j.,
p. 88. 87. j.,
p. 89. 93. j.,
p. 102. 150. j.,
p. 103. 152. j.,
p. 118. 186. j.,
p. 120. 198. j.,
p. 128. 227. j.,
p. 145. 268. j.,
p. 202. 30. j.,
p. 213. 56. j.,
p. 213. 56. j.,
p. 256. 138. j.,
p. 264. 167. j.,
p. 276. 198. j.,
p. 281. 207. j.,
p. 478. 561. j.,
p. 580. 701. j.,
p. 656. 811. j.,
p. 1222. 1605. j.,
p. 1381. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gárdonyi Máté: Mindszenty József pasztorációs tervei Somogyban. Studia Wesprimiensia, 10. (2008) 1–2. 81–99. p. 81. 1. j.
Keresztes Csaba: Ortutay Gyula kultuszminiszter és a katolikus iskolák államosítása. In: Szigeti László: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2008. 103–121. p. 103. 2. j.,
p. 103. 3. j.,
p. 104. 7. j.,
p. 106. 13. j.,
p. 120. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Donáth Péter: Súlyos következményekkel járó játszmák a katolikus tanító(nő)képzők államosítása körül. In: Szigeti László: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2008. 139–170. p. 160. 77. j.,
p. 165. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Nicolas Bauquet: A mindszentyzmus. In: Romsics Ignác: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Bp., Osiris Kiadó, 2009. 534–555. p. 537. 6. j.,
p. 540. 16. j.,
p. 553. 48. j.
Donáth Péter: A református tanító(nő)képzők államosításáról 1818–1919-ben és 1946–1948-ban. In: Állami oktatás – közoktatás – egyházi oktatás. Hatvan éve történt az iskolák államosítása. Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2009. 18–61. p. 44. 49. j.
Fejérdy András: A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikája. Történelmi Szemle, 51. (2009) 1. 59–89. p. 77. 59. j.
Fekete József: A szervita rend magyarországi története 1867-től 1950-ig. 227. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 163. 383. j.,
p. 165. 388. j.,
p. 207. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953–1956. In: Lázár Kovács András: Pálos Antal emlékezete. Bp., Szent István Társulat, 2009. 129–185. p. 162. 77. j.,
p. 182. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: Aranykalitkából láthatatlan bilincsek közé. Mindszenty József az emigrációban. Kommentár, 4. (2009) 1. 115–119. p. 117. 2. j.
Paul A. Hanebrink: In Defense of Christian Hungary. Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890–1944. Ithaca–London, Cornell University Press, 2009. 255. p. 229. 18. j.,
p. 242. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 123. 380. j.,
p. 178. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok 1945–1989. Források. Bp., MTA Történettudományi Intézet, 2009. 950, XI. Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban. p. 126. 398. j.
Miklós Péter: Mindszenty József álláspontja a csehszlovák–magyar lakosságcseréről. In: Marjanucz László: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica, Tomus CXXIX. Szeged, JATEPress, 2009. 139–149. Acta Universitatis Szegediensis. p. 139. 2. j.,
p. 144. 25. j.,
p. 148. 42. j.
Miklós Péter: Mindszenty József álláspontja a csehszlovák–magyar lakosságcseréről. Acta Historica (Szeged), (2009) 129. 139–149. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. p. 139. 1. j.,
p. 139. 2. j.,
p. 144. 25. j.,
p. 148. 42. j.
Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Bp., Szent István Társulat, 2009. 224. p. 177. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Pallagi Mária: Mission Impossible (?). A bécsi bíboros, Franz König látogatásai Mindszenty bíborosnál 1963–1971. A Vatikán keleti politikája Magyarországon és a Mindszenty kérdés. Deliberationes, 2. (2009) 2. 147–166. p. 150. 12. j.
Ortutay Gyula: Markó László. Napló I. 1938–1954. H. n.: Alexandra Kiadó, 2009. 815. p. 754. 441. j.
Pallagi Mária: „Az osztrák kapcsolat”. Franz König bécsi bíboros látogatásai Mindszenty József hercegprímásnál (1963–1971). Aetas, 25. (2010) 1. 93–112. p. 96. 15. j.
Pallagi Mária: „Ein unerwünschter Gast” – Kardinal Mindszenty in der Amerikanischen Botschaft und die Besuche von Kardinal König (1956–1971). Die Ostpolitik des Vatikans gegenüber Ungarn und der Fall Mindszenty. In: Majoros István, Maruzsa Zoltán, Oliver Rathkol: Österreich und Ungarn im Kalten Krieg. Bp.–Wien, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Universität Wien Institut für Zeitgeschichte, 2010. 373–405. p. 403. 90. j.
Klestenitz Tibor István: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–1932. 280. 2010. (Disszertáció, PhD.) p. 225. 1375. j.,
p. 230. 1401. j.,
p. 273. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff-) Párt (1920–1939). CD melléklettel. Bp., Gondolat Kiadó–MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport, 2010. 400. (Pártok és politika.) p. 282. 5. j.,
p. 387. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 55. 120. j.,
p. 102. 265. j.,
p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A politikai rendőrség „új szakasza” és a szerzetesrendek (1953–1955). In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat; Luther Kiadó, 2010. 375–395. p. 387. 51. j.,
p. 393. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, 6. (2010) 1. 4–64. p. 9. 19. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A Jezsuita Rend és az ÁVH 1953–1956. In: Bánkuti Gábor, Gyarmati György: Csapdában. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 81–112. p. 102. 76. j.
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Bp., Faludi Ferenc Akadémia, 2010. 52. p. 52. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet és tanári kézikönyv. Bp., Faludi Ferenc Akadémia, 2010. 52+51. p. 52. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kanyó András: Igazságtétel. Mindszenty másik arca. Hely nélk.: Könyv Most, 2010. 512. p. 488. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: Katolikus püspökök a nyilasok fogságában: Mindszenty József és Shvoy Lajos elhurcolása. In: Hermann István, Karlinszky Balázs: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém Megyei Levéltár, 2010. 257–274. Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 22. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 22. p. 272. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 258. 7. j.,
p. 260. 21. j.
Bögre Zsuzsanna: Kuláküldözés és egyházüldözés Besenyőtelken. Mikrotörténeti megközelítés. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 306–328. p. 306. 3. j.,
p. 326. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Czene-Polgár Viktória: Mindszenty és őrzői – két tiszt az állambiztonság szolgálatában. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 160–169. p. 161. 9. j.,
p. 162. 19. j.,
p. 168. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994. Bp., Napvilág Kiadó, 2010. 467. p. 205. 17. j.,
p. 443. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty, III/1. Documenta 1963–1965. Tanulmányok és szövegközlések. Bp., METEM, 2010. 548. Párhuzamos cím: Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/1. p. 331. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai. Századok, 144. (2010) 1. 143–196. p. 151. 38. j.,
p. 152. 41. j.,
p. 157. 66. j.,
p. 158. 69. j.,
p. 162. 83. j.
Vörös Géza: „A palotában lévő kapcsolatunk jelentette...” Mindszenty József megfigyelése 1945–48. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára internetes folyóirata, (2011) 3. j.,
16. j.,
38. j.,
80. j.,
84. j.
Petrás Éva: „Clara pacta, boni amici!” Egy püspöki körlevél háttere. In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M János: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Bp., L’Harmattan Kiadó, 2011. 221–230. p. 226. 27. j.
Varga E László: A Muraköz és Mindszenty József. Magyar Napló, 23. (2011) 8. 29–41. p. 30. 13. j.,
p. 30. 14. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 47. 12. j.,
p. 129. 3. j.,
p. 498. 64. j.,
p. 513. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Soós Viktor Attila: Apor Vilmos és Mindszenty kapcsolata = Die Beziehung zwischen Vilmos Apor und Mindszenty József. In: Nemes Gábor, Vajk Ádám: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Győr, Győr Egyházmegyei Levéltár, 2011. 375–387. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások, 13. [Publikationen des Diözesanarchivs von Raab, Quellen, Studien, 13.] p. 378. 12.,
p. 378. 16. j.,
p. 382. 40. j.,
p. 383. 48. j.,
p. 384. 53. j.
Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye. Egyháztörténeti Szemle, 12. (2011) 2. 3–38. p. 3. 2. j.,
p. 6. 15. j.,
p. 6. 20. j.,
p. 6. 21. j.,
p. 7. 30. j.,
p. 9. 37. j.,
p. 30. 181. j.,
p. 30. 182. j.,
p. 37. 218. j.
Fejérdy András: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2011. 369. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. p. 129. 249. j.
Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez 1956–197. [Letters to the Presidents. Cardinal Mindszenty to the Political Leaders of the United States.] Bp., METEM, 2011. 800. p. 378. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Németh László Imre: Zágon-leveleskönyv. Iratgyűjtemény-töredék Mindszenty József bíborosról 1967–1975. Bp., Szent István Társulat, 2011. 154. p. 146. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Petrás Éva: „Clara pacta, boni amici”. Adalékok Bánáss László veszprémi püspök 1946. karácsonyi körleveléhez. In: Bánkuti Gábor Varga Szabolcs Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 195–204. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. p. 198. 13. j.
Klestenitz Tibor: A magyar katolikus klérus és a tömegsajtó kihívásai a 20. század első harmadában. In: Bánkuti Gábor Varga Szabolcs Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 117–133. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. p. 127. 54. j.,
p. 129. 68. j.
Balogh Margit: Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója: Mindszenty József bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45. p. 37. 104. j.
P. Ádám Somorjai OSB: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2. Documenta 1967–1971. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. Tanulmányok és forrásközlések. Bp., METEM, 2012. 700. [Sancta Sedes et Mindszenty,] 1956–1975. p. 416.

Kommunizmus és egyházi ellenállás Magyarországon. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem: Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Bp., 2002. 271–286. [Jelenkortörténeti műhely 3.]

Glatz Ferenc: Új vidékpolitika. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 270. [Párbeszéd a vidékért.] p. 260. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 498. 65. j.,
p. 519. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Az egyházak és a holokauszt. Az állandó holokauszt-kiállítás kézirata. 1–43. (2002).

Kőbányai János: A hazugság helye. Múlt és jövő, (2003) 4. 17–34. p. 25. 14. j.

A Grősz-per. Bp., 2002. 313. [Híres politikai perek.] [Társszerző: Szabó Csaba.]

Bibliográfia – 2002. I. negyedév. Fontos könyvek – A BUKSZ válogatott bibliográfiája. Összeáll. Lakatos András. Buksz, 14. (2002) 2. 195–200. p. 199. magyar történelem.
Kovács Éva: „Megegyezés” az iskolák ügyében. Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után. Történelmi Szemle, 45. (2003) 3–4. 265–304. p. 268. 7. j.,
p. 268. 9. j.
Kovács Éva: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között. A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai. 267p. 2003. (Disszertáció, PhD.) p. 28. 32. j.,
p. 28. 34. j.,
p. 250. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003. 215. Studia Hungarica, Schriften des Ungarischen Instituts München. p. 203. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 200. p. 22. [Szövegben.]
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 43. 124. j.
Kahler Frigyes: Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével. Brenner János volt rábakethelyi káplán meggyilkolásának körülményei és az ügy utóélete. [Szentgotthárd], „Brenner János Emlékhely” Alapítvány, 2005. 250. p. 42. 123. j.,
p. 79. 249. j.
Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés. Bp., Szent István Társulat, 2005. 487. p. 80. 40. j.,
p. 132. 26. j.,
p. 133. 29. j.,
p. 466. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: Majsai Mór (1891–1987) és a Magyar Szentföld (1937–1951–…). In: Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. (1. kötet.) Piliscsaba, Bp., PPKE BTK, METEM, 2005. 401–414. Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 1. p. 407. 43. j.
Szabó Csaba: Die Katolische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. Egyháztörténeti Szemle, 6. (2005) 1.
Norbert Kmet: A katolikus egyház és a népi demokratikus állam. Fórum, 8. (2006) 3. 87–112. p. 110. 98. j.,
p. 110. 100. j.
Böröcz Enikő: A Magyarországi Evangélikus Egyház – 1956 „prolongált haszonélvezője” és az Ordass-ügy. In: „Együtt az ország népével”. Evangélikusok 1956-ban. Bp., Luther Kiadó, 2006. 9–20. [Evangéliumi Gyűjteményi Kiadások, 3.] p. 17. 2. j.
Lukács Miklós: Az Állami Egyházügyi Hivatal működéséhez. Virág János Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyházügyi megbízott tevékenysége (1952–1955). Kommentár, 1. (2006) 6. 19–29. p. 20. 5. j.,
p. 28. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Balogh Margit, Szabó Csaba: A Grősz-per. Századok, 140. (2006) 1. 267–274. [Recenzió.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 342. [Dialóg Campus tankönyvek, Institutiones juris.] p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Norbert Kmet: Katolicka cirkev v strendnej Európe po druhej svejovej vojne. Pamät Naroda, (2007) 1. 21–36. p. 34. 104. j.,
p. 34. 106. j.
Kanyó András: Igazságtétel. Mindszenty másik arca. H. n.: Könyv Most, 2008. 512. p. 488. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Majd’ halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Bp., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008. 1389. p. 143. 261. j.,
p. 1381. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kahler Frigyes: A nagy „tűzvörös sárkány” torkában. Koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen 1945–1956. Bp., Kairosz, 2009. 284. p. 18. 52. j.,
p. 36. 64. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 89. 269. j.,
p. 178. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 95. 244. j.,
p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, 6. (2010) 1. 4–64. p. 11. 34. j.,
p. 31. 146. j.,
p. 50. 272. j.,
p. 51. 275. j.
Donáth Péter: Az alapfokú közoktatás „kulcsa” a magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez 1868–1958. 830. 2010. (Disszertáció, MTA Doktora.) p. 596. 975. j.,
p. 627. 1091. j.
Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka 1951–1956. In: Lénár Andor, Lőrinczné Bencze Edit: Politika–egyház–mindennapok. Tanulmányok. H. n.: Modern Minerva Alapítvány, 2010. 118–160. [Modern Minerva Könyvek, 2.] p. 132. 46. j.
Cúthné Gyóni Eszter: Ciszterciek a vádlottak padján – 1951. In: Gergely Jenő: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2010. 125–138. p. 132. 42. j.,
p. 132. 43. j.,
p. 133. 45. j.,
p. 135. 54. j.,
p. 137. 65. j.,
p. 137. 66. j.
Cúthné Gyóni Eszter: Endrédy Vendel zirci apát fogságának története. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 22. (2010) 1–2. 163–181. p. 178. 89. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Molnár Antal, Szilágyi Csaba: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz év (1909–2009) és ami abból következik. Bp., METEM, 2010. 175–187. METEM Könyvek, 73. p. 181. 20. j.
Bögre Zsuzsanna: Kuláküldözés és egyházüldözés Besenyőtelken. Mikrotörténeti megközelítés. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 306–328. p. 306. 3. j.,
p. 326. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gábor Bánkuti: Political Show Trials against Jesuits in Hungary. In: Martina Fiamová–Pavol Jakubčin: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. [Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe.] Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2010. 177–190. p. 185. 16. j.
Cúthné Gyóni Eszter: A ciszterci növendékek „szökése” 1950-ben. In: Erdődy Gábor, Cúthné Gyóni Eszter, Wirthné Diera Bernadett: Visszatekintés a 19–20. századra. Tanulmányok. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2011. 207–222. p. 217. 54. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 498. 64. j.,
p. 510. [Irodalomjegyzéki tétel.]

2003

Slachta Margit. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 174–175.

Spirnyák Balázs, Vasvári Beatrix: Slachta Margitról. Új Nautilus, (2006). november 1. (Internetes bejegyzés.) [Irodalomjegyzéki tétel.]

Rendszerváltás és egyházak. In: Magyar tudománytár. 4. köt. Társadalom, politika, jogrend. Szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József. Bp., 2003. 227–243.

Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, 2007. 342. Dialóg Campus tankönyvek, Institutiones juris. p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Glatz Ferenc: Új vidékpolitika. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 270. [Párbeszéd a vidékért.] p. 260. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán: A hetednapi adventista egyház missziója Magyarországon a rendszerváltás után a statisztika tükrében. ATF Szemle, (2009) 1. 31–54. p. 49. 1. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fazekas Csaba: A rendszerváltó állam egyházpolitikája Magyarországon (1988–1990). Vallástudományi Szemle, 6. (2010) 4. 61–77. p. 61. 2. j.
Fazekas Csaba: Rendszerváltás és egyházpolitika Magyarországon (1978–1990). In: Köbel Szilvia: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 75–81. Tudományos Konferencia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény húszéves évfordulója alkalmából. Budapest, 2010. június 1–2. p. 81. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács 1989–1990. Bp., METEM, 2011. 124. p. 122. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 397. [Válogatott irodalom.]

Felekezetek – a múltban és a jelenben. In: Magyar tudománytár. 4. köt. Társadalom, politika, jogrend. Szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József. Bp., 2003. 223–226.

Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 342. Dialóg Campus tankönyvek, Institutiones juris. p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Glatz Ferenc: Új vidékpolitika. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 270. [Párbeszéd a vidékért.] p. 260. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán: A hetednapi adventista egyház missziója Magyarországon a rendszerváltás után a statisztika tükrében. ATF Szemle, (2009) 1. 31–54. p. 49. 1. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 397. [Válogatott irodalom.]

Egyházak és felekezetek Magyarországon. In: Magyar tudománytár. 4. köt. Társadalom, politika, jogrend. Szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József. Bp., 2003. 246–298.

Szabó Csaba: Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat. Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
SZTE BTK Vallástudomány Tanszék. Egyházszociológia kurzus anyagai. Alapirodalom (1. katolikus). Vallástudomány Portál, SZTE BTK Vallástudomány Tanszék. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 342. Dialóg Campus tankönyvek, Institutiones juris. p. 340. [Ajánlott irodalom.]
Glatz Ferenc: Új vidékpolitika. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 270. [Párbeszéd a vidékért.] p. 260. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán: A hetednapi adventista egyház missziója Magyarországon a rendszerváltás után a statisztika tükrében. ATF Szemle, (2009) 1. 31–54. p. 49. 1. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 397. [Válogatott irodalom.]

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002. 1. köt. A–H. Bp., 2003. 555. [Társszerzők: Burucs Kornélia, Hay Diana, Markó László.]

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002. 2. köt. I–P. Bp., 2003. 556–1040. [Társszerzők: Burucs Kornélia, Hay Diana, Markó László.]

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002. 3. köt. R–ZS. Bp., 2003. 1041–1536. [Társszerzők: Burucs Kornélia, Hay Diana, Markó László.]

98-an. Színes, magyar dokumentumfilm. 90 perc (2003)

Kovács F., Bodó I., Seregi J., Udovecz G.,: Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok. Szerk. Glatz Ferenc, Balogh Margit. Bp., 2003. 239. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián, 2.]

Toásó Sz., Birkás E., Vincze J.: The present state and prospects of Hungarian goose farms after EU accession. Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2006. (Disszertáció, Egyetemi doktor.)
Szigeti O., Szente V., Máthé A., Szakály Z.: Marketing lehetőségek az állati eredetű hungarikumok termékpályáján. Marketing possibilities in the product chain of Hungaricums of animal origin. Bulletin of the Szent István University. Gödöllő, 2008. 352.

Vallásosság, egyházak és felekezetek. In: Társadalom, politika, jogrend. Szerk. Kulcsár K., Bayer J. Bp., 2003. 288–298.  [Magyar Tudománytár, 4.]

Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 23. 43. j.,
p. 397. [Válogatott irodalom.]

2004

Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba, 1989–1992. Szerk. Balogh Margit, Burucs Kornélia, Péterfi András, Glatz Ferenc. Bp., 2004. 287.

Juhász J.: A „rendszerváltó történetírás” a délkelet-európai historiográfiában. In: Csaplár-Degovics K., Krausz T.: A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában. Bp., L’Harmattan, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2007. 33–50.

Bűn(telenség) és bűnhődés. Merénylet az Oktogonon. In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Szerk. Gábor Júlia. Bp., 2004. 24–26.

A gyöngyösi „terroristák”. Páter Kiss Szaléz koncepciós pere. In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Szerk. Gábor Júlia. Bp., 2004. 22–24.

Egyházak és a holokauszt. História, 26. (2004) 2–3. 59.

Bikfalvi Géza: A magyar jezsuiták embermentő tevékenysége 1944–45-ben. In: Molnár Antal, Szilágyi Csaba: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. (73) Bp., METEM, 2010. 150–174. [METEM Könyvek.] p. 159. 19. j.

2005

Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. 1. köt. 1790–1944. Bp., 2005. 776. [História könyvtár. Okmánytárak 2.]

Komoróczy Géza: Az orthodoxia Magyarországon. In: World Hungarian Jewish Observer. A Magyar Zsidók Világszövetsége hivatalos hírportálja. Szövegbeni hivatkozás, irodalomjegyzéki tétel.
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat. Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cieger András, Gergely Jenő, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián: Bevezető. Autonómiák Magyarországon 1848–2000. In: Gergely Jenő: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet) Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 19–270. p. 263. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: Egyházi autonómiák 1848–2000. In: Gergely Jenő: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet) Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 173–222. p. 190. 58. j.
Szabó Csaba, Soós Viktor Attila: Világosság. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Bp., Új Ember, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, 2006. 170. p. 170. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Norbert Kmet: A katolikus egyház és a népi demokratikus állam. Fórum, 8. (2006) 3. 87–112. p. 108. 45. j.,
p. 109. 57. j.,
p. 190. 72. j.
Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház és a külpolitika (1848–1990). In: Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 57–86. p. 63. 8. j.,
p. 64. 10. j.
Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 317. p. 298. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bertalan Péter: Ranolder János püspök és Kaposvár. Sajtó-adalékok Ranolder János veszprémi püspök portréjához. (A Somogy című hetilap alapján.) In: Ranolder – emléknap. 2006. 04. 26. Veszpém. 18–27. p. 24. 5. j.
Spannenberger Norbert, Vonyó József: Felekezeti béke és társadalomszervezés. Társadalomszervezési kísérletek és a katolikus egyház a Gömbös-érában. In: Horváth István, Kikindai András: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. (2) Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 135–164. Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből. p. 162. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Norbert Kmet: Katolicka cirkev v strendnej Európe po druhej svejovej vojne. Pamät Naroda, (2007) 1. 21–36. p. 27. 49. j.,
p. 29. 61. j.,
p. 30. 74. j.,
p. 30. 76. j.
Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty Documenta 1971–1975 = Az Apostoli Szentszék és Mindszenty bíboros kapcsolattartása 1971–1975. Tanulmányok és szövegközlések. Roma, Pro manuscripto, 2007. 280. p. 12. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Burucs Kornélia: Egyenjogúság és egyenrangúság. Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945–1989. 300. 2008. (Disszertáció, PhD.) p. 288. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Jenő Gergely: Nábozenská a národná identita – vzt’ah cirkí, vierovyznaní a statu pred rokom 1945. In: Balogh Margit: Felekezetek, egyházpolitika, identitás = Konfesie, cirkevna politika, identita. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 22–28. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2., Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 25. 1. j.,
p. 27.
Gergely Jenő: Vallási és nemzeti identitás – egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt. In: Balogh Margit: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. [Konfesie, cirkevna politika, identita.] Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 15–21. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2., Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 18. 1. j.,
p. 21.
Giczi Zsolt: A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. 242. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 8. 19. j.,
p. 26. 42. j.,
p. 69. 26. j.,
p. 233. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, 6. (2010) 1. 4–64. p. 39. 180. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: A vallásszabadság gyakorlásának kérdése Magyarországon a 17. századtól a 20. század közepéig. In: Köbel Szilvia: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 163–176. p. 174. 35. j.,
p. 174. 37. j.,
p. 175. 41. j.,
p. 175. 50. j.,
p. 175. 57. j.,
p. 176. 65. j.,
p. 176. 68. j.,
p. 176. 75. j.
Cúthné Gyóni Eszter: Ciszterciek a vádlottak padján –1951. In: Gergely Jenő: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola. Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2010. 125–138. p. 127. 13. j.
Szabó Csaba: Egyházüldözések Kelet-Közép-Európában a 20. század második felében. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat; Luther Kiadó, 2010. 31–43. p. 42. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kanyó András: Igazságtétel. Mindszenty másik arca. H. n.: Könyv Most, 2010. 512. p. 488. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Jakab Attila: Republikánus valláspolitika - az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció egyetlen lehetősége Közép-Kelet-Európában. In: Köbel Szilvia: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 185–202. p. 201. 34. j.
Csíky Balázs: Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenysége. 432. 2010. (Disszertáció, PhD.) p. 12. 38. j.
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai. Századok, 144. (2010) 1. 143–196. p. 149. 24. j.
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 243. 2. j.,
p. 272. 1. j.,
p. 397.

Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. 2. köt. 1944–2005. Bp., 2005. 777–1505. [História könyvtár. Okmánytárak 2.]

Komoróczy Géza: Az orthodoxia Magyarországon. In: World Hungarian Jewish Observer. A Magyar Zsidók Világszövetsége hivatalos hírportálja. [Szövegbeni hivatkozás. Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. 508. p. 35. 79. j.,
p. 40. 104. j.,
p. 80. 60. j.,
p. 103. 103. j.,
p. 502. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cieger András, Gergely Jenő, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián: Bevezető. Autonómiák Magyarországon 1848–2000. In: Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. (1. kötet.) Szerk. Gergely Jenő. Bp., ELTE Történettudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 19–270. p. 263. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba, Soós Viktor Attila: Világosság. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Bp., Új Ember, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, 2006. 170. p. 25. 27. j.,
p. 25. 28. j.,
p. 170. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Norbert Kmet: A katolikus egyház és a népi demokratikus állam. Fórum, 8. (2006) 3. 87–112. p. 109. 70. j.
Bánkuti Gábor: A jezsuiták 1965-ös „Világszolidarizmus” pere. Egyháztörténeti Szemle,8. (2007) 2. 150–179. p. 154. 12. j. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 162. 36. j. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 163. 37. j. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Erdős Kristóf: A Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház 1948-as egyezményének vizsgálata I. Ring Magazin, (2007) 73. 4. j.,
9. j.,
11. j.,
35. j.,
40. j.,
46. j.
49. j.,
70. j.,
75. j.,
77. j.,
89. j.
Adriányi Gábor: Balogh Margit, Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005 – Staat, Kirche, Religionsausübung in Ungarn 1790–2005. 2. Bde. Bp., História, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, 2005, 1505 S., Ungarn–Jahrbuch, (2007) 28. 536–537. [Recenzió.]
Spannenberger Norbert, Vonyó József: Felekezeti béke és társadalomszervezés. Társadalomszervezési kísérletek és a katolikus egyház a Gömbös-érában. In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. (2.) Szerk. Horváth István, Kikindai András. Bp.–Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Pécsi Püspökség, 2007. 135–164. [Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi egyházmegye történetéből.] p. 162. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gárdonyi Máté: Katolikus teológiai útkeresés a szocializmus évtizedeiben. Egyházpolitika és teológia összefüggése. In: Az 1945 utáni magyar egyháztörténet új megközelítései. Szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Hely nélk.: PPHF Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2007. 115–132. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis.] III. p. 117. 5. j.,
p. 117. 6. j.
Gárdonyi Máté: Magyar teológusok útkeresése a szocializmus évtizedeiben. Vigilia, 72. (2007) 10. 749–758. p. 749. 3. j.,
p. 750. 4. j.
Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty Documenta 1971–1975 = Az Apostoli Szentszék és Mindszenty bíboros kapcsolattartása 1971–1975. [Tanulmányok és szövegközlések. Romae, Pro manuscripto.] 2007. 280. p. 12. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 75.
Vaderna Gábor: Thurzó-ügy. Egy katolikus botrány a hatvanas évek szocializmusából. Új Forrás, 39. (2007) 4. 44–63. p. 60. 17. j.
Gabriel Adriányi: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005. Ungarn-Jahrbuch, (2008) 28. 536–537. [Recenzió.]
Somorjai Ádám: Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József 1971–1975. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2008. 175. Historia pro futuro. p. 84.,
p. 161. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Burucs Kornélia: Egyenjogúság és egyenrangúság. Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945–1989. 300. 2008. (Disszertáció, PhD.) p. 288. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián: Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. Szerk. Gergely Jenő. Bp., L’Harmattan, 2008. 323. p. 77. 5. j.,
p. 285. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Réka Kiss: Moznosti protestantov – princíp a prax zásady „ Rozdel’ uj a panuj”. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. [Konfesie, cirkevna politika, identita.] Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 200–210. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2., Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 206. 5. j.
Jenő Gergely: Nábozenská a národná identita – vzt’ah cirkí, vierovyznaní a statu pred rokom 1945. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. [Konfesie, cirkevna politika, identita.] Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 22–28. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2.,  Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 27.
Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj” elve és gyakorlata. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. [Konfesie, cirkevna politika, identita.] Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 189–199. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2., Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 195. 5. j.
Gergely Jenő: Vallási és nemzeti identitás – egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. [Konfesie, cirkevna politika, identita.] Szerk. Balogh Margit. Bp., Kossuth Kiadó, 2008. 15–21. [Historia Hungaro–Slovaca–Slovaco–Hungarica–2., Historia Slovaco–Hungarica–Hungaro–Slovaca–2.] p. 21.
Giczi Zsolt: A katolikus-protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyarországán. 242. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 8. 19. j.
Fejérdy András: A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikája. Történelmi Szemle, 51. (2009) 1. 59–89. p. 65. 15. j.
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953–1956. In: Pálos Antal emlékezete. Szerk. Lázár Kovács András. Bp., Szent István Társulat, 2009. 129–185. p. 162. 79. j.,
p. 182. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: Állambiztonság és egyházak. Egyháztörténeti Szemle, 10. (2009) 4. 3–19. p. 3. 3. j.,
p. 3. 5. j.,
p. 4. 10. j.,
p. 5. 12. j.,
p. 6. 20. j.,
p. 7. 28. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 123. 382. j.,
p. 155. 455. j.,
219. dokumentum,
p. 175. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: Az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával… Egyházi kitüntetések és a pártállam. In: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Szerk. Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 251–269. p. 251. 3. j.,
p. 252. 6. j.,
p. 252. 8. j.,
p. 268. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Szabó Csaba: A „Világosság” fedőnevű belső rezidentúra az Állami Egyházügyi Hivatalban. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 207–252. p. 214. 13. j.,
p. 214. 14. j.
Szabó Csaba: A magyar katolikus egyház a hatvanas években. 218. 2010. (Disszertáció, Habilitált.) p. 82. 199. j.,
p. 90. 224. j.,
p. 129. 322. j.,
p. 129. 323. j.,
p. 210. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fazekas Csaba: A rendszerváltó állam egyházpolitikája Magyarországon (1988–1990). Vallástudományi Szemle, 6. (2010) 4. 61–77. p. 62. 6. j.,
p. 69. 30. j.,
p. 71. 34. j.,
p. 73. 38. j.
Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, 6. (2010) 1. 4–64. p. 10. 26. j.,
p. 12. 40. j.,
p. 13. 47. j.,
p. 16. 65. j.,
p. 20. 89. j.,
p. 30. 138. j.,
p. 32. 149. j.,
p. 33. 151. j.,
p. 35. 156. j.,
p. 35. 157. j.,
p. 35. 160. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A Jezsuita Rend és az ÁVH 1953–1956. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 81–112. p. 102. 78. j.
Vörös Géza: A vallásszabadság gyakorlásának kérdése Magyarországon a 17. századtól a 20. század közepéig. In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk. Köbel Szilvia. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 163–176. p. 174. 35. j.
Vörös Géza: Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a hatvanas évek közepéig. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, (2010) 2. 5. j.,
11. j.,
15. j.,
16. j.,
21. j.
Fábián Borbála: Az utolsó bajai ferences házfőnök Vértes Honor. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 22. (2010) 1–2. 69–75. p. 75. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Cúthné Gyóni Eszter: Ciszterciek a vádlottak padján – 1951. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. Főszerk. Gergely Jenő. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2010. 125–138. p. 125. 4. j.,
p. 126. 6. j.
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Vörös Géza: Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. Az egyházak működési feltételeinek keretei. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 281–333. p. 281. 3. j.,
p. 282. 5. j.,
p. 282. 6. j.,
p. 283. 10. j.,
p. 283. 12. j.,
p. 284. 16. j.,
p. 284. 18. j.,
p. 284. 20. j.,
p. 286. 28. j.
Holló Péter: Egyházszakadás a magyarországi Hetednapi Adventista Egyházban – az 1975-ös válság és háttere. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 311–322. p. 312. 4. j.
Szabó Csaba: Egyházüldözés Kelet-Közép-Európában a 20. század második felében. In: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Szerk. Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 31–43. p. 40. 30. j.,
p. 42. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kanyó András: Igazságtétel. Mindszenty másik arca. H. n.: Könyv Most, 2010. 512. p. 488. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba. Bp., METEM, 2010. 175–187. METEM Könyvek, 73. p. 184. 29. j.
Bánkuti Gábor: Political Show Trials against Jesuits in Hungary. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. [Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe.] Szerk. Martina Fiamová–Pavol Jakubčin. Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2010. 177–190. p. 187. 22. j.
Jakab Attila: Republikánus valláspolitika – az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció egyetlen lehetősége Közép-Kelet-Európában. In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk. Köbel Szilvia. Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 185–202. p. 201. 34. j.
Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén. Az első Regnum-per helye a magyar egyházpolitikában és a szentszéki Ostpolitikban. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 129–155. p. 142. 41. j.,
p. 143. 43. j.,
p. 145. 51. j.
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai. Századok, 144. (2010) 1. 143–196. p. 149. 24. j.,
p. 157. 67. j.
Vörös Géza: „A palotában lévő kapcsolatunk jelenti...” Mindszenty József megfigyelése 1945–48. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára internetes folyóirata, (2011) 3. 4. j.,
5. j.,
7. j.,
10. j.
Wirthné Diera Bernadett: „Fekete Hollók” a budapesti Szentimrevárosban. In: Visszatekintés a 19–20. századra. Tanulmányok. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2011. 223–234. p. 223. 1. j.,
p. 223. 2. j.,
p. 225. 9. j.
Cúthné Gyóni Eszter: A ciszterci növendékek „szökése” 1950-ben. In: Erdődy Gábor, Cúthné Gyóni Eszter, Wirthné Diera Bernadett: Visszatekintés a 19–20. századra. Tanulmányok. Bp., ELTE Történettudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2011. 207–222. p. 210. 9. j.,
p. 212. 19. j.
Gárdonyi Máté: A katolikus teológia művelésének lehetőségei és korlátai a hatvanas évek Magyarországán. In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Bp., L’Harmattan Kiadó, 2011. 211–220. p. 212. 5. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 375. 26. j.,
p. 510. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács 1989–1990. Bp., METEM, 2011. 124. p. 21. 31. j.,
p. 23. 37. j.,
p. 42. 108. j.,
p. 45. 114. j.,
p. 92. 183. j.,
p. 93. 185. j.,
p. 122. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 70. 409. j.,
p. 390. 139. j.,
p. 456. 288. j.,
p. 457. 290. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Révész Éva, Tóth Zoltán, Khalil Bernadett: Magyar misszionáriusok. A verbiták magyarországi története. Bp., METEM, 2011. 226. METEM Könyvek, 75. p. 83. 187. j.,
p. 83. 188. j.,
p. 219. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2011. 369. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. p. 32. 75. j.,
p. 32. 76. j.,
p. 33. 78. j.,
p. 33. 79. j.,
p. 37. 93. j.,
p. 37. 95. j.
Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 226. 59. j.,
p. 226. 61. j.,
p. 228. 71. j.,
p. 229. 75. j.

A Vatikán és Magyarország. História, (2005) 4. 20–27.

Béres Gyula: A katolikus egyházi közigazgatás változásai a századok során a Bódva-völgy felső szakaszán – különös tekintettel Hidvégardóra. Gömörország, 7. (2006) 1. 52–60. p. 60. [Irodalomjegyzéki tétel.]

2006

Margit Slachta. In: A biographical dictionary of women's movements and feminisms: Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries. Szerk. Haan–Daskalova–Loutfi. Bp.–New York, 2006. 521–525. [Társszerző: Mona Ilona.]

Juhász Borbála: Lexikon a nőmozgalmárokról és a feministákról. Tűsarok, (2006) 4.

Egyházak, egyházpolitika 1956-ban. História, (2006) 8–9. 71–74. [Társszerző: Gergely Jenő.]

Az Ordass-per; A Mindszenty-per. História, (2006) 6–7. 34.

Az evangélikus egyház. História, (2006) 6–7. 34–35.

A szakadék szélén...: Az MTI bizalmas jelentései, 1943. július 22.–1944. március 10. Bp., 2006. 292.

Kovács Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban. Máriabesnyő, Gödöllő, Attraktor, 2009. 380. [Studia Militaria Hungarica.] p. 246. 31. j.,
p. 325. [Irodalomjegyzéki tétel.]

A katolikus egyház és a forradalom. Események a források tükrében 1955 őszétől 1956 őszéig. In: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk. Rosdy Pál. Bp., 2006. 11–55.

Rosdy Pál: „Nem vagyunk ellenségei senkinek.” Mindszenty bíboros beszéde 1956. november 3-án. Új Ember, (2006) 62. 45. [Szövegbeni hivatkozás.]
Rosdy Pál: „Központisták” a kórházakban és röpcéduláik. Balogh Margit tanulmányából. Új Ember, (2006) 62. 43.
Mirák Katalin: A feldarabolt gyertya és a lángja. Evangélikus Élet, (2006) 47. 11. hó 19. [Szövegbeni hivatkozás, ismertetés.]
Rosdy Pál: Mindszenty József a forradalom idején. In: Rosdy Pál: A katolikus egyház 1956-ban. Bp., Új Ember, 2006. 129–139. p. 131. 117. j.,
p. 134. 120. j.
Rosdy Pál: Püspökök, papok, szerzetesek és 1956. In: Rosdy Pál: A katolikus egyház 1956-ban. Bp., Új Ember, 2006. 103–127. p. 109. 114. j.
Arapovics Miklós: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk. Rosdy Pál. Bp., Új Ember Kiadó, 2006. 270. Távlatok, (2007) 75. 140–142. [Recenzió.]
Kálmán Peregrin: Az egyház 1956 után. In: Szabó Csaba: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány. Új Ember, 2007. 163–177. p. 225. 94. j., p. 233. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kálmán Peregrin: Megállapodás-tervezet 1956-ból. Vigilia, 72. (2007) 10. 739–748. p. 740. 7. j.,
p. 740. 10. j.,
p. 740. 11. j. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Radiovaticana. Németh László prelátus felszólalása az 1956-os római könyvbemutatón. In: Radiovaticana Honlapja. 2007. Németh László prelátus, a Pápai Magyar Intézet rektorának előadása 2007. február 15-én a Római Magyar Akadémián. [Szövegbeni idézettség.]
Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty Documenta 1971–1975 = Az Apostoli Szentszék és Mindszenty bíboros kapcsolattartása 1971–1975. Tanulmányok és szövegközlések. Romae, Pro manuscripto, 2007. 280. p. 24. 28. j.,
p. 236. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám: Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József 1971–1975. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2008. 175. Historia pro futuro. p. 24. 28. j.,
p. 161. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai. Századok, 144. (2010) 1. 143–196. p. 172. 114. j.
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 17. 35. j.,
p. 18. 39. j.,
p. 30. 118. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]

2007

Forrásoktól a történeti feldolgozásig. In: Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései. Szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécs, 2007. 40–70. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis 3.]

Diszciplínák határain innen és túl. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2007. 537. [Fiatal kutatók fóruma 2.]

Az egyháztörténet-írás főbb forrásai. Múlt-kor, (2007) 1. 1–6.

A keresztényszociális mozgalmak az 1930-as években és a kereszténydemokrácia. In: Az élő hagyomány: Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. Szerk. Mészáros József. Bp., 2007. 87–125.

Petrás Éva: „Clara pacta, boni amici!” Egy püspöki körlevél háttere. In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Bp., L’Harmattan Kiadó, 2011. 221–230. p. 223. 14. j.
Petrás Éva: „Clara pacta, boni amici”. Adalékok Bánáss László veszprémi püspök 1946 karácsonyi körleveléhez. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 195–204. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. p. 197. 6. j.

A forradalom és a katolikus egyház. In: Magyar Katolikus Egyház, 1956: A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. Szerk. Szabó Csaba. Bp., 2007. 29–50.

Vörös Géza: Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a hatvanas évek közepéig. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, (2010) 2. 8. j.
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Standeisky Éva: Népuralom ötvenhatban. Pozsony, Bp., Kalligram, 1956-os Intézet, 2010. 597. p. 248. 6. j.,
p. 556. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 28. 108. j.,
p. 28. 109. j.,
p. 34. 147. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]

2008

„Pod slobodnym nedom Bohat” – cirkvi v Madarsku v rokoch 1945–1948. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. (Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Mad’arsku po roku 1945.) Szerk. Balogh Margit. Bp., 2008. 61–72. [Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica; 2., Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca; 2.]

Fejérdy András: A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikája. Történelmi Szemle, 51. (2009) 1. 59–89. p. 67. 26. j.

A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1. köt.: 1949–1955. Összeáll. Balogh Margit. Bp.–Szeged, 2008. 702.

Bánkuti Gábor: Mozaikok a pécsi egyházmegye életéből 1948 és 1951 között. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 205–221. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis.] p. 207. 9. j.
Stefano Bottoni: «Mozart», l’Ungheria e il Vaticano, 1962–64. Il fascicolo di spionaggio come fonte storica. Storica, (2008) 41–42. 123–163. p. 162. 95. j.
Gabriel Adriányi: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Ungarn-Jahrbuch, (2009) 29. 563–537. [Recenzió.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1–2 köt. Távlatok, (2009) 84. 137–139. [Recenzió.]
Mózessy Gergely: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1–2. köt. Levéltári Szemle, 59. (2009) 1. 61–63. [Recenzió.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953–1956. In: Lázár Kovács András: Pálos Antal emlékezete. Bp., Szent István Társulat, 2009. 129–185. p. 132. 6., 50. j.
Beke Margit: Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspök élete és halála. Bp., Szent István Társulat, 2009. 348. p. 189. 643. j.,
p. 192. 655. j.,
p. 210. 748. j.,
p. 211. 751. j.,
p. 211. 752. j.,
p. 211. 753. j.,
p. 211. 754. j.,
p. 212. 755. j.,
p. 215. 763. j.,
p. 255. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 48. 131. j.,
p. 54. 148. j.,
p. 55. 149. j.,
p. 55. 151. j.,
p. 63. 186. j.,
p. 64. 190. j.,
p. 66. 195. j.,
p. 85. 261. j.,
p. 114. 345. j.,
p. 175. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Bp., Szent István Társulat, 2009. 224. p. 114. 69. j., p. 176. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953–1956. In: Bánkuti Gábor, Gyarmati György: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 81–112. p. 83. 5. j.,
p. 93. 49. j.
Fejérdy András: Állam(biztonság)i játszmák a Pápai Magyar Intézet átvétele körül. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 361–374. p. 373. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere 1956 után, a hatvanas évek végéig. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat; Luther Kiadó, 2010. 220–241. p. 240. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka 1951–1956. In: Lénár Andor, Lőrinczné Bencze Edit: Politika–egyház–mindennapok. Tanulmányok. H. n.: Modern Minerva Alapítvány, 2010. 118–160. Modern Minerva Könyvek, 2. p. 130. 39. j.
Gergely Jenő: Balogh Margit: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok I–II. kötet. Századok, 144. (2010) 1. 238–243. [Recenzió.]
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kálmán Peregrin OFM: Dogma-történet. Módszertani kérdésfelvetés a katolikus egyház 1945 és 1990 közötti történetének értelmezéséhez. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 13–30. p. 28. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Molnár Antal, Szilágyi Csaba: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz év (1909–2009) és ami abból következik. Bp., METEM, 2010. 175–187. METEM Könyvek, 73. p. 178. 5. j.
Standeisky Éva: Népuralom ötvenhatban. Pozsony–Bp., Kalligram, 1956-os Intézet, 2010. 597. p. 556. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Political Show Trials against Jesuits in Hungary. In: Martina Fiamová–Pavol Jakubčin: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy = Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe. Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2010. 177–190. p. 181. 6. j.
Gianone András: Politikamentes volt-e Magyarországon az Actio Catholica? Az Actio Catholica és a politika viszonyának kutatási és feldolgozási problémái. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 179–197. p. 180. 3. j.
Horváth Zsolt: „Talán másképp lehetett volna”. Kommentár, 6. (2011) 3. 123–127. p. 125. 3. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 275. 10., j.
p. 275. 15. j.,
p. 498. 65. j.,
p. 509. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye. Egyháztörténeti Szemle, 12. (2011) 2. 3–38. p. 37. 220. j.
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 6. 1. j.,
p. 23. 76. j.,
p. 105. 57. j.,
p. 128. 142. j.,
p. 145. 180. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2011. 369. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. p. 10. 14. j.,
p. 265. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Mócsy Imre jezsuita szerzetes római küldetése, és ami utána következett. In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Bp., L’Harmattan Kiadó, 2011. 173–181. p. 180. 23. j.,
p. 181. 25. j.
Vértesi Lázár: A pécsi egyházmegyei körlevelek forrásértékéről. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 39–56. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. p. 40. 1. j.
Bánkuti Gábor: Mozaikok a pécsi egyházmegye életéből 1948 és 1951 között. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 205–221. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. p. 210. 18. j.,
p. 215. 33. j.

A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 2. köt.: 1956–1965. Összeáll. Balogh Margit. Bp.–Szeged, 2008. 772.

Stefano Bottoni: «Mozart», l’Ungheria e il Vaticano, 1962–64. Il fascicolo di spionaggio come fonte storica. Storica, (2008) 41–42. 123–163. p. 162. 95. j.
Fejérdy András: Hontalanok. A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei. Történelmi Szemle, 51. (2009) 1. 59–89. p. 75. 53. j.
Mózessy Gergely: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1–2. köt. Levéltári Szemle, 59. (2009) 1. 61–63. [Recenzió.]
Szabó Csaba: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1–2. köt. Távlatok, (2009) 84. 137–139. [Recenzió.]
Bánkuti Gábor: A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953–1956. In: Lázár Kovács András: Pálos Antal emlékezete. Bp., Szent István Társulat, 2009. 129–185. p. 181. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Beke Margit: Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspök élete és halála. Bp., Szent István Társulat, 2009. 348. p. 222. 784. j.,
p. 255. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 45. 126. j.,
p. 175. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Bp., Szent István Társulat, 2009. 224. p. 95. 496. j.,
p. 176. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Mózessy Gergely: „Az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztésére és hozzájárulásával…” Egyházi kitüntetések és a pártállam. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat; Luther Kiadó, 2010. 251–269. p. 259. 41. j.,
p. 268. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gergely Jenő: A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 1–2 köt. Századok, 144. (2010) 1. 238–243. [Recenzió.]
Fejérdy András: Állam(biztonság)i játszmák a Pápai Magyar Intézet átvétele körül. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 361–374. p. 363. 8. j.,
p. 373. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere 1956 után, a hatvanas évek végéig. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 220–241. p. 236. 95. j.,
p. 240. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Kálmán Peregrin OFM: Dogma-történet. Módszertani kérdésfelvetés a katolikus egyház 1945 és 1990 közötti történetének értelmezéséhez. In: Soós Viktor, Szabó Csaba, Szigeti László: Egyházüldözések és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Bp., Szent István Társulat, Luther Kiadó, 2010. 13–30. p. 28. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Stefano Bottoni: Egy különleges kapcsolat története. A magyar titkosszolgálat és a Szentszék, 1961–1978. In: Bánkuti Gábor, Gyarmati György: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 253–280. p. 254. 4. j.
Bertalan Péter: Ellenálló szeminaristák. In: Bánkuti Gábor, Gyarmati György: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 113–127. p. 120. 21. j.
Cúthné Gyóni Eszter: Endrédy Vendel zirci apát fogságának története. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 22. (2010) 1–2. 163–181. p. 179. 97. j.,
p. 179. 100. j.
Standeisky Éva: Népuralom ötvenhatban. Pozsony–Bp., Kalligram, 1956-os Intézet, 2010. 597. p. 169. 4. j.,
p. 170. 2. j.,
p. 372. 2. j.,
p. 388. 2. j.,
p. 402. 1. j.,
p. 467. 6. j.,
p. 502. 2. j.,
p. 556. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Gianone András: Politikamentes volt-e Magyarországon az Actio Catholica? Az Actio Catholica és a politika viszonyának kutatási és feldolgozási problémái. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2010. 179–197. p. 180. 3. j.
Horváth Zsolt: „Talán másképp lehetett volna”. Kommentár, 6. (2011) 3. 123–127. p. 125. 3. j.
Székely Tibor: A magyar katolikus püspöki kar a forradalom bukása után (1956–1958). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 23. (2011) 1–2. 139–167. p. 139. 4. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 275. 15. j.,
p. 498. 65. j.,
p. 509. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye. Egyháztörténeti Szemle, 12. (2011) 2. 3–38. p. 4. 4. j.,
p. 12. 55. j.,
p. 14. 64. j.,
p. 15. 66. j.,
p. 15. 68. j.,
p. 16. 80. j.,
p. 20. 103. j.,
p. 27. 152. j.
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 6. 1. j.,
p. 15. 13. j.,
p. 18. 44. j.,
p. 21. 63. j.,
p. 21. 65. j.,
p. 23. 77. j.,
p. 24. 85. j.,
p. 29. 110. j.,
p. 93. 4. j.,
p. 94. 11. j.,
p. 95. 17. j.,
p. 95. 19. j.,
p. 105. 60. j.,
p. 105. 63. j.,
p. 107. 69. j.,
p. 107. 72. j.,
p. 107. 73. j.,
p. 118. 96. j.,
p. 120. 99. j.,
p. 121. 109. j.,
p. 123. 127. j.,
p. 123. 128. j.,
p. 123. 131. j.,
p. 124. 134. j.,
p. 126. 137. j.,
p. 126. 138. j.,
p. 126. 139. j.,
p. 131. 147. j.,
p. 164. 219. j.,
p. 166. 222. j.,
p. 166. 223. j.,
p. 167. 226. j.,
p. 168. 229. j.,
p. 168. 230. j.,
p. 168. 232. j.,
p. 169. 234. j.,
p. 188. 265. j.,
p. 188. 266. j.,
p. 191. 281. j.,
p. 193. 283. j.,
p. 194. 284. j.,
p. 194. 285. j.,
p. 207. 309. j.,
p. 230. 348. j.,
p. 234. 363. j.,
p. 234. 364. j.,
p. 234. 366. j.,
p. 234. 367. j.,
p. 234. 368. j.,
p. 235. 369. j.,
p. 235. 375. j.,
p. 235. 376. j.,
p. 272. 457. j.,
p. 272. 459. j.,
p. 272. 460. j.,
p. 274. 466. j.,
p. 274. 468. j.,
p. 274. 469. j.,
p. 276. 470. j.,
p. 390. 139. j.,
p. 390. 140. j.,
p. 390. 141. j.,
p. 390. 142. j.,
p. 390. 143. j.,
p. 390. 144. j.,
p. 390. 146. j.,
p. 390. 147. j.,
p. 391. 148. j.,
p. 391. 150. j.,
p. 392. 151. j.,
p. 392. 152. j.,
p. 392. 153. j.,
p. 393. 157. j.,
p. 428. 229. j.,
p. 432. 237. j.,
p. 432. 238. j.,
p. 433. 242. j.,
p. 433. 243. j.,
p. 433. 244. j.,
p. 434. 245. j.,
p. 434. 246. j.,
p. 447. 261. j.,
p. 449. 265. j.,
p. 451. 271. j.,
p. 457. 290. j.,
p. 461. 308. j.,
p. 461. 309. j.,
p. 462. 316. j.,
p. 462. 317. j.,
p. 463. 318. j.,
p. 463. 322. j.,
p. 464. 323. j.,
p. 469. 334. j.,
p. 470. 336. j.,
p. 494. 425. j.,
p. 501. 439. j.,
p. 501. 440. j.,
p. 598. 826. j.,
p. 622. 854. j.,
p. 623. 858. j.,
p. 623. 859. j.,
p. 625. 864. j.,
p. 625. 866. j.,
p. 626. 867. j.,
p. 626. 868. j.,
p. 626. 870. j.,
p. 627. 871. j.,
p. 627. 872. j.,
p. 627. 873. j.,
p. 628. 875. j.,
p. 642. 893. j.,
p. 646. 910. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Fejérdy András: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2011. 369. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. p. 265. 10. j.,
p. 265. 14. j.,
[Irodalomjegyzéki tétel.]
Vértesi Lázár: A pécsi egyházmegyei körlevelek forrásértékéről. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 39–56. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis.] p. 40. 1. j.

Portrévázlat Mindszenty Józsefről. História, (2008) 3. 17–22.

Kötélhúzás a kulisszák mögött. Czapik Gyula egri érsek tárgyalásai 1948-ban. Vigilia, (2008) 11. 813–822.

Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Bp., Szent István Társulat, 2009. 224. p. 68. 301. j.,
p. 177. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Kötélhúzás a kulisszák mögött. Czapik Gyula egri érsek tárgyalásai 1948-ban. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2008. Szerk. Szabó Csaba, Szigeti László. Bp., 2008. 65–102.

Mikó Zsuzsa: A Pócspetri-per(ek). In: Szigeti László: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Bp., Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, 2008. 123–137. p. 123. 2. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 53. 145. j.,
p. 177. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye. Egyháztörténeti Szemle, 12. (2011) 2. 3–38. p. 4. 8. j.,
p. 5. 10. j.,
p. 5. 12. j.,
p. 6. 20. j.,
p. 7. 29. j.,
p. 7. 30. j.
Kálmán Peregrin: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. Bp., Szent István Társulat, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2011. 695. p. 14. 8. j.,
p. 15. 11. j.,
p. 675. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Mócsy Imre jezsuita szerzetes római küldetése, és ami utána következett. In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Bp., L’Harmattan Kiadó, 2011. 173–181. p. 173. 1. j.
Bánkuti Gábor: Mozaikok a pécsi egyházmegye életéből 1948 és 1951 között. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2012. 205–221. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis.] p. 210. 17. j.

Ínségakcióktól a politikai közéletig. Slachta Margit (1884–1974) szociális testvér pályaképe. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon, 1919–1945. Szerk. Szilágyi Csaba. Bp., 2008. 213–230. [Agóra. A Faludi Ferenc Akadémia sorozata 6.]

Cúthné Gyóni Eszter: A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése. Vár, 6. (2010) 1. 4–64. p. 9. 19. j.,
p. 62. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. [Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945.] Szerk. Balogh Margit. Bp., 2008. 450. [Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica; 2. Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca; 2.]

„Isten szabad ege alatt” – az egyházak Magyarországon 1945 és 1948 között. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. [Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945.] Szerk. Balogh Margit. Bp., 2008. 49–60. [Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica; 2. Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca; 2.]

Gárdonyi Máté: Prezitie-spolupraca-odboj: Stratégie katolíckej cirkvi v „l’udovych demokráciach”. In: Balogh Margit: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. [Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945.] 450. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 2008. 49–60. (2.) Bp., Kossuth Könyvkiadó, 2008. 157–164. [Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica, 2., Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca, 2.] p. 158. 3. j.
Gárdonyi Máté: Túlélés – együttműködés – ellenállás: A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban”. In: Balogh Margit: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. [Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945.] (2.) Bp., Kossuth Könyvkiadó, 2008. 149–156. [Historia Hungaro – Slovaca – Slovaco – Hungarica, 2., Historia Slovaco – Hungarica – Hungaro – Slovaca, 2.] p. 150. 3. j.
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948–1965. p. 190. 2009. (Disszertáció, PhD.) p. 10. 5. j.,
p. 177. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 436. p. 336. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Molnár Antal, Szilágyi Csaba: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz év (1909–2009) és ami abból következik. Bp., METEM, 2010. 175–187. METEM Könyvek, 73. p. 175. 1. j.
Gábor Bánkuti: Political Show Trials against Jesuits in Hungary. In: Martina Fiamová, Pavol Jakubčin: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. [Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe.] Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2010. 177–190. p. 177. 1. j.
Gárdonyi Máté: Túlélés – együttműködés – ellenállás. A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban”. In: Bánkuti Gábor, Gyarmati György: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L’Harmattan Kiadó, 2010. 31–42. p. 32. 3. j.
Vörös Géza: „A palotában lévő kapcsolatunk jelenti...” Mindszenty József megfigyelése 1945–48. Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, (2011) 3. 3. j.

2009

Slachta Margit. Rubicon online plusz, (2009) 4. 1–21.

A korszak keresztény nőképéről Mindszenty József: Az édesanya című írása kapcsán. Rubicon online plusz, (2009) 4. 1–3.

2010

Štátna cirkevná politika v Maďarsku v rokoch 1945–1989. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy (Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe). Szerk. Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. Bratislava, 2010. 307–327.

Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. Bp., 2010. 785.

Szabó Réka: Háremeffektus: tudósnők a rivaldafényen kívül. Nők Lapja Café, (2010). [Recenzió.]
Acsády Judit: Nők a magyar tudomány fellegvárában: Statisztikai áttekintés és narratív elemzés karrierekről. Magyar Tudomány, 171. (2010) 11. 1390–1399. p. 1399. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Küllős Imola: Tudós nők, avagy nők a tudományban Magyar Tudomány, 172. (2011) 7. 891. [Recenzió.]

Mindszenty József veszprémi püspök nyilas fogságban. In: Újragondolt negyedszázad: Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Szeged, 2010. 233–248.

Balogh Margit: Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója. Mindszenty József bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45. p. 36. 103. j.

Mindszenty József az amerikai követségen. Amerikai források, 1956–1971. História, (2010) 3. 14–17.

Somorjai Ádám, Zinner Tibor: Szeizmográf a Szabadság téren. Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel és a külügyminisztereivel 1956–1971. Bp., Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2010. 344. p. 12. 14. j.,
p. 337. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez 1956–1971. Letters to the Presidents. Cardinal Mindszenty to the Political Leaders of the United States. Bp., METEM, 2011. 800. p. 378. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Somorjai: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2. Documenta 1967–1971. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. Tanulmányok és szövegközlések. Bp., METEM, 2012. 700. [Sancta Sedes et Mindszenty, 1956–1975.] p. 416. [Felhasznált irodalom.]

Kötélhúzás a kulisszák mögött. Czapik Gyula egri érsek tárgyalásai 1948-ban. In: Csapdában. tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp., 2010. 43–80.

Nóvé Béla: Az ApCsel, az ÁVO és az ÁEH: Titkosszolgák megkésett tanúságtétele (a Csapdában című tanulmánykötetről). Kommentár, 5. (2010) 3. 107–113. [Recenzió.]
Horváth Zsolt: „Talán másképp lehetett volna”. Kommentár, 6. (2011) 3. 123–127. p. 125. 4. j.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. Bp., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Rubicon, 2011. 528. p. 274. 6. j.,
p. 498. 64. j.,
p. 519. [Irodalomjegyzéki tétel.]

Egy jezsuita apostoli küldetés nyomában – avagy a KALOT-mozgalom a gyakorlatban. In: Múlt és jövő: A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba. Bp., 2010. 94–125.

Állam és egyház történetileg változó viszonyai Magyarországon. In: Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben. Szerk. Hajdú Z. Pécs, 2010. 9–27.

A Szent Jobb. A királyi ereklye egy évezrede. Rubicon, (2010) 6. 58–63.

A Szabadság tér foglya. Mindszenty József prímás-érsek az amerikai források tükrében. Tekintet, 4. (2010) 85–106.

Somorjai Ádám OSB, Zinner Tibor: Szeizmográf a Szabadság téren. Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel és a külügyminisztereivel 1956–1971. Bp., Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2010. 344. p. 317. 697. j.,
p. 337. [Irodalomjegyzéki tétel.],
p. 378. [Irodalomjegyzéki tétel.]
Ádám Somorjai: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. Tanulmányok és szövegközlések. Bp., METEM, 2012. 700. [Sancta Sedes et Mindszenty, 1956–1975.] p. 416. Felhasznált irodalom.

Regnum et sacerdotium – állam és egyház történetileg változó viszonyai Magyarországon. Vallástudományi Szemle, 6. (2010) 4. 9–27.

Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945–1946-ban. Magyar egyháztörténeti vázlatok, 22. (2010) 3–4. 111–126.

Gergely Jenő (1944–2009). Századok, (2010) 1. 247–254.

Egy katolikus feminista – nővédelemtől a pártpolitikáig (Slachta Margit és kora keresztény nőképe). In: Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Réfi A., Sziklai I. Bp., 2010. 29–54.

Búcsú Gergely Jenőtől. Rubicon online plusz, (2010).

Búcsú Gergely Jenőtől. Magyar egyháztörténeti vázlatok, 22. (2010) 1–2. 151–157.

A világi egyháztörténész: Gergely Jenő (1944–2009). In: „Alattad a föld, fölötted az ég…”: források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2010. 15–27.

„Alattad a föld, fölötted az ég…”: források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2010. 370.

Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat Kiadó, 2012. 406. p. 313. 148. j.

2011

Hadifoglyok, internáltak, kitelepítettek: Mindszenty József bíboros-érsek és az emberi jogok védelme (1945–1948). Századok, 145. (2011) 1. 39–74.

Gonda Gábor: „A Szent Szűz oltalmába ajánlottam összes volt hívemet...” A németek internálásának és kitelepítésének egyházi reflexiói a pécsi egyházmegyében (1945–1948). In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. (VIII.) Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2012. 159–171. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis.] p. 164. 16. j.

Szócikkek. In: Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010): 1. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. Szerk. Vida István, Izsák Lajos, Jónás Károly, Kovács Tamás, Réfi Attila, Sziklai István. Bp., 2011. 145.

Papp Kálmán győri megyéspüspök és az 1948-as zsákutcás tárgyalások. In: „In labore fructus”. Jubileumi tanulmányok Győr egyházmegye múltjából. Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, 2011. 39–56. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások; 13.]

Eredmények és hiányok a 19–20. századi egyháztörténet-írásban. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi L., Izsák L. Bp., 2011. 73–81.

Egy amerikai újságíró „interjúja” Mindszenty Józseffel 1956 novemberében. Múltunk, 2. (2011) 176–204.

Balogh Margit: Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója. Mindszenty József bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45. p. 5. 8. j.,
p. 34. 101. j.
Ádám Somorjai: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2. Documenta 1967–1971. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. Tanulmányok és szövegközlések. Bp., METEM, 2012. [Sancta Sedes et Mindszenty, 1956–1975.] p. 416.

„A bíboros az ajtó előtt áll...”. In: Megértő történelem: Tanulmányok Gyarmati György hatvanadik születésnapjára. Szerk. Bánkuti G., Baráth M., Rainer M. J. Bp., 2011. 159–172.

Balogh Margit: Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója. Mindszenty József bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45. p. 5. 6. j.
Ádám Somorjai: Sancta Sedes Apostolica et Cardinals Ioseph Mindszenty, III/2. Documenta 1967–1971. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. Tanulmányok és szövegközlések. Bp., METEM, 2012. 700. [Sancta Sedes et Mindszenty, 1956–1975.] p. 416. [Felhasznált irodalom.]

2012

Ikonná dermedt emlékirat, avagy egy jó pásztor naplója: Mindszenty bíboros emlékiratainak története. Századok, 146. (2012) 1. 3–45.

Vannak-e még fehér foltok az egyháztörténet-írásban? Eredmények és hiányok a magyarországi keresztény egyházak 19–20. századi múltjának feltárásában. In: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Szerk. Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécs, 2012. 9–27. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.]

Magyar jezsuiták és a vértanúk százada. A szív, 98. (2012) 3. 50–51.

2013

Отношения между Венгрией и Святым Престолом в 1944–1948 гг. In: Межконфессионльные, культурные и общественные связи России с зарубежными слaвянами: К 200-летию со дня рождения М. Ф. Раевского. Szerk.: K. B. Huкuфоpoв. Moszkva­–Szentpétervár, Nestor-Historia Publishing House, 2013. 419–434.

Vojnoví zajatci, internovaní, vysídlení: Aktivity Józsefa Mindszentyho, kardinála Maďarska v oblasti ľudských práv (1945–1948) [Prisoners of war, internment, deportation. The activity of the Hungarian cardinal József Mindszenty in the field of human rights (1945–1948)]. Historicky Casopis, 61. (2013) 1. 45–84.

Two Visits – Two Eras: The Canadian Tours of Cardinal Joseph Mindszenty, 1947 and 1973. Hungarian Studies Review, XL. (2013) 2. 123–146.

Szabadítás vagy szabadulás?: Mindszenty József bíboros útja Felsőpetényből Budára (1956. október 30–31.). In: Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerk.: Erdődy Gábor. Bp.,2013. 347–353.

Lojalitás vagy szembenállás? A magyar katolikus egyház és a kádári szövetségi politika. Korunk (Kolozsvár), 3. (2013) 10. 53–63.

Lemondási szándék, bevégzett letétel: Mindszenty József bíboros „esete” XII. Piusszal és VI. Pállal. Magyar Tudomány, 174. (2013) 5. 558–562.

Az Örmény Katolikus Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely Személyi Plébánia. In: A Katolikus Budapest: Általános történeti szempontok, plébániák. Szerk.: Beke Margit. Bp.,2013. 426–431.

A Regnum Marianum Plébánia. In: A Katolikus Budapest: Általános történeti szempontok, plébániák. Szerk.: Beke Margit. Bp.,2013. 768–775.

2014

Между лояльностью и оппозиционностью: венгерская католическая церковь в «ловушке» церковной политики Янрша Кадара. In: Государство и церковь в СССР и странах Восточной Европы в период политических кризисов второй половины ХХ в. Szerk.: Г. П. Мурашко–А, И, Филимонова. Moszkva, 2014. 294–318.

Lehetőségek és zsákutcák: Szentszéki képviseletek Kelet-Közép-Európában 1945 után. In: Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945 és 1989 között. Szerk.: Nagy Mihály Zoltán–Zombori István. Intézmények és módszerek. Bp., 2014. 9­–32.

Két ismeretlen részlet Mindszenty (Pehm) József életéből. Miles Christi Évkönyv, 16. (2014) 273–293.

Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Társszerk.: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Bp.–Pécs, 2014. 516. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, X.]

Kardinal József Mindszenty: Ein Leben zwischen kommunistischer Diktatur und Kaltem Krieg. Berlin, 2014. 671. [Edition Ungarische Geschichte. Monographien, I.]

Kalocsai érsekek a magyar katolikus püspöki kar élén 1949 és 1976 között. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk.: Balogh Margit–
Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. 516. Bp.–Pécs, 2014. 417–433.

József Kardinal Mindszenty und der Schutz der Menschenrechte am Ende des Zweiten Weltkrieges. Ungarn-Jahrbuch-Zeitschrift Fur Interdisziplinare Hungarologie, 31. (2014) 363–412.

Gondolatok a magyar prímási méltóság közjogi szerepének történeti előzményeiről. In: Kockáról kockára. A 70 éves Hanák Gábor köszöntése. Szerk.: Szabó Csaba. Bp., 2014. 55–72.

Emlékezés Kerkai Jenőre, a KALOT alapítójára: Kisatya. Magyar Nemzet, LXXVII. (2014) 315. 28.

Diplomatic Missions of the Holy See in Hungary and East-Central Europe after the Second World War. Central European Papers, 2. (2014) 1. 88–114.

Die rumänische katholische Kirche und Áron Márton in den sowjetischen und britischen Quellen 1948. In: Gedenken an die Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen. Szerk.: Szabó Csaba. Bp.–Wien, 2014. 33–41.

Az 1971. szeptember 9-ei magyar–szentszéki megállapodás: Mindszenty József bíboros érsek távozása Magyarországról. Századok, (2014) 147. 875–930.

A magyar prímási méltóság közjogi szerepének történeti előzményei: Mindszenty József felfogása a prímás közjogi státusáról esztergomi érseki kinevezésekor. In: Remény a reménytelenségben: Főpásztorok a kelet-közép-európai diktatúrákban. Szerk.: Soós Károly–Zombori István. Bp., 2014. 83–113.

2015

Távozási szerződés: Magyar–szentszéki megállapodás 1971-ben Mindszenty József bíboros érsek elmeneteléről a budapesti amerikai követségről. In: Az egyház hatalma – a hatalom egyháza: A közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam és az egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között. Szerk.: Nagy Mihály Zoltán és Zombori István. Bp., 2015. 69–92.

Pehm József prelátus és a muraközi országgyarapodás. In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk.: Klestenitz Tibor és Zombori István. Bp., 2015. 285–299.

Ellenpont. Vázlat az 1919–1945 közötti szovjet-orosz egyházpolitikáról. In: Tanulmányok gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről. Szerk.: Bakó Balázs és Pál Ferenc. Szombathely, 2015. 111–132. [Géfin Gyula Kiskönyvtár, 2.]

Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezése. Zalai Múzeum: Közlemények, 22. (2015) 24–31.

A szovjet birodalmi egyházpolitika és a romániai katolikus egyház. In: Megmenekültem az oroszlán torkából: Az erdélyi katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948. Szerk.: Marton József–Diósi Dávid. Bp., 2015. 89–144.

Mindszenty József (1892–1975) I. kötet. Bp., 2015. 800.

Mindszenty József (1892–1975) II. kötet. Bp., 2015. 760.

Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak. Egyháztörténeti Források 1. = A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között. Válogatta, bevezette, s.a.r. Beke Margit. Bp., 2015. 605. (Sorozatszerkesztés.)

Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak. Egyháztörténeti Források 2. = Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat. Összeállította: Adriányi Gábor. Bp., 2015.179. (Sorozatszerkesztés.)

KUTATÁSI TERÜLET

20. századi egyháztörténet

PROJEKTEK

A magyar kereszténység ezer éve c. kiállítás a Vatikáni Múzeumban (közreműködés a forgatókönyv elkészítésében, 2001. október)

Katolikus Budapest (2009–)

Az 1804 és 1918 közötti magyar katolikus egyházi közigazgatás leírása (Frintaneum osztrák projekt)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (egyháztörténet 1985–) külső előadó (1995–), címzetes egyetemi docens (2010–)

ÖSZTÖNDÍJAK

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002)

DOKUMENTUMFILMEK

1993 óta öt dokumentumfilm készítésénél közreműködés.

A zsidók meg a biciklisták... c. történelmi dokumentumfilm rendezése (a 26. filmszemlén bemutatták és a zsűri különdíjával jutalmazta)

Kilencvennyolcan c. filmszociográfia (forgatókönyvíró)