+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Zeidler Miklós

Zeidler Miklós

Zeidler, Miklós
Zeidler Miklós
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály
Telefon: 224-6700/4619
E-mail: Zeidler.Miklos@abtk.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: 224–6700/619

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Bp., 1967. április 19.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem Szak (1994)

Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Szak (1994)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Ph. D., Történelemtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2002)

Disszertáció címe: Trianon és Magyarország. Külpolitika és közgondolkodás

Egyetemi habilitáció (2011), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Habilitációs értekezés címe: Magyarország és a Nemzetek Szövetsége

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös Loránd Tudományegyetem – egyetemi tanársegéd (1998–2004), egyetemi adjunktus (2004–2014), egyetemi docens (2004–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet – tudományos főmunkatárs, félállásban (2014–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Limes (szerkesztőség munkatársa: 2003–2012)

Századok (szerkesztőség tagja: 2004–2008)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Bp., Osiris, 2003. 932 (2., bőv. kiadás: Bp., Osiris, 2008. 953.)

2. Zeidler Miklós: Gömbös Gyula. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920–1953. Szerk. Romsics Ignác, ifj. Bertényi Iván. Bp., Osiris, 1998. 70–97.

3. Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Századok, 1997/2. sz. 303–351.

4. Zeidler Miklós: A Nemzetek Szövetsége a magyar külpolitikai gondolkodásban. In: A magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál, Sipos Balázs, Zeidler Miklós. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 151–177.

5. Zeidler Miklós: 1918–1944. In: Budapest krónikája. A kezdetektől napjainkig. Szerk. Bart István. Bp., Corvina, 2007. 440–520.

6. Zeidler, Miklós: Ideas on Territorial Revision in Hungary 1920–1945. Boulder, Social Science Monographs – Wayne, Center for Hungarian Studies and Publications – Bp., Institute of Habsburg History, 2007. 443.

7. Zeidler Miklós: Magyarok a Nemzetek Szövetségében. Limes, 2008/3. sz. 251–272.

8. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Második, bőv. kiadás. Pozsony, Kalligram, 2009. 392.

9. A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével. Praznovszky Iván emlékezései. Vál., bev. tan., jegyz.: Zeidler Miklós. Bp., OlvasóSarok, 2012. 359.

10. Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18–20. században. Pozsony, Kalligram, 2012. 352.

PUBLIKÁCIÓK LISTA

1996

Kun László–Szabó Lajos–Zeidler Miklós: A magyar sport bölcsője. 100 éves a Millenáris. Bp., Népstadion és Intézményei, 1996. 113.

Zeidler Miklós: Egy Trianon-emlékkönyvre. Aetas, (1996) 1. 84–93.

1997

Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Századok, (1997) 2. 303–351.

Zeidler Miklós: A Nemzeti Stadiontól a Népstadionig. In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XXVI. Szerk. Szvoboda Dománszky Gabriella. Bp., Budapesti Történeti Múzeum–Budapest Főváros Levéltára, 1997. 9–86.

Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Rubicon, (1997) 1. 30–34.

1998

Zeidler Miklós: Gömbös Gyula. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920–1953. Szerk. Romsics Ignác, ifj. Bertényi Iván. Bp., Osiris, 1998. 70–97.

Zeidler Miklós: Egy úri diplomata visszaemlékezései. Aetas, (1998) 4. 166–171.

1999

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416

2000

Zeidler Miklós: Sportterek. Bp., Városháza, 2000. 61

Zeidler, Miklós: Sporting spaces. Transl. by Ákos Farkas. Bp., Városháza, 2000. 61.

Zeidler Miklós: Sportanlagen. Übers. von Veronika Stöckigt und Dagmar Fischer. Bp., Városháza, 2000. 61.

Zeidler Miklós: Apponyi Albert és a Nemzetek Szövetsége. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk. Gergely Jenő. Szerk. Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Zeidler Miklós. Bp., ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2000. 641–658.

Zeidler Miklós: Das Konzeption von Gyula Gömbös über eine Territorialrevision. In: Ungarn-Jahrbuch 1998/1999. Hrsg. von Gabriel Adriányi, Horst Glassl, Ekkehard Völkl. München, Verlag Ungarisches Institut München, 2000. 165–195.

Zeidler Miklós: Püski Levente: A magyar felsőház története, 1927–1945. Múltunk, (2000) 3. 239–246.

2001

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Bp., Osiris, 2001. 256

Zeidler Miklós: Magyar revizionizmus a két világháború között. Limes, (2001) 3. 7–24.

Zeidler Miklós: Apponyi Albert, a „nemzet ügyvédje”. Európai Utas, (2001) 1. 56–58.

Zeidler Miklós: Közvélemény és propaganda. Irredenta kultusz Magyarországon a két világháború között. Rubicon, (2001) 8–9. 78–87.

Vadas Ferenc–Zeidler Miklós: Hajós Alfréd. In: Magyar Géniusz. Szerk. Rácz Árpád. Bp., Rubicon Ház, 2001. 207–209.

2002

Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Bp., Teleki László Alapítvány, 2002. 137 (62 ill.)

Zeidler Miklós: Mozgástér a kényszerpályán. A magyar revíziós külpolitika a két világháború között. Rubicon, (2001) 10.–(2002) 1. 38–43.

Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata, a Külügyi Szemle. Külügyi Szemle, (2002) 1. 151–176.

Zeidler Miklós: Egy régi pálya a polgári korban – a Millenáris Sporttelep. Korall, 7–8. (2002. március.) 117–139.

Zeidler Miklós: Mozgástér a kényszerpályán. A magyar külpolitika „választásai” a két háború között. In: Mítoszok, tévhitek, hiedelmek a 20. századi magyar történelemről. Szerk. Romsics Ignác, ifj. Bertényi Iván. Bp., Osiris, 2002. 162–205. [2. kiad.: 2003.]

Zeidler Miklós: A magyar külpolitika és a civil társadalom a Horthy-korszakban. In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Szerk. Pritz Pál, Sipos Balázs, Zeidler Miklós. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2002. 51–63.

Zeidler Miklós: Irredentizmus gyermekeknek. In: Ünnep – hétköznap – emlékezet. Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000. augusztus 24–26. [Rendi társadalom – polgári társadalom 14.] Szerk. Pásztor Cecília. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2002. 53–60.

Zeidler Miklós: Társadalom és gazdaság Trianon után. Limes, (2002) 2. 5–24.

Zeidler Miklós: Irredenta kultusz Magyarországon a két háború között. In: „… ahol a határ elválaszt.” Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Szerk. Pásztor Cecília. Balassagyarmat–Salgótarján–Várpalota, Nagy Iván Tört. Kör – Nógrád Megyei Levéltár – Szindbád, 2002. 67–86.

Zeidler Miklós: Irredentism in Everyday Life in Hungary during the Inter-war Period. Regio, (2002) 71–88.

Zeidler Miklós–L. Balogh Béni: Az „Erdély-kérdés” a magyar–szovjet külkapcsolatokban. 2000, (2002) 4. 41–53.

Zeidler Miklós: A totális párt víziója. BUKSz, (2002) 3. 229–235.

Zeidler, Miklós: A Vision of a Totalitarian Party. BOOKS, (2002) 1–2. 47–52.

2003

Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Bp., Osiris, 2003. 932

Zeidler Miklós: Maróti Géza és a Nemzeti Stadion. In: Maróti Géza 1875–1941. Szerk. Ács Piroska. Bp., Iparművészeti Múzeum [2003]. 165–172.

Zeidler Miklós: A Nemzetek Szövetsége és a magyar kisebbségi petíciók. In: Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla. Bp., Teleki László Alapítvány, 2003. 59–83.

Zeidler Miklós: Magyar irredenta kultusz a mindennapokban. In: Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Takáts József. Bp., Kijárat, 2003. 75–87.

Zeidler Miklós: Ötvenéves a Népstadion. I–II. Sporthistória, (2003) 4. 22–25. és (2003) 5. 22–25.

Zeidler Miklós: Az első bécsi döntés visszhangja. Rubicon, (2003) 7–8. 74–81.

2005

Zeidler Miklós: Nagy-Magyarország, Trianon, revízió. A revíziós gondolat hatása a magyarországi városképekre. Forrásközlés. Limes, (2005) 1. 69–106.

Zeidler Miklós: Gazdasági és társadalmi változások Trianon után. Debreceni Disputa, (2005) 6–13.

Zeidler Miklós: A pofon. Rubicon, (2005) 9. 37–40.

Ifj. Bertényi Iván–Zeidler Miklós: (In)divisibiliter ac (in)separabiliter. IV. (Habsburg) Károly, az I. világháború és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása. Nemzetközi konferencia Rómában, 2004. november 25–26-án. Századok, (2005) 6. 1515–1551.

2006

Zeidler Miklós: English Influences on Modern Sport in Hungary. Part 1–2. The Hungarian Quarterly, 181. (Spring 2006) 36–54.; 182. (Summer 2006) 27–47.

Zeidler Miklós: A trianoni békeszerződés és Magyarország. Kihívások és válaszok. In: Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből. Szerk. Gergely Jenő. Bp., L’Harmattan–ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, 2006. 157–258.

Zeidler Miklós: A modern sport a nemzet szolgálatában a 19. századi Magyarországon. Századvég, (2006) 4. 71–104.

Zeidler Miklós: A Nemzetek Szövetsége a magyar külpolitikai gondolkodásban. In: A magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál, Sipos Balázs, Zeidler Miklós. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 151–177.

2007

Zeidler Miklós: Ideas on Territorial Revision in Hungary 1920–1945. Boulder, Social Science Monographs – Wayne, Center for Hungarian Studies and Publications – Bp., Institute of Habsburg History, 2007. 443

Zeidler Miklós: 1918–1944. In: Budapest krónikája. A kezdetektől napjainkig. Szerk. Bart István. Bp., Corvina, 2007. 440–520.

Zeidler Miklós: A revizionizmus hatása a magyar nemzeti identitásra. In: Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.–20. storočia. – Regionális és nemzeti identitásformák a 18–20. századi magyar és szlovák történelemben. Prešov, Universum, 2007. 110–116.

Zeidler Miklós: Charles IV’s attempted returns to the Hungarian throne. In: Karl I. (IV.), der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie. Herausgegeben von Andreas Gottsmann. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007. 269–284.

2008

Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Második, bőv. kiadás. Bp., Osiris, 2008. 953

Zeidler Miklós: Clair Ignác testgyakorlati iskolája. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla – Oborni Teréz. Bp., ELTE Eötvös, 2008. 573–588.

Zeidler Miklós: „Ember’ képét hordó Majom forma Lajhár”. Felvilágosodás-kori magyar nyelvemlékek a testgyakorlás hasznáról. Alföld, (2008) 10. 84–105.

Zeidler Miklós: Magyarok a Nemzetek Szövetségében. Limes, (2008) 3. 251–272.

Zeidler Miklós: Justice for Hungary. Az első magyar óceánrepülés. Rubicon, (2008) 5. 38–48.

2009

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Második, bőv. kiad. Bp., Kalligram, 2009. 392

Zeidler Miklós: Revíziós tervek és irredenta kultusz. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., Osiris, 2009. 474–505.

Zeidler Miklós: The League of Nations and Hungarian Minority Petitions. In: Ferenc Eiler, Dagmar Hájková et al.: Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938. Praha–Bp., Masarykův ústav a Archiv AV ČR – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2009. 85–115., 165–185.

Zeidler Miklós: Trianon és a „magyar feltámadás”. Revíziós eszmék és tervek a két háború között. Rubicon, (2009) 1–2. 116–123.

2010

Zeidler Miklós: Négy nyugtalanító kőember. Irredenta szobrok a Szabadság téren. Rubicon, (2010) 4–5. 125–129.

2011

Zeidler Miklós: Gyula Gömbös: An Outsider’s Attempt at Radical Reform. In: In the Shadow of Hitler. Personalities of the Right in Central and Eastern Europe. Ed. by Rebecca Haynes and Martyn Rady. London–New York, I. B. Tauris, 2011. 121–137.

Zeidler Miklós: A Nemzetek Szövetsége Kolozsvárott. Részlet Erik Colban 1923. évi erdélyi útinaplójából. In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, Líceum, 2011. 309–329.

Zeidler Miklós: 100-ak könyve. Magyarország legkedveltebb sportolói 1927-ben. Sic Itur ad Astra, (2011) (62.) 143–193.

2012

A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével. Praznovszky Iván emlékezései. Vál., bev. tan., jegyz.: Zeidler Miklós. Bp., OlvasóSarok, 2012. 359

Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18–20. században. Pozsony, Kalligram, 2012. 352

Zeidler Miklós: Történetírás és tévhitek. Rubicon, (2012) 4–5. 18–23.

Zeidler Miklós: Irredentism in Hungary between the two World Wars. Korea Journal of Central and East European Studies, (2012) 1. 47–67.

Zeidler Miklós: Honvéd áll a Kilimandzsárón? „Pán-közép-európai” gyarmatok Kelet-Afrikában. In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan. Tanulmányok Magyarország történelméről 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2012. 281–294.

Zeidler Miklós: Magyar revíziós külpolitika a két világháború között. Korunk, (2012) 11. 26–36.

Zeidler Miklós: Olvasónapló. Gondolatok Ablonczy Balázs Teleki Pál c. könyvéről. Limes, (2012) 2. 109–146.

2013

Zeidler Miklós: A magyar sors kártyái. In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerkesztő: Erdődy Gábor. Szerkesztők: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna. Bp., ELTE Eötvös, 2013. 141–148.

Zeidler Miklós: Kultusz és propaganda. In: Kultusz és propaganda. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, Líceum, 2012. 7–17.

Zeidler Miklós: Gróf Esterházy Miksa. Az atlétika Magyarországi meghonosítója. Rubicon, (2013) 5. 58–59.

Zeidler Miklós: The League of Nations in Hungary's Thinking About Foreign Policy. The Hungarian Quarterly, 205–206. (Spring 2013) 170–198.

Zeidler Miklós: A pofon, avagy Bethlen István megpiricskeltetése. Múltunk, (2013) 3. 168–206.

Zeidler Miklós: Magyar revizionizmus a két világháború között. In: Egy korszak történelmi traumák között. Kultúra és műpártolás. Vándorkiállítás 2013–2014. Szerk. Basics Beatrix, Szvoboda Dománszky Gabriella. H. n., Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, 2013. 22–39.

Zeidler Miklós: Gyula Gömbös: A Right-Wing Reformer as Prime Minister of Hungary (1932–1936). Korean Journal of European Integration, (2013) 9. 57–86.

Zeidler Miklós: Verejné prejavy maďarského iredentizmu medzi dvomi svetovými vojnami. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Kol. Miroslav Michela, László Vörös. Bratislava, Historický ustav SAV, 2013. S. 205–232.

Zeidler Miklós: Bethlen István és kora. Revíziós törekvések és külpolitika. Rubicon, (2013) 12. 34–43.

2014

Zeidler Miklós: Revíziós törekvések és külpolitika. In: Gróf Bethlen István és kora. Fel. szerk.: Nagy Zsejke. Bp., Osiris, 2014. 21–48.

Zeidler Miklós: A francia–magyar titkos tárgyalások. Rubicon, (2014) 6. 77–81.

A béke kálváriaútján – Neuilly, Párizs, Trianon. (Közzétette és jegyz. Zeidler Miklós.) Rubicon, (2014) 6. 16–19., 32–45., 56–69., 82–97.

Zeidler Miklós: Honvéd áll a Kilimandzsárón? Egy különös beadvány a Külügyminisztérium irattárában. In: Historia critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Szerk. Manhercz Orsolya. Bp., ELTE Eötvös, 2014. 343–356.

Zeidler Miklós: A magyar revizionizmus és Kárpátalja. In: Kárpáti Ukrajna: Vereckétől Husztig. Egy konfliktustörténet nemzeti olvasatai. Szerk. Fedinec Csilla. Bp., Kalligram – Regio, 2014. 23–36.

Zeidler Miklós: Herczeg Ferenc és a Magyar Revíziós Liga. In: „Fenn és lenn.” Tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára. Szerk. Gazdag László, P. Müller Péter. Pécs, Kronosz – Magyar Történelmi Társulat, 2014. 29–46.

Teleki Pál gróf levelei Cholnoky Jenőhöz. (Közzétette és jegyz. Zeidler Miklós.) Rubicon, (2014) 6. 90–93.

Wettstein János: A magyar békeküldöttség politikai naplója. Részlet. (Közzétette Zeidler Miklós.) Rubicon, (2014) 6. 94–97. o.

Wettstein János: A magyar békeküldöttség hivatalos naplója. (Közzétette és jegyz. Zeidler Miklós.)

2015

A testgyakorlás mint az egészség és a szépség forrása az újkori magyar sportirodalomban. In: Kor/társ panoráma. Tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére. Szerk.: Erőss Zsolt, Gyarmati György. Pécs–Bp., 2015. 171–212.

Szépség – egészség – sport. A testgyakorlás szerepe az egészség és a szépségeszmény alakulásában Magyarországon a 18–20. században. In: A test a társadalomban. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi, sümegi konferenciájának kötete. Szerk.: Gyimesi Emese, Lénárt András, Takács Erzsébet. Bp., 2015. 107–130.

Hungary and the League of Nations. In: Traum von Frieden – Utopie oder Realität? Kriegs- und Friedensdiskurse aus historischer, politologischer und juristischer Perspektive (1914–2014). Hrsg. von Enikő Dácz, Christina Griessler, Henriett Kovács. Baden-Baden, 2015. 187–198.

Utószó. In: Horthy Miklósné: Napló. 1944–45. Szerk. és az előszót írta Bern Andrea. Bp., 2015. 195–205.

In the Shadow of World Wars. The Foreign Policy of Hungarian Prime Minister István Bethlen. Journal of Western History, 18. (2015) 187–233.

2016

Zeidler Miklós: A trianoni béke. Budapest, 2016. 47.

2017

A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly – Versailles – Budapest. A forrásszövegeket válogatta, az idegen nyelvű szövegeket fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Zeidler Miklós. Budapest, 2017. 311.

Zeidler, Miklós: A Heritage of Historic Hungary – Remembrance and Revisionism as an Approach to Hungarian Nation Building in the Inter-war Period. In: Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History: Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century. Ed. by Michal Vít, Magdalena Baran. Stuttgart, Ibidem-Verlag, 2017. 129–136.

2018

Zeidler Miklós: A Nemzetek szövetsége Székelyföldön. Részlet Erik Colban 1923. évi útinaplójából. In: Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmányok az első világháború centenáriuma alkalmából. Szerkesztette: Orbán Zsolt. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 427–466.

Zeidler Miklós: A magyar békedelegáció naplói. Múlt-Kor, 2018. nyár.  2. 12–17.

KUTATÁSI TERÜLET

Magyarország külpolitikája a két világháború között

Magyarország sportélete a 19–20. században

KUTATÁSI PROJEKTEK

Magyar revíziós külpolitika és külpropaganda a két világháború között

A magyarországi irredentizmus a két világháború között

Magyarország és a Nemzetek Szövetsége kapcsolatai

A modern sport kezdetei Magyarországon

A numerus clausus alkalmazása a magyarországi egyetemeken

TANÍTÁS

Vendégtanár – Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest (1994–1995)

Vendégtanár – Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem, International Studies Centre (1998–1999)

Vendégtanár – Színház- és Filmművészeti Egyetem – Budapest (2013)