+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Fónagy Zoltán

Fónagy Zoltán

Fónagy, Zoltán
Fónagy Zoltán
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224–6700/4654
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224–6700/662

Email:

Degree: Phd, “Nobiliary estates in the time of the Socage Tenure Regulation” (1998)

Research Field: 19th century Hungarian history, social, economic and cultural history, everyday life history, historical cartography, historical statistics

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Eger, 1962. 11. 08.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1987)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Történettudomány kandidátusa (1998). Téma: Nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

TMB, doktori ösztöndíj (1987–1990)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (budapest), Bölcsészettudományi Kar, Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszék (1990–1996) tanársegéd

MTA Történettudományi Intézete (1996–2002) tudományos munkatárs (1996–1999), tudományos főmunkatárs (1999–2002)

Collegium Hungaricum, Bécs (2003–2009) tudományos igazgatóhelyettes (2003–2004), igazgató (2004–2009)

MTA Történettudományi Intézete (2010–2011) tudományos főmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (1998)

Hanák Péter Díj (2000)

Bólyai Emlékplakett (2001)

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Wesselényi Miklós. Új Mandátum Kiadó, Bp., 1999. 249. [Magyar szabadelvűek.]

2. Modernizáció és polgárosodás 1849–1914. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001. 254. [Történelmi kézikönyvtár.]

3. Széchenyi István és Kossuth Lajos. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Bp., 2003 298. [Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból.] [Társszerző: Dobszay Tamás.]

4. A nemzeti mozgalom és a francia háborúk; A gazdaság; Az ország népe; A társadalom mindennapjai; Művelődés, nemzeti kultúra és polgárosodás; A dualizmus kora. In: Millenniumi magyar történet. Szerk. Tóth István György. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 331–336., 352–374., 425–473.

5. A bomló feudalizmus gazdasága; A rendi társadalom utolsó évtizedei; Magyarország társadalma a 19. század második felében. In: Magyarország története a 19. században. Szerk. Gergely András. Osiris, Bp., 2003. 26–124., 397–459. [Társszerző: Dobszay Tamás.]

6. A törvényhozás pénzügyi és gazdaságpolitikai döntései. In: A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Szerk. Szabad György. Magyar Országgyűlés, Bp., 1998. 223–256.

7. Deák Ferenc és a jobbágyfelszabadítás. In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1998. 21–52. [Zalai Gyűjtemény 43.]

8. Nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Századok, 1999. 6. 1141–1191.

9. Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Czernin Verlag, Wien, 2006. 544. [Társszerk. Murber Ibolya.]

10. Fa és gyümölcse. Adalékok Batthyány Lajos bécsi tanulóéveihez. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes–Völgyessy Orsolya. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2011. 113–126.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1988

Az úrbéri operátum megyei vitái. Agrártörténeti Szemle, (1988) 1–4. 20–46.

1993

Kárpótlás a közbecsület védpajzsa alatt. História, (1993) 5. 11–12.

1994

A nemzeti ébredés kora; Magyarország a francia háborúkban; Magyarország gazdasága 1790-1848; Az ország népe a feudalizmus alkonyán; Mindennapi élet a reformkorban; Művelődés és polgárosodás; Nemzeti kultúra és polgárosodás. In: A magyarság története. Szerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 208–233. [Pannon Enciklopédia.]

A mindennapok története – Antropológiai perspektívák a német társadalomtörténet-írásban. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. századi Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerk. Orosz István–Pölöskei Ferenc–Dobszay Tamás. Bp., 1994. 369–380.

1995

1830–1848. In: A magyarok krónikája. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1995. 371–397.

Die Idee der Revolution im Vormärz In: Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789–1989. Hrsg. Karlheinz Mack, Oldenbourg. München, 1995. 41–44.

1996

Megnyílik a Nemzeti Múzeum; A pozsonyi pogrom. Antiszemita megmozdulások 1848 tavaszán; Megalakul a Statisztikai Hivatal; A Ludoviceum; Kossuth kölcsönt kér az önálló magyar bankjegy megteremtéséhez. A magyar pénzügyi önállóság megteremtése; A Kereskedelmi Bank kibocsátja az első magyar bankjegyet; A szőlődézsma eltörlése. Az úrbéri maradványok felszámolásának ügye ; A közteherviselés bevezetése; Az úrbéri kármentesítés; A felsőház megtartja első ülését Debrecenben. Főrendek a forradalomban; Kossuth Lajos országos főápolónővé nevezi ki Kossuth Zsuzsannát. A szabadságharc egészségügye; Kossuth kormányzó elnöki rendelete a majorsági földekről. In: 1848–1849: A szabadságharc és forradalom története. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 1996.

1998

A bomló feudalizmus gazdasága; A rendi társadalom felbomlása In: 19. századi magyar történelem 1790–1918. Szerk. Gergely András. Bp., 1998. 25–125. [Társszerző: Dobszay Tamás.]

Budapest gazdasága 1873–1945. In: Budapest gazdaságának 125 éve. Szerk. Kardos József. Bp., 1998. 9–69.

A budapesti németek lélekszáma a 19–20. században; Németek a világvárossá váló Budapesten; Német városrészek Budapesten; József nádor és német építészei (A Szépítési Bizottmány); Német céhek Pest-Budán; Német gyárak és gyáriparosok Budapesten a 19. században; Bürger-Miliz és Schützenverein. In: Németek Budapesten. Szerk. Hambuch Vendel. Bp., 1998. 102–112., 181–192., 453–457., 504–509., 579–585.

A törvényhozás pénzügyi és gazdaságpolitikai döntései. In: A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Szerk. Szabad György. Bp., 1998. 223–256.

Deák Ferenc és a jobbágyfelszabadítás. In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 1998. 21–52. [Zalai Gyűjtemény 43.]

Változó társadalom 1848–1849-ben. I–II. Beszélő, (1998) 3. 19–25. (1998) 12. 32–38.

A nemesség és a kárpótlás. Rubicon, (1998) 2. 24–26.

A reformmozgalom első vezére: Wesselényi Miklós. Rubicon, (1998) 3. 11–14.

1999

Wesselényi Miklós. Bp., 1999. 249. [Magyar szabadelvűek.]

Einwohnerzahl der Deutschen im Budapest des 19. und 20. Jahrhunderts; Deutsche in der angehenden Weltstadt Budapest; Deutsche Stadtteile in Budapest; Palatin Joseph und seine deutsche Baumeister (Die Verschönerungscomission); Deutsche Handwerkerzünfte; Deutsche Fabriken und Industrielle in Budapest im 19. Jahrhundert; Bürger-Miliz und Schützenverein. In: Deutsche in Budapest. Hg. von Wendelin Hambuch. Bp., 1999. 102–111., 181–191., 453–456., 504–508., 579–584.

Miklós Wesselényi. In: Hungarian Liberals. Ed. András Gerő. Bp., 1999. 231–243.

Miklós Wesselényi. In: Die ungarischen Liberalen. Hg. von András Gerő. Bp., 1999. 278–293

Nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Századok, (1999) 6. 1141–1191.

Der Adel im Freiheitskampf. In: Die ungarische Revolution von 1848/49. Vergleichende Aspekte der Revolutionen in Ungarn und Deutschland. Hrsg. Holger Fischer. Hamburg, 1999. 131–139.

Széchenyi, Wesselényi és a nagy pesti árvíz. Café Bábel, (1999) 3. 45–54.

Perényi Zsigmond báró. Rubicon, (1999) 4. 47–48.

2000

Az önkényuralom kora (1849–1867); Népesedési viszonyok; A felbomló rendi társadalom; Mindennapi élet; Technikatörténet. Kitekintés. In: Magyar Kódex 4. Reformkor és kiegyezés 1790–1867. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 2000. 72–108., 369–432.

„Minden helynek megvan a maga ideje”. Ember és idő viszonya a 19. századi Magyarországon. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Szerk. Csapó Csaba–Dobszay Tamás–Zeidler Miklós. Bp., 2000. 137–148.

A délvidéki események visszhangja a népképviseleti országgyűlésben. In: Délvidék, negyvennyolc. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai Vajdaság területén. Szerk. Bosnyák István. Újvidék, 2000. 112–123.

Die Bilanz der Bauernbefreiung. In: Revoluţia de la 1848-1849 ȋn Europa Centralǎ. Perspectivǎ istoricǎ şi istoriograficǎ. Szerk. Camil Mureşanu–Nicolae Bocşan–Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, 2000. 331–334.

A nemesség 1848–49-ben. Limes, (2000) 1. 107–115.

2001

Modernizáció és polgárosodás 1849–1914. Debrecen, 2001. 254. [Történelmi kézikönyvtár.]

Társadalom; Gazdaság és gazdálkodás; Technikatörténet; Kitekintés. In: Magyar Kódex 5. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867–1918. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 2001. 94–126., 369–419., 452.


A nemzeti mozgalom és a francia háborúk; A gazdaság; Az ország népe; A társadalom mindennapjai; Művelődés, nemzeti kultúra és polgárosodás; A dualizmus kora. In: Millenniumi magyar történet. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 331–336., 352–374., 425–473.

A hosszú 19. század 1790-től 1914-ig. In: Magyarország az ezredfordulón: Országtanulmány. Bp., 2001. 105–135. [Magyarország kézikönyvtára.]

Bodon Ábrahám; Fekete Lőrinc; Hevessy Bertalan; Kandó Kálmán; Kubinyi Ödön; Kubinyi Rudolf; Lónyay Menyhért; Nagy Sámuel; Ragályi Ferdinánd; Wesselényi Miklós. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002.

Die wirtschaftliche Rolle des Deutschtums in der Innenstadt-Leopoldstadt / A Belváros-Lipótváros németségének gazdasági szerepe; Das Vermächtnis der deutschen Städtebauer / A német városépítők emlékezete. In: Deutsche in der Innenstadt-Leopoldstadt. Szerk. Hambuch Wendel. Bp., 2002. 30–46., 74–88., 145–159., 186–197.

Utószó. In: Szekfű Gyula: Állam és nemzet. Bp., 2001. I–XX.

Az életritmus változása. História, (2001) 2. 23–25.

Adelige Besitzverhältnisse in Ungarn zur Zeit Maria Theresias. In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Bp., 2001.

2002

Kossuth Lajos, az első magyar pénzügyminiszter. Pénzügyi Szemle, (2002) 9. 791–822.

Évek és napok Pest-Budán. Napút, (2002) 7. 62–68.

Wesselényi Miklós. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Bp., 2002. 179–181.[Rubicon-könyvek.]

Széchenyi István (1791–1860). História, (2002) 2. 31–33.

A fiatal Kossuth. Egy valószerűtlen életpálya kezdete. Rubicon, (2002) 8. 4–7.

2003

Széchenyi István és Kossuth Lajos. Bp., 2003. 298. [Társszerző: Dobszay Tamás.] [Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból.]

A bomló feudalizmus gazdasága; A rendi társadalom utolsó évtizedei; Magyarország társadalma a 19. század második felében. In: Magyarország története a 19. században. Szerk. Gergely András. Bp., 2003. 26–124., 397–459. [Társszerző: Dobszay Tamás.]

Művelődéstörténet. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe: Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. Bp., 2003. 387–409. [Társszerző: Dobszay Tamás.]

A korona és a király 1848-49-ben. História, (2003) 2. 11–15.

Szabadság és tulajdon. Deák és a jobbágyfelszabadítás. Rubicon, (2003) 9–10. 14–21.

A budai Vár: helytörténeti és építészeti emlékek. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. [Társszerző: Magyar Károly és Végh András.] [CD-ROM.]

Der Architekt des Ausgleichs. Ferenc Deák (1803–1876). Zur Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv anlässlich des 200. Jahrestages der Geburt von Ferenc Deák; Österreichisches Staatsarchiv – Ungarisches Nationalmuseum – Ungarisches Kulturinstitut Collegium Hungaricum. Wien, 2003. 36. [Társszerk. Kocziha Magdolna, társszerzők: Basics Beatrix és Molnár András.]

2004

A nemzeti mozgalom és a francia háborúk; A gazdaság; Az ország népe; A társadalom mindennapjai; Művelődés, nemzeti kultúra és polgárosodás; A dualizmus kora. In: Mil ans d’histoire Hongroise. Édité par István György Tóth. Bp., 2004.

Német városrészek Budán / Deutsche in dem 1. Stadtbezirk von Ofen; A budai vár története 1686 után / Geschichte der Ofner Burg nach 1686. In: Deutsche im Burgviertel und Umgebung/Németek a budai Várnegyedben és környékén. Szerk. Hambuch Vendel. Bp., 2004. 51–65., 158–161., 25–238., 299–300.

Paralelnosti i konflikti u eri nacionalnog preporoda. In: Hrvatsko-mađarski odnosi 1102–1918. Zagreb, 2004. 201–208.

The Castle of Buda. Monuments of History and Architecture. CD-ROM. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2004. [Társszerző: Magyar Károly és Végh András.]

2005

Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Wien, 2006. 544. [Társszerk. Murber Ibolya.]

A nemzeti mozgalom és a francia háborúk; A gazdaság; Az ország népe; A társadalom mindennapjai; Művelődés, nemzeti kultúra és polgárosodás; A dualizmus kora. In: Concise History of Hungary. Ed. István Tóth. Bp. 2005.

A nemzeti mozgalom és a francia háborúk; A gazdaság; Az ország népe; A társadalom mindennapjai; Művelődés, nemzeti kultúra és polgárosodás; A dualizmus kora. In: Geschichte Ungarns. Hg. von István György Tóth. Bp., 2005.

Művelődéstörténet, kultúrtörténet. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. Bp., 2006. 389–415. [Társszerző: Dobszay Tamás és Szívós Erika.]

Revolution – Flucht – Integration. Zur Ausstellung im Palais Porcia 6. November – 1. Dezember 2006. Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich – Collegium Hungaricum. Wien, 2006. 72. [Társszerk. Deák Ernő.]

The 1956 Hungarian Revolution and the United Nations. To the Exhibition in the Vienna International Centre 23 October – 3 November, 2006. Permanent Mission of the Republic of Hungary to the United Nations and other International Organisations in Vienna – Collegium Hungaricum. Vienna, 2006. 20.

2007

1830–1849. In: Budapest krónikája. A kezdetektől napjainkig. Szerk. Bart István. Bp., 2007. 178–251.

Perényi Zsigmond. In: Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848–54. Bp., 2007. [Rubicon-könyvek.]

Ein gesetzestreuer Hochverräter. Graf Lajos Batthyány (1807–1849). Zur Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv anlässlich des 200. Jahrestages der Geburt von Lajos Batthyány. Österreichisches Staatsarchiv – Historisches Museum der Stadt Budapest – Collegium Hungaricum. Wien, 2007.36. [Társszerk. Kocziha Magdolna, társszerzők Basics Beatrix, Fazekas István, Gergely András, Hermann Róbert.]

2008

Kulturtransfer und kulturelle Identität. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Szeged–Wien, 2008. 313. [Társszerk. Csúri Károly és Volker Munz.]

Megnyílik a Nemzeti Múzeum; A pozsonyi pogrom. Antiszemita megmozdulások 1848 tavaszán; Megalakul a Statisztikai Hivatal; A Ludoviceum; A magyar pénzügyi önállóság megteremtése; A Kereskedelmi Bank kibocsátja az első magyar bankjegyet; A szőlődézsma eltörlése. Az úrbéri maradványok felszámolásának ügye ; A közteherviselés bevezetése; Az úrbéri kármentesítés; Főrendek a forradalomban; A szabadságharc egészségügye; Kossuth kormányzó elnöki rendelete a majorsági földekről. In: 1848–1849. A forradalom és a szabadságharc képes története. Szerk. Hermann Róbert. Debrecen, é. n. [2008].

Batthyány Lajos gróf bécsi tanulóéveinek szellemi háttere (1821–1826) In: Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Szerk. Molnár András. Bp.–Zalaegerszeg, 2008.

2010

Hagyomány és modern határán. Széchenyi, a magánember. Magyar Tudomány, (2010) 12. 1437–1446.

Széchenyi, a barát. Történelmi Szemle, (2010) 4. 529–541.

Legendák Lovasa. Jelenetek Buda, Pest, Bécs albumából. Szerk., bev. Búza Péter, jegyz. Búza Péter és Fónagy Zoltán. Bp., 2010. 215.

2011

Széchenyi, a társas lény. Romantikus barátságkultusz és egzisztencialista magány. In: Széchenyi mint magánember. Szerk. Pelyach István. Bp., 2011. 41–56.

Fa és gyümölcse. Adalékok Batthyány Lajos bécsi tanulóéveihez. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes–Völgyessy Orsolya. Szeged, 2011. 113–126.

Lajos Kossuth (1802–1894). Ein biographischer Überblick. In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts ind ihren Beziehungen zu Österreich. Hg. von István Fazekas, Stefan Malfér, Péter Tusor. Wien, 2011. 59–66.

Batthyánys Jugendjahre in Wien. In: Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts ind ihren Beziehungen zu Österreich. Hg. von István Fazekas, Stefan Malfér, Péter Tusor. Wien, 2011. 147–156.

Perczel Mór, Teleki László gróf, Thirring Gusztáv, Asbóth Sándor, Madarász László, Móga János életrajza. In: Nemzeti évfordulóink 2011. Bp., 2011. 35., 41., 42., 47–48., 57–58.

„A magyar feltámadás emlékünnepe”. Budavár visszafoglalásának jubileuma Trianon árnyékában. Budapest, (2011) 9. 14–17.

2013

A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár I–II. Bp., 2013. [Magyar Történelmi Emlékek – Adattárak.]

Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században. Korall – Társadalomtörténeti folyóirat, (2013) 51. 18–40.

Levelezés a 19. századi Magyarországon. Történelmi Szemle, (2013) 4. 619–638.

A Habsburg-magyar házasság – „se veled, se nélküled” (1711–1914). In: Pillantás Magyarországra. Szerk.: Illés Andrea. Bp., 2013. 55–98.

Kosáry Domokos, a 19. század kutatója. Magyar Tudomány, (2013) 12. 1448–1451.

2014

Bosznia-Hercegovina integrációja az okkupáció után: Hatalompolitika és modernizáció a közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek tükrében. Történelmi Szemle, LVI. (2014) 1. 27–60.

Bevezetés Hippolyte Desprez: Magyarország és a magyar mozgalom című tanulmányához.
2000 – Irodalmi és Társadalmi Havi Lap, 26. (2014) 5. 55–59.

A „lusta paraszt” és a piacgazdaság: A hagyományos és a modern gazdasági mentalitás konfliktusa a jobbágyfelszabadítás korában. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk.: Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit. Bp., 2014. 62–75. [Rendi társadalom – polgári társadalom; 26.]

Végtisztesség, politikai demonstráció és látványosság. Nagy temetések a 19. században. Rubicon, 25. (2014) 7. 34–43.

Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867–1918. [Political Corruption in Hungary of the Compromise Era, 1867–1918]. By András Cieger. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 4. 912–918.

Surányi János. Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Online-Edition, Lfg. 3 (15.11.2014).

„Orvost csak hírből ismer”. Egészség és betegség a hagyományos társadalomban. Ponticulus Hungaricus, XVIII. (2014) 6.

Bolondok tornya, magántébolyda, közőrülde. A pszichiátria születése. Ponticulus Hungaricus, XVIII. (2014) 6.

2015

A régi jó táblabírák világa. Mindennapi élet Kölcsey Ferenc korában. BBC History, 2015. április. 80–83.

„Orvost csak hírből ismer” – Egészség és betegség a hagyományos társadalomban. BBC History, 2015. június. 76–79.

Aranykor a konyhában? Táplálkozás és étkezéskultúra a századfordulón. BBC History, 2015. augusztus. 66–69.

„Szülőim puritán szigort gyakoroltak” – A gyermek a hagyományos társadalomban. BBC History, 2015. szeptember. 78–81.

A polgár otthona a boldog békeidőkben: ideál és valóság. BBC History, 2015. október. 40–43.

Az utolsó kötelesség: a halál a 19. században. BBC History, 2015. november. 78–81.

„Tiszta örömet vásárol magának minden ember”. Karácsonyi készülődés a boldog békeidőkben.
BBC History, 2015. december. 78–81.

KUTATÁSI TERÜLET

19. századi magyar történelem, társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténet, hétköznapi élet története, történeti kartográfia, történeti statisztika

KUTATÁSI PROJEKTEK

Magyarország történeti atlasza (1996–2002)

Magyar történelmi kronológia (2010)

Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadása (2011–)

Migráció a Kárpát-medencében a 19–21. században (2012–)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, tanársegéd (1990–1996)

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, vendégtanár (1995)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, muzeológia szak, megbízott előadó (1996–2002)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, megbízott előadó (2011)

ÖSZTÖNDÍJAK

MÖB két hónapos ösztöndíja, Bécs, Collegium Hungaricum (1989)

DAAD 10 hónapos ösztöndíja, Göttingen, Max-Planck-Institut für Geschichte (1993–1994)

Bólyai kutatói ösztöndíj (1998–2001)

1 hónapos Klebelsberg kutatói ösztöndíj, Bécs (2011)

MÉDIASZEREPLÉSEK

2002

Szent István ünnepe

Az utolsó nádor Pest-Budán

2003

A kiegyezés építőmestere. Deák évforduló Magyarországon és külföldön

2005

A határon túli magyarok megemlékezései az aradi vértanúkról. Pozsony, 2005. október 6.

2006

A magyar szabadság ünnepe a Stephansdomban. Fidelio, 2006. november 27.

2007

Nemzeti büszkeségünk forrása. Ünnepi előadás. március 15. Berlin, Collegium Hungaricum

1956 ötvenedik évfordulója Ausztriában

2008

Batthyány-kiállítás nyílik Bécsben

2009

Tudományos tanácskozás Bécsben és emléktábla állítás Kufsteinban

Igazgatóváltás Bécsben. Szervusz Ausztria, december 7.

2010

Előadás az 1848/49-es szabadságharcról. Krasznahorkaváralja, 2010. március 18.

Egy derék ember – Széchenyi István, a magánember. Tér-idő, MR1 2010.05.18.

Széchenyi, a barát. Katolikus Rádió, 2010. szeptember 22.11.15.

Városi megemlékezés Veszprémben, október 6.

A lehetőségek országa - Polgárosodás a 19. századi Magyarországon. Kiállításmegnyitó Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban. Október 15.

Széchenyi világai kiállítás kísérő rendezvénye: pódiumbeszélgetés a Nemzeti Múzeumban. December 13.

2011

Álmok köntöse. Magyar írók Bécs-élménye 1873–1936. Finissage. Február 11.

2012

Gyergyó története a Magyar Tudományos Akadémián. Könyvbemutató, 2012. január 31.

Nemzeti ünnepünk egy epizód maradt volna, ha…

A magánélet színtere a lakás. Raktári nyílt nap a Műszaki Múzeumban, április 21.