2024. április 16. és 18. között nemzetközi konferenciát rendeztek Lublinban, amelyen Koloh Gábor, intézetünk tudományos munkatársa a magyarországi naplóíró parasztok 19. századi időérzékelésének változásáról szóló kutatási eredményeit mutatta be.


A Społeczności chłopskie w przeszłości [Peasant Communities in the Past] című tanácskozáson Koloh Gábor The evolution of peasant society’s perception of time címmel tartott előadást.

A 19. század utolsó harmadától fokozatosan megváltozott a parasztok időről való gondolkodása. Ennek rekonstruálásához a paraszti memoárok szolgálnak forrásul, amelyek segítik a kutatókat, hogy képet kapjanak a paraszti időérzékelésről és annak változásáról, valamint arról, hogy paraszti magvilágukba miként szűrődtek be az annak perifériáján lévő külvilág eseményei, ami a globalizáció fokozatos, gyengébb-erősebb formájú beszüremkedésének tekinthető. A hagyományos paraszti világ ugyanis az utolsó volt azon közegek sorában, akiket a nagyobb, világszintű társadalmi, gazdasági változások elértek – de mihelyst elértek, a globalizáció folyamata már kiterjedtnek tekinthető.

lublin1

Koloh Gábor előadásában az 1862-ben született Gyüker József fiatalkorától 70 éves koráig, haláláig írt füzetében lévő feljegyzéseire támaszkodott. Gyüker eljárásában nagyapja járt előtte példával: Öreg Gyüker József (1799–1874) 1863-ban fogott hozzá, hogy megírja krónikáját, ahogy nevezte: „Az Emlékezésre Méltó történetek megírása”. Hogy jobban megragadható, összevethető legyen a két Gyüker József látásmódja és összehasonlítható legyen más vidékek parasztjaival, valamint a magyarországi vidék nem paraszt lakosaival, párhuzamos forrásokat is felhasznál. A vidéki társadalom időérzékelése átalakulásának fázisait a parasztok mellé beemelt lelkészi és tanítói forrásokkal lehet árnyalni.

Az események rögzítését megelőzte az emlékek szelekciója: olyan információkat jegyeztek le a szerzők, amelyeket emlékezésre méltónak találtak. Az eljárás eleve a történeti időtudatnak egy erős meglétére utal, ami érthetően sokkal kiforrottabb volt a lelkésznél és a tanítónál, míg a parasztgazdák esetén ilyen komplex, a történéseket mérlegelő megléte koránt sem magától értetődő. Az értékelésben a személyes érzelmi kötődés fontos szerepet játszott: a közösség, a család és a saját életút történései az összegzés során többlettartalommal, akár szimbolikus szereppel is bírtak. Az értékelés egyúttal a jövőnek is szólt, a jövőre vonatkozóan emlékeztettek, mint a tanító, aki a történetei ismeretét tekintette az utódai boldogulásának, morális életvitelük biztosítékának.

lublin2

A párhuzamosan felhasznált források egyrészt rámutatnak, hogy a vidéki elitnek a paraszti időfelfogás radikális átalakulására kevés ráhatása volt, másrészt az átalakulás jóval a világháború előtt elkezdődött, amit példáz a folyószabályozás következtében egyre gyakrabban fellépő szárazság és a mind gyakoribb marhavész. Ezek újrastrukturálták a paraszti időt és a szántóföldi gazdálkodás jelentőségét növelték. A gabonatermelés mellett a gabonakereskedelembe is egyre inkább beletanuló parasztok számára az időjárással és a távolabbi piacok gabonaárfolyamaival kapcsolatos hírek a 19. század közepétől egyre nagyobb hangsúlyt kaptak. A századfordulón a piacra termelő paraszti gazdálkodásnak már fejlett formáját látni a Gyüker családban, amit aláhúznak a sokasodó árfolyamadatok is: ezeknek a termelés szempontjából sokkal nagyobb szerepe volt, mint az óra megjelenésének. Az óra azonban lehetővé tette, hogy az erősebb érzelmi töltettel bíró eseményeket pontosabban rögzítsék és ezáltal azt jobban megragadhatóvá tegyék. A századfordulótól a Gyüker családban már egyre inkább kimutatható az érzelmi idő szerepének a növekedése, ami a születésszám korlátozásával együtt járhatott. Az első világháború ideje alatt fokozódott a külvilág eseményeinek figyelemmel kísérése, ami a háború után is folyamatos maradt. Az újságok olvasása a világban zajló eseményekre adott egyre tudatosabb reflexiót váltott ki, amit az otthoni körülményekkel való összevetés igazol. A centrum és a periféria felcserélődése ezzel a parasztok számára is megkezdődött.

A konferencia meghívója letölthető.