Caro1Caro2A „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Weisz Boglárka irányításával 2015 júliusától 2020 júniusáig kap támogatást a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Program keretében. A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban című projekt a középkori magyar gazdasági élet működésében és annak változásaiban szerepet játszó tényezőket interdiszciplináris kutatások segítségével vizsgálja, esetenként a kora újkor időszakában is, hiszen gazdaságtörténeti szempontból 1526 nem tekinthető korszakhatárnak.

A kutatás egyes részterületeihez rendelt korszakhatárok különbözőek: azokat a témák belső logikája szabja meg. A kutatás két nagyobb részterületet ölel fel. A gazdasági élet egyik fontos – egyidejűleg aktív és passzív – szereplője maga a királyi hatalom volt, éppen ezért a kutatócsoport egyik fő feladata ennek a szerepnek a feltárása. A Magyar Királyság gazdasági életének ugyanakkor nem volt olyan vetülete, melyben ne jutott volna kulcsszerep a városoknak. Az egyes városok gazdaságpolitikája azonban nem csak az ország határain belül fejtette ki hatását: elsősorban ez volt az a tényező, mely csatlakoztatta a Magyar Királyságot a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe: ezért a városi gazdálkodás lesz a kutatás másik fő ága. Az első részterületen belül a kutatócsoport az uralkodók bevételeit, a gazdasági élet működéséhez elengedhetetlen pénzverést, a királyság pénzügyigazgatását működtető intézményrendszert vizsgálja, miközben az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések tanulmányozása szintén a kutatás ezen részéhez tartozik. A városi gazdálkodást három szinten lehet vizsgálni: az adminisztráció, az infrastruktúra és a saját vállalkozások szintjén. Míg az első kettő lehetőséget teremtett arra, hogy a település a gazdasági élet színhelyeként szolgáljon, illetőleg arra, hogy polgáraik minél jobb feltételek közepette folytathassák gazdasági tevékenységüket, a harmadik már a város intézményeinek és létesítményeinek működését, az adózási kötelezettség teljesítését könnyítette meg. A kutatócsoport a hangsúlyt az első két szint vizsgálatára helyezi, különös súlyt helyezve a városok hazai és nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepének tanulmányozására.

A Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport részletes munkaterve a Történelmi Szemle 2015. évi 3. számában lesz olvasható.

A kutatócsoport a témavezetővel együtt 11 tagból áll:

  • Draskóczy István DSc (Eötvös Loránt Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék);
  • Kolláth Ágnes (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészettudományi Intézet);
  • Kovács Viktória PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Doktori Iskola);
  • Körmendi Tamás PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történeti Segédtudományi Tanszék);
  • Lővei Pál DSc (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet);
  • Mordovin Maxim PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet);
  • Neumann Tibor PhD (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet);
  • Péterfi Bence fiatal kutató (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet);
  • Skorka Renáta PhD (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet);
  • Tóth Csaba PhD (Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár).

A kutatócsoport munkáját neves – hazai és külföldi – szakemberek segítik majd alkalmi vagy rendszeres együttműködőként.

A kutatócsoport munkájáról, a szakmai együttműködés lehetőségeiről érdeklődhet a kutatócsoport vezetőjénél, Weisz Boglárkánál: