Az archontológiai kutatásokra alighanem igaz az a megállapítás, hogy soha sincs végük. Két kötetünk 2016. és 2017. évi megjelenése óta már magunk is több helyen ki tudjuk egészíteni adatsorainkat. Az új adatokat kezdetektől fogva dokumentáltuk, és úgy döntöttünk, hogy sorozatunk majdani negyedik kötetében, amely az első három kötet egyesített névmutatóját tartalmazza majd, e kiegészítéseket, esetleges javításokat is megjelentetjük.

Nem szeretnénk ugyanakkor ezeket a találatokat addig sem senki elől eltitkolni, ezért az alábbi összeállításban – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárjuk a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. Természetesen szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat – ezeket a   címre várjuk. A beküldött adatokat ellenőrzésük után alább itt és majd a nyomtatott formában is a beküldő nevével ellátva tesszük közzé.

 

A szerzők

 

Rövidítések

dátum kieg. = A tisztségviselés kötetben megadott első vagy utolsó dátuma változik.

életrajzi kieg. = A kötetben a tisztségviselővel, illetve az általa betöltött tisztséggel kapcsolatos, jegyzetbe kívánkozó adat, magyarázat.

kieg. = Új tisztségviselő személy.

jav. = Javítás.

 

Abaúj megye

19. old. (jav.)

Faludi Gergely alispán neve helyesen Csobádi Gergely (Kuthy Gábor javítása). Az 1458. VII. 26-i oklevél (DL 44882.) keltezésében az évszám inkább 1459-nek olvasható, ebben az esetben a dátum: 1459. VIII. 1., és a sor törlendő.

19. old. (kieg.)

(Ónodi Cudar Simon ispán 1458-1459)

Az 1459. I. 24. és IX. 26. között szereplő Csobádi Gergely feltehetően ekkor is az ő familiárisa, mint 1450-ben (DL 14590.). 1450 és 1454 között a Cudarok abaúji alispánja (Arch. 1301-1457. I. 97.). Csobádi társa, Homorogdi András 1455-ben Rozgonyi Osvát familiárisa (DL 14935.).

20. old. (dátum kieg.)

Bárcai András és Kércsi Fuló György alispánok 1471. II. 6. (DL 83792., Kuthy Gábor közlése).

21. old. (jav.)

Az Osztopáni Zöld János ispánra vonatkozó 1483. IX. 18-i oklevél (DF 272176.) helyes kelte: 1484. IX. 16. (Kuthy Gábor javítása).

Ispánságára így jelenleg nem ismert 1483. évi adat.

21. old. (dátum kieg.)

Gagyi Horvát János alispán 1500. IV. 8. (DL 84002., Kuthy Gábor közlése)

Az adat feltehetően arra utal, hogy Szapolyai István nádor halála után az ispánság néhány hónapra még családja kezén maradt.

25. old. (kieg., jav.)

Cécei Bertalan szolgabíró (Borsvai Imre helyett) 1507. IV. 14. (DL 21695.)

 

Arad megye

33. old. (dátum kieg.)

Csályai István választott nemesi esküdt 1488. IV. 16. (DL 85999., Szaszkó Elek közlése)

 

Árva megye

36. old. (dátum kieg.)

Blyzowycz-i Hinkó árvai várnagy (és így ispán) 1510. X. 10. (DF 262961.)

A felette lévő két árvai várnagy hozzávetőleges tisztségviselési ideje így 1508 és 1510 közöttre szűkül.

36. old. (kieg.)

Felsőkubinyi Ete Mátyás alispán 1510. X. 10. (DF 262961.)

Felsőkubinyi Mátyás alispán 1520. IV. 13. (DL 23340.)

Felsőkubinyi Miklós és Medzihradnai Péter szolgabírák 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Bács megye

37. old. (jav.)

Aranyáni Józsa János neve az alispánok közül törlendő.

A hivatkozott oklevélben csak vicebánként és bodrogi alispánként szerepel (Kuthy Gábor javítása).

38. old. (jav.)

Paskai Kinizsi Péter neve helyesen Paskai Királyi Péter (Kuthy Gábor javítása).

39. old. (dátum kieg.)

Őki Bodor Pál és Őki Nagy Pál alispánok 1504. III. 25. u. (DL 29588.)

(Félegyházi) Drági Miklós és Ongai Pál alispánok 1507. VII. 22. (DL 21719., Orsós Julianna közlése)

40. old. (kieg.)

Tímári Jó László, Taranyai Péter, Szentjakabi Tegzes Ambrus, Dienesfalvi Fejes András szolgabírák 1504. III. 25. u. (DL 29588.)

Földvári Ambrus, Taranyai Péter, Keszi Pál és Szentjakabi Tegzes Ambrus szolgabírák 1507. VII. 22. (DL 21719., Orsós Julianna közlése)

40. old. (jav.)

Szentjánosi Csupor Ambrus szolgabíró (1507. I. 21.) neve helyesen Szentjakabi Tegzes Ambrus.

41. old. (kieg.)

Aracsi István deák, megyei jegyző 1517. X. 12. (DL 22971., Orsós Julianna közlése)

 

Baranya megye

42. old. (kieg.)

Szentiváni Kövér Miklós és Nagy Miklós alispánok 1468. II. 27. (Zichy X. 448., Kuthy Gábor közlése)

43. old. (jav.)

A 15. jegyzetben a megadott 1479. szeptemberi dátum helyesen 1472. szeptember.

44. old. (dátum kieg.)

Rozsályi Kun Jakab alispán 1489. II. 13. (DF 261994., Kuthy Gábor közlése)

Gyulai György alispán 1495. VI. 1. (DF 260549.)

45. old. (dátum kieg.)

Herendi Miklós szolgabíró 1468. II. 27. (Zichy X. 448.)

46. old. (dátum kieg.)

Hazugdi Dénes szolgabíró 1494. IV. 15. (DF 260538.)

46. old. (dátum kieg.)

Esztyéni Bárány János szolgabíró 1495. (DF 260544.)

46. old. (kieg.)

Iváni Pál szolgabíró 1523. III. 23. (DF 233278., Faragó Dávid közlése)

 

Bars megye

48. old. (jav.)

Örvistyei László alispán (1464) keresztneve a hivatkozott oklevélben (DL 15987.) helyesen: Bertalan (Kuthy Gábor javítása).

Egy 1482. évi oklevél (DL 45924.) alapján azonos az 1466-ban szereplő Nagysarlói Bertalan nyitrai alispánnal (Arch. II. 168., Kuthy Gábor kiegészítése).

52. old. (dátum kieg.)

Lévai Zsigmond barsi ispán 1522. IX. 21. (DF 205596.)

 

Békés megye

58. old. (jav.)

Harmati Bálint alispán neve helyesen Horvát Bálint (Kuthy Gábor javítása).

 

Bereg megye

61. old. (kieg.)

Kállói ifj. János ispán 1458. XII. 22. – 1459. I. 31. (Zichy X. 46–47.)

Az oklevél nem nevezi ispánnak, de Bilkei Mihály alispán 1458–1459-ben az ő dédai (Bereg m.) officiálisa volt (DL 81326., Kuthy Gábor közlése). Déda a beregi ispánsággal egybekötött Munkács vár tartozéka volt. Az oklevél szerint familiárisai 1458. IX. 29-én hatalmaskodtak, talán Kállai ispántársa, Várdai Aladár halálát követően (vö. Arch. II. 61.). Az oklevélben ugyancsak dédai officiálisként szereplő Nagy István azonosítása Besenyődi István alispánnal bizonytalan.

61. old. (kieg.)

Besenyődi Antal és Ládonyi Albert alispánok 1460. VIII. 18. (DF 222830., Kuthy Gábor közlése).

62. old. (dátum kieg.)

Újhelyi Sebestyén alispán 1466. VI. 3. (DF 223157., Kuthy Gábor közlése).

64. old. (dátum kieg.)

Szántói Bekcs György és Kecskeméti Patócsi Miklós munkácsi várnagyok és alispánok 1502. V. 10. (DF 224297.)

65. old. (dátum kieg., jav.)

Bajnai Bot István munkácsi várnagy 1505. X. 10. (DF 224463.)

Ennek megfelelően a másolatból ismert, hibás Bujnos-i Berh névalak Bajnai Botra javítandó.

68. old. (kieg.)

Búcsúi (Bewch-i) Miklós, Komlósi Imre, Kisgúti Miklós és Gulácsi Pelbárt szolgabírák 1460. VIII. 18. (DF 222830., Kuthy Gábor közlése).

 

Bihar megye

70. old. (kieg.)

Csáki Ferenc 1461. I. 26-án már volt ispánként szerepel (Teleki XI. 7.), így az utolsó biztos ispáni említése: 1459. VII. 1. (DL 88341.)

71. old. (dátum kieg.)

Panaszi Pázmány András és Vancsodi Nagy László alispánok 1478. IV. 725. (DF 261031., Kuthy Gábor közlése).

72. old. (dátum kieg.)

Ráskai Mihály alispán 1495. VI. 13. (DF 224013.)

 

Bodrog megye

75. old. (kieg.)

Drági Tamás alispán 1461. II. 15. (DL 25990., Kuthy Gábor közlése).

76. old. (kieg.)

Györgyi Bodó István alispán 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

76. old.. (jav.)

Kwtke-i Pál alispán neve helyesen: Rücsi (Valkó m.) Pál (Kuthy Gábor javítása).

78. old. (jav.)

Várdai Miklós ispán halálára a 33. jegyzetben idézett oklevelek nem 1513-ban, hanem 1510-ben keltek (Kuthy Gábor javítása, a napi dátumok helyesek), így természetesen halála is 1510 márciusában következett be, ami alapján hivatalviselése is javítandó 1510-re.

79. old. (dátum kieg.)

Besenyői Bárány Péter szolgabíró 1461. II. 15. (DL 25990., Kuthy Gábor közlése).

80. old. (kieg.)

Kétházi Mihály és Boroti Ollári Mihály szolgabírák 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

 

Borsod megye

83. old. (jav.)

Károlyi László alispán neve helyesen Korhi László.

A hivatkozott oklevelekben neve Koroh-i alakban szerepel. Vö. egy 1464. évi oklevéllel, ahol Korhy-i László néven Horvát Gergely ispán familiárisaként említik, akinek Miskolcon volt birtokrésze (DL 15971., az adatot Kuthy Gábornak köszönjük).

84. old. (dátum kieg.)

Parlagi György ispán 1465. IX. 26. (DL 90063., Kuthy Gábor közlése)

84. old. (kieg.)

Becseri János ispán (comes castri Diosgewr) 1481. VI. 3. (DL 56111.)

85. old. (dátum kieg.)

Albertus de Papia ispán 1485. IV. 12. (DL 18955., Kuthy Gábor közlése)

85. old. (kieg.)

Recski István alispán a második hivatkozott forrásban (DF 223918.) egyszersmind ónodi várnagy.

86. old. (dátum kieg.)

Hangácsi Mihály ispán 1500. VIII. 29. (Iványi: Gyömrő 188/409.)

86. old. (kieg.)

Recski István ispán 1501. XI. 27. (DF 251385.)

89. old. (kieg.)

Csebi István, Vatai Szennyes Ambrus, Bábai Mátyus Benedek és Járdánházi Máté szolgabírák 1505. IX. 2. (DL 97588.)

90. old. (kieg.)

Vatai Szennyes Ambrus, Babai Mátyus Benedek, Csebi István és Arlói Daróci Antal szolgabírák 1514. XI. 20. (DF 251176.)

 

Csongrád megye

94. old. (jav.)

A bevezetőben említett 1481. VII. 13-i oklevél helyes kelte 1483. VII. 13. (Reizner IV. 81., DL 36512.).

 

Esztergom megye

99. old. (kieg. és jav.)

Terjéni Márkus László ispán 1477. V. 25. k. (DL 25248.)

esztergomi és komáromi várnagy (1477-), komáromi ispán. A 12. jegyzet törlendő.

 

Fejér megye

101. old. (dátum kieg.)

Dinnyei Vas János alispán, csókakői várnagy 1466. III. 12. (DL 106801.)

103. old. (kieg.)

Szilasi Balázs szolgabíró 1466. V. 4. (DL 45203., Faragó Dávid közlése).

104. old. (kieg.)

Ikladi Bársony Boldizsár, Kuldói Bársony Gergely, Felsőtabajdi Daji Gergely és Sarvoli (Sós) Fülöp szolgabírák 1507. II. 4. (DF 259668.)

(A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak a felsorolás utolsó tagjáról állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

 

Gömör megye

106. old. (jav.)

Az 1477. II. 10. ás 1478. X. 26. közötti alispánpáros első tagja nem Derencsényi Imre, hanem Runyai Zsoldos Vince (Kuthy Gábor javítása).

111. old. (kieg.)

Barcaházi András szolgabíró 1512. VII. 2. (DF 265321.)

 

Győr megye

112. old. (jav.)

A Turóci Lőrinc győri alispánra és várnagyra vonatkozó 1459. IX. 9-i adat (DF 242624.) törlendő, mivel helyes kelte: 1458. IX. 9.

114. old. (jav.)

Hédervári István alispánsága 1515. IV. 24. helyett 1515. IV. 21-ig tartott, míg Némai György deák tisztségviselése ugyanezzel a nappal kezdődött (Győr 130.).

114. old. (dátum kieg.)

Csikvándi Kapolcsi Ferenc alispán 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Nagybaráti Csege János, Koroncói (Hagymás) Boldizsár, Némai Luka Bálint és Szapi Érsek Ambrus szolgabírák 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Ambrus deák megyei jegyző 1519. III. 10. e. (Pannonhalmi konv. IV. 182.)

 

Hont megye

124. old. (kieg.)

A harmadik alispán lemaradt: Szengyeli János 1473. VI. 23. (DL 72699., Kuthy Gábor javítása)

125. old. (kieg.)

Gúti Ország Mihály ispán 15001510 körül (DF 286195.)

Az oklevél kopottsága miatt a dátum nem olvasható.

125. old. (dátum kieg.)

Szobi Mihály ispán 1511. (DF 281415., fol. 114v.)

A formuláskönyvben fennmaradt oklevél napi dátuma hiányzik. Szobi neve mellett a comes comitatus L. tisztségnév szerepel, de a megyenév csak Hont lehet.

126. old. (dátum kieg.)

Kóvári Pál és Csehi Joachim alispánok (1510.) május 29. (DF 281415., fol. 143v.)

A formuláskönyvben fennmaradt oklevél dátumából az év hiányzik, ám a benne említett törvényszékre szerdán, Zsófia-napon került sor, ami 1510-re érvényes meghatározás.

129. old. (dátum kieg.)

Szelényi Menyhért megyei jegyző 1522. XII. 17. (DL 69577., Faragó Dávid közlése)

Szelényi Menyhért megyei jegyző 1524. V. 24. (DL 47559.)

Szelényi Menyhért megyei jegyző 1525. VI. 7. (DL 69594., Faragó Dávid közlése)

Szelényi Menyhért megyei jegyző 1525. XII. 6. (DL 69597., Faragó Dávid közlése)

 

Komárom megye

130. old. (jav.)

Kodi László alispán neve helyesen: Bodi László (Kuthy Gábor javítása).

Az 1467. VII. 21-i oklevélben (DL 45261.) már nem Dörögdi Gyárfás alispán szerepel. A csonka oklevélben csak az alispán keresztnevének első betűi láthatók: Geor[...], azaz György (Kuthy Gábor javítása).

A 2. jegyzetben szereplő DL 107557. jelzet hibás. Helyesen: DL 107577.

131. old. (kieg.)

Terjéni Márkus László ispán 1477. V. 25. k. (DL 25248.)

esztergomi és komáromi várnagy (1477-), esztergomi ispán

132. old. (dátum kieg.)

Gyallai Sándor Osvát alispán 1525. VIII. 26. u. (Pannonhalmi konv. IV. 315.)

132. old. (kieg.)

Parnaki Bessenyei János és Etei Örkény Tamás szolgabírák 1522. VIII. 16. (DF 274252.)

 

Közép-Szolnok megye

136. old. (kieg.)

Körösi Dobó László választott nemesi esküdt 1488. IV. 30. (DL 20145.)

 

Liptó megye

145. old. (dátum kieg.)

Nagyselmeci (Nagystyavnicai) Miklós 1513. VI. 1. (MNL OL, P 496. 2. tétel, 1534. 3., Faragó Dávid közlése)

148. old. (dátum kieg.)

András deák megyei jegyző 1513. V. 1. (DL 47046.)

Vidaföldi (Oskó) Mihály megyei jegyző 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Máramaros megye

153. old. (dátum kieg.)

Petrovai János alispán 1508. II. 22. k. (DF 224619.)

157. old. (dátum kieg.)

Jódi (Bálya) Lázár, Budfalvi Bud Simon, Szlatinai Nán Péter és Kricsfalvi (Sztojka) Miklós szolgabírák 1508. II. 22. k. (DF 224619.)

 

Nógrád megye

161. old. (jav.)

Losonci Albert ispán 1465. VI. 20. előtt hunyt el (DF 223115., Kuthy Gábor közlése).

161. old. (kieg., jav.)

Cseri Antal alispán 1478. VIII. 31. (DL 76074.)

Cseri harmadikként szerepel Petőfalvi Pető Pál és Kerecsényi Zalai Demeter alispánok mellett a VIII. 31-i oklevélben. A VIII. 17-i, a kötetben ugyancsak jelzett oklevélben (Erdődy lt. D 763.) is említik, de ott érintettként nem tüntetik fel tisztségét. Cseri Antal 1475-ben Losonci László és István familiárisa (DL 17660.), ami természetesen felveti a lehetőséget, hogy alispánsága idején a Losonciak (is) ispánok voltak. (A javítást és az adatot Kuthy Gábornak köszönjük.)

162. old. (dátum kieg.)

Mohorai Vidfi Ambrus alispán 1488. VI. 2. (Hubay Ilona: Mátyás király törvénykönyve. Magyar Könyvszemle 63. [1939] 235., Kuthy Gábor közlése)

163. old. (dátum kieg.)

Pöstyéni Tárnok Osvát alispán 1510. XII. 11. (DF 250370., Kuthy Gábor közlése)

164. old. (jav.)

Az 1520 és 1524 között alispánoknál tévedésből Tárnok Osvát szerepel Poltári Sós Tamás helyett (Kuthy Gábor javítása).

166. old. (kieg.)

Huszti Gergely megyei jegyző 1472. VIII. 30. (DL 45506.)

 

Nyitra megye

168. old. (kieg.)

Nagysarlói Bertalan alispán (1466) egy 1482. évi oklevél (DL 45924.) alapján azonos az 1464-ben szereplő Örvistyei Bertalan barsi alsipánnal (Arch. II. 48., Kuthy Gábor kiegészítése).

170. old. (dátum kieg.)

Sánkfalvi Antal nyitrai püspök és ispán 1495. VI. 5. (DF 206263.)

 

Pozsega megye

184. old. (dátum kieg.)

Hédervári Imre ispán 1473. XII. 3. (DL 91004., Kuthy Gábor közlése)

 

Pozsony megye

189. old. (kieg.)

Almási Pál alispán 1471. VIII. 19. (DL 48654.) és VIII. 30. (DL 48655., Csiba Balázs közlése).

189. old. (dátum kieg.)

Bibi György alispán 1476. X. 15. (DL 17862., Csiba Balázs közlése).

189. old. (dátum kieg.)

Bebesi Balázs alispán 1480. V. 814. (DL 105826.)

Kisfaludi Balázs és (Rátkai) Simon alispánok 1481. X. 10. (Pannonhalmi oklt. III. 234., 403., Csiba Balázs közlése).

Az oklevél szerint a két alispán pünkösd (1481. VI. 10.) körül hatalmaskodott.

Bebesi Balázs pozsonyi várnagy 1483. II. 19. (DF 225469., Csiba Balázs közlése)

Az oklevél csak várnagynak nevezi, de alispánsága sem zárható ki korábbi alispáni-várnagyi tisztségviselése miatt.

190. old. (dátum kieg.)

Csenkei Benedek alispán 1502. XII. 6. (DF 227307., Csiba Balázs közlése), 1504. IV. 16. (DL 21286.)

190. old. (kieg.)

Bakai Vas Ferenc alispán 1513. V. 8. (DF 279998., 921. fk., Csiba Balázs közlése).

191. old. (dátum kieg.)

Erdőskereki Acél István alispán 1519. II. 14. (DF 227334.)

191. old. (kieg.)

Nebojszai Miklós szolgabíró 1458. I. 3. (DL 15204.)

191. old. (dátum kieg.)

Étei Jakab szolgabíró 1461. VII. 10. (Kondé oklt. 208/224., Csiba Balázs közlése).

192. old. (dátum kieg.)

Gutakarcsai Mihály szolgabíró 1470. I. 11. (DL 16953., Csiba Balázs közlése).

Gutakarcsai Mihály szolgabíró 1473. II. 17. (DL 17412., Orsós Julianna közlése).

Királyfiai Gáspár szolgabíró 1476. X. 15. (DL 17862., Csiba Balázs közlése).

Gutakarcsai Mihály és Bucsuházi András szolgabírák 1480. V. 814. (DL 105826.)

193. old. (dátum kieg.)

(Guta)karcsai Kulcsár Ágoston szolgabíró 1487. I. 22. (DL 19227., Orsós Julianna közlése).

195. old. (dátum kieg.)

Gutakarcsai Albert, Olgyai Kálmán, Hegyi Sándor, Rétei András szolgabírák 1502. XII. 6. (DF 227307., Csiba Balázs közlése).

(Guta)Karcsai Albert szolgabíró 1504. IV. 16. (DL 21286.)

197. old. (dátum kieg.)

Rétei András, Karcsai Ferenc, Kislégi Péter és [Nebojszai] Aradi György szolgabírák 1516. I. 26. (DF 226919.)

(Guta)karcsai Kulcsár Ferenc és Nebojszai Bor János szolgabírák 1518. V. 8. (DF 227539.)

Gutakarcsai Kulcsár Ferenc és Nebojszai (Kajali) Bor János 1518. VI. 6. (Pozsonyi Prot. V. extras. 256., Csiba Balázs közlése)

Kislégi Péter (Pál fia) szolgabíró 1519. III. 11. (DF 287760., 4. old., Csiba Balázs közlése).

Gutakarcsai Kulcsár Ferenc szolgabíró 1519. XI. 18. (DF 227487.)

198. old. (dátum kieg.)

Enyedi Egyed választott esküdt 1487. I. 22. (DL 19227., Csiba Balázs közlése).

200. old. (kieg.)

Kislégi Simon megyei jegyző 1516. I. 26. (DF 226919.)

 

Sáros megye

201. old. (jav.)

Lemmel János comes perpetuus Cibiniensis tisztsége nem kisszebeni örökös ispánként, hanem nagyszebeni királybíróként értelmezendő (Kádas István közlése). Az összeállításból neve törlendő, mivel a két hivatkozott oklevélből az egyik 1448-as (DF 228710.), a másik dátumából lemaradt a tizes helyi érték, így 1408 olvasható (DL 44897.), nyilván szintén 1448-as oklevélről van szó (Kuthy Gábor javítása).

 

Somogy megye

222. old. (kieg.)

Laki Miklós alispán 1458. VII. 20-án Laki Túz Miklós néven szerepel (DL 106549., Kuthy Gábor közlése).

222. old. (jav.)

Az 1467. III. 2-án feltüntetett [...]-i Péter alispán helyesen: Billei György, az alatta lévő sorban Gellyei György helyett is Billei György értendő (Kuthy Gábor javításai).

227. old. (kieg.)

Kelizi Draskai Gergely szolgabíró 1498. VIII. 12. (DL 46443., Faragó Dávid közlése)

 

Sopron megye

231. old. (dátum kieg.)

Ulrich von Grafeneck 1463. VIII. 11. (ÖStA, HHStA AUR 1463 VIII 11.)

Saját kiadványa (Csermelyi József közlése).

232. old. (dátum kieg.)

Enyingi Török Ambrus ispán és városkapitány 1464. VIII. 14. (DL 88401., Csermelyi József közlése).

239. old. (kieg.)

Vági Tamás szolgabíró 1487. IX. 4. (DF 265190.)

240. old. (jav., kieg.)

A hivatkozott 1505. I. 13-i oklevélben (SO II. 596.) nemcsak Hetyei Mihály, hanem Sági Balázs szolgabíró is szerepel (Faragó Dávid javítása).

241. old. (dátum kieg.)

Simonházi Terestyén András és (Nemesládonyi) Cseke László szolgabírák 1520. XII. 17. (Sümeghy 190., Faragó Dávid közlése).

 

Szabolcs megye

250. old. (kieg.)

Bogdányi Farkas Gergely szolgabíró 1508. VIII. 15. k., X. 2. (DF 224610., Faragó Dávid közlése)

252–253. old. (kieg.)

Petneházi János, Pazonyi Cseres György, Kemecsei János, Iklódi György, Magyi Demeter választott nemesi esküdtek (1487–1489.) V. 11. – IX. 10. között (DL 56675.)

A felsorolt nevek egy fogott bíráskodásról szóló megegyezés fogalmazványában szerepelnek Petneházi Mátyás szabolcsi alispánnal együtt mint fogott bírák. Az oklevél évkörét az alispán hivatalviselése és a választott esküdti intézmény megszűnésének időpontja alapján lehet meghatározni.

253. old. (dátum kieg.)

Máté megyei jegyző 1501. VII. 5. (sedis director, DL 56319., servulus sedis, DL 56321., Faragó Dávid közlése)

Máté megyei jegyző 1502. II. 14. (servulus sedis, DL 56332., Faragó Dávid közlése)

Magyi Máté deák megyei jegyző 1508. VIII. 15. k., X. 2. (DF 224610., Faragó Dávid közlése)

A korábbi években családnév nélkül szereplő Máté deák azonos vele.

 

Szatmár megye

255. old. (kieg.)

Csegöldi Fodor Péter, Bozjási András és Kölcsei Mika Márk alispánok 1494. k. (DL 64641.)

257. old. (kieg.)

Patóházi Pató György, Zsarolyáni Cseke Miklós, Pátyodi Füstös János és Makrai Bosori Lőrinc szolgabírák 1494. k. (DL 64641.)

 

Szepes megye

263. old. (kieg.)

Pylzna-i Kelemen deák megyei jegyző 1495. IX. 25. (DL 46154.)

264. old. (kieg.)

Filefalvi Márton, a szepesi tízlándzsások szolgabírája (ispánja) 1495. XII. 9. (DL 46154.)

 

Temes megye

268. old. (kieg.)

Dávidházi Gergely alispán [1488. V. 25. körül] 1489. IV. 13. (DF 266603., Szaszkó Elek közlése)

Dávidházi Gergely alispán 1489. II. 1. (DL 19477.)

1491 és 1495 között temesvári várnagy (lásd a III. kötetben).

269. old. (kieg.)

Váradiai Ztanissa Márk választott nemesi esküdt 1488. XII. 3. (DL 30225., Szaszkó Elek közlése)

 

Turóc megye

293. old. (dátum kieg.)

(Lászlófalvi) Ördög (Cherth) János és Kiscsepcsényi András szolgabírák 1500. VII. 23. (DF 265956.)

 

Ung megye

307. old. (kieg.)

(Jenkei) Pető Miklós szolgabíró 1501. IV. 24. k. (DF 251695.)

309. old. (kieg.)

Őri Somogy László deák megyei jegyző 1521. II. 20. (DL 47405., Faragó Dávid közlése)

 

Varasd megye

318. old. (kieg.)

[Szutjeszkai] Golecz György alispán 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 476-477. old.)

Raszinyakeresztúri Bocskai Péter, [Szutjeszkai] Golecz György és Basa Ambrus alispánok 1495. VIII. 16. 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 477-479. old.)

321. old. (kieg.)

Szuhodoli Lőrinc szolgabíró 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 476-477. old.)

326. old. (kieg.)

György diák megyei jegyző 1495. VIII. 16. 1493. V. 8. (MNL OL, A 57 [Libri regii] II., 477-479. old.)

 

Vas megye

329. old. (életrajzi kieg.)

Kámoni János 1470-ben Tejedi Imre szombathelyi várnagy familiárisa (DL 61787., Kuthy Gábor közlése).

Bozsoki Kis Albert talán azonos az 1474-ben feltűnő Kis Albert asszonyfalvi várnaggyal (DL 93477., Kuthy Gábor közlése).

329. old. (kieg., jav.)

Kertesi Zay Miklós neve helyesen Töttösi Szász Miklós (a kiadásban rosszul, az eredeti oklevél: DF 257367., Kuthy Gábor közlése).

332. old. (dátum kieg.)

(Mesteri) Dezső János szolgabíró 1462. V. 13. (DL 49967., Faragó Dávid közlése).

340. old. (kieg.)

Dömölki Gyármán Miklós alszolgabíró (viceiudex nobilium) 1525. X. 810. (Sümeghy 199., Faragó Dávid közlése).

 

Veszprém megye

345. old. (dátum kieg.)

Miskei (Kontra) Miklós alispán 1496. I. 27. (DL 82093.)

Korontáli Mihály alispán 1499. VIII. 8. (DL 102679., Faragó Dávid közlése).

346. old. (dátum kieg.)

Devecseri Csoron András veszprémi alispán 1526. VII. 24. (DF 208287.)

347. old. (jav.)

Az 1461. VI. 24-i oklevél (DL 66282.) helyes kelte: 1461. VIII. 22.

Tekintettel arra, hogy az oklevélben szereplő egyik szolgabíró neve "[...]eske" alakban olvasható, és ebből az évből ismerünk egy Dereskei Jánost a tisztségben (lásd alább), a Pölöskei helyett valószínűbb a Dereskei feloldás (Faragó Dávid javítása).

347. old. (kieg.)

Dereskei János szolgabíró 1461. X. 16. (DL 66284., Faragó Dávid közlése).

Az oklevélben a szolgabírói tisztsége mellett nem szerepel a megye neve, de a szövegkörnyezetből és a család birtoklási adataiból ez következik.

347. old. (jav.)

Szapári Péter szolgabíró 1464. VII. 25-i adatsora törlendő, azonos az utána következő adattal (Faragó Dávid javítása).

348. old. (kieg.)

Korontáli János szolgabíró mellett szerepel még Korontáli György szolgabíró is 1485. VI. 16. (DL 86417., Faragó Dávid közlése).

348. old. (dátum kieg.)

Korontáli Tamás szolgabíró 1495. IX. 24. (DL 20351., Faragó Dávid közlése).

348. old. (jav.)

A Görzsönyi Mihály szolgabírót említő forrás (DF 207994.) helyes kelte: 1501. IV. 15. (Faragó Dávid javítása).

348. old. (jav.)

Korontáli Tamás 1496. X. 5-i adata törlendő, helyette: (Billege)csatári Mátyás szolgabíró 1496. X. 5. (DL 46732., Faragó Dávid javítása).

348. old. (dátum kieg.)

Korontáli Tamás szolgabíró 1501. I. 30. (DL 66640., Faragó Dávid közlése).

349. old. (jav.)

A Korontáli Tamás szolgabírót említő két forrás (DL 66373., DL 66376.) helyes kelte: 1504. X. 3., 1505. I. 2. (Faragó Dávid javítása).

A Csajági Józsa Bálint szolgabírót említő forrás (DF 208046.) helyes kelte: 1505. VI. 11. (Faragó Dávid javítása).

351. old. (jav.)

A Szentkirályszabadjai Tamás deák esküdti tisztségét említő oklevél (DL 66333.) helyes kelte: 1488. I. 3. (Faragó Dávid javítása).

A Vámosi Miklós Pál esküdtségét említő 1489. VIII. 12-i oklevél hivatkozása helyesen: DL 19546. (Faragó Dávid javítása).

 

Zala megye

353. old. (kieg.)

Irsai Ferenc és Séi Lóránt (tapolcai) alispánok 1458. X. 13. (HO I. 355., Faragó Dávid közlése).

355--356. old. (kieg.)

Kelemen deák, Vityai Márton és Cseneházi László (tapolcai) alispánok 1494. III. 6. (DF 201514.)

Cseneháziról az oklevél megjegyzi, hogy egyben újbánfalvi officiális is volt (az adatot Kovács Viktóriának köszönjük).

354. old. (kieg.)

Devecseri Csoron Gergely és Bogyiszlói Mihály (kapornaki) alispánok 1482. V. 3. (DF 268237., Faragó Dávid közlése)

358. old. (kieg.)

Hetési Mihály (kapornaki) szolgabíró 1482. V. 3. (DF 268237., Faragó Dávid közlése)

360. old. (dátum kieg.)

Szoboszlai Albert szolgabíró 1521. II. 28. (DF 262455., Faragó Dávid közlése)

361. old. (kieg.)

Iborliszkai Garázda Benedek szolgabíró 1524. XI. 20. (DL 24366., Faragó Dávid közlése)

362. old. (kieg.)

Szepezdi Domonkos, Vonyarci Gotthárd és Halápi László (tapolcai) szolgabírák 1494. III. 6. (DF 201514.)

Vonyarci és Halápi máskor is előfordul tapolcai szolgabíróként, a harmadik személy funkciója egyelőre bizonytalan (az adatot Kovács Viktóriának köszönjük.)

364. old. (kieg.)

Ormándi Pál megyei jegyző 1510. IX. 26. (DF 282739.), 1511. VII. 10. (DF 279391.), 1513. III. 31. (DL 22410416.), 1513. IV. 14. (DL 22386387., DL 22588.), 1515. II. 15. (DF 279283., az adatokat Faragó Dávidnak köszönjük)

 

Zemplén megye

370. old. (dátum kieg.)

Perényi István ispán (1458.) VIII. 28. (DF 214896.)

A levélnek nincsen évszáma, de arról van benne szó, hogy Raszlavicai András emberét még Perényi apjának életében (adhuc tempore quondam domini genitoris nostri) fogták el. Nagymihályi (Csemernyei) Ödönfi Majos, majd Azari János Perényi István alispánja. Az első biztos adat Perényi ispánságáról: 1459. II. 10. (DL 15316., 39297.)

371. old. (jav.)

A 9. jegyzetből a DF 214896. számú oklevélre vonatkozó állítás törlendő (lásd az előző kiegészítést).

373. old. (jav.)

Az Osztopáni Zöld János ispánra vonatkozó 1483. IX. 18-i oklevél (DF 272176.) helyes kelte: 1484. IX. 16. (Kuthy Gábor javítása), így ispánságának időhatára 1484-1486-ra szűkül.

Az alispánoknál feltüntetett 1484. IV. 27-i oklevél (DL 18955.) helyes kelte 1485. IV. 12. (Kuthy Gábor javítása), így a sor törlendő.

 

 

ERDÉLY

 

Belső-Szolnok megye 

393. old. (kieg.)

Mikeházi Fülöp szolgabíró é. n. [1519 körül] (DL 63056/1.)

 

Doboka megye

395. old. (jav.)

Ezbwdy Bernát ispánt említő oklevél (DF 257681.) helyes kelte: 1486. I. 31.

Zsombori Nagy Albert alispánt említő oklevél (DF 261048.) helyes kelte 1482. VI. 18.

397. old. (jav.)

Szentegyedi Valkai János és Csomafáji László szolgabírák helyett valójában Szentegyedi Székely Lőrinc és Csomafáji László szolgabírák szerepelnek az oklevélben (DF 257681.), melynek helyes kelte: 1486. I. 31.

Csomafáji Gergely és Göci Demeter szolgabírákat említő oklevél (DF 261048.) helyes kelte 1482. VI. 18.

398. old. (kieg.)

Szentegyedi Wass Zsigmond alszolgabíró 1516. XII. 24. (MNL-OL, P 1960, bethleni Bethlen cs lt, Rokon és idegen családok, Nagy cs lt, 4. csomó, 66. tétel, No. 1, p. 9–10. Faragó Dávid közlése.)

 

Fehér megye

400. old. (kieg.)

Réteni Mihály szolgabíró 1509. VII. 25. előtt (DL 62986.)

Megj.: Réteni Mihályt 1488. III. 15-én (UGDS VIII. 4771. sz.) és 1490. X. 13. körül (Kolmon. II. 2716. sz.) említik

401. old. (jav.)

Hosszútelki Gáspárt (1484 k.?) említő oklevél helyes jelzete: DL 62986.

 

Hunyad megye

404. old. (kieg.)

(Laki) Kis Tamás hunyadi várnagy 1492 előtt (DL 29868., Kuthy Gábor közlése)

Két 1492. évi oklevél dátum nélkül emlékezik meg Kis korábbi várnagyságáról. A fenti oklevél mellett lásd Costin Feneșan: Ohaba și Ponor – două moșii românești din Țara Hațegului și stăpânii lor în secolele XV–XVI. In: Sargetia 18–19 (1984–1985) 188–189.

405. old. (kieg.)

János deák (litteratus, nobilis) hunyadi alvárnagy 1494. I. 13. (DL 29875v.)

406. old. (dátum kieg.)

Folti László ispán 1509. VII. 14. (DL 46902.)

Szentimrei András deák és (Endrédi) Bekes János ispánok (1517–1529) 1517. [IV. 24. u.]

A vajdahunyadi uradalom 1517. IV. 24. és XII. 31. közötti számadása már ispánként említi Szentimrei Andrást (Pataki: Hunedoara 28–29.).

406. old. (kieg.)

Brandenburgi György hunyadi várnagya

Stoltz, Georg 1526. V. 23. (Pataki: Hunedoara 185–186.); 1528. I. 4. (uo. 189–191.); 1528. VI. 9. (uo. 201–202); 1529. XII. 4. (uo. 239.).

407. old. (dátum kieg.)

[Alpestesi Lógó] Máté szolgabíró 1481. I. 14. (DF 287767.)

408. old. (dátum kieg.)

Hosdáti Bálint és Harói Miklós szolgabírák 1499. II. 10. (DL 46475.)

408. old. (kieg.)

Harói Csuka Máté szolgabíró 1509. VIII. 8. (DF 255079)

(Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda parancslevele egregiis Georgio Basy de Felpesthes, Iohanni et Georgio de Kemend et Matheo Chwka de Haro, iudlium comitatus Hwnyadiensis. A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak Harói Csuka Mátéról állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

 

Kolozs megye

410. old. (dátum kieg.)

Patai Dezső Antal ispán 1460. VIII. 6. (DF 281062.)

411. old. (jav.)

Nagy Tamás ispán 1493. VII. 1. után (DL 36347.)

(A jegyzetben ott mondottaknak megfelelően.)

412. old. (kieg.)

Gesztrágyi Benedek és Szentannai Polyák Albert ispánok 1499. III. 18. u. (DL 27089v)

413. old. (dátum kieg.)

Botházi Nagy Simon szolgabíró 1473. V. 19 (DL 27051.)

414. old. (kieg. és dátum kieg.)

Gesztrágyi Ábrahám és Rődi Cseh Gergely szolgabírák 1499. III. 18. u. (DL 27089v)

Györgyfalvi Salatiel szolgabíró 1500. X. 10. (DF 255066.)

Sárdi Hacaki Dénes szolgabíró 1504. III. 16. (DF 252888. = DF 257845.)

Szentpáli János szolgabíró 1506. V. 20. (DF 261149.)

 

Torda megye

418. old. (jav.)

Szurda István neve kiegészítendő Túrcsáni Szurda Istvánra (DF 260914.)

419. old. (kieg.)

Nemes Imre szolgabíró 1510. IV. 27. (DL 74338.)

(Héderfáji Barlabási Lénárd erdélyi alvajda parancslevele nobilibus Iohanni Kys de Poka, Emerico Nemes iudlium et Blasio Zylagy de prefata Poka. A iudlium tisztségnév ragozhatatlansága miatt csak Nemes Imréről állítható bizonyossággal, hogy szolgabíró volt.)

Csomafáji Pál magister megyei jegyző 1478. VII. 17. (DF 261029.)

Ugyanő Kolozsi jegyző 1476-ban!