Soós István, intézetünk ny. tudományos főmunkatársa szerkesztésében jelent meg az alábbi kötet: Mályusz Elemér: Visszaemlékezések. A visszaemlékezés a 20. századi magyar történettudomány egyik kimagasló képviselőjének, a magyar és az európai középkori tör­ténelem nemzetközileg is elismert kutatójának, a népiségtörténeti iskola hazai megteremtőjének, Mályusz Elemérnek (1898–1989) a tollából származik. Az 1970-es évek első felében készült, majd a következő évtizedben többször is kiegészített és átdolgozott me­moár nem csupán visszaemlékezés, hanem mint Mályusz mind­egyik tudományos munkája, ez is hatalmas tényanyagra épülő, rendkívül adatgazdag, szigorú igényességgel, tartalmi és formai műgonddal, nemesen archaikus stílusban megírt mű. A bevezető itt olvasható, a címlap itt látható.

Az olvasó a szerző számos nehézséggel, buktatóval terhes, de nem kevés sikert is felmutató gazdag életpályáját gyermekkorától egészen hatvanéves koráig kísérheti nyomon e kötetben. Mályusz, vissza­tekintve életének fontosabb mozzanataira, fordulópontjaira, nem egyszerűen egy kronologikus felépítésű memoárt vetett papírra. A fő hangsúlyt tanulmányainak, rendkívül tudatos életpálya-választásának és ezzel szoros összefüggésben tudományos érdek­lődésének és munkásságának a bemutatására helyezte. Személyes sorsának alakulását, tudományos tevékenységét és sikereit, éle­tének buktatóit egy rendkívül sajátos, már-már radikálisan kon­zervatív jellegű szemszögből, igen életszerűen kívánja láttatni, ügyelve arra is, hogy az általa át- és megélteket mindig az adott időszak politikai, társadalmi és kulturális jelenségeinek, esemé­nyeinek összefüggéseibe ágyazva tárgyalja.

 

A kötet megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, 1097 Tóth Kálmán u. 4., B 4/44. szoba; tel.: 06-1-224-6700/4624, 4626-os mellékek), , valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétköznaponként 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Budapest, Magyar u. 40. tel.: 06-30-203-1769), továbbá terjesztőinknél.