Az archontológiai kutatásokra alighanem igaz az a megállapítás, hogy soha sincs végük. Két kötetünk 2016. és 2017. évi megjelenése óta már magunk is több helyen ki tudjuk egészíteni adatsorainkat. Az új adatokat kezdetektől fogva dokumentáltuk, és úgy döntöttünk, hogy sorozatunk majdani negyedik kötetében, amely az első három kötet egyesített névmutatóját tartalmazza majd, e kiegészítéseket, esetleges javításokat is megjelentetjük.

Nem szeretnénk ugyanakkor ezeket a találatokat addig sem senki elől eltitkolni, ezért az alábbi összeállításban – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárjuk a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. Természetesen szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat – ezeket a  címre várjuk. A beküldött adatokat ellenőrzésük után alább itt és majd a nyomtatott formában is a beküldő nevével ellátva tesszük közzé.

 

 A szerzők

Rövidítések

dátum kieg. = A tisztségviselés kötetben megadott első vagy utolsó dátuma változik.

életrajzi kieg. = A kötetben a tisztségviselővel, illetve az általa betöltött tisztséggel kapcsolatos, jegyzetbe kívánkozó adat, magyarázat.

kieg. = Új tisztségviselő személy.

jav. = Javítás.

 

Kalocsa-bácsi érsek

30. old. (dátum kieg.)

Lábatlani Gergely, az érseki jövedelmek adminisztrátora 1486. X. 27. (DL 20246.)

 

Boszniai püspök

33. old. (dátum kieg.)

Polnar Gábor 1501. VII. 27. (DF 283917.)

33. old. (dátum kieg.)

Gibárti Keserű Mihály 1525. III. 14. (DL 24105.)

 

Győri püspök

40. old. (dátum kieg.)

Monoszlói Csupor Demeter püspökként magyarországi forrásban először 1466. VII. 1-jén szerepel (DL 49794.). Vö. C. Tóth: Egyházi arch. 70.

41. old. (dátum kieg.)

Paksi Balázs 1525. II. 22. (DF 279560., pag. 657.)

 

Nyitrai püspök

43. old. (dátum kieg.)

Vetési Albert 1458. III. 27. (MKL I. 4.)

44. old. (dátum kieg.)

Gergely nyitrai püspök 1492. II. 11. (Libri regii VIII. 170c-h)

Gergely püspök sírfelirata szerint nem 1491-ben, hanem 1492-ben hunyt el. Lásd C. Tóth: Egyházi arch. 85.

 

Váradi püspök

52. old. (dátum kieg.)

Kálmáncsehi Domokos 1501. VII. 27. (DF 283917.)

 

Titkoskancellár

67. old. (dátum kieg.)

Vetési Albert 1458. III. 21. (DL 44860.)

 

Személynök

72. old. (dátum kieg.)

Dersanóci Gergely személynöki ítélőmester 1459. III. 16. (DF 210037.)

 

Nádor

80. old. (dátum kieg.)

Vági Miklós nádori ítélőmester 1466. IV. 7. (DF 282163.)

81. old. (jav.)

26. jegyzet szövege helyett: Vingárti Geréb Péter nádor 1503. III. 19-én már néhai (DF 285304.).

82. old. (dátum kieg.)

Gétyei János alnádor 1519. IX. 3. (DF 262418.)

 

Erdélyi vajda

85. old. (dátum kieg.)

Nádasdi László és Illyei János alvajdák 1467. VI. 14. (DL 36509.) (W. Kovács András közlése)

86. old. (kieg.)

(Teremi) Sikesd Miklós székely alispán 1470. I. 6. (DF 244850.)

(A Teremi előnévre: DL 29256.)

86. old. (kieg.)

Huszár Péter és Tarnai Barnabás székely alispánok és törcsvári várnagyok 1473. VII. 27. (DF 257745., Faragó Dávid közlése)

86. old. (dátum kieg.)

Debrétei Mihály erdélyi ítélőmester 1475. X. 4. (DL 65425.), 1478. X. 12. (DF 276927.)

87. old. (kieg.)

Ramocsa Lőrinc székely alispán és görgényi várnagy 1485. V. 15. (DL 56190.)

88. old. (jav.)

Túri Benedek alvajda -- szemben Czertinger Lászlóval -- egyik hivatkozott forrásban sem dévai várnagy.

 

Szlavón bán (1476-tól dalmát-horvát-szlavón bán)

97. old. (kieg.)

Perusics Gáspár dalmát-horvát vicebán 1497. IX. 28. (DL 33109/p. 8-9.)

Fyath László és Marcinko dalmát-horvát vicebánok 1497. X. 13. (DL 33109/p. 11.)

Blagay Mihály dalmát-horvát vicebán 1498. III. 27. e. (DL 33109/p. 15.)

Raszinyakeresztúri Bocskai Péter szlavón vicebán 1500. VII. 22. (DL 35758.) – 1501. XII. 20. (DF 255956.)

101. old. (kieg.)

Rachych János dalmát-horvát vicebán 1522. IV. 28. (DF 256089.)

(„egregii Iohannis Rachych vicebani castri Thyniniensis".)

 

Macsói bán

104. old. (dátum kieg.)

Maróti Mátyus 1476. február 28-án végrendelkezett a budaszentlőrinci pálos kolostorban (II. Ulászló 1498. évi oklevelében említve, DL 46431.).

 

Tárnokmester

105. old. (dátum kieg.)

Kovácsi Demeter altárnokmester 1460. XI. 25. (DF 242698.)

106. old. (kieg., dátum jav.)

üresedés (1488–1489)

Nagylucsei Orbán egri püspök, kincstartó, nádori bíró, a tárnoki szék bírája 1488. XII. 8. (DF 270660.) – 1489. IV. 22. (DF 270664.)

(„in causa et causis in presentia magistri thavernicorum regalium vertentibus per eundem dominum nostrum regem iudex specialiter deputatus”. Vö. még DF 203952., DF 270665–666.)

Hásságyi István országbírói ítélőmester, a tárnoki bíró helyettese 1488. XII. 20. (DF 242973.)

(„reverendi domini Urbani electi et confirmati ecclesie Agriensis thezaurariique regii, necnon in causis in presentia magistri tavernicorum regalium vertentibus per eundem dominum nostrum regem iudicis deputati in ipso iudicatu magistri thavernicatus vicegerens”. E feladatkört nyilvánvalóan megőrizte Orbán püspök megbizatásának végéig, mivel annak 1489. IV. 22-i oklevelén (DF 270664.) az ő kézjegye látható.)

Hédervári Miklós (1489–1490) 1489. VI. 9. (DL 19531.) – 1490. IV. 5. (K: DL 61885.)

(Lásd a Nagylucsei Orbánnál írottakat. Ez alapján nemcsak a 260. jegyzetben említett 1488. IV. 16-i, hanem a Hédervárinál hozott 1488. XII. 27-i, valamint a függelékben is szereplő 1489. IV. 16-i királyi privilégiumok kiállítása és így méltóságsoraik érvénye is 1489. IV. 22. utánra tehető.)

106. old. (kieg.)

Móré János dömösi prépost, királyi altárnokmester 1489. XI. 8. (DF 219039.)

107. old. (jav.)

Tari Gergely altárnokmester neve helyesen Tasi Gergely.

107. old. (dátum kieg.) 

Ráskai Balázs tárnokmester 1517. X. 22. (DL 89102.)

107. old. (kieg.)

Mikolai Gergely királyi altárnokmester 1521. IX. 30. (DL 106083., p. 610.)

 

Ajtónállómester/udvarmester

108. old. (kieg.)

Mindszenti János alajtónállómester 1467. X. 26. (DL 27493.)

109. old. (életrajzi kieg.)

Parlagi György 1484 utolsó napjaiban hunyhatott el, haláláról beszámol Nagylucsei Orbán kincstartó 1485. I. 3-i levele (DL 56180.).

 

Pohárnokmester

113. old. (kieg.)

Csulai Móré László pohárnokmester 1526. VI. 16. (Mon. Ungrica 215.)

 

Asztalnokmester

117. old. (kieg.)

Kövecsesi Dancs Demeter viceasztalnokmester 1517. XI. 11. (DL 84099.)

 

Lovászmester

118. old. (dátum kieg.)

Györgyi Bodó Gáspár mint volt lovászmester 1462. VI. 8. (DL 13830.)

119. old. (dátum kieg.)

Csulai Móré György (al)lovászmester 1487. IV. 16. (DF 242961.)

Kolonics Miklós (al)lovászmester 1500. VII. 17. (DF 244556., W. Kovács András közlése)

Kolonics Miklós (al)lovászmester 1501. I. 29. (DL 30245.)

Dolhai Péter (al)lovászmester 1504. X. 29. (Iványi: Gyömrői 194/434.)

A Mihály-naptól számított dátum nem a keltezési sorban szereplő péntekre esik, így az adat lehet november eleji is. A tisztség megnevezése csak a külzeten szerepel (DL 86725.).

 

Kamarásmester

120. old. (dátum kieg.)

Pálóci Mihály kamarásmester 1516. XI. 25. (DF 249411.), 1517. IV. 5. (DL 82476.), 1517. X. 22. (DL 82484.)

 

Székely ispán

123. old. (dátum kieg.)

Tárcai János székely ispán 1504. VIII. 4. (DF 245940.)

A szebeni polgármester Szebennek írott levelében tesz említést arról, hogy kinevezték Tárcait. Erre nyilván e napokban került sor.

 

Temesi ispán

123. old. (kieg.)

Dengelegi Pongrác János temesi ispán (erdélyi vajda és székely ispán) 1462. IV. 3. (DL 27323.) lásd Arch. 1458–1526. II. 267.

124. old. (kieg.)

Nagy Albert temesi ispán 1477. X. 19. (DL 85974., Szarka József közlése).

Vö. Bonfini (magyar) IV. IV. 10.: "Nagy Albertnek és Nagy Ambrusnak, akik Temesvárt erős őrséggel tartották" (1476/1477 k.). Minden bizonnyal azonos az 1480–1481-ből adatolható Őrsi Nagy Albert nándorfehérvári kapitánnyal (Arch. I. 145.), illetve felvethető azonossága az 1467-ben borsodi és hevesi alispánságot (Arch. II. 84., 117.) viselt Nagy Alberttel.

124. old. (dátum kieg.)

Somi Józsa temesi ispán és főkapitány 1509. II. 9. (DL 71595.)

A jászói konvent előtt részére tett bevallás, amely nem említi jelenlétét. A szászok követei 1509. I. 25-én Gyulán, György brandenburgi őrgróf és Frangepán Beatrix esküvőjén találkoztak a "temesi ispánnal", ami alatt csak Somit érthették (Rechnungen 507.).

 

Pozsonyi ispán

A kiegészítő adatokra lásd még Arch. 1458–1526. II. 189–191.

A 126. old. 402. jegyzetéhez: Bánfi Miklós 1466. VII. 12-én vette át a pozsonyi várat: DF 277090/87.

 

Kincstartó

129. old. (dátum kieg.)

(Bajoni) Lőrinc deák alkincstartó 1461. VIII. 6. (Ro. DF 229837.)

130. old. (dátum kieg.)

Nagylucsei Orbán alkincstartó 1474. III. 29. (DL 107018.)

130. old. (dátum kieg.)

Bodófalvi Ferenc alkincstartó 1483. IX. 25. (DL 18748.) – 1485. IV. 7. (Csáky I. 462.)

Egy 1484. II. 21-én kelt oklevélben (DF 247377.) Bodófalvi és Pomázi Ferenc néven alkincstartó.

130. old. (életrajzi kieg.)

Tolnai Bornemissza János, Nagylucsei Orbán kincstartó jegyzője 1483. IX. 16. (DL 18852.)

131. old. (dátum kieg.)

Baumkircher Vilmos kincstartó 1492. IV. 30. (Ro. Doc. Bath. 181.)

Vémeri Zsigmond alkincstartó 1493. XI. 6. (DF 234557.)

132. old. (dátum kieg.)

Szalkai László alkincstartó 1501. II. 9. (DF 208895.)

Telegdi István kincstartó 1504. VIII. 4. (DF 245940.)

A levél nem említi Telegdi nevét, hanem de mutatione officii thezaurariatus tesz említést, ami bizonyára a napokban történt.

135. old. (kieg.)

Dóci János kincstartó 1526. VIII. 16. (DF 271162.)

Kinevezése.

 

Boszniai/jajcai kormányzó/bán

139. old. (dátum kieg.)

Litvai Horvát Damján boszniai bán 1472. V. 21. (Erdődy lt. D 11102.)

140. old. (dátum kieg.)

Brankovics Vuk boszniai bán 1485. IV. 16.

A halála napja. „Kapetan bosanskih gradov”. Katarina Mitrović: Pet pisama despota Vuka Grgurevića. Braničevski Glasnik (2004-2005), 63–83.

140. old. (életrajzi kieg.)

Tharco Antal boszniai vicebán egy 1494. XII. 20-án kelt oklevélben „Anthonio Tharko dicto de Cristallowcz” néven szerepel mint Battyányi Boldizsár familiárisa (DL 46287.).

143. old. (kieg.)

János jajcai vicebán (egregius) 1520. X. 17. (DF 279560., 512. old., 1907. fk., Csermelyi József közlése)

Nem zárható ki, hogy személye Tahi Jánossal azonosítható.

143. old. (dátum kieg.)

Tahi János jajcai bán (Kegleviccsel) 1521. II. 26. (DF 226122.)

 

Nándorfehérvári kapitány/bán

145. old. (kieg.)

Dánfi András nándorfehérvári bán 1493. VII. 27. (DL 59829.)

Balázs deák nándorfehérvári provizor 1494. máj. 11. (Engel: Gesch. I. 92.) – júl. 19. (uo. 96.).

146. old. (kieg., jav.)

Újlaki Lőrinc herceg (1510–1513)

(Antonio Surian velencei követ 1513. VII. 23-i jelentése szerint (Sanuto II. 239.) Újlaki lemondott a nándorfehérvári bánságról, és a helyére „Ambrus urat” küldik 800 gyalogossal és 200 lovassal. Bizonytalan, hogy Sárkány valóban átvette-e a bánságot, de tekintettel arra, hogy Újlakit 1513. VII. 5-én említik utoljára bánként, Paksi Mihályt pedig először 1514 nyarán, kézenfekvő a feltételezés, hogy utóbbi Sárkány Ambrustól vette át a báni hivatalt.)

[Sárkány Ambrus] (1513–1514)

(Lásd az Újlaki Lőrinchez írott kiegészítést.)

Paksi Mihály (1514–1515)

 

Szabácsi bán

148. old. (kieg.)

Kerei Balázs bán (Lekcsei Sulyok Balázzsal) 1519. VI. 10. e. (DF 252629.)

Kenderesi András bán 1519. VI. 10. (DF 252629.)

(Királyi kinevezése Kerei Balázs helyére.)

 

Szörényi bán

150. old. (dátum kieg.)

Haraszti Ferenc szörényi bán 1483. VII. 6. (DL 74626.)

 

Újlaki bán

155. old. (dátum kieg.)

Bajnai Bot András újlaki bán 1496. I. 24. (DF 282626.)

 

Kunigunda/Katalin királyné udvara

159. old. (jav. 1458 helyett)

Gersei Pető Miklós pohárnokmester 1461. IX. 27. (DL 15644.)


 

Beatrix királyné udvara

159. old. (dátum kieg.)

Györgyi Bodó Gáspár királynéi ajtónállómester 1482. III. 28. (DL 68711.)

160. old. (dátum kieg.)

Szécsi Miklós lovászmester 1485. XI. 5. (DL 101018.)

 

Anna királyné udvara

161. old. (kieg.)

Telegdi István udvarmester/ajtónállómester 1503. VI. 20. (DL 99219.) – IX. 24. (DF 290319., fol. 157r.)

(Az előbbi adat Györkös Attila szíves közlése.)

161. old. (dátum kieg.)

Gosztonyi János titkár 1504. XI. 5. (Sanuto II. 133.)

"et è stà fato secretario di la rezina el secretario dil Varadin, qual è docto e sa Italiam". I diarii di Marino Sanuto. Tom. VI. Pubblicati per cura di Guglielmo Berchet. Venezia, 1881. 100. o. (Györkös Attila szíves közlése.)

 

Mária királyné udvara

163. old. (dátum kieg.)

Gosztonyi János királynéi kancellár 1521. XI. 16. (DF 276719.)

Idézi Czövek Zoltán: Számadás, leltár, végrendelet. Tanulmányok középkori végi forrásokról. PhD értekezés, Debrecen. 121. old. (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/117182/%C3%89rtekez%C3%A9s-Cz%C3%B6vek%20Zolt%C3%A1n-t.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

163. old. (kieg.)

Reicherstorffer György királynéi titkár 1525. X. 12. (DF 245854.)

(A királyné Szebenhez és a Hét Szász Székhez címzett levele szerint titkára a címzettekhez hazamegy, tehát erdélyi szász személyről van szó.)

Oláh Miklós komáromi főesperes, esztergomi kanonok, királynéi tanácsos és titkár 1526. VIII. 24. (DL 89227.)

(Kinevezése az egri nagyprépostságra. Vö. még DF 277842.)

 

Királyi gyermekek udvarának méltóságviselői

163. old. (kieg.)

Kisasszonyfalvi Istvánfi István ajtónállómester 1508. V. 22. (DF 265814.) – 1509. X. 30. (DL 104524.)

(Az első oklevél „ianitorum regalium magister”-nek nevezi. A „másodikban, mely 1778. évi hiteles másolatban maradt fenn, ez olvasható: „inter magnificum Stephanum Istvánffi de Kiss-Aszonyfalva ianitorum liberorum regiae maiestatis [!]”.)

 

További méltóságsorok 

1464. VI. 19. Máramaros 462–464.

1465. IV. 22. DF 252419. (Mon. Zagr. VII. 521., hiányosan)

1471. II. 25. Alsószlavónia oklt. 204.

1494. II. 7. Buda. DF 279762.

1494. IV. 17. DL 5721.

1494. IV. 27. DF 264600.

1494. IX. 7. DF 247076.

1494. IX. 10. DF 245208.

1496. XII. 29. Buda. Nagybánya város lt. no. 23.

1501. V. 16. DF 244434. (17., 19. fotó).

1501. VI. 16. DL 5494.