Bél Mátyás (1684–1749) „Notitia Hungariae novae...” című országleírása kéziratban maradt részének kritikai kiadása. Vezető kutató: Tóth Gergely. Részt vevő kutatók: Glück László, Gőzsy Zoltán (Pécsi Tudományegyetem)  

Bél Mátyásnak, a 18. század első felében élt jeles magyar polihisztornak a legnagyobb vállalkozása az „Új Magyarország földrajzi-történeti ismertetése” (Notitia Hungariae novae Geographico-Historica) címet viselte, melyben a tudós szerző vármegyénként kívánta feldolgozni és bemutatni hazája múltját és korabeli állapotát. A Notitia azonban egykorúan végül csak részben látott napvilágot: az az öt kötet, amely 1735 és 1749 között megjelent, a munkának csupán egy töredékét, tíz vármegye leírását tartalmazta, míg a többi – részben a munka nagysága és az anyaggyűjtés nehézségei, részben a körülményes, többlépcsős cenzúra miatt – kéziratban maradt. E 38 kiadatlan vármegyeleírást kívánjuk kritikai kiadásban tíz kötetben megjelentetni (ezek közül az első kötet 2011-ben már megjelent). Bél leírásai rendkívül sokrétűek és adatgazdagok, így a magyar és a szomszédos országok történettudományai mellett a régészet, néprajz és irodalomtudomány stb. képviselői már eddig is nagy haszonnal forgatták a Notitia egyes részeit. A mű hiányzó részeinek kiadása remélhetőleg nagy segítségére lesz a kora újkor kutatóinak, és fordítás útján a szélesebb közönség (helytörténészek, családfakutatók stb.) számára egyaránt.