+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Bartha Ákos

Bartha Ákos

Ákos, Bartha
Bartha Ákos
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály
Telefon: 224-6700/4669
e-mail:

Status:

Research Team: Interwar History

Phone: + 36 1 224-6700/670

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1982. 07. 10.

MUNKAHELYEK

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (posztdoktor kutató)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat, tag (2010–)

Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya, köztestületi tag (2013–)

Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Irodalmi és Nyelvi Szekció, tag és titkárhelyettes (2014–2015) elnök (2015–2016)

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, tag (2015–)

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Horthy-kori témacsoport, Vidéktörténeti témacsoport (2015–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének elismerő oklevele az egyetem hallgatóinak érdekében kifejtett kimagasló szakmai és közéleti tevékenységért (2010. 07. 03.)

Magyar Tudományos Akadémia – Debreceni Akadémiai Bizottság: Díjnyertes pályázat PhD képzésben résztvevő vagy PhD fokozattal rendelkező pályakezdő kutatóknak („Új eredmények és modern nézőpontok a helytörténeti kutatásokban”) (2012. 02. 06.)

Hanák Péter-díj (2019)

Publikációs lista

I. Könyv, önálló kiadvány

„…Rend- és rangkülönbség nélkül…”: Szemelvények a berettyóújfalui folyóiratok szépirodalmi rovataiból (1867–1918), Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: Bartha Ákos. Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek, (2010) IV. 59.

Recenzió:
Török Péter, Egy új levéltári sorozat. A Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek, Levéltári Szemle, 2012/4, 53–55.

Falukutatás és társadalmi önismeret: A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. Sárospatak, 2013. 328.

Recenziók:
Dancs László,A sárospataki faluszeminárium történeti tanulságai, Zempléni Múzsa, 2013/3, 95–96.
Trencsényi Imre, Régi történet – új megközelítésben, Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2013/4, 23.
Papp István, Új értelmezések a falukutatásról, Múltunk, 2014/1, 268–275.
Kósa László, „Céltudatos nemzetnevelői program”, Kommentár, 2014/1, 119–123.
Ötvös László, Sárospataki falukutatás. Újszászy Kálmán emlékére, Református Tiszántúl, 2014/1, 17–18.
Csikós Gábor, Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret, Századok, 2014/3, 818–819.
Paár Ádám, „Tanulni népet…”, Forrás, 2015/12, 9p. (megjelenés előtt)

Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára: Életútinterjú. Az interjút készítette: Bartha Ákos. Szerk.: B. Nagy Tünde. Bp., 2014. 215.

II. Tanulmány, esszé, könyvfejezet

Az érem két oldala: Hivatalos falukutatók – népi szociográfusok. Jászkunság, az MTA Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata, (2008) 1–2. 136–161.

„Az autoritás mankói” (Kísérlet Nagy Lajos Kiskunhalom című művének antropológiai olvasatára). Studia Litteraria, Debreceni Egyetem Magyar- és Kultúratudományi Intézetének Kiadványa, XLVII. (2009) 36–65.

Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben. Gerundium, Egyetemtörténeti Közlemények, (2010) 1. 43–58.

Szaktudomány vagy szépirodalom? Szociográfia a Horthy-korszakban. Debreceni Disputa, (2010) 4. 48–54.

Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. Bihari Diéta, VI–VII.(2010) 145–159.

Magyarország első Nemzeti Munkatábora – a sárospataki diákok útépítése. Sárospataki Füzetek, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kiadványa, (2010) 4. 59–81.

Falukutatás, falumisszió vagy falumunka? A sárospataki faluszeminárium és a két világháború közti magyar falukutatás. Zempléni Múzsa, társadalomtudományi és kulturális folyóirat, (2011) 1. 26–37.

Élet Berettyóújfaluban a dualizmustól a rendszerváltozásig = Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig. Szerk. Kállai Irén. Berettyóújfalu, 2011. 50–78.

„…S a buborék felszáll…” A kollégiumi népkutatás hagyományai Sárospatakon, a faluszeminárium megalakulása előtt. Néprajzi Látóhatár, (2011) 3. 5–59.

Egy dokumentum a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) történetéből. Sárospataki Füzetek, (2011) 1. 97–104. (Forrásközlés.)

Történelmi tapasztalat mint mentális valóság. A történelemoktatás és a történetírás néhány kérdése a személyes emlékezet tükrében (Szilágyi Zsolttal közösen). Forrás, szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, (2011) 7–8. 225–242.

Adalék a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) felvidéki vonatkozásaihoz. Kapcsolatok az első bécsi döntéstől 1945-ig = Szemelvények ötszáz év magyar történelméből. Szerk. Antos Balázs, Tamás Ágnes. Szeged, 2011. 117–131.

Berettyóújfalu XX. századi emlékezete Dr. Barcsay László emlékirataiban = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban.Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos. Debrecen, 2011. 100–111. (Elektronikus tanulmánykötet.)

A falukutatás filozófiája. Újszászy Kálmán két világháború közti eszmerendszere és a falumunka. Hitel, irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, 2011. december. 96–116.

Iskola a határon. 20. századi felvidéki életutak és dokumentumok a sárospataki Faluszemináriumi Kéziratokban. Mediárium, A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének folyóirata, (2012) 4.  5–25.

Népi szociográfia a népiek előtt? Egy korai falurajz a sárospataki faluszemináriumból = Principium. Pályánk kezdetén.Szerk. Lukács Anna. Debrecen, 2012. 9–21.

A két világháború közti román földbirtokrendezés. Korunk, erdélyi magyar kulturális folyóirat, (2012) 6. 83–89.

Csoportkohéziók és széttartó narratívák. Egy társadalomrajz a két világháború közti sárospataki diákságról. Educatio, (2012) 2. 321–327.

A két világháború közti csehszlovák, jugoszláv és román földbirtokrendezés. Valóság, (2012) 10. 96–112.

„Interdiszciplináris régiókutatás” 1945 után: a sárospataki faluszeminárium példája = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. (elektronikus tanulmánykötet).Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos. Debrecen, 2012. 31–55.

Utak a földreformhoz és a megvalósult földreform. Történeti Tanulmányok, XVIII. 2010 (2012), 163–181. (Acta Universitas Debreceniensis Series Historica LXII.)

A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951). Tér és Társadalom, (2013) 1. 149–158.

Falukutatás a kiépülő diktatúra árnyékában. A sárospataki faluszeminárium 1945 és 1951 között. Valóság, (2013) 3. 51–70.

Közelítések a szociográfia fogalmához. Forrás, (2013) 5. 92–101.

A földkérdés mentén: Népiek és konzervatívok a két világháború közti Magyarországon. Kommentár, (2013) 3. 48–59.

Népkutató cserkészek Sárospatakon az 1920-as években = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás. Debrecen, 2013. 79–93.

A könyv útja „a néphez”: Hatalmi attitűdök és olvasási szokások a 20. századi Magyarországon. Kommentár, (2013) 6. 28–41.

A Nagy Háború füstje. Hitel, (2014) 2. 8–22.

A könyv útja „a néphez”. Iskolakultúra, (2014) 2. 55–66.

Márai a múló polgárságról = Emlék, emlékezet, életút. Szerk. Deáky Zita, Smid Bernadett. Bp., 2014. 157–165.

A harmadikutas Márai vallomásai. Irodalmi Jelen, (2014) 5. 92–101.

A népi szociográfia elmélete és gyakorlata: Kovács Imre és A néma forradalom. Szociológiai Szemle, (2014) 2. 116–138.

Szellemi munkások, kultúrdzsentrik, egyebek: magyarországi (ál)értelmiségi pozíciók fiataloknak = Lámpást adott-e az Úr kezünkbe? (A Jövő Értelmisége Projekt kiadványa.) Szerk. Pogrányi Lovas Miklós. Kárpát-Ifjúsági Egyesület, 2015. 15–19.

A sárospataki faluszeminárium vándorkönyvtár-akciója = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás. Debrecen, 2014. 47–61.

Tojástánc a populizmusok körül: A magyar népi mozgalom fogalmi keretei és regionális dimenziói. Múltunk, (2014) 4. 58–105.

Kelet-(Közép-)Európa agrárpopulizmusai és a magyar népi mozgalom = Magyar Látóhatár: Borbándi Gyula emlékkönyv. Antológia, Lakitelek, 2015. 45–73.

Egy mélytengeri hal szárazon. Sértő Kálmán – az „urbánus”, a népi, a hungarista. METSZETEK: A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata, 2015/2. 28–50.

History of the Hungarian Populist Movement: 1920–1990 (by István Papp). Hungarian Historical Review, 4. (2015) 1. 215–219.

Néhány észrevétel Karády Viktor A magyar nemzetiségi statisztika a 'zsidó térfoglalásig' és az 'őrségváltásig' című tanulmányával kapcsolatban, socio.hu. 2015/2. 21–23.

A nép szolgálatában (Népszolgálat – A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében). Múltunk, (2015) 3. 242–254.

A népi szociográfia elmélete és gyakorlata = Így kutattunk mi. Tudományos cikkgyűjtemény I. TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program, 2015, 160–162.

III. Könyvismertetés, recenzió, bírálat

Hivatalos Falukutatók (Hivatalos Falukutatók, szerk.: Bíró Judit). Szkholion, a Debreceni Egyetem BTK–HÖK művészeti és szakfolyóirata, (2008) 1. 88–92.

Tényfeltárás kisebbségben (Cseke Péter, A magyar szociográfia erdélyi műhelyei). Tiszatáj, irodalmi folyóirat, (2010) 1. 108–110.

Történelem alulnézetből (Csonka Mihály élete és világképe, szerk.: Romsics Ignác). Forrás, (2011) 10. 109–112.

Az elveszíthető múlt nyomában (Gyáni Gábor, Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem). Korall, társadalomtörténeti folyóirat, 44. (2011) 194–201.

Földek és emberekösszegyűjtése. A kommunista diktatúra vidéki terei. (Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945–1965.). Kommentár, (2012) 4. 113–118.

Erdei és a népiek (Bognár Bulcsu: A népies irányzat a két háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út képviselői). Hitel, (2012) 10. 116–122.

Társadalomtörténetünk kaktusza (Bognár Bulcsu: Népi szociográfia és társadalomtudomány. Írások Erdei Ferenc szociográfiáinak /1931–1944/ társadalomszemléletéről). Budapesti Könyvszemle, (2012) nyár, 98–103.

Baj-társak a két világháború közötti Magyarországon (Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919–1945). Magyar Szemle, (2013) 1–2. 144–149.

Populistákról (nem csak) populárisan (Papp István: A magyar népi mozgalom története: 1920–1990). Múltunk, (2013) 1. 283–290.

Fogalmak hálójában (Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó). Valóság, (2013) 11. 108–113.

The liquidation of peasant society in a communist dictatorship. Social history of rural Hungary 1945–1965: (Ö. József Kovács: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában). Hungarian Studies Review, XL. 2. (Fall 2013) 226–229.

A grund iskolája: kis pesti sikertörténetek (Horváth H. Attila: Informális tanulás az Aranycsapat korában). Valóság, (2013) 12. 103–106.

Szomorú örökség (Kováts Judit: Megtagadva). Tiszatáj, (2014) 2. 119–122.

Újmódi tendenciák (Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944). Hitel, (2014) 4. 124–128.

A hálózat csapdájában (TakácsTibor:Besúgók a besúgásról). Betekintő, (2014) 2. 3.

Lelátók népe (Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák). METSZETEK, (2014) 2. 243–246.

Tettesek nyomában (Ungváry Krisztián: Tettesek vagy áldozatok?). Kommentár, (2014) 3. 111–117.

History of the Hungarian Populist Movement: 1920–1990 (by István Papp). Hungarian Historical Review, 4. (2015) 1. 215–219.

Néhány észrevétel Karády ViktorA magyar nemzetiségi statisztika a 'zsidó térfoglalásig' és az 'őrségváltásig' című tanulmányával kapcsolatban. socio.hu, (2015) 2. 21–23.

IV. Konferenciaszereplés, előadás

Attikai vidéki vallásosság a klasszikus korban. Hatvani István Szakkollégium, Debrecen, Történelem szekció, 2005. 04. 04.

Földreformtervezetek a két világháború közti Magyarországon. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája, Debrecen, 2008. 11. 22.

Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. VII. Bihari Diéta, Berettyóújfalu, 2009. 11. 25.

Berettyóújfalu XX. századi emlékezete Dr. Barcsay László emlékirataiban. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban: Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2010. 11. 08.

Egy életút pillanatai családi képek és a hozzájuk fűződő történetek bemutatásával, elemzésével. Magyar társadalom a két világháború között: Családtörténeti és életút interjúk a Történelemtanárok Egyletének szervezésében. Záró konferencia, Budapest; Kossuth Klub, 2010. 11. 27.

A sárospataki faluszeminárium felvidéki vonatkozásai. Szemelvények ötszáz év magyar történelméből: PhD-hallgatók országos konferenciája, Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2011. 04. 08.

Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek, 1–4. A kora újkori magyarországi műveltség és európai távlatai, Debreceni Akadémiai Bizottság székháza, 2011. 11. 22. (szakkönyvbemutató)

„Interdiszciplináris régiókutatás” a kiépülő diktatúra árnyékában. A sárospataki faluszeminárium 1945 és 1951 között. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2011. 11. 30.

A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951). Magyar egyetemi és főiskolai egyesületek a 20. században. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2012.10.10.

Közelítések a szociográfia fogalmához. A közéletiség alakzatai az irodalomban, A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének workshopja, Síkfőkút, 2012. 11. 10.

Népkutató cserkészek Sárospatakon az 1920-as években. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2012. 11. 21.

A népi szociográfia elmélete és gyakorlata: Kovács Imre és „A néma forradalom”. A parasztéletforma csődje és egy paraszti nemzet víziója a kései modernitás korában. A Magyar Szociológiai Társaság Emlékkonferenciája a 100 éve született Kovács Imre tiszteletére. Budapest, 2013. 03. 10.

A sárospataki faluszeminárium vándorkönyvtár-akciója. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2013. 11. 22.

A könyv útja „a néphez”: Hatalmi attitűdök és olvasási szokások egy vándorkönyvtár (1936–1949) példáján keresztül. „Információ és társadalom” konferencia, Nyíregyháza, 2013. 11. 22.

A harmadikutas Márai vallomásai. A polgárság vége? Az Irodalmi Jelen és a Magyar PEN Club kerekasztala Márai Sándor Hallgatni akartam című könyvéről. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 06. 3.

A sárospataki faluszeminárium jelentősége. Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Irodalmi és Nyelvi Szekció, Sárospatak, SRK, 2014. 07. 14.

Párhuzamos populizmusok? A magyar népi mozgalom regionális dimenziói. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban V. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2014. 11. 20.

Populizmus, népiség, szociográfia – kelet-(közép)-európai összefüggések. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Komparatisztika Műhelye, 2015. 03. 11. 14:00–15:30. (előadás és műhelybeszélgetés, moderátor: Takács Miklós)

Családok a történelem viharában. Az 1944-45-ös sorsfordulók és a személyes emlékezet. A családi kapcsolatok szokásrendszere és a nemzedékváltások történeti alakulása a 20. században.Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézete, 2015. 05. 28.

From Myths to Reality: the Regionalism of Endre Bajcsy-Zsilinszky (1886–1944). National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948. Faculty of Social Studies Masaryk University, Brno (CZ), 30th of June, 2015.

Népiség, konzervativizmus, egzisztencializmus: a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) helye a magyar falukutatásban. Iskola, művelődés, társadalom: a Hajnal István Kör 2015. évi konferenciája, Sárospatak, 2015, augusztus 28.

V. Oral History

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Fahidi Évával (Hosszú Gyulával közösen). http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk20-fahidi_eva.pdf (Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjúk, 2010, 52.

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Szász Ilonával. http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk07-szasz_ilona.pdf(Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjúk, 2010, 51.

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Sinka Györggyel. http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk16-sinka_gyorgy.pdf (Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjúk, 2010, 61.

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Szipál Mártonnal. http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk10-szipal_marton.pdf (Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjú, 2010, 78.

Szerkesztett, képgyűjteményes családtörténeti mélyinterjú Dr. Semsey Klárával. (http://www.kre.hu/portal/index.php/eletutinterjuk.html (Letöltve: 2015-02-18) = A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében, Károli Gáspár Református Egyetem, 2013, 193. Publikálva: 2015.

Szerkesztett, képgyűjteményes családtörténeti mélyinterjú Dr. Ötvös Lászlóval. (http://www.kre.hu/portal/index.php/eletutinterjuk.html (Letöltve: 2015-02-18) = A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében, Károli Gáspár Református Egyetem, 2013, 210. Publikálva: 2015.

Szerkesztett, képgyűjteményes családtörténeti mélyinterjú Dr. Fekete Csabával. (http://www.kre.hu/portal/index.php/eletutinterjuk.html (Letöltve: 2015-02-18) = A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében, Károli Gáspár Református Egyetem, 2013, 145. Publikálva: 2015.

VI. Rövidebb közlemények

Bemutatkozik a Debreceni Egyetem, MOHA: Mindent az Oktatásról a Hallgatóknak, 2008, május, 10–12.

Interjú Kerepeszki Róbert történésszel, MOHA, 2008, június, 15–17.

Professzorportrék: Csűry Bálint, Egyetemi Élet, 2008, november, 15.

Professzorportrék: Milleker Rezső, Egyetemi Élet, 2009, március, 15.

A Debreceni Diéták, Egyetemi Élet, 2009, április, 15.

Telki zarándokok Erdélyben, Telki Napló, 2013/6, 16.

Torony a magasban, Népiblog, 2014, január 18.

A társadalomreformok alapfeltételéről, Népiblog, 2014, május 12.

Hallgat a mély? A magyar társadalom a Nagy Háború előestéjén I., Népiblog,2014, július 18.

Hallgat a mély?A magyar társadalom a Nagy Háború előestéjén II., Népiblog, 2014,július 23.

Egy „népi skóla” története (Dienes Dénes–Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története), Népiblog, 2014. szeptember 27.

Parasztpártok, népiség, agrárpopulizmus a két világháború közti Kelet-(Közép-)Európában, Népiblog, 2014.11. 26, 4p.

Gondolatok Kodolányi János második világháborús publicisztikájához, Népiblog, 2014. 12. 17, 5p.

Kérdőjelek egy portré körül (Bajcsy-Zsilinszky Endre), Népiblog, 2015. 05. 20, 4p.

VII. Szerkesztés

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2011, (elektronikus tanulmánykötet)

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos, HBML, Debrecen, 2012, (e-tanulmánykötet)

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás,MNL HBML, Debrecen, 2013, (e-tanulmánykötet)

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás,MNL HBML, Debrecen, 2014, (e-tanulmánykötet)

http://www.naplo.hu/helyi/2014/11/26/nepszeru-a-regiokutatas.naplo (Hajdú-bihari Napló Online)

http://www.haon.hu/nepszeru-a-regiokutatas/2706033 (HAON)

Népiblog – társszerkesztő (2013 óta).

http://mno.hu/grund/blog-a-nepi-mozgalomert-1208645 (Magyar Nemzet Online)

http://nol.hu/kultura/20140205-orokos_mozgalom-1442561 (Népszabadság Online, Vári György)

2016

Népi írók és demokráciafelfogásuk 1943 és 1948 között, Múltunk, 2016/1, 45–73.

Hallgat a mély? A magyar társadalom a Nagy Háború előestéjén = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 22–29.

Gondolatok Kodolányi János II. világháborús publicisztikájához = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 71–75.

Egy újragondolásra érdemes életmű: Bajcsy-Zsilinszky Endre = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 82–87.

Parasztpártok, népiség, agrárpopulizmus a két világháború közti Kelet-Közép-Európában = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 93–96.

A társadalomreformok alapfeltételéről, = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 203–205.

Torony a magasban = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 227–228.

Családok a történelem viharában: Az 1944–45-ös sorsfordulók és a személyes emlékezet = Nemzedék, szerep, érték: családi kapcsolatok, szokásrend és értékváltások történeti alakulása a 20. században, szerk. Mohay Tamás, Bp., ELTE BTK Néprajzi Intézete, 2016, 62–86.

„…gyakorlati közigazgatási ember akarok lenni…”: Bajcsy-Zsilinszky Endre szüleinek címzett levelei Alsókubinból (1912–1914), Fórum: Társadalomtudományi Szemle, 2016/2, 59–72.

Ébredő erők (Gyurgyák János: Magyar fajvédők), Regio, 2016/1, 308–315. [recenzió]

Egy „népi skóla” története (Dienes Dénes–Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története) = Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), szerk. Bartha Ákos, Paár Ádám, Péterfi Gábor, Bp., L’Harmattan, 2016, 266–268. [recenzió]

Történelem jelen időben (Történelemtanításról a XXI. század elején, szerk. Péterfi Gábor, Fekete Bálint), Kommentár, 2016/4, 121–127. [recenzió]

„Organikus rend” az „önvédelmi övezet”-ben. Bajcsy-Zsilinszky Endre birodalmi regionalizmusa, Kommentár, 2016/3, 68–85.

Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai szocializációja és 1919 előtti ideológiai portréja, Történelmi Szemle, 2016/2, 203–245.

„…nem érzem magam távol Zsilinszky Endrétől”. Móricz Zsigmond és Bajcsy-Zsilinszky Endre kapcsolatához, Irodalmi Magazin, 2016/1, 37–40.

2017

Fajvédelem vidéken: Bajcsy-Zsilinszky Endre derecskei mandátuma (1922–1926), Vidéktörténet 1. Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században, Szerk. Csikós Gábor, Hegedűs István, Horváth Gergely Krisztián, Ö. Kovács József, MTA BTK, Bp., 2017, 189–228.

Bal vagy jobb? A némethi minőségszocializmus és Bajcsy-Zsilinszky Endre nemzeti radikalizmusa, Forrás, 2017/2, 40–58.

A Fajvédő Párttól a nemzeti radikalizmusig: Bajcsy-Zsilinszky Endre pályaképe 1926 és 1931 között (I.), Századok, 2017/2, 355–386.

Problémák és lehetőségek Bajcsy-Zsilinszky Endre készülő életrajzában = Személyiség és történelem: a történelmi személyiség: A történeti életrajz módszertani kérdései, szerk. Vonyó József, MTT–Kronosz–ÁBTL, Pécs–Budapest, 2017, 305–330.

A Fajvédő Párttól a nemzeti radikalizmusig: Bajcsy-Zsilinszky Endre pályaképe 1926 és 1931 között (II.), Századok, 2017/3, 645–676.

Népiség, konzervativizmus, egzisztencializmus. A sárospataki faluszeminárium (1931–1951) helye a magyar falukutatásban = Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Rendi társadalom – polgári társadalom 29., szerk. Sasfi Csaba, Ugrai János, Budapest, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017, 366–381.

Fajvédő feledékenység. Két választás Derecskén Bajcsy-Zsilinszky Endrével (1922, 1926), Régiókutatás Szemle, 2016 [2017]/1, 83–111.

Nácivadászat „kasszafúrókkal” és „léleklátókkal”. Az 1936-os Rajniss-ügy I., Kommentár 2017/2, 29–41.

Bajcsy-Zsilinszky Endre mandátum nélküli korszaka a Kisgazdapártban (1936–1939), Történelmi Szemle, 2017/2, 221–261.

Nácivadászat „kasszafúrókkal” és „léleklátókkal”. Az 1936-os Rajniss-ügy II., Kommentár 2017/3, 32–44.

Egy lovagiatlan ügy. Bajcsy-Zsilinszky Endre és Szabó Dezső afférja(i), Új Nézőpont, 2017/3, 51–78.

Variációk egy témára: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Nagy Háború, E nagy tivornyán. Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről, szerk. Kappanyos András, Budapest, MTA BTK, 2017, 137–157.

From Myths to Reality: the Regionalism of Endre Bajcsy-Zsilinszky (1886–1944), Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 170. (Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century, Michal Vít, Magdalena M. Baran eds.). 2017, 139–149.

A Nemzeti Radikális Párt (1930–1936) és sajtója, Magyar Könyvszemle, 2017/3, 292–318.

Variációk egy gyilkosságra (Takács Tibor: A párttitkár halála: Egy 1956-os gyilkosság történetei), Betekintő, 2017. 1. [recenzió]

From freemason to reformed church bishop: The life of László Ravasz (by Pál Hatos), Hungarian Historical Review, 6. (2017) 3, 699–703. [recenzió]

Populizmus, népiség, modernizáció. Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből. Bp., 2017. 332.

2018

„El voltam szánva a halálra”: Bajcsy-Zsilinszky Endre első börtönlevele (1944. március 25.). ArchívNet, 18. (2018) 1.

A „nagyszociográfiák” válságképe. In: A magyar szociográfia a 20–21. században. Szerk. Tóth Pál Péter. Budapest, 2018. 107–121.

Közös nevező vagy egy kizsigerelt életmű? Bajcsy-Zsilinszky politikai emlékezetének első másfél évtizede. In: Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Bp., 2018. 145–184.

Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai ideológiája a harmincas évek első felében. Aetas, 33. (2018) 1. 94–121.

A Márciusi Front – 80 éve történt. Somogy, 46. (2018) 2. 20–29.

A nyilvánosság változó terei. Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Nemzeti Radikális Párt képviselője (1931–1935). In: Médiatörténeti tanulmányok, 2018. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Bp., 2018. 117–169.

Sajtópolémiából vitairat. Bajcsy-Zsilinszky Endre és Szekfű Gyula kapcsolattörténete. Pro Minoritate, 27. (2018) 33–49.

Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikusu pályaképe. Századok, 152. (2018) 4. 927–930. [recenzió]

Palástban. Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért. Ethnographia, 129. (2018) 4. 808–810.

2019

Tudomány, irodalom és közélet mezsgyéjén – a népi szociográfia és a korabeli magyar falukutatás. Hitel, 32. (2019) 2. 105–120.

Agrármozgalmak (29.), falu (156.), föld (172–173.), Független Kisgazda-, Földműves és Polgári Párt (176–177.), kormánypárt a Horthy-korszakban (304–305. [társszerző: Paksa Rudolf]), népi mozgalom (428–429.), népi–urbánus vita (429–430.), parasztság (450–451.), populizmus (487–488.), szövetkezet (560–561.). In: Magyar politikai enciklopédia. Főszerk. Pásztor Péter. Bp., 2019.

Történelem a politika szolgálatában. Bajcsy-Zsilinszky Endre: Mátyás király (1939). In: A történettudomány és a történelmi regény. Szerk. Botos Máté. 2019. 69–91.

Bajcsy-Zsilinszky Endre fogságban és az ellenállás élén. Történelmi Szemle, 61. (2019) 1. 75–115.

Bátorság, önfeláldozás, heroizmus Bajcsy-Zsilinszky Endre „érzelmes” értelmezési sémái és a korabeli források tanúságtétele. In: Az érzelmek története. Szerk. Lukács Anikó–Tóth Árpád. Budapest, 2019. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 31.] 341–353.

Egy hosszan „ébredő” túlélőművész. Zsabka Kálmán pályarajza (1897–1971). I. Múltunk, 64. (2019) 2. 138–181. [társszerzők: Pócs Nándor–Szécsényi András]

Populista antifasizmus? A Magyar Front – Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága (1944) a korabeli dokumentumok alapján. Kellék, 61. (2019) 253–269.

Választók és választottak a nyugati végeken (Paár Ádám: Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában [1922–1947]). Valóság, 62. (2019) 1. 97–100. [recenzió]

Katonadolog. Maria Zima: Magyar katonák és a varsói felkelés. Kommentár, 14. (2019) 1. 113–115.

A szélsőjobboldal vidéken. (Papp Barbara: A kaszáskeresztesek és Dévaványa. Kálvinizmus, „szekta”, lázadás. In: Vidéktörténet, 2. Területi–társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. Főszerk. Ö. Kovács József, Bp., 2019. 315–319. [recenzió]

Pannon panoráma. Szociográfia – Kárpát-medencei körkép. Tanulmánykötet. Alföld, 70. (2019) 4. 116–119. [recenzió]

A rendíthetetlen őrségváltogató: Zsabka Kálmán botrányos élete. Múlt-kor, 10. (2019) 2. 91–95. [társszerzők: Pócs Nándor–Szécsényi András]

Náciellenesség Magyarországon a második világháború idején. Újkor.hu. 2019. 03. 19.

A tényfeltáró munka a történész feladata. Evangélikus Élet, 84. (2019) (25–26.) 50.

Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet. Bp., 2019, 658.

A magyar társadalom a második világháborúban: kiúttervek és kommemoráció: In: Útkeresés két korszak határán. A Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára. Szerk. Klestenitz Tibor–Petrás Éva–Soós Viktor Attila. Agyagosszergény, 2019. 19–39.

Újszászy Kálmán és a falukutatás. Sárospataki Füzetek, 23. (2019) 2. 93–99.

Az utolsó csepp a pohárban: Soltra József rendőr meggyilkolása és a tiszti különítmények pacifikálása. In: Csoportosulás, lázadás és a társadalom terrorizálása. Rendészettörténeti tanulmányok, 2. Szerk. Jámbor Orsolya Ilona–Tarján G. Gábor, Budapest, 2019. 28–46.

Földreform és zsidókérdés (Kerék Mihály: A birtokpolitika és a zsidókérdés), ArchívNet, 19. (2019) 5.

Ellenállás és elhallgatás: Zsabka Kálmán esete a kommunista „biokráciával”. Lymbus, 2019. Főszerk. Ujváry Gábor. Fel. szerk. Szabó András Péter. Budapest, 2019. 655–678.

Egy székely ellenálló Angyalföldön. Gidófalvy Lajos és a XIII/1 KISKA. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2019. 10. 16.

Egy pesti kerület, ahol cionisták és kiugrott nyilasok együtt végezték az embermentést. Index, 2019. 12. 29.

2020

Katolicizmus és földreform. Kommentár, 15. (2020) 1. 19–26.

A kisegítő honvéd karhatalom és az ellenállás Budapesten,1944–1945. Századok, 154. (2020) 2. 281–326.

Kétszeresen kisebbségben? – Egy katolizált zsidó család a két világháború közti Debrecenben: a Fahidiak. In: A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig. Főszerk. Fazakas Gergely Tamás. Debrecen, 2020. 250–265.

Cserkészélet és falukutatás Sárospatakon. In: Magyar cserkészélet (1910–1948). Szerk. Tabajdi Gábor–Szigeti László. Budapest, 2020. 215–227.

A sárospataki cserkészet és a revízió. Sárospataki Füzetek, 24. (2020) 2. 183–187.

Brád, Verdun, Tamási: a Kráner-család tapasztalattörténete, 1916–1920. In: Úton. Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után. Szerk. Ablonczy Balázs. Budapest, 2020, 105–121.

Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet. Budapest, 2020.

Rejtett váltók. Szili József: Önéletrajz-töredék. Pályák, megállók, állomások. Létünk, 50. (2020) 1. 159–163. [recenzió]

Nemesen idegen. Závodszky Géza: A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig. Pethő Sándor (1885–1940). Alföld, 71. (2020) 7. 99–104. [recenzió]

Mérlegképes kormányzó? Ungváry Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége, 1920–1944. Országút, 1. (2020) 18. 37–40. [recenzió]

KUTATÁSI TERÜLET

20. századi kelet-közép-európai társadalom-, gazdaság- és eszmetörténet (falukutatás, népi írók, szociográfia, földreformok, populizmusok, emlékezetkutatás, oral history, régiótörténet), Bajcsy-Zsilinszky Endre életműve, az 1944-es ellenállások története Magyarországon


TANÍTÁS

Falukutatás, szociográfia, népiség a két világháború közti Magyarországon (szeminárium, DE BTK Történelmi Intézet, 2009/10. II. félév)

Szépirodalmi művek magyar társadalomrajzai a 20. század első feléről (speciálkollégium, DE BTK Történelmi Intézet, 2009/10. II. félév)

Szakmódszertan szeminárium: oral history (DE BTK Történelmi Intézet, felkért előadó: 2010. május 11. és 2011. március 21.)

Tóth Árpád Gimnázium, helyettesítő tanár (Zaccaria Leó órái: történelem, irodalom, nyelvtan tárgyak, Debrecen, 2011, szeptember–november)

Társadalomtörténet I. Bevezetés a társadalomtörténetbe – Fejezetek a két világháború közötti évtizedek magyar társadalomtörténetéből (előadás, DE BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, felkért előadó: 2013. szeptember–november)

Külső témavezetés: Bechtold Panna – PPKE BTK, Történelem BA: „Háborús Alltagsgeschichte: egy erdélyi magyar család levelezése 1916-ban, 2014, 40.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail