+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Fejérdy András

Fejérdy András

Fejérdy, András
Fejérdy András
Beosztás: tudományos főmunkatárs, igazgatóhelyettes
Osztály: Egyháztörténeti osztály, igazgatóság
Telefon: 224–6700/4324
E-mail:

Status: Funded Research Assistant

Research Team: Early Modern History Research Team (in foreign service, Hungarian Academy, Rome)

Phone: +361 224–6700/633

Email:

Degree: PhD, “Hungary and the Second Vatican Council” (2010)

Research Field: Relations between the Holy Seat and Hungary in the 18–20th centuries;
Modern history of the Catholic church

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1977. 03. 06.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2002)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, latin szak (2003)

Pontificia Università Gregoriana (Roma), Storia ecclesiastica licenza (2003)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, teológus szak (2008)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2010)

Téma: Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat

 

Habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba-Budapest, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2017)

Téma: Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Transcom Hungary Kft. (2006–2007) német nyelvű Web center operátor

 

MTA Történettudományi Intézete (2007–2011): fiatal kutató (2007–2009), tudományos segédmunkatárs (2009–2011)

MTA BTK Történettudományi Intézet (2012–): tudományos munkatárs (2012–2018), tudományos titkár (2018), tudományos főmunkatárs, igazgatóhelyettes (2019–)

 

Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia (2011–2015) tudományos titkár

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, tudományos főmunkatárs (2015–2018), egyetemi docens (2018–)

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Young Researcher Award of the Visegrad Group Academies (2008)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2011. 370 p. (Társadalom és Művelődéstörténeti Tanulmányok 43.)

2. Pressed by a Double Loyalty. Hungarian Attendance at the Second Vatican Council, 1959–1965. CEU Press, Bp.–New York, 2016. 426 p.

3. Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története. Összeáll., bev. és jegyz. Fejérdy András. A zsinati dekrétumokat ford. Rihmer Zoltán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. [Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források, 15.] 654. p.

4. The Vatican «Ostpolitik» 1958–1978. Responsibility and Whitness during John XXIII and Paul VI. Ed. András Fejérdy. Roma. 2015. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, 5)

5. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp. 2015.

6. Aux origines de la nouvelle „Ostpolitik” du Saint-Siège. La première tentative de Jean XXIII pour reprendre le contact avec les éveques hongrois en 1959. Archivum Historiae Pontificiae, 46. (2008) 389–411.

7. „Hontalanok”. A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei. Történelmi Szemle, 51. (2009) 1. 59–89.

8. Állam(biztonság)i játszmák a Pápai Magyar Intézet átvétele körül. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Szerk.: Soós Viktor Attila–Szabó Csaba–Szigeti László. Luther Kiadó–Szent István Társulat, Budapest, 2010. 361–374.

9. Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén. Az első Regnum-per helye a magyar egyházpolitikában és a szentszéki Ostpolitikban. Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk.: Bánkuti Gábor–Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–L’Harmattan, Budapest, 2010. 129–155.

10. Strategie della Santa Sede per la copertura delle sedi episcopali in Ungheria tra il 1945 e il 1964. In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. A cura di András Fejérdy. Viella, Roma, 2013. 103–123.


 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1997

Az értelmiség felelőssége. Vigilia, 62. (1997) 4. 281–284.

1998

Censorinus, De die natale, A római naptár kialakulása és reformjai (ford.). In: Római történelem. Szöveggyűjtemény. Szerk. Borhi László. Bp, 1998. 40–41.

M. Terentius Varro, De lingua latina, Róma hivatalai elnevezésének eredetéről (ford.). In: Római történelem. Szöveggyűjtemény. Szerk. Borhi László. Bp., 1998. 382–383.

1999

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos állásfoglalása a „zsidótörvényekkel” kapcsolatban. In: Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére. Szerk. Hermann István. Bp., 1999. 171–209.

2000

„A világbolsevizmus morális Sztálingrádja”. Az 1956-os forradalom a korabeli nyugati sajtóban. In: Első Század, A Tudományos ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje, Történelem – Régészet. Szerk. Váradi Péter. Bp., 2000. 57–120.

2001

Theotmar salzburgi érsek levele IX. János pápához. In: Források a korai magyar történelem ismeretéhez. Szerk. Róna-Tas András. Bp., 2001. 89–112. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 16.]

2002

Zacharias Ferrerius. Zsolozsmahimnuszok humanista reformja. Magyar Egyházzene, X. (2002/2003) 4. 389–420.

The Moral Stalingrad of World Bolshevism? The 1956 Hungarian Revolution in the Contemporary Press. Ford. Enikő Jókai.

2004

A II. Vatikáni Zsinatra szánt magyar javaslatok sorsa. A pártállami egyházpolitika egy jellemző fejezete. Protestáns Szemle, 13. (2004) 3. 131–138.

Presenza ungherese alla Ia sessione del Concilio Vaticano II. Formazione ed attività della delegazione secondo le fonti statali ungheresi (1959–1962). Archivum Historiae Pontificiae, 42. (2004) 85–203.

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Szerk. Fejérdy András–Fejérdy Gergely–Soós Viktor Attila. Második javított, bővített kiadás. Bp., 2004.

Egyházpolitikai modellkísérlet Csehszlovákiában (1949) – Josef Hal’ko: A csehszlovák szakadár Katolikus Akció. Kommunista kísérlet a katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában. Doktori disszertáció 1999. Szent Kereszt Pápai Egyetem Teológiai Kar (Pons Strigoniensis Studia III.) Esztergom–Piliscsaba, 2004. 205. Távlatok, 66. (2004) 4. 527–529. [Recenzió.]

2005

A magyar sajtó Mindszenty-képe (1948–1989). Vasi Szemle, 59. (2005) 4. 491–498.

2006

A Szentszék kapcsolatfelvételi kísérlete a magyar katolikus püspökökkel 1959 tavaszán. Valóság, 49. (2006) 4. 68–81.

Mindszenty szellemi portréja, Kommentár, 1. (2006) 4. 43–54.

Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp., 2005. 506 oldal. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. 154–158. [Recenzió.]

2007

König bíboros első találkozása Mindszenty Józseffel. A bécsi érsek látogatása az Egyesült Államok budapesti követségén (1963. április 18.). In: „Isten szolgája”. Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Bp., Parlament, 2006. november 4. Antológia. Lakitelek, 2007. 79–108.

„Az államtitkárság legalább 70%-ban a jezsuita rend szemével lát és annak eszével gondolkozik.” A magyar állambiztonsági szervek képe a jezsuitákról. In: Historicus Societatis Jesu. Szilas László Emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba–Zombori István. Bp., 2007. 374–392.

A Vatikáni Titkos Levéltár legutóbb megnyílt iratanyagáról. A vatikáni levéltár megnyitása(i). Levéltári Szemle, 57. (2007) 3. 42–48.

Opus Iustitiae Pax – XII. Piusz társadalmi tanítása. Kommentár, 2. (2007) 5. 35–48.

XII. Piusz és a magyar 1956. In: Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007. Szerk. Szabó Csaba. Bp., 2007. 65–79.

2008

„Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!” Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus. In: Új Ember Évkönyv 2008. Főszerk. Papp Tamás. Bp., 2008. 45–49.

„A demokrácia ez évi feladatai között van az egyház és a népi köztársaság viszonyának rendezése.” A Magyar Katolikus Egyház 1948-ban. In: Új Ember Évkönyv 2008. Főszerk. Papp Tamás. Bp., 2008. 112–115.

A szocialista tömb és a II. Vatikáni Zsinat. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után – Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2008. 211–224.

Socialistický blok a II. Vatikánsky koncil. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után – Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2008. 225–237.

Aux origines de la nouvelle „Ostpolitik” du Saint-Siège. La première tentative de Jean XXIII pour reprendre le contact avec les éveques hongrois en 1959. Archivum Historiae Pontificiae, 46. (2008) 389–411.

2009

Aranykalitkából láthatatlan bilincsek közé. Mindszenty József az emigrációban. – Somorjai Ádám: Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József 1971–1975. Pannonhalma, 2008. 176 oldal. Kommentár, 3. (2009) 1. 115–118. [Historia pro futuro.] [Recenzió.]

„Hontalanok”. A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei. Történelmi Szemle, 51. (2009) 1. 59–89.

Secularizarea sărbătorilor în Ungaria comunistă. Magazin Istoric, Anul XLVIII. – serie nouă – nr. 4 (505) aprilie 2009. 16–20.

Magyar javaslatok a II. Vatikáni Zsinatra. Vigilia, 74. (2009) 7. 548–553.

A Szentszék új keleti politikája a II. Vatikáni Zsinat idején. Világtörténet, 31. (2009) ősz–tél, 36–56.

2010

A kollektív és privát ünnepek mesterséges szekularizációja Magyarországon 1945 után. Vigilia, 75. (2010) 1. 60–63.

Lénárd Ödön történelemszemlélete. In: A piarista rend Magyarországon. Szerk. Forgó András. Bp., 2010. 686–700.

Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén. Az első Regnum-per helye a magyar egyházpolitikában és a szentszéki Ostpolitikban. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor–Gyarmati György. Bp., 2010. 129–155.

Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. Hg. Martin Schulze Wessel–Martin Zückert. R. Oldenbourg Verlag. München. 2009. XXXIV. + 940. A cseh tartományok és Csehország 20. századi vallás és egyháztörténetének kézikönyve. Századok, 144. (2010) 1. 228–235.

Provincia Hungariae – Az 1909. évi alapítás története. In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia. Budapest, 2009. október 16–17. Szerk. Molnár Antal–Szilágyi Csaba. Bp., 2010. 13–22.

Állam(biztonság)i játszmák a Pápai Magyar Intézet átvétele körül. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. Szerk. Soós Viktor Attila–Szabó Csaba–Szigeti László. Bp., 2010. 361–374.

„Bezpaństwowcy”. Węgierska emigracja katolicka, węgierski reżim komunistyczny i początek watykańskiej Ostpolitik (1959–1965). In: Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy środkowej i wschodniej. Szerk. Sławomir Łukasiewicz. Lublin–Warszawa, 2010. 53–61. [Konferencije IPN 42.]

Magyar főpapok a II. Vatikáni Zsinaton História, 32. (2010) 5. 60–63. [Előadások a történettudomány műhelyeiből IX.]

Az 1959–1965 közötti szentszéki–magyar kapcsolatok történetének forrásai. In: „Alattad a föld fölötted az ég...” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2010. 51–56.

Demokrácia és vallás. Megfontolások két valóság egészséges viszonyának feltételeiről. In: Demokrácia és vallás. Az egyház és az állam közötti kapcsolatok fejlődése Franciaországban és Magyarországon a 19. századtól napjainkig. Szerk. Fejérdy András–Henri de Montety. Bp., 2010. 111–118.

Demokrácia és vallás. Az egyház és az állam közötti kapcsolatok fejlődése Franciaországban és Magyarországon a 19. századtól napjainkig. Szerk. és bev. Fejérdy András–Henri de Montety. Bp., 2010. 192.

2011

A boldoggá avatott II. János Pál pápa. Emberi méltóság és párbeszéd. História, 33. (2011) 6. 34–37.

A Szentszék és Magyarország közötti 1964. évi részleges megállapodás. In: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna–Bánkuti Gábor–Rainer M. János. Bp., 2011. 195–209.

Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat 1959–1965. Bp., 2011. 370. [Társadalom és Művelődéstörténeti Tanulmányok 43.]

Molnár Antal–Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete. Vigilia, 76. (2011) 5. 397–398. [Recenzió.]

Klimo György és Giuseppe Garampi. Klimo György püspök és kora. Egyház, művelődés, kultúra a 18. században. In: A 2010. október 14-én, Pécsett, Klimo György pécsi püspök születésének 300. évfordulójára megrendezett tudományos konferencia tanulmányai. Szerk. Pohánka Éva–Szilágyi Mariann. Pécs, 2011. 125–141. [Társszerző: Soós István.]

2012

A Vatikán a nagyhatalmak között, hidegháborúban 1961–1963. História, 34. (2012) 2. 11–14.

L’Intesa semplice del 1964 tra la Santa Sede e l’Ungheria. Rivista di Studi Ungheresi. Nuova Serie, 11. (2012) 96–111.

Antal Molnár, Ferenc Szabó S. J., Bangha Béla S. J. emlékezete [Ricordo di Béla Bangha S. J.], Távlatok, JTMR, Budapest 2010, Paperback, 400., Ill., Archivum Historicum Societatis Iesu, Vol. 81. fasc. 161. (2012 ) 1. 393–396. [Recenzió.]

A katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika. Róma, 2012. április 24. Egyháztörténeti Szemle, 13. (2012) 3. 108–112. [Konferencia beszámoló.]

József Kardinal Mindszenty und die ungarischen Priester im Exil. Einfluss und Beirat. In: József Kardinal Mindszenty in Wien (1971–1975). Hrsg. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien–Balassi Institut-Collegium Hungaricum–Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Csaba Szabó. Wien, 2012. 47–58. [Publikationen der Ungarischen Geschichtforschung in Wien Bd. IV.]

2013

Mindszenty bíboros levelei az USA politikai vezetőihez (1956–1971). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. (2012) 1–2. 201–205. [Recenzió.]

Szabó Ferenc: A Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. Vigilia, 78. (2013) 5. 398–400. [Recenzió.]

A tabáni Alexandriai Szent Katalin plébánia. In: Katolikus Budapest I–II. Általános történeti szempontok. Plébániák. Szerk. Beke Margit. Budapest, 2013. 381–398.

Introduzione. In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. A cura di András Fejérdy. Viella, Roma, 2013. 7–14.

Strategie della Santa Sede per la copertura delle sedi episcopali in Ungheria tra il 1945 e il 1964. In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. A cura di András Fejérdy. Viella, Roma, 2013. 103–123.

2014

Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat és az apostoli szentszék. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk. Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs–Bp., 2014. 219–235.

Magyar főpásztorok a II. Vatikáni Zsinaton. In: A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az Egyház és a világ számára. Szerk. Puskás Attila–Perendy László. Bp., 2013. (Varia Theologica 5.) 22–43.

Matteo Luigi Napolitano: I Giusti di Budapest. Il Ruolo dei diplomatici vaticani nella Shoah. Edizioni San Paolo, Milano 2013. 239. Budapest Igazai. A Soá és a vatikáni diplomaták. Századok, 148. (2014) 3. 820–823. [Recenzió.]

Róma és Bécs között. Rudnay Sándor esztergomi érsek stratégiája az 1822. évi magyar nemzeti zsinat sikere érdekében. Történelmi szemle, 56. (2014) 3. 511–521.

Il regime comunista e il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese a Roma (1959–1975). Sacra Doctrina, 59 (2014) 2. 256–280.

Due trattative e uno stesso metodo. Tra Praga e Budapest. L’Osservatore Romano, 154 (2014) n. 219. (26 settembre 2014) 5.

2015

Szavak és vagy tettek? A magyar katolikus püspökök magatartása a vészkorszak idején. Századvég, 74 (2014.) 4. 15–26.

Prohászka Ottokár és a nagy háború. Vigilia, 80. (2015) 5. 329–339.

Italie. Colloque. Revue d’Histoire Ecclésiastique, 110. (2015) 1–2. 571–576.

A Szentszék tárgyalásai a magyar és a csehszlovák kormánnyal (1963–1978). Szempontok az összehasonlító elemzéshez. In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk. Klestenitz Tibor–Zombori István. Bp., 2015. 

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp., 2015.

A Szentszék és a püspöki hűségeskü új szövegének megállapítása 1924-ben. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp., 2015. 107–126.

Alberto Bottari del Castello: Ezer éves kapcsolatok megújítása. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp. 2015. 9–10. [Szakfordítás.]

Angelo Acerbi: Egyház és társadalom Magyarországon a visszanyert szabadság első éveiben: egy nuncius emlékei. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp., 2015. 15–18. [Szakfordítás.]

Paul-Richard Gallagher: Agostino Casaroli és a szentszéki–magyar kapcsolatok. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp., 2015. 29–33. [Szakfordítás.]

Johan Ickx: A Pápai Államtitkárság Második Szekciójának Történeti Levéltárában őrzött dokumentumok jelentősége a magyar egyháztörténetírás számára. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Bp., 2015. 45–59. [Szakfordítás.]

Matteo Luigi Napolitano: A budapesti apostoli nunciatúra a nácizmus és kommunizmus árnyékában. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. Szerk. Fejérdy András., Bp. 2015. 227–241. [Szakfordítás.]

L’archivio dei padri conciliari ungheresi: fonti, limiti e prospettive della ricerca. In: Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. A cura di Philippe Chenaux. Citta del Vaticano. 2015. 271–285.

2016

The Vatican «Ostpolitik» 1958–1978. Responsibility and Whitness during John XXIII and Paul VI. Ed. András Fejérdy. Roma. 2015. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, 5.]

New Perspectives in Researching the Vatican’s Eastern Politcy. In: The Vatican «Ostpolitik» 1958–1978. Responsibility and Whitness during John XXIII and Paul VI. Ed. András Fejérdy. Roma. 2015. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, 5.] 9–16.

The Holy See’s Negotiations with Budapest and Prague (1963–1978): Criteria for a Comparative Analysis. In: The Vatican «Ostpolitik» 1958–1978. Responsibility and Whitness during John XXIII and Paul VI. Ed. András Fejérdy. Roma. 2015. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, 5.] 183–206.

Pascal Fontaine: Út Európa szívébe 1953-2009: A kereszténydemokrata képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlamentben. Hans-Gert Pöttering bevezetőjével, Joseph Daul előszavával. Magyar kiegészítés: A magyar kereszténydemokrácia útja Európa szívébe. Szerk. Kiss Mária Rita. Barankovics István Alapítvány, Bp., 2015. 838. Századok, 150. (2016) 5. 1359–1362. [recenzió]

"Qui et ipse pars actorum fuit": Fabius Nachrichten und Betrachtungen... című, 1822-es pozsonyi nemzeti zsinatról szóló művének forrásairól. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae: Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk. Somorjai Ádám–Zombori István. METEM, Bp., 2016. 261–268.

Pressed by a Double Loyalty. Hungarian Attendance at the Second Vatican Council, 1959–1965. CEU Press, Budapest–New York, 2016. 426.

Il concilio nazionale ungherese del 1822 e la Santa Sede Apostolica: Iniziativa giuseppinista oppure tentativo di riforma di spirito ecclesiale? Rivista di Studi Ungheresi, 15. (2016) 71–87.

Chiesa cattolica e politica ecclesiastica del regime comunista in Ungheria (1948–1990). In: Ungheria: 1000 in Europa. Szerk. D. Citati–Mandák Fanni–Daniele Scalea. Dublin, Avatar Editions, 2016. [Quaderni di Geopolitica, 6.] 145–154.

Duas inter summas potestates: Konzil in josefinischem Kontext: Die ungarische Nationalsynode vom Jahre 1822 und die Wiener Regierung. Annuarium Historiae Conciliorum, 46. (2014) 303–318.

La Santa Sede e la definizione del nuovo testo del giuramento di fedeltà allo stato nel 1924. In: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria (1920-2015). Szerk. Fejérdy András. Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 139–167.

Postfazione In: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria (1920–2015). Szerk. Fejérdy András. Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 373–375.

Ottokár Prohászka, vescovo di Székesfehérvár e la Grande Guerra. In: "Inutile strage". I cattolici e la Santa Sede nella Prima guerra mondiale: Raccolta di Studi in occasione del Centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale. Szerk.: Lorenzo Botrugno. Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016. [Atti e documenti; 44.] 455–477.

2017

A világháború problematikája Prohászka Ottokár műveiben, In. Prohászka-tanulmányok, 2015–2017. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár 2017. 358–373.

Új perspektívák a vatikáni keleti politika kutatásában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 25. (2014) 1–4. 353–357.

A kommunista rendszerrel szembeni vallási ellenállás Magyarországon: Források és gyűjtemények. Vigilia, 82. (2017) 10. 779–782.

Introduzione. In: La rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. A cura di András Fejérdy. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2017. 5–8.

Il 1956 come punto di svolta?: La rivoluzione ungherese nella politica orientale della Santa Sede, In: La rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. A cura di András Fejérdy. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2017. 131–141.

La rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. A cura di András Fejérdy. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2017. 192.

Tra padri conciliari e governo ungherese: Il ruolo del giornalista cattolico Vid Mihelics durante il Concilio Vaticano II. In: Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. A cura di Philippe Chenaux–Kiril Plamen Kartaloff. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017. 207–219.

La lettre du cardinal Ottaviani et la réception du concile Vatican II en Hongrie. In: Renouveau conciliaire et crise doctrinale. Rome et les Églises nationales (1966–1968): Actes du colloque international de Lyon (12–13 mai 2016). Sous la direction de Christian Sorrel. LARHRA, Lyon, 2017. [Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires, 32.] 341–350.

Csernoch János esztergomi érsek Léon-Adolphe Amette párizsi érsekhez címzett levelének fogalmazványa (Budapest, 1920. január 22.). Ford. Fejérdy András. In: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly–Versailles–Budapest, 1920. Szerk. Zeidler Miklós. MTA BTK TTI, Bp., 2017. 91.

Intézmény és karizma a kommunista diktatúra idején. Vázlat a Magyar Katolikus Egyház 1945 utáni történetének elemzéséhez. In: Intézmény és karizma az egyházban 2.0. A 75 éves Tomka Ferenc atya köszöntése. Szerk. Máthé–Tóth András. Szent István Társulat, Bp., 2017. 25–36.

Ottaviani bíboros 1966. július 24-i levele és a II. vatikáni zsinat magyarországi recepciója. Teológia, 51. (2017) 3–4.

2018

A vértanúk évszázada Magyarországon. A XX. század magyar mártírjainak főbb típusai. In: Ars longa, vita brevis. A hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése. Szerk. Vincze Krisztián. Szent István Társulat, Budapest, 2017. 40–56.

Vass (Vas), László (Ladislaus) (1780–1842), Abt und Historiker. In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 69. Lieferung. Band 15. Hrsg. Vogelsang, Karl Emil–Warchalkowski, August. Österreichische Akademie der Wissenschaften. VÖAW, Wien, 2018. 190–191.

Városy (Várossy) von Veszprém, Gyula (Julius), Erzbischof, Theologe und Historiker. In: Österreichisches Biographisches Lexikon. 1815–1950, 69. Lieferung. Band 15. Hrsg. Vogelsang, Karl Emil–Warchalkowski, August. Österreichische Akademie der Wissenschaften. VÖAW, Wien, 2018. 186.

Bánáss László veszprémi püspök az egyház és állam közötti megegyezésért (1944–1949). Századok, 152. (2018) 4. sz. 809–840.

Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története. Összeáll., bev. és jegyz. Fejérdy András. A zsinati dekrétumokat ford. Rihmer Zoltán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2018. [Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források, 15.] 654.

Storia di un proggetto abbandonato: la gerarchia cattolica clandestina in Ungheria. In: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945–1965/ Umlčaná cirkev a pápežká diplomacia 1945–1965. A cura di Hrabovec, Emilia–Brugnotto, Giuliano–Jurčaga, Peter. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018. [Pontificio Comitato di Scienza Storiche. Atti e Documenti, 49.] 115–134.

Príbeh jedného neuspešného plánu: tajná katolícka hierarchia v Maďarsku. In: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945–1965/ Umlčaná cirkev a pápežká diplomacia 1945–1965. A cura di Hrabovec, Emilia–Brugnotto, Giuliano–Jurčaga, Peter. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018. [Pontificio Comitato di Scienza Storiche. Atti e Documenti, 49.] 329–346.

„Amadeo” ügynök és a magyar püspökök eskütétele 1959-ben. A Szentszék keleti politikájának sikeres befolyásolási kísérlete? In: Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Szerk. Andreides Gábor–M. Madarász Anita–Soós Viktor Attila. NEB Hivatala, Bp., 2018. 161–179.

A vatikáni Ostpolitik. Historiográfiai status quo és kutatási perspektívák. In: Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból. Szerk. Bánkuti Gábor–Nagy Mihály Zoltán. META Egyesület, Pécs, 2018. [Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 5.] 25–39.

A kádári megtorlás és a katolikus egyház 1956 után. In: Halálra ítélve. Papi sorsok ’56 után. Szerk. Bellavics István–Földváryné Kiss Réka. Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Országház Könyvkiadó, Bp., 2018. 52–60.

Religious Resistance: Forms, Sources and Collections. In: The Handbook of COURAGE. Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2018. 445–471. [társszerzők: Vagramenko, Tatiana–Kovács, Máté –Režek, Mateja–Ramšak, Jure]

Vallási ellenállás Magyarországon a kommunista rendszerrel szemben. Források és gyűjtemények. In: Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 143–150.

Lénárd Ödön gyűjteménye. In: Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 225–232.

„Erre a felhívásra semmiféle érdemi választ adni nem szabad (sem ellene, sem mellette)”. A magyar püspökök javaslatai a II. vatikáni zsinatra„Erre a felhívásra semmiféle érdemi választ adni nem szabad (sem ellene, sem mellette)”. A magyar püspökök javaslatai a II. vatikáni zsinatra. ArchívNet, 18. (2018) 5.

Az 1964-es magyar–szentszéki részleges megállapodás. ArchívNet, 18. (2018). 6. [társszerzők: Balogh Margit–Szabó Csaba]

Vatican II behind the Iron Curtain. Ed. Kosicki, Piotr H. The American Historical Review, 123. (2018) 5. 1762–1764. [Recenzió]

2019

Das Ende der doppelgesichtigen Belle Époque. Die Gesellschaft im Königrich Ungarn am Vorabend des Ersten Weltkriegs. In: Österreich–Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg/Austria-Ungheria e Italia nella Grande Guerra. Hrsg. Gottsmann, Andreas–Ugolini, Romano–Wedrac, Stefan. Wien 2019. 45–55.

La fine della Belle Époque a due facce. La società del Regno d’Ungheria all’alba della Grande Guerra. In: Österreich–Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg/Austria-Ungheria e Italia nella Grande Guerra. Hrsg. Gottsmann, Andreas–Ugolini, Romano–Wedrac, Stefan. Wien 2019. 45–55.

Szabadgondolkodás, ateizmus és szekularizáció a 20. századi Magyarországon. In: Laborator assiduus. a 70 éves Zombori István köszöntése. Szerk. Somorjai Ádám–Somorjai Gabi. Budapest, 2019. 65–91. [társszerző: Balogh Margit]

La Chiesa cattolica ungherese di fronte al nazismo. In: La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al nazionalsocialismo 1933–1945. A cura di Mikrut, Jan. San Pietro in Cariano (Verona) 2019. 879–900.

„I was Francis Moly”. Magyary Gyula emlékezései egy titkos politikai-diplomáciai békemisszióra. Szerk. Fejérdy András. Budapest, 2019.

Magyar Gyula visszaemlékezései. In: „I was Francis Moly”. Magyary Gyula emlékezései egy titkos politikai-diplomáciai békemisszióra. Szerk. Fejérdy András. Budapest, 2019. 25–76.

A kommunizmussal szembeni ellenállás szimbóluma. Mindszenty letartóztatásának és perének szentszéki fogadtatása. Rubicon, 30. (2019) 6. 31–35.

Az eucharisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma. In: Összeköt, nem szétválaszt! Eucharisztikus tudományos konferencia. Esztergom, 2018. november 27–29. Budapest, 2019. 209–220.

Hogyan került Szepesy a pécsi püspöki székbe? Szepesy Ignác, az 1822. évi erdélyi zsinat és az Apostoli Szentszék. In: „A hazának hű őre és oszlopa.” Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban konferencia. A 2018. október 4-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai. Szerk. Méreg Martin–Molnár Dániel–Schmelczer-Pohánka Éva. Pécs, 2019. [A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, 17.] 21–39.

Az Élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája I. Prohászka teológiájának forrásai. Magyar Sion, 13. (2019) 2. 175–191.

Rákosi Mátyás, az olasz baloldali pártok és a fasiszta hatalomátvétel. Világtörténet, 9. (41.) (2019) 4. 615–625.

2020

Freethought, atheism and Anticlericalism in 20th-century Hungary. In: Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe. The Development of Secularity and Non-Religion. Ed. Bubik, Tomaš–Remmel, Atko–Vaclávík, David. New York, 2020. [Routledge Studies in Religion]. 111–136. [Társszerző: Balogh Margit]

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Állandó Bizottsága és a Szentszék szerepe a kongresszus szervezésében. In: „Vándorlásunk társa lett.” Az 1938. évi eucharisztikus világkongresszus Budapesten. Szerk. Hegedűs András. Esztergom–Budapest, 2020. 6–35.

Igehirdetésem. Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen, 1957–1961. Szerk., jegyz., bev. Fejérdy András. Budapest 2020.

A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka. A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka. Szerk. Petrás Éva. Budapest, 2019. Vigilia, 85 (2020) 6. 479–480. [Recenzió]

Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája II. Prohászka az Eucharisztiáról. Magyar Sion, 14. (2020) 1. 17–44.

Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája III. Magyar Sion, 14. (2020) 2. 223–253.

A püspök, aki egyetlen ülésszakra sem utazhatott ki. Shvoy Lajos és a II. vatikáni zsinat. In: A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 70. esztendejében. Szerk. Mózessy Gergely–Pestiné Paics Marianna. Székesfehérvár, 2020. 84–97.

A Tanácsköztársaság és az egyházak. Egyházpolitika, keresztényüldözés, egyházi útkeresés. Szerk. Fejérdy András. Budapest, 2020.

Előszó. In: A Tanácsköztársaság és az egyházak. Egyházpolitika, keresztényüldözés, egyházi útkeresés. Szerk. Fejérdy András. Budapest, 2020. 7–11.

A Ciszterci Rend Egri Katholikus Főgymnasiuma és a Tanácsköztársaság. In: A Tanácsköztársaság és az egyházak. Egyházpolitika, keresztényüldözés, egyházi útkeresés. Szerk. Fejérdy András. Budapest, 2020. 182–191.

Az első budapesti nuncius, Lorenzo Schioppa jelentései. Dai Rapporti del primo nunzio in Ungheria S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925. Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből 1920–1925. Szerk. Somorjai Ádám. Budapest, 2020. Egyháztörténeti Szemle, 21. (2020) 4. 157–164 [recenzió]

KUTATÁSI TERÜLET

A 19–20. századi Magyarország vallási és felekezeti viszonya

Az Apostoli Szentszék közép- és kelet-európai kapcsolatainak története;

A magyar (katolikus) egyház- és művelődéstörténet a 19–20-ban

KUTATÁSI PROJEKTEK

A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (OTKA 83 779)

Magyarországi tudósok levelezése (OTKA 48 976)

A vatikáni Ostpolitik és Magyarország: szentszéki stratégiák Közép-Európában 1944–1964 között (NKFIH FK-135762, vezető kutató)

 

TANÍTÁS

Szent Ignác Szakkollégium, 1956-os műhely (megbízott előadó, 2006. tavaszi és őszi félév)

PPKE Európa Tanulmányok Központ, „Der Heilige Stuhl in der modernen Welt” (megbízott előadó, 2005. őszi félév)

PPKE Európa Tanulmányok Központ, „Der Heilige Stuhl in der modernen Welt” (megbízott előadó, 2004. őszi félév)

ÖSZTÖNDÍJAK

A XX. Század Intézet 12 hónapos kutatási ösztöndíja (Budapest, 2000)

A Faludi Ferenc Akadémia 6 hónapos tudományos ösztöndíja (Róma, 2003)

A Mindszenty Társaság 12 hónapos kutatási ösztöndíja (Budapest, 2005)

A Magyar Ösztöndíj Bizottság 3 hónapost kutatási ösztöndíja (Róma, 2006)

Klebesberg Kunó ösztöndíj, 1 hónap (Róma, 2008)

MÉDIASZEREPLÉSEK

2012

http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=583487

2011

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?c=471355

 

2009

http://mno.hu/hirtvarchivum/tulelo_egyhaz_-_kulonkiadas_video-5855

 

2008

http://mno.hu/osoktere_archivum/egyhazuldozes_8211_jezsuitak_illegalitasban_-_osok_tere_video-4419

 

http://www2.mta.hu/index.php?id=634&;;no_cache=1&backPid=645&begin_at=40&swords=meh&tt_news=8447&cHash=a3a270495a

 

2006

http://storico.radiovaticana.org/ung/storico/2006-10/98634_xii._piusz_papa_1956._november_10-i_radiobeszedet_ismerteti_fejerdy_andras_tortenesz.html

 

http://storico.radiovaticana.org/ung/storico/2006-09/95490_xii._piusz_papanak_az_1956-os_esemennyel_kapcsolatos_megnyilvanulasai_ii._resz_-_interju_fejerdy_andras_tortenesszel.html

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail