+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Nógrády Árpád

Nógrády Árpád

Nógrády, Árpád
Nógrády Árpád
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4699
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/699

Email:

Degree: PhD (2001)

Research Field: Historical geography of Hungary in the Árpád Age;
Medieval social and political history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1968. 11. 11.

VÉGZETTSÉG

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), történelem–néprajz (1993)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2001)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) TMB ösztöndíjas (1993–1996)

Sasakawa ösztöndíj (1996–1998)

KLTE – Történelmi Intézet (1998–2003) tanársegéd (1998–2002), adjunktus (2002–2003)

MTA Történettudományi Intézete (2003–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság – tag

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. „Magistratus et comitatus tenentibus”. II. András kormányzati rendszerének kérdéséhez. Századok, 129. (1995) 157–194.

2. Taxa - extraordinaria? Széljegyzetek Kanizsai László kapuvári-sárvári számadáskönyvének margójára. In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, 1996. 125–149.

3. A paraszti napszámbér vásárlóértéke a középkor végi Magyarországon. In: Szabó István emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerk. Rácz István. Debrecen, 1998. 105–123. (Ua.: Der Kaufwert des Bauerntagelohns in Ungarn am Ende des Mittelalters. In: The first millenium of Hungary in Europe. Debrecen, 2002. 76–83.)

4. A Szerdahelyiek és a rojcsai predialisok. Történelmi Szemle, 43. (2001) 73–82.

5. A földesúri pénzjáradék nagysága és adóterhe a késő középkori Magyarországon. Századok, 136. (2002) 451–468. és 636.

6. A földesúri adó és az adózás elve a késő középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 363–376.

7. Pozsonyi zsoldosok Mátyás seregében. In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2008. 151–159.

8. A list of ransom for Ottoman captives imprisoned in Croatian castles (1492). In: Ranspm Slavery along the Ottoman Borders. Ed. Géza Dávid, Pál Fodor. Leiden–Boston, 2007. 27–35.

9. Csepreg ostroma és Sárvár bevétele 1454-ben. Vasi Szemle, 64. (2010) 685–698.

10. Kanizsai László számadáskönyve. MTA Történettudományi Intézet, História, Bp., 2011. 191. [História könyvtár, Okmánytárak 8.]

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1994

Elődeink története az Árpád-kor végéig. (Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja 1301-ig c. könyvéről.) Aetas, 1994. [Recenzió.]

Heinrich Fichtenau: Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts München 1992. c. könyvéről. Századok, 1994. [Recenzió.]

1995

„Magistratus et comitatus tenentibus”. II. András kormányzati rendszerének kérdéséhez. Századok, 129. (1995) 157–194.

1996

Abaffy család levéltára 1247–1515 – Dancs család levéltára 1232–1525 – Hanvay család levéltára 1216–1525. Sajtó alá szerk.: Borsa Iván. Bp., 1993. Levéltári Közle­mények, 1996. [Recenzió.]

Taxa - extraordinaria? Széljegyzetek Kanizsai László kapuvári-sárvári számadáskönyvének margójára. In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, 1996. 125–149.

1998

A paraszti napszámbér vásárlóértéke a középkor végi Magyarországon. In: Szabó István emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerk. Rácz István. Debrecen, 1998. 105–123.

Mátyás-kincsek a visegrádi vár 1490. évi leltárában. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 1998. 176–180.

1999

Olgyai Helmes Zsigmond birtokainak sorsa. (Esettanulmány a késő középkori nemesi szolidaritás kérdéséhez.) In: Emlékkötet Rácz István 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Ágnes. Debrecen, 1999. 139–157.

2000

A középkor végi Magyarország mindennapi kenyere. (Beregszász gabonavásárlásai 1530-ból és a Jagelló-kori malomvámok.) In: Jósa András Múzeum évkönyve. Nyíregyháza, 2000. 155–169.

2001

Paraszti telekhasználat és földbérlet a Kanizsaiak Sopron környéki birtokain. (Csepreg 1522. évi összeírásai és a nagycenki Jankó István vagyona.) Soproni Szemle, (2001) 4.

A Szerdahelyiek és a rojcsai predialisok. Történelmi Szemle, 43. (2001) 73–82.

2002

A földesúri pénzjáradék nagysága és adóterhe a késő középkori Magyarországon. Századok, 136. (2002) 451–468. és 636.

Der Kaufwert des Bauerntagelohns in Ungarn am Ende des Mittelalters. In: The first millennium of Hungary in Europe. Debrecen, 2002. 76–83.

2004

Obitelji Szerdahelyi Rovisce. In: Hrvatsko-Madarski odnosi 11021918. Szerk. Milan Kruhek. Zagreb, 2004. 65–76.

2005

A lázadás ára. Erdélyi Múzeum. Erdélyi Múzeum, 67. (2005) 3–4. 131–137.

Szakály Ferenc–Szűcs Jenő: Budai bortizedjegyzékek a 16. század első harmadából. Szerk. Tringli István és Nógrády Árpád. Bp., 2005. [História könyvtár – Okmánytárak 4.]

Lovak a középkori Magyarországon. História, 27. (2005) 1–2. 24–28.

Az adózó jobbágy. História, 27. (2005) 3. 29–32.

Knauz Nándor. In: Nemzeti évfordulóink 2006. Bp., 2005. 52–53.

2006

Magyar uralkodók. Debrecen, 2006. [Társszerzők: Pálffy Géza és Velkey Ferenc.]

2007

A list of ransom for Ottoman captives imprisoned in Croatian castles (1492). In: Ranspm Slavery along the Ottoman Borders. Ed. Géza Dávid, Pál Fodor. Leiden–Boston, 2007. 27–35.

Uwe Tresp: Söldner aus Böhmen. (Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert.) Krieg in der Geschichte 19. Paderborn–München–Wien–Zürich, 2004. című könyvéről. Századok, 141. (2007) 1043–1046. [Recenzió.]

2008

Pozsonyi zsoldosok Mátyás seregében. In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2008. 151–159.

A földesúri adó és az adózás elve a késő középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 363–376.

2009

Mennyit ér a kegyelemlevél? História, 31. (2009) 2. 8–10.

Pozsonyi gyalogosok Mátyás seregében. Honvédségi Szemle, 63. (2009) 33–36.

Mennyit ér a kegyelemlevél? In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. 235–249.

Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Nyíregyháza, 2008. Századok, 143. (2009) 1515–1516. [Recenzió.]

2010

Csepreg ostroma és Sárvár bevétele 1454-ben. Vasi Szemle, 64. (2010) 685–698.

2011

A várbirtokos arisztokrácia születése. Rubicon, 22. (2011) 1. 30–35.

A Sóvári Sósok 1285. évi hamis adománylevelei. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 279–288.

Kanizsai László számadáskönyve. Bp., 2011. 191. [História könyvtár. Okmánytárak 8.]

2012

Birtokforgalom az Árpádok utolsó századában. História, 34. (2012) 1. 27–29.

A Szentgyörgyi és Bazini grófok birtokszerzeményei 1300–1543 (Esettanulmány). História, 34. (2012) 1. 30.

2013

Éleskő ura és Macskakő zsoldosai. In: A hadtáp volt maga a fegyver. Szerk. Pósán László, Veszprémy László. Bp., 2013. 253–275.

2014

Sáros megye egyházas települései a 14. század elején. In: Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél . Debrecen–Bp., 2014. 415–428.

2015

Az elakadt fejlődés. In: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk: C. Tóth Norbert és Neumann Tibor. Bp., 2015., 11–30.

2018

Nógrády Árpád: Seigneurial Dues and Taxation Principles in Late Medieval Hungary- In: The Economy of Medieval Hungary Ed. József Laszlovszky, Balázs Nagy, Péter Szabó, András Vadas, Leiden/Boston 2018. 265–278. (Brill)

KUTATÁSI TERÜLET

Árpád-kori Magyarország történeti földrajza

Középkori társadalom- és politikatörténet

PROJEKTEK

Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (OTKA 2008–2012)

TANÍTÁS

KLTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (1993–1998)

Debreceni Egyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (2003–2005)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszék (2004, 2008)

ÖSZTÖNDÍJAK

TMB ösztöndíj – KLTE  (1993–1996)

Sasakawa ösztöndíj  (1996–1998)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail