+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Mihalik Béla

Mihalik Béla

Mihalik, Béla
Mihalik Béla
Beosztás: tudományos főmunkatárs, tudományos titkár
Osztály: Kora újkori osztály, igazgatóság
Telefon: 224-6700/4697
E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/697

Email:

Research field: The social and church history of 17-18th century Hungary and Transylvania

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1984. 08. 21.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2008)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, levéltár szak (2009)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (történettudomány), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2014)

Disszertáció címe: „Campus ad fidei catholicae inseminationem”. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében a 17. század utolsó harmadában.

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK    

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, levéltárvezető (2011–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, fiatal kutató (2012–2018), tudományos munkatárs (2018–), tudományos titkár (2019–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Fiatal Levéltárosok Egyesülete (tag: 2008–, alelnök: 2012–)

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (tag: 2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Sahin-Tóth Péter díj (2014)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Sic Itur ad Astra (szerkesztő: 2006–2009)

Történelem Szakos Portál (honlap-szerkesztő: 2005–2010)

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687–1746). Budapest, 2020 [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések] 291.

2. Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1670–1699). Budapest, 2017 [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések] 384.

3. A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai. Közzéteszik és bevezetővel ellátták: Kálmán Dániel–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor. Veszprém, 2012.

4. A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-magyarországi rekatolizációban. Fons, 17. (2010) 3. 255–320.

5. A veszprémi püspökség birtokigazgatása a 18. században, különös tekintettel a sümegi uradalomra. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István–Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 141–178.

6. Sacred Urban Spaces in Seventeenth Century Upper-Hungary. The Hungarian Historical Review, 1. (2012) 1–2. 22–48.

7. Turkismus und Gegenreformation. Die Osmanen und die konfessionellen Konflikte im Ungarn der 1670er Jahre. In: Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Eds. Born, Robert–Puth, Andreas. Stuttgart, 2014. 321–336.

8. Centuries of Resumptions: The Historiography of the Jesuits in Hungary. In: Jesuit Historiography Online. Ed. Markys, Robert. Leiden–Boston, 2016.

9. The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam von Martinitz and His Recall from Rome. Theatrum Historiae, 19. (2016) 247–273.

10. A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén. Történelmi Szemle, 58. (2016) 3. 383–407.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2006

Beszámoló a Tézisek, témák, módszerek című konferenciáról. Sic Itur ad Astra, 18. (2006) 1–2. 249–252.

2007

Koltai András: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 19. (2007) 3–4. 238–239. [Recenzió.]

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Századok, 141. (2007) 6. 1594–1597. [Recenzió.]

„Generálist írnak hetet, hogy elesett”. Az 1737–1739. évi török háború hírei magyar és német forrásokban. Kút, 6. (2007) 3. 178–203.

2008

„Csak magam mulatságából”. Egy XVIII. századi okirat- és pecséthamisító, Losonczi József élete. Fons, 15. (2008) 2. 171–200.

A meddő anya, a boszorkányos bába és a pénzen vett gyermek. Fejezetek egy 19. század eleji erdélyi nemesi perből. Sic Itur ad Astra, 59. (2008) 177–207.

2009

Mehmed egri janicsár aga kassai követsége. A török és a törökösség az 1670-es évtized ellenreformációjában. Keletkutatás, (2009) tavasz. 129–138.

2010

Jezsuitaellenes képi propaganda a kora újkorban. Magyar Könyvszemle, 126. (2010) 3. 405–409.

Pély népessége a 18. században. Demográfia, 53. (2010) 4. 437–465.

Felekezeti konfliktusok a poroszlói Tisza-tájon az 1730–1740-es években. Agria – Annales Musei Agriensis, XLVI. (2010) 123–155.

A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-magyarországi rekatolizációban. Fons, 17. (2010) 3. 255–320.

A veszprémi püspökség birtokigazgatása a 18. században, különös tekintettel a sümegi uradalomra. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 141–178.

„Vedd ezeket az iratokat…” Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2010.

2011

Parish Priests and Communities in the Diocese of Eger in the mid-18th century. In: Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 26. Hrsg. Gunda Barth-Scalmani– Joachim Bürgschwentner–Matthias König–Christian Steppan. Bochum, 2012. 127–141.

„Ihon már most csak neveti Jesuita…” Két évtized felekezeti küzdelmei Nagybányán (1674–1694). In: Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 9–11. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2011. 62–71.

Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 9–11. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2011.

2012

A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai. Közzéteszik és bevezetővel ellátták: Kálmán Dániel–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor. Veszprém, 2012.

Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1634−1746). In: Mozaikok a Magyar Királyság 16−17. századi történelméből. Szerk. Horváth Adrienn–Bagi Zoltán Péter. Bp., 2012.

Sacred Urban Spaces in Seventeenth Century Upper-Hungary. The Hungarian Historical Review, 1. (2012) 1–2. 22–48.

A Fiatal Levéltárosok Egyesületének IV. tudományos tábora. A megvalósuló központi kormányzati irattár és az e-levéltár együttműködésének lehetőségeiről. Badacsony, 2012. július 11–13. [Társszerző: Décsey Sándor.] Levéltári Szemle, 62. (2012) 3. 96–99.

2013

Plébános és közösség a 18. század közepi egri egyházmegyében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Szerk. Bárth Dániel. Bp., 2013. 85–99.

Qui in foro, et e fenestris vicinarum domorum omnes patris actiones curiosius observabant. Die Rekatholisierung des städtischen Raumes in Kaschau/Košice/Kassa, Erlau/Eger und Frauenbach/Baia Mare/Nagybánya, 1670 bis 1699. In: Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof - Konfessionalisierung - Siebenbürgen. Szerk. Fazekas István–Scheutz, Martin–Szabó Csaba–Winkelbauer, Thomas. Wien, 2013. 171–183.

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának Levéltára. [Társszerző: Molnár Antal.] Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. (2012) 1–2. [2013!] 169–178.

Bél Mátyás Notitiájának kiadása – a forráskiadás 21. századi útjai. Történelmi Szemle, 55. (2013) 2. 341–349.

Négy évszázada küldetésben. Jezsuiták tegnap és ma. A Szív, (2013. június) 15–19.

„Campus ad fidei catholicae inseminationem” Katolikus megújulás az egri egyházmegyében a 17. század utolsó harmadában. PhD disszertáció (ELTE BTK). Budapest, 2013. 361.

A kanonok két leánya? Adalékok Szengyeli Ferenc családjának történetéhez. Turul, 86. (2013) 4. 153–156.

2014

Mérföldkövek az egri egyházmegye megújulásában: Az 1635. évi jászói és az 1734. évi egri zsinatok. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk. Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Bp.–Pécs, 2014. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis; X.) 149–165.

Tanulmányok Badacsonyból 2. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái, Badacsonytomaj, 2011. július 13–15. és 2012. július 11–13. Szerk. Kántor Balázs–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 2.) Bp., 2014. 184.

Rácok, hajdúk, újkeresztények Egerben (1687–1699). In: Tanulmányok Badacsonyból 2. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái, Badacsonytomaj, 2011. július 13–15. és 2012. július 11–13. Szerk. Kántor Balázs–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 2.) Bp., 2014. 53–61.

Egyházi adatok a Jászságról Heinrich von Kageneck német lovagrendi komtur 1703. évi vizitációs jelentésében. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia–Lakatos Bálint–Zarnóczki Áron. Bp., 2013. [2014!] (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.) 629– 644.

Katolikus megújulás a Jászságban (1687–1746). In: Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete. Szerk. Hermann István. Veszprém, 2014. 95–106.

Turkismus und Gegenreformation. Die Osmanen und die konfessionellen Konflikte im Ungarn der 1670er Jahre. In: Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Szerk. Born, Robert–Puth, Andreas. Stuttgart, 2014. 321–336.

Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és a helyi közösség konfliktusai a 17. század végi Felső-Magyarországon. Korall, 57. (2014). 49–69.

Conscriptio ecclesiarum et parochiarum comitatus Baranyiensis et comitatus Tolnensis anno 1733. A bevezető tanulmányt írta és a forrásokat közreadja Gőzsy Zoltán. Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, 2012. 266. (Seria historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, 9.). Levéltári Közlemények, 84. (2013) 1–2. 248–251. [Recenzió.]

Az Arlberg-expressz hálókocsija. A magyar jezsuiták külföldre szökése (1948–1956). Újkor.hu. (2014) Online elérhetősége: http://ujkor.hu/content/az-arlberg-expressz-halokocsija-a-magyar-jezsuitak-kulfoldre-szokese-1948-1956

Elgördült a szerzetesek szekere. Újkor.hu. (2014) Online elérhetősége: http://ujkor.hu/content/elgordult-a-szerzetesek-szekere-beszamolo

2015

Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10–12. Szerk.: Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. Bp., 2015. 212. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 3.)

Az 1674. évi gályarabper előzményei és a bécsi udvar. In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya. Debrecen, 2015. 111–120.

Thuránszky Tamás Antal, egy magyarországi konvertita a római Ospizio dei Convertendiben. In: Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények. 2015. 83–95.

Az iszlói Iszlay család útja a primori rétegbe. Erdélyi Múzeum, 77. (2015) 1. 128–144.

„...nemcsak anya, hanem atyai gondunkat is viselvén”. Anyák és fiaik egy kora újkori erdélyi nemesi családban. Sic Itur Ad Astra, 64. (2015)

Pálos megújulás – katolikus megújulás a 17–18. századi Magyarországon. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM (2015) A recenzió elérhető az alábbi webhelyen:
http://www.ujkor.hu/content/palos-megujulas-katolikus-megujulas-17-18-szazadi-magyarorszagon.

A reform útján. Katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon [On the Path of Reform. Catholic Revival in Western Hungary]. By István Fazekas. Győr, 2014. 339. Hungarian Historical Review, 4. (2015) 2. 525–531. [Recenzió.]

Paráznák, boszorkányok, házasságtörők a 17. század végi Felső-Magyarországon. In: Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10-12. Szerk.: Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. 212. Bp., 2015. 51–58. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 3.)

Összekötött szálak – A Kurtág család története. In: A holokauszt és a családom. 2015. 354–371.

2016

A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén. In: Történelmi Szemle 58. (2016) 3. sz. 383–407.

Centuries of Resumptions: The Historiography of the Jesuits in Hungary. In: Robert Maryks (szerk.): Jesuit Historiography Online. Leiden; Boston: Brill, 2016. Online elérhetősége: http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192543

Magyar jezsuiták 1956-ban. Újkor.hu. (2016) Online elérhetősége: http://www.ujkor.hu/content/magyar-jezsuitak-1956-ban

The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam von Martinitz and His Recall from Rome. In: Theatrum Historiae 19. (2016) 247–273.

Hötte, Hans. H. A.: Atlas of Southeast Europe. Ed. Mihalik, Béla Vilmos. Leiden-Boston, Brill, 2016.

2017

Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1670–1699). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések) 384. p.

A protestáns gályarab prédikátorok. Rubicon 2017/12. 58–65.

Audiencia elutasítva. A Szentszék és a bécsi udvar Georg Adam von Martinitz gróf római követsége idején (1695–1699). In: Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás (szerk.): Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Budapest-Róma, 2017. (Collectanea Vaticana Hungariae; I/15.) 228–242.

2018

Kegyúri viták a Jászságban az eladatottság időszakában (1702–1745). In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Szerk. Horváth István. Eger, 2018. [Egri Érseki Gyűjtemények Kiadványai I.] 59–68.

Valláspolitika a kora újkori Kelet-Közép-Európában. Újkor.hu. – A velünk élő történelem. 2018. 02. 24.

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században, 1700–1777. Veszprém, 2015. In: Századok, 152. (2018) 3. 700–703. [recenzió]

A Szentszék és az erdélyi katolikus restauráció ügye: Illyés András erdélyi püspök kinevezési ügye (1696). In: Catholice reformare. A katolikus egyház a fejedelemség korában. Szerk.: Marton József–Diósi Dávid. Budapest–Kolozsvár, 2018. 283–304.

Gyöngyösi István levelei és iratai. A magyar nyelvű szövegeket gondozta Jankovics József–Nyerges Judit. A latin nyelvű szövegeket gondozta és a jegyzeteket írta Tusor Péter. A tanulmányt írta Jankovics József. Budapest, 2017. Egyházháztörténeti Szemle, 19. (2018) 2. 137–140. [recenzió]

Von Krems nach Goa. Ein vergessener Bericht des Kremser Jesuiten Andreas Xavier Koffler SJ (um 1603–1651). In: Die Jesuiten in Krems – die Ankunft eines neuen Ordens in einer protestantischen Stadt im Jahr 1616. Die Vorträge der Tagung des Instituts für kunst- und musikhistorische Forschungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde und des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung der Universität Wien. Krems, 28. bis 29. Oktober 2016. Karner, Herbert–Loinig, Elisabeth–Scheutz, Martin. St. Pölten, 2018. 192–200.

Edition des Briefes von Andreas Xavier Koffler SJ an den österreichischen Provinzial Johannes Rumer. In: Die Jesuiten in Krems – die Ankunft eines neuen Ordens in einer protestantischen Stadt im Jahr 1616. Die Vorträge der Tagung des Instituts für kunst- und musikhistorische Forschungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde und des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung der Universität Wien. Krems, 28. bis 29. Oktober 2016. Karner, Herbert–Loinig, Elisabeth–Scheutz, Martin. St. Pölten, 2018. 201–219. [társszerő: Coroleu Oberparleiter, Veronika]

Egy gyűjtemény útjai. A Jezsuita Levéltár sorsa 1950 után. In: Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk.: Apor Péter et al. Budapest, 2018. 151–162.

Legyetek jók, ha tudtok – Néri Szent Fülöp és a barokk katolicizmus a filmvásznon. Újkor.hu – A velünk élő történelem. 2018. 07. 21.

Az egri egyházmegye alsópapsága a 17. században. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Szerk. Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2018. 283–294.

A beolvasztott Úrmutató. Kassa 1682. évi elfoglalása katolikus egyházi források alapján/Zatavená monštrancia. Obsadenie Košíc v roku 1682 podl'a katolíckych cirkevných zdrojov. In: A Kassai Aranykincs, 1935–2015. Nemzetközi konferencia a Kassai Aranykincs megtalálásának 80. évfordulója alkalmából 2015. szeptember 16–18./Košický Zlatý poklad, 1935–2015. Medzinárodná konferencia z príležitosti 80. výročia nájdenia Košického zlatého pokladu 16–18. septembra 2015. Szerk.: Palenčárová-Csáji Ildikó. Kassa, 2018.

2019

Im Dienst der katholischen Erneuerung. Das Priesterseminar Kisdianum in Kaschau von 1665 bis 1699. In: Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. Hrsg. Fata, Márta–Forgó, András–Schindling, Anton. Münster, 2019. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 171]. 203–213.

A másik Ince. A Szentszék politikája a törökellenes visszafoglaló háború utolsó évtizedében. Újkor.hu – A velünk élő történelem. 2019. 01. 26.

Tusor, Péter: Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány), Budapest et al. (Gondolat) 2016 (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series I, Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I 13). Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 98. (2019) 656–657. [recenzió]

Bíró Xavér Ferenc provinciálisi működése (1927–1935). In: Az atya gyöngyszemei. Bíró Ferenc SJ születésének 150. évfordulójára. Szerk. Halmi Krisztina – Szőnyi Szilárd. Budapest, 2019. 191-202.

Konfliktus és megújulás. Az egri székeskáptalan a 18. század első felében (1699–1744). In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Szerk.: Gőzsy Zoltán–Forgó András. Pécs, 2019. 133–170.

Ellentétek és együttműködés. Európa és a Szent Liga. Rubicon, 30. (2019) 11. 46–54.

2020

Polgárháborús konfliktusoktól a vallásügyi törvénycikkelyekig a Magyar Királyságban (1670–1687). In: Vallásháborúk, felekezeti konfliktusok Európában és a közeli térségekben az ókortól napjainkig. Szerk. Pósán László–Veszprémy László–Isaszegi János. Budapest, 2020. 324–347.

„Szépen és frissen felépíttetjük az plébániát...” A jászsági plébániahálózat újjászervezése (1699–1719). In: Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok. A XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai. Szerk. Barna Gábor. Kunszentmárton, 2020. 314–325.

Ragyogók a máglyán. A jezsuiták és a mezőkövesdi népviselet. In: Népi vallásosság és hitélet az Egri egyházmegyében a 18–21. században. Szerk. Horváth István. Eger, 2020. 75–80.

A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687–1746). Budapest, 2020 [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések] 291.

Kollonich Lipót esztergomi érsek kinevezése és Francesco Maria de'Medici bíboros-protektor. Magyar Sion, 14. (2020) 2. 323–338.

Kodok Klára. Az özvegyasszonyi önállóság cselei és korlátai. In: Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1550–1940. Szerk. Erdélyi Gabriella. Budapest, 2020 [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések. Magyar Családtörténetek. Tanulmányok, 5.] 197–226.

A kegyvesztett püspök. Radanay Mátyás Ignác pécsi püspök szentszéki megerősítése. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2020. április 10.

Bíborosok vitája. Kollonich Lipót az esztergomi érseki székben. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2020. augusztus 14.

Viliam Štefan Dóci OP, Die seelsorgliche Tätigkeit der Kaschauer Predigerbrüder. Ein Dominikanerkonvent im Ambiente von Pfarrei, Stadt und Staat im 18. Jahrhundert. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 128. (2020) 218–220. [recenzió]

KUTATÁSI TERÜLET

17–18. századi magyarországi és erdélyi egyház- és társadalomtörténet

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail