+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Turbucz Dávid

Turbucz Dávid

Turbucz, Dávid
Turbucz Dávid
Beosztás: posztdoktor kutató

Osztály: Horthy-korszak osztály

Telefon: 224-6700/4619

E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/619

Email:

Research field: The life of Miklós Horthy; the history of the cult of Miklós Horthy

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1984. 09. 29.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Társadalomtudományi Kar, politológia szak (2010)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2014)

Téma: A Horthy-kultusz 1919–1944

MUNKAHELYEK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) (2012–2015)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2015–2018), posztdoktor kutató (2018–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Pro Scientia Aranyérmesek Egyesülete (tag: 2009–)

Magyar Történelmi Társulat (tag: 2012–, titkár: 2015–2019) 

MTA köztestületi tagja (2016–)

MTA Sajtótörténeti Munkabizottság tagja (2018–).

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

OTDK 1. hely, politikatudomány (2007)

OTDK 1. hely, történettudomány (2009)

Pro Scientia Aranyérem (2009)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Politika.hu, A fiatal politológusok lapja (főszerkesztő-helyettes: 2007–2011)

Töprengő (főszerkesztő: 2011–2012)

Múlt-kor (szerkesztőbizottsági tag: 2014–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2007

A politikai rendszer jellege a Horthy-korszak első tíz évében. Múltunk, 52. (2007) 4. 228–254.

A „Trianon-trauma”, avagy nemzeti önértékelések tévúton. Politika.hu, 1. (2007) 3. 17–18.

Az új Árpád honfoglalása. Horthy-naptár a magyar nemzet újjászületésének emlékére. Rubicon, 18. (2007) 10. 20–21.

2008

Két beszéd. Két miniszterelnök-jelölő kongresszus. Politika.hu, Új folyam 1. (2008) 3–4. 104–108.

2009

A Horthy-kultusz. In: A magyar jobboldali hagyomány. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2009. 138–166.

A Horthy-kultusz kezdetei. Múltunk, 54. (2009) 4. 156–199.

Horthy Miklós „országlásának” tizedik évfordulója. In: Első Század. Tudományos folyóirat. ELTE BTK HÖK, OTDK különszám 2009. 187–213.

A Horthy-kultusz. Rubicon, 20. (2009) 1–2. 36–42.

Nemzeti szocializációs problémák a rendszerváltozás utáni Magyarországon. Politika.hu, Új folyam 2. (2009) 1. 78–83. (Javított és bővített változata megjelent a Politika.hu 2009/2–4. számában.)

2010

Vezérkultusz és nyilvánosság. Horthy Miklós „országlásának” húszéves jubileuma (1939–1940). Médiakutató, 11. (2010) 2. 101–122.

Az adriai hadszíntér és a folyami háború. In: Magyarország az első világháborúban. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2010. 110–119.

Trianon hatása a magyar közgondolkodásra. Limes, 23. (2010) 1. 127–130.

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák. Bp., 2010, Jaffa Kiadó, p. 158.

Egy megnyert csata az elveszített háború után. Debreceni Disputa, 8. (2010) 4. 36–38.

Mit szimbolizál(t) augusztus 20-a? Szokolyai Híradó, 14. (2010) 4. 2.

2011

Horthy Miklós hetvenötödik születésnapja. In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, 2011. 451–463.

A Horthy-kultusz és a radikális jobboldal. (1919–1924). In: Visszatekintés a 19–20. századra. Főszerk. Erdődy Gábor. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Bp., 2011. 112–126.

Az „országépítő” kormányzó képének megjelenése az 1920-as évek második felében. Kommentár, (2011) 3. 32–44.

Horthy Miklós. Bp., 2011. (254 oldal + 16 oldal képmelléklet).

A vezérkövetés kultusza. Horthy Miklós születésnapjai, 1919–1944. Múlt-kor, (2011) 4. 38–45.

Október 23-a jelentősége a magyar történelemben. Szokolyai Híradó, 15. (2011) 4. 2.

2012

Kultuszharc. Vasárnapi Hírek, 29. (2012) 20. 6–7.

Kultusz és ellenkultusz. Mozgó Világ, 38. (2012) 8–9. 19–26.

Horthy Miklós, az „országgyarapító”. Kommentár, 7. (2012) 4. 71–80.

A Horthy-kultusz vallásos jellegéről. In: Kultusz és propaganda. Szerk. Ballabás Dániel. Líceum Kiadó, 2012, Eger. 27–40. [Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák és műhelybeszélgetések V.]

Egy államfői utazás kultikus értelmezése. Horthy Miklós római és bécsi útja 1936 november végén. Korunk, 23. (2012) 11. 82–87.

Horthy Miklós antiszemitizmusa ‒ A kormányzó szerepe a zsidóság sorsának alakulásában 1919 és 1944 között. Kommentár, 7. (2012) 5. 51–64.

Vezérkultusz mint háborús propaganda. A Horthy-imázs a német megszállók szolgálatában. Múlt-kor (2012) 4. 34–39.

A nürnbergi tanú. Az elmaradt felelősségre vonás és a szembenézés hiánya. Múlt-kor (2012) 4. 58–67. [Társszerző: Gellért Ádám.]

2013

Tizenöt éve a nemzet élén: 1934. november 16. Horthy Miklós vezérkultusza Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején. In: Doktorandusz hallgatók 1. konferenciája. 2012. május 9. Szerk. Ballabás Dániel. Líceum Kiadó, 2013, Eger. 19–33. [Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák és műhelybeszélgetések VII.]

Háborús hősből kormányzó. BBC History, 3. (2013) 1. különszám. 134–137.

Antall József miniszterelnök Horthy-képe. In: Búvópatakok – széttekintés. Szerk. Rainer M. János. 1956-os Intézet, Bp., 2013. 177–199. [Évkönyv XIX.]

2014

Horthy Miklós. 2. bőv. jav. kiad. Napvilág, Bp., 2014. 293. + 16 oldal képmelléklet.

A vezér két teste: a test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. BUKSZ, 26. (2014) 1. 45–49.

A sajtó szerepe a Horthy-kultusz építésében: A politikai hatalom elvárásai a magyar állampolgárokkal szemben. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945. Tanulmányok. Szerk. Paál Vince. Bp., 2014. 99–111.

Adalékok Horthy Miklós életrajzához. Erich Körner-Lakatos: Horthy Miklós. Bruchstücke und Ergänzungen. Edition Octopus, Münster, 2011. 455. Századok, 148. (2014) 3. 816–818. [recenzió]

A jobboldali radikálisok Horthy-képe a rendszerváltozás után. In: Búvópatakok – mélyfúrások. Magyar jobboldali – 1945 után. Szerk. Rainer M. János. Bp., 2014. 249–273. [Évkönyv XX.]

Hitler és Horthy kapcsolata. BBC History, 4. (2014) 1. különszám. 12–17.

Országházi kultusz. In: A Nemzet Főtere: Az Országgyűlés Hivatalának kiadványa a Kossuth tér történetéről. Főszerk. Ablonczy Bálint. Bp., 2014. 70–77.

A magyar történettudomány Horthy-képe (1945–1989). Történelmi Szemle, 56. (2014) 4. 663–688.

Horthy-képek a magyar sajtóban 1945 és 1956 között. Médiakutató, 15. (2014) 4. 25–33.

„Megvéd minket…”. A Horthy-kultusz és a magyar zsidóság. Múlt-kor, 5. (2014) 4. 106–111.

Egy Horthy-kori alternatív (nemzetiszocialista) elit. Paksa Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Osiris Kiadó–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2013. 399 p. Múltunk, 59. (2014) 4. 260–266. [recenzió]

2015

Átpolitizált vallásosság a Horthy-korszakban. Horthy Miklós vezérkultusza. In: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok. Szerk. Klestenitz Tibor. Bp., 2015. 115–128.

Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Századok, 149. (2015) 1. 243–246. [Recenzió.]

Horthy Miklós az 1945–1989 közötti történelemtankönyvekben. Múlt-kor, 6. (2015) 1. 112–117.

A Horthy-kultusz 1919–1944. Bp., 2015. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések)

A vezér két teste. A test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. In: A test a társadalomban. Szerk. Gyimesi Emese–Lénárt András–Takács Erzsébet. Bp., 2015. (Rendi társadalom–polgári társadalom 27.) 295–306.

Horthy Miklós vezérkultusza és a háborús propaganda. In: 1944/1945: Társadalom a háborúban. Folytonosság és változás Magyarországon. Szerk. Bódy Zsombor–Horváth Sándor. Bp., 2015. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 257–270.

Vezérképek, vezérkultuszok a Horthy-korszakban. In: Médiatörténeti tanulmányok. Szerk. Klestenitz Tibor–Sz. Nagy Gábor. Bp., 2015. (Médiatudományi Könyvek) 235–260.

Jövőképek Magyarországon az 1920-as évek elején. In: A nagy háború után. Emlékülés, 2015. június 6. Az emlékülésen elhangzott előadások. Szerk. Renn Oszkár. Eger, 2015. 5–12. 

2016

A Horthy-kultusz, 19191944. Második, javított kiadás. Bp, 2016. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések).

Jobbratolódás, Anschluss és egy nem megfelelő miniszterelnök. Kerepeszki Róbert:A tépelődő gentleman. Darányi Kálmán (18861939). Múltunk, 61. (2016) 1. 278284. [Recenzió]

A Horthy-kép a Népszabadság hasábjain (19561989). In:Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. III. köt. Főszerk. Marinovich Endre. Bp., 2016. 219227.

„Ferenc Jóska azt üzente”. Uralkodói születés- és névnapok az első világháború alatt. Történelmi Szemle, 58. (2016) 4. 603–614.

2017

Piłsudski megítélése Magyarországon a két világháború között. Történelmi Szemle, 59. (2017) 1. 145–162.

Miklós Horthy sull'Adriatico (maggio 1915): Valutazioni dei contemporanei e della posteritá. In: All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura. Szerk. Roberto Ruspanti–Zoltány Turgonyi. Centro Ricerche Di Scienze Umanistische Dell'Accademia Ungheresa Delle Scienze, Bp., 2017. [Incroci fra Italia e Ungheria. Storia, Letteratura, Cultura, Idee 1.] 153–166.

A baloldali emigráció sajtójának Horthy-képe az 1920-as évek elején. In: A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéből. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2017. (Médiatudományi Könyvek) 165–182.

Anti-Bolshewismus im Weltbild Miklós Horthys. Vorstellung und Wirklichkeit. In: Die ungarische Räterepublik 1919 in Lebensgeschichten und Literatur. Eds. Dikkovich, Albert–Saunders, Edward. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2017. [Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. XV.] 215–234.

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete. Századok, 151. (2017) 3. sz. 698–701. [Recenzió]

Trianon, revízió, Kárpátalja. Regio, 25. (2017) 2. 242–247. [Recenzió]

2018

Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1893–1932. Magyar egyháztörténeti vázlatok, 27. (2015) [2018] 3–4. 118–122. [recenzió]

Horthy Miklósról egy francia történész szemével. Magyar Tudomány, 179. (2018) 2. 290–h Kiadó, Budapest, 2017. (History Könyvek) 

Horthy Miklós. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 4.]

A Vasszűz első éjszakája a vasfüggöny mögött. Az Iron Maiden 1984-es budapesti koncertje. Múlt-kor, 2018. 2. 134–139.

Horthy Miklós vizuális reprezentációja. In: A csábítás fegyvere. Divat, stílus és öltözködés száz év magyar festészetében. Szerk. Molnos Péter. Budapest, 2018. 200203.

Kultuszának fogságában. Horthy Miklós és vezérkultusza. BBC History, 8. (2018) 8. 20–26.

Hitler és Horthy kapcsolata. In: Magyarország a második világháborúban. Szerk. Papp Gábor–Győrffy Iván–Litván Dániel.  Bp., 2018. 12–17. 

Horthy Miklós névnapjai: Egy ünnep anatómiája (1920–1943). Ujkor.hu. A velünk élő történelem.

Józef Piłsudski halála és temetése a korabeli magyar sajtó tükrében: „Nehéz helyzetekben mindig csak a lengyel nemzet érdekeit tartotta szem előtt”. In: Médiatörténeti tanulmányok, 2018. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Budapest, 2018. 169–184.

Apor, Balázs: The Invisible Shining: The Cult of Mátyás Rákosi in Stalinist Hungary, 1945–1956. Budapest–New York, 2017. Hungarian Historical Review, 7. (2018) 3. 663–665. [recenzió]

2019

Mi tagadás, nem tartoztam a szorgalmas tanulók közé”. Horthy Miklós a fiumei Haditengerészeti Akadémián. Történelmi Szemle, 61. (2019) 1. 61–74.

Miklós Horthy in Poland. Official visit, image of charismatic leader and his leader cult. The Hungarian interpretation. Hungarian Studies, 32. (2018) [2019] 2. 291–304.

Vezérkultusz és háborús propaganda. Jel-Kép, 39. (2019) 3.

Horthy Miklós bevonulása Budapestre: 1919. november 16. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2019. 11. 16.

2020

Horthy Miklós beszédei 1919 és 1923 között. Századok, 154. (2020) 1. 183–208.

Horthy Miklós a világ körül. Világ körüli út a Saida fedélzetén, 1892–1894. Történelmi

Szemle, 62. (2020) 1. sz. 19-30.

Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. In: „minden édenek neve vad poklokat bűvöl…”. A Magyarországi Tanácsköztársaság. Szerk. Ligeti Dávid–Vörös Boldizsár. Budapest, 2020. 305–322.

Régi források, új értelmezési lehetőség. Horthy Miklós fővezéri tevékenysége. Történelmi Szemle, 62. (2020) 3. 425–452.

Horthy Miklós: honmentő és/vagy honvesztő. In: A Horthy-korszak vitatott kérdései. Konferencia. Budapest, 2020. 267–282.

A Horthy-korszak legnépszerűbb politikusa. Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet. Budapest, 2019. Aetas, 35. (2020) 4. 193–196. [recenzió]

Horthy Miklós kormányzóvá választása: 1920. március 1. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2020. 03. 01.

Horthy Miklós és a trianoni békeszerződés. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2020. 06. 04.

Trianon előtt és után: Horthy Miklós beszédei. BBC History, 10. (2020) 6. 23–27.

„Rosjanie uciekaja prezd Piłsudskim”. wSieci Historii, 7. (2020) 9-10. 42–45.

Horthy Miklós – sem honmentő, sem honvesztő. BBC History, 10. (2020) 12. 6–13.

 

 

KUTATÁSI TERÜLET

Horthy-kultusz (1919–1944)

Horthy Miklós megítélésének története (1915-től napjainkig)

Horthy Miklós élete

PROJEKTEK

„A jobboldali hagyomány 1900–1945”, Romsics Ignác vezetésével megvalósuló kutatás, téma: a Horthy-kultusz 1919–1944 (2008–2009)

„Búvópatakok”, Rainer M. János vezetésével megvalósuló kutatás, téma: a magyar jobboldal Horthy-képe a rendszerváltozás után

A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán. A Horthy-korszak történeti kézikönyve. (NKFIH 124142), Szarka László vezetésével megvalósuló kutatás, résztvevő kutató (2017–2021)

Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, PD 128500 (2018–2021)

ÖSZTÖNDÍJAK

PhD ösztöndíj, Eszterházy Károly Főiskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Magyarország története a jelenkortól napjainkig (2011–2012)

Nemzeti Kiválósági Program, Apáczai Csere János doktoranduszi ösztöndíj, kutatási téma: Horthy Miklós megítélése 1919 és 1989 között (2013–2014)

Collegium Hungaricum ösztöndíj, Tempus Közalapítvány (2016, 2 hónap)

Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Tempus Közalapítvány (2019, 3 hónap).

TANÍTÁS

Eszterházy Károly Főiskola (Eger) (óraadó, az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj keretében a 2013/2014. tanév II. félévében)  

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail