+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Csukovits Enikő

Csukovits Enikő

Csukovits, Enikő
Csukovits Enikő
Beosztás: tudományos tanácsadó
Osztály: Középkori osztály
Tel.: 224-6700/4639
Email:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Tel.: 224-6700/639

Email:

Degree: PhD (2001)

Research Field: 14–15th century Hungarian history, principally social and cultural history;
The image of Hungary in the Middle Ages;
Comparative study of politics, institutions and society in the Anjou (Angevin) states

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szombathely, 1961. 07 20.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár–levéltáros diploma (1984)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 

történelem –levéltár szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettuodmáyi Kar (1984)

 

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2001)

MTA doktora (2014)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Országos Műemléki Felügyelőség, Építészeti Múzeum (1984–1985) muzeológus

Magyar Országos Levéltár (1986–1994) Borsa Iván munkatársaként a Zsigmondkori oklevéltár készítésével kapcsolatos munkálatok, a Diplomatikai Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény számítógépes feldolgozását előkészítő munkák

Magyar Országos Levéltár (1993–1994), a Kamarai Archívum anyagának a referense

Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet (1994. június 1–2011), tudományos munkatárs (1994. június–2001),  tudományos főmunkatárs (2002–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat: 2007-től titkár, 2014-től főtitkár

Magyar-szlovák történész vegyesbizottság: 1999-től tag, 2000-től a bizottság titkára, 2014-től a bizottság elnöke

MTA Jelölőbizottság: titkár

MTA Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa: tag

MTA Művelődéstörténeti Bizottság: tag

MTA Történettudományi Bizottság: tag

MTA II. oszt. nem akadémikus közgyűlési képviselő

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Századok (2012–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Órahasználat a középkori Magyarországon. Történelmi Szemle, 34. (1992) 3–4. 153–172.

2. Sedriahelyek – megyeszékhelyek a középkorban. Történelmi Szemle, 39. (1997) 3–4. 363–386.

3. Középkori magyar zarándokok. [História könyvtár. Monográfiák, 20.] Budapest, 2003.

4. Bűn és büntetés a középkori városi gyakorlatban. A selmecbányai 14–15. századi városkönyv bűnesetei. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovits EnikőLengyel Tünde. Budapest, 2005. [Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok, 35.] 199–222.

5. Az Anjou-kori intézményi újítások nápolyi párhuzamai. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann TiborRácz György. Budapest–Piliscsaba, 2009. [Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok, 40./Analecta medievalia III.] 19–62.

6. Az Anjouk Magyarországon I. I. Károly és uralkodása (1301–1342). Budapest, 2012. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]

7. L’Ungheria angioina. A cura di Csukovits, Enikő. Roma, 2013. [Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia, 3.]

8. Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban. Budapest, 2015. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések]

9. Hungary and the Hungarians. Western Europe’s View in the Middle Ages. Roma, 2018. [Viella Historical Research, 11.] 234.

10. Az Anjouk Magyarországon II. I. (Nagy) Lajos és Mária uralma (1342–1395). Budapest, 2019. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1992

A középkori írástudók „munkaideje”. Levéltári Közlemények, 63. (1992) 3–14.

Órahasználat a középkori Magyarországon. Történelmi Szemle, 34. (1992) 153–172.

1993

Királyi gyermekek – gyermek királyok. Bp., 1993.

Az idő folyása. Rubicon, (1993) 4. 21–23.

1994

Chartae antiquissimae Hungariae. Ab anno 1001 usque ad annum 1196. Composuit Georgius Györffy. Munkatársak: Csukovits Enikő, Jánosi Mónika, Tringli István. Bp., 1994.

„Cum capsa,...cum bacillo”. Középkori magyar zarándokok. Aetas (1994) 1. 5–27.

Apáti Miklós, Becse-Gergely nem, Boccassini Miklós, Cudar Péter, Demeter, De Surdis János, Dózsa, Erzsébet (id.), Erzsébet (ifj.), Gentilis, István hg, jeruzsálemi–magyar kapcsolatok, Kis Károly, Köcski Sándor, közjegyző, László lengyel hg., Nekcsei Demeter, Szécsi család, Tamás (Csór nb.), Telegdi Csanád, Telegdi Tamás címszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Főszerk. Kristó Gyula. Bp., 1994.

1996

A Kárpát-medence várai. Bevezető tanulmány és várleírások Szabóky Zsolt fotóalbumához. Piliscsaba, 1996.

Egyházi és világi oklevelek hitelessége a szentszéki bíróságok előtt. (Egy vizsgálat tanulságai.) In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1996. 126–134.

Necpáli Zsófia házassága. Lányszöktetés a középkori Magyarországon. História, (1996) 1. 30–31.

Átkos emlékű János deák és társai. Oklevél-hamisítás, 1391. História, (1996) 4. 9–10.

1997

Liliom és holló. Bp., 1997. [Új képes történelem.]

Árpád-kori oklevelek. 10011196. Főszerk. Györffy György. Munkatársak (latin): Csukovits Enikő, Jánosi Mónika, Tringli István. A magyar változatot gondozta: Veszprémy László és Szovák Kornél. Bp., 1997.

Sedriahelyek – megyeszékhelyek a középkorban. Történelmi Szemle, 39. (1997) 363–386.

Gyermekek a középkori Magyarországon. História, (1997) 5-6. 16–18.

A Vazul-ág (1038–1301). Árpád-házi királyok Szent István után. CD-ROM, Bp., 1997. [Képszerkesztő és társszerző.].

Lovagkirályok (1301–1437). Az Anjou- és Zsigmond kor Magyarországon. CD-ROM. Bp., 1997. Képszerkesztő és társszerző.]

1998

Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 1998.

Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete) In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Bp., 1998. 11–35.

A lovagkor Magyarországon. Rubicon, (1998) 7. 10–12.

A világi papság. Az egyháziak világi szerepe a középkori Magyarországon. Rubicon, (1998) 9–10. 61–64.

Pannon reneszánsz (14371526). A Hunyadiak és a Jagelló-kor. CD-ROM. Bp., 1998. [Társszerző.]

1999

Árpád-kori viselet és fegyverzet. In: Magyar kódex.Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 1999. 366–375.

Búcsú, zarándoklat. In: Magyar kódex.Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 1999. 316–318.

Népi vallásosság. In: Magyar kódex.Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 1999. 320.

Művelődés a Hunyadiak és a Jagellók korában. In: Magyar kódex.Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 1999. 382–385.

Mindennapi élet. In: Magyar kódex.Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Főszerk. Szentpéteri József. Bp., 1999. 386–405.

Gyermekek a késő középkori Magyarországon. Műhely, 32. (1999) 5–6. 136–140.

Györffy György: Pest-Buda kialakulása. Századok, 133. (1999) 195–196. [Recenzió].

Croisades et pelerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte. XII–XVI. siecle. Századok, 133. (1999) 633–636. [Recenzió].

Kiss Gábor–Tóth Endre–Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria – Szombathely története a város alapításától 1526-ig. Századok, 133. (1999) 1351–1353. [Recenzió].

2000

A római Szentlélek-társulat magyar tagjai (1446–1523.) Századok, 134. (2000.) 1. 211–244.

Családi viszonyok a középkor végi Magyarországon. In: „Magyaroknak eleiről”.Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2000. 107–125.

La vie noble en Hongrie. In: La noblesse dans les territoires angevins á la fin du moyen âge. Roma, 2000, 159–164. [Collection de l’ École Francaise de Rome 275.]

Magyar szentek és boldogok. História, (2000) 5–6. 35–37. [Társszerző: Balogh Margit.]

Magyar ereklyék. Ereklyekultusz a középkori Magyarországon. História, (2000) 8. 8–10.

2001

Külföldi kegyhelyek – magyar zarándokok. Vigilia, (2001) 3. 189–197.

Introduction to the Volume of Studies on Saint Stephen In: Saint Stephen and His Country. A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Essay on Saint Stephen and his Age. Ed. by Attila Zsoldos. Bp., 2001. 7–14.

A váci ötvös céh szerkönyve. In: „ ...egyházat építek itt!” Szerk: Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, 2001. 79–95. [Váci téka I.]

Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. Századok, 135. (2001) 1031–1033.

A jáki apostolszobrok. Századok, 135. (2001) 1041–1044.

Bűn és bűnhődés. Vezeklő zarándoklatok a középkori Magyarországon. Századok, 136. (2002) 303–326.

A lovagi zarándoklat. Történelmi Szemle, 43. (2001) 33–42.

2002

Dobyjanie kostola v Biskupiciach. Vojenská história, (2002) 1. 95–100.

Ez földi hazát örök mennyei palotával elcserélni. Rubicon, (2002) 3. 23–24.

Dieta v stredovekom svete. Z kazdodennosti dávneho Uhorska. História (szlovák), (2002) 3. 5–7.

2003

Középkori magyar zarándokok. Bp., 2003. [História könyvtár. Monográfiák 20.]

Engel Pál: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket gondozta Csukovits Enikő. Bp., 2003.

Zsigmond. In: Magyarország vegyes házi királyai. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 2003. 93–116.

Kanizsai János. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 26–29.

Ozorai Pipo. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 26–29.

2004

A püspöki templom ostroma. In: „Quasi liber et pictura”.Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Bp., 2004. 117–122.

Pozsonyi peregrinusok. (Végrendeleti zarándoklatok a középkori városi gyakorlatban.) In: Neumann Tibor (szerk.): Várak, templomok, ispotályok.Tanulmányok a magyar középkorról. Bp.–Piliscsaba, 2004. 29–69. [Analecta medievalia II.] [Majorossy Judittal közösen]

Zarándoklatok a középkori Európában. In: (Mariazell és Magyarország.Egy zarándokhely emlékezete. A BTM Kiscelli Múzeuma kiállításának katalógusa. Szerk. Farbaky Péter–Serfőző Szabolcs. Bp., 2004. 15–22.

Wallfahrten im mittelalterlichen Europa. In: (hg.): Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn.Ausstellungkatalog. BTM, Museum Kiscell. Hrsg. Farbaky, Peter–Serfőző, Szabolcs Bp., 2004. 15–22.

Bűn és büntetés a középkori városi gyakorlatban. A selmecbányai 14-15. századi városkönyv bűnesetei. Történelmi Szemle, 46. (2004) 141–166.

A Kárpát-medence várai. Bevezető tanulmány és várleírások Szabóky Zsolt fotóalbumához. Bp., 2004.

2005

Bűn és büntetés a középkori városi gyakorlatban. A selmecbányai 14–15. századi városkönyv bűnesetei. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovits Enikő–Lengyel Tünde. Bp., 2005. [Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 35.]

Csukovits Enikő–Lengyel Tünde (szerk.): Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Bp., 2005. [Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 35.]

Rozlúčka so svetom živych. Pohrebné zvyky v neskorostredovekom Uhorsku. História, 6. ( 2005) 4–6.

Órák és órásmesterek a középkori Magyarországon. In: A magyar kézművesipar története. Szerk.: Szulovszky János. Bp., 2005. 397–402.

Késő középkori leírások Erdély-képe. Erdélyi Múzeum, 67. (2005) 3–4. 86–104.

Csodás szabadulások a török rabságból. Aetas, 20. (2005) 4. 78–90.

L’organisation judiciaire en Hongrie sous les rois angevins. In: La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIIIe et XIVe siècles. Théories et pratiques. Sous la direction de Jean-Paul Boyer, Anne Mailloux et Laure Verdon. Rome, 2005. 127–139. [Kordé Zoltánnal közösen] [Collection de L’École Francaise de Rome 354.]

Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť súdnictvo a vzdelanosť v mestách v. 13.–17. storočí. Eds. Csukovits Enikő–Tünde Lengyelová. Prešov–Bratislava, 2005.

Zločin a trest v stredovekej mestskej praxi. Trestné prípady banskoštiavnickej mestskej knihy zo 14.–15. storočía. In: Csukovits Enikő–Tünde Lengyelová (eds.): Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť súdnictvo a vzdelanosť v mestách v. 13.–17. storočí. Prešov–Bratislava, 2005. 128–148.

2006

I due amanti (Il Re Sigismondo e la sua corte a Siena). In: Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas. A cura di Andrea Kollár. Szeged, 2006. 295–300.

Az uralkodói udvar és az új elit. In: Sigismundus rex et imperator.Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. Szerk. Takács Imre. Bp., 2006. 284–286.

Zsigmond király (1387–1437) Műértő-különszám, 3–7.

Zsigmond király és császár, 1387–1437. História, 28. (2006) 2:3–9.

Két szerelmes históriája. Zsigmond király és udvara Sienában. História, 28. (2006) 2. 12–13.

Bűnözők a templom oltalmában. Városi és egyházi bíráskodási jog ütközése. História, 28. (2006) 5. 12–14.

2007

Drachenritter mit fünf Kronen. In: Mit Schwert und Kreuz zur Kurfürstenmacht.Friedrich der Streitbare, Markgraf von Meissen und Kurfürst von Sachsen (1370–1428). Hrsg. Jutta Charlotte von Bloh, Dirk Syndram und Brigitte Streich. München–Berlin, 2007. 120–128.

Zvíjajúci sa had a Satanov zbrojnoš. Obraz nepriateľa v naráciách stredovekych uhorskych kráľovskych donácií. In: Miles Semper Honestus. Zborník štúdií vydany pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Ed. Vladimir Segeš–Božena Šeďová. Bratislava, 2007. 27–36.

Miraculous escapes from Ottoman captivity. In: Ransom Slavery along the Ottoman Borders. (Early Fifteenth – Early Eighteenth Centuries). Ed. Géza Dávid–Pál Fodor. Leiden–Boston, 2007. 1–18.

Soľničky, čaše, lyžice… Poklady neskorostredovekého Uhorska. História, 6. (2007) 6–8.

Csukovits Enikő (szerk.): Mátyás és a humanizmus. Bp., 2008. 702. [Nemzet és emlékezet]

2008

Zsigmond öröksége. In: Hunyadi Mátyás, a király.Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Bp., 2008. 165–167.

The Legacy of Sigismund of Luxembourg. In: Matthias Corvinus, the King.Tradition and Renewal int he Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue. Bp., 2008. 165–167.

Változó földrajzi gondolkodás Mátyás király udvarában. Korunk, (2008) július, 12–16.

Dalla cattività turca alla soglia degli apostoli. In: Gli archivi della Santa Sede e il regno d’Ungheria (secc. 15–20). In memoriam di Lajos Pásztor. A cura di Gaetano Platania, Matteo Sanfilippo, Péter Tusor. Bp.–Roma, 2008. 3–10. [Collectanea Vaticana Hungariae Vol. 4.]

Közjegyzők a középkori Magyarországon. A 2008. november 27-i jubileumi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. In: 700 éves a közjegyzőség Magyarországon. Szerk. Dr. Rokolya Gábor. Bp., 2008. 54–73.

Humanista főpapok Mátyás korában. Értékrend és életforma. História, 30. (2008) 10. 28–30.

Sótartók, kupák, kanalak. A késő középkori Magyarország kincsei. História, 30. (2008) 10. 38–41.

Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Századok, 142. (2008) 513–515. [recenzió]

2009

Az Anjou-kori intézményi újítások nápolyi párhuzamai. In: Honoris causa.Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. 19–62. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. / Analecta Medievalia III.]

Az Anjouk birodalma 1301–1387. Bp., 2009. [Magyarország története 5., főszerk. Romsics Ignác.]

A „tekergő kígyó” és a „sátán csatlósa”. Ellenségkép a középkori magyar királyi adománylevelek narrációiban. Történelmi Szemle, 51. (2009) 2. 195–206.

Hongria als segles XIV i XV. In: Princeses de terres llunyanes.Catalunya i Hongria a l’edat mitjana. Coord. Ferenc Makk, Marina Miquel, Ramon Sarobe, Csaba Tóth. H. é. n. [Barcelona 2009.] 365–381.

Magyarország a 14–15. században. In: Királylányok messzi földről.Magyarország és Katalónia a középkorban. Szerk. Marina Miquel, Ramon Sarobe, Makk Ferenc, Tóth Csaba. H. é. n. [Bp., 2009.] 363–379.

Katalónia és Magyarország a középkorban. Királylányok messzi földről. História, 31. (2009) 8. 23–24.

Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország kép elemei. Korall, 38. (2009) december, 5–29.

2010

A földrajzi megismerés útjai Európában (Az ókortól a nagy földrajzi felfedezések megindulásáig). Századok, 144. (2010) 255–299.

La pratique de l’enquête sur les droits royaux dans le royaume de Hongrie au XIVe siècle. In: Quand gouverner c’est enquêter.Les pratiques politiques de l’enquête princière (occident, XIIIe-XIVe siècles). Dir. Thierry Pécout. Actes du colloque internationale d’Aix-en-Provence et Marseille, 19–21 mars 2009. Paris, 2010. 493–504. [Romanité et modernité du droit.]

Ismerték-e a késő középkori magyar udvarban az összes megyét? In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 93–121.

2011

Geográfusok, peregrinusok, tengerészek. Válasz Szommer Gábor bírálatára. Századok, 145. (2011) 477–496.

Lővei Pál „Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria (Bevezető fejezetek a középkori Magyarország síremlékeinek katalógusához)” című akadémiai doktori értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő, (2010) 345–363.

A halhatatlan Mátyás király itáliai emlékezete (Matteo Bandello két 16. századi novellája). In: Erősségénél fogva várépítésre való.Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 339–344.

„Le serpent tortueux” et „les satellites du Satan”: L’image de l’ennemi dans les narrations des chartes de donation des rois Anjou en Hongrie. In: La diplomatie des États angevins aux XIIIe et XIVe siècles. Sous la direction de Zoltán Kordé et István Petrovics. Roma–Szeged, 2010. 339–348.

A késő középkori városhálózat a kortársak szemével. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2011. 9–31.

Középkori magyar zarándokok. In: Zarándokolni jó. Tanulmányok a zarándoklásról. Szerk. Benkő Ágota–Vértesaljai László. Bp., 2011. 27–48.

2012

Kelet-Európa országai a középkori térképeken. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2012. 127–135.

Emlékezés élőkről és holtakról. Misekönyv-használat és polgári vallásosság. In: Tiszteletkör. Törtneti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012. 311–318.

Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku. Forum Historiae, (2012) roč. 6, č. 1. http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2012/texty_1_2012/csukovits.pdf

Az Anjou-ház és országai. História, 34. (2012) 5–6. 3–8.

Karol Uhorsky, razprávkovy princ. Forum Historiae, (2012) roč. 6, č. 2. http://www.forumhistoriae.sk/FH2_ Karol Uhorsky, razprávkovy princ 2012/texty_2_2012/csukovits.pdf

Az Anjouk Magyarországon I. I. Károly és uralkodása (1301–1342). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2012. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.)

2013

Esettanulmány Nyugat-Európa középkori magyar-képéhez. Nagy Lajos nápolyi hadjáratai a magyar-párti krónikás, Domenico da Gravina szemével. In: Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia. Szerk. Böhm Gábor–Fedeles Tamás. Pécs, 2013. 28–42.

Nagy Károly ivadékai. Az Anjou-ház Firenze levelezésében. In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila–Kiss Gergely. 117–125. (Speculum Historiae Debreceniense 13.)

L’Ungheria angioina, a cura di Enikő Csukovits. Viella Ed., Roma, 2013. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 3.)

Introduzione. La dinastia degli Angiò e l’Ungheria. In: L’Ungheria angioina, a cura di Enikő Csukovits. Viella Ed., Roma, 2013. 7–22. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 3.)

Le innovazioni istituzionali nell’età angioina e i loro parallelismi napoletani. In: L’Ungheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Viella Ed., Roma, 2013. 59–119. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 3.)

2014

Idegen-képek a középkor óta. In: A kép – sokféle nézetben. Szerk. Bálint Csanád. Bp., 2014. 63–78. (Tudományos témák találkozásai.)

Magyarország helye Kelet-Európában. A Descriptio Europae Orientalis országleírásai. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia–Lakatos Bálint–Zarnóczki Áron. Bp., 2013. 71–82.

Ludwik Węgierski i węgierska gałąź dynastii Andegawenów. W Sieci Historii, (2014) 6. 18–20.

2015

Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban (Magyar történelmi emlékek. Értekezések) Bp., 2015. 310.

2016

Geográfiai ismeretek két korszak határán (Hans Dernschwam könyvtárának geográfiai tárgyú kötetei) In: Horn Ildikó, Lauter Éva et al. (szerk.): Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L’Harmattan, Budapest, 2016. II. 149-159.

Thierry Pécout, Jean-Luc Bonnaud, Enikő Csukovits, Isabelle Mathieu, Serena Morelli et Riccardo Rao: Europange : les processus de rassemblements politiques. L’exemple de l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècle). In: Riccarddo Rao (dir.): Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini, Publications de l’École française de Rome, 2016. (Collection de l'École française de Rome, 518.) https://books.openedition.org/efr/3027

Le gouvernement du royaume de Hongrie : personnel et institutions. In: Riccarddo Rao (dir.): Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini, Publications de l’École française de Rome, 2016. (Collection de l'École française de Rome, 518.) https://books.openedition.org/efr/3042

Lackfi István Apuliában. In: Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Kolozsvár, 2016. 63-68.

2017

Személyiség és történelem. A történelmi személyiség. Szerkesztette: Vonyó József. A szerkesztésben közreműködött: Csukovits Enikő és Gyarmati György. Magyar Történelmi Társulat, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Pécs – Budapest, 2017.

Le gouvernement du royaume de Hongrie : personnel et institutions. In: Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini. Études réunies par Riccardo Rao. Publications de l’École française de Rome, 2017. (Collection de l'École française de Rome, 518.) 307-319.

Les saints libérateurs des Turcs en Hongrie à la fin du Moyen Âge. in: Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge (XIe-début du XVIe siècle) Études réunies par Marie-Madeleine de Cevins et Olivier Marin. Brepols, Turnhout, 2017. (Hagiologia 13.) 109-121.

Puszta ország – hatalmas ország. Magyarország a tatárjárás idején és a 14. század elején. Korunk 28 (2017) 12:26-32.

Karol I. obdobie jeho vláhy (1301-1342). Bratislava, Pro historia, 2017.

2018

A magyar bárók műveltsége az Anjou-korban. In: Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2018. [Tanulmányok Biharország történetéről, 5.] 111–128.

Az „idegen” Anjou-ház. Történelmi Szemle, 60. (2018) 565–574.

„Legyen úgy, ahogy Zsigmond idejében dívott”. Zsigmond király uralkodói öröksége. Bácsország. 2018. 3. 20–23.

Magyar zarándokok a középkorban. In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk. Pósán László–Veszprémy László–Isaszegi János. Budapest, 2018. 67–81.

Hungary and the Hungarians. Western Europe’s View in the Middle Ages. Roma, 2018. [Viella Historical Research, 11.]

2019

Les caractéristiques de la culture des barons hongrois (XIVe siècle). In: Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIefin XVe siècle)/Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell'entourage dei principi nei territori angioini (metà XIIIfine XV secolo). Dir. Mathieu, Isabelle–Matz, Michel. Rome, 2019. [Collection de l'École française de Rome, 518/3.] 283–295.

Az Anjouk Magyarországon II. I. (Nagy) Lajos és Mária uralma (1342–1395). Budapest, 2019. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]

KUTATÁSI TERÜLET

A 14–15. századi Magyarország története, elsősorban társadalom- és művelődéstörténet, azon belül jelenleg két nagyobb kutatás

Magyarország-kép a középkorban

Az Anjou-államok összehasonlító politika-, intézmény- és társadalomtörténeti vizsgálata

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar (óraadó tanár: 1994–1995)

Károli Gáspár Református Egyetem (óraadó tanár: 1997–2005)

 

 

PÁLYÁZATOK, ÖSZTÖNDÍJAK

 

Programirányítás:

 • Az Anjou dinasztia országainak, tartományainak hatalmi elitje (13-15. század). Prozopográfiai adatbázis, összehasonlító társadalom- és kormányzattörténeti vizsgálat – OTKA-pályázat, 2014-2018, témavezető
 • Erdélyi okmánytár IV. (1360-1369) – OTKA-pályázat, 2009-2013., témavezető
 • Erdélyi okmánytár III. (1340-1359) – OTKA-pályázat, 2003-2006.
 • Diplomata Hungariae antiquissima II. – OTKA-pályázat, 2000., témavezető (Györffy György halála után)
 • Erdélyi okmánytár II. (1301-1339) – OTKA-pályázat, 1998-2001, témavezető

Bolyai János Kutatási ösztöndíj:

 • 2006-2009.: (a támogatott kutatás címe): Magyarországról és a magyarokról
 • 2003-2004.: Az Anjou-kori intézményi újítások nápolyi párhuzamai
 • 1998-2000.: Középkori magyar zarándokok

Pásztor Lajos Ösztöndíj:

 • Kutatás az Archivio Segreto Vaticanóban (2 hónap)
 • Kutatás az Archivio Segreto Vaticanóban (Registri delle suppliche Nr. 670-839. – a magyar vonatkozású bejegyzések feltárása IV. Sixtus kérvénykönyveiben, 4 hónap)

Francia állami ösztöndíj (Bourse de l’Ambassade de France)

 • Kutatás Marseille-ben, előadás Aix-en-Provence-ban (1 hónap)

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail