+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Tóth Gergely

Tóth Gergely

Tóth, Gergely
Tóth Gergely
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4633
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/633

Email:

Degree: PhD (2008)

Research Field: Study and publication of the works of historian Bél Mátyás (1684–1749);
History writing in the 17–18th century in Hungary;
Neo-Latin philology

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kisvárda, 1977. 08. 09.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2001)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, latin nyelv és irodalom szak (2001)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történettudományi doktori iskola, kora újkori

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD történelem, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar (2008)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Országos Széchényi Könyvtár (2001–2008)

MTA Történettudományi Intézete (2008–2011) tudományos segédmunkatárs (2008–2011), tudományos munkatárs (2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

ELTE BTK Latin Nyelv és Irodalom Tanszék (megbízott előadó, 2010–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Klebelsberg Kuno ösztöndíj (2005, 2009)

Sahin-Tóth Péter Díj (2009)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)

Talentum Díj (2012)

Akadémiai Ifjúsági Díj (2012)

Klaniczay Díj (2017)

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyarország történelmi és közigazgatási atlasza, 1751. Bevezetés az ókori és középkori Magyarország földrajzába (Introductio), 1781. A térképmagyarázatokat írta: Tóth Gergely. A Introductio szövegét fordította, a szöveghez tartozó jegyzeteket készítette, és a bevezető tanulmányokat írta: Tóth Gergely, Török Enikő. Budapest, 2004.

2. Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalógus). – Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Budapest, 2006. [Nemzeti Téka]

3. Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza. ― Vitae Christophori Lackhner I. U. D. Hominis, brevis consignatio. A szöveget gond. és ford., jegyz. és bev.: Tóth Gergely. Sopron, 2008. [Sopron város történeti forrásai. C/ sorozat, 5. k]

4. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” c. művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. Doktori disszertáció. Kézirat, Egyetemi Könyvtár. I–II. Budapest 2007. (védés éve: 2008.) http://doktori.btk.elte.hu/hist/tothgergely/diss.pdf

5. Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus primus, in quo continentur ... Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy, Gregorius Tóth. Budapestini, 2011.

6. „Civilizált” őstörténet. A magyar nyelv és a magyar nemzet eredetének kutatása Bél Mátyás életművében. Történelmi Szemle, 54. (2012) 219–246.

7. A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum. Történelmi Szemle, 55. (2013) 593–617.

8. Lutheránus országtörténet újsztoikus keretben: Révay Péter Monarchiája. In: Clio inter arma. Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról. Szerk. Tóth Gergely. Budapest, 2014. 117–147. [Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes]

9. Johannes Bocatius: Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato. – Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. S. a. r., ford., jegyz. Tóth Gergely; bev. Teszelszky, Kees–Tóth Gergely. Budapest, 2014.

10. Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). Budapest, 2016.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2001

Szt. Ágoston (Aurelius Augustinus): Zsoltármagyarázatok I. (A 109–113. zsoltárhoz.) Latinból fordította: Bata Péter, Földváry Miklós, Labancz Zsolt, Ősz Ferenc és Tóth Gergely. Bp., 1999.

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. – Descriptio Comitatus Semproniensis. I–III. A latin szöveget gond. és ford. Déri Balázs (I.), Földváry Miklós (I.), Tóth Gergely (I–III.). Szerk. Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001–2006. [Sopron város történeti forrásai. C/ sorozat, 2–4. kötet.]

Gyulai Éva: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatus Semproniensis I. Szerk. Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001. Soproni Szemle, (2002) 4. p. 404–407. [Recenzió.]
Reisz T. Csaba: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. – Descriptio comitatus Semproniensis I. Szerk. Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001. (Sopron város történeti forrásai, C sorozat, 2.) Levéltári közlemények, 73. (2002) 1–2. 305–310. [Recenzió.]
Horváth Gergely Krisztián: Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán. Bél Mátyás: Zala vármegye leírása, Sopron vármegye leírása I., Heves megye ismertetése 1730–1735. Korall, (2003) 11–12. 273–287. [Recenzió.]
Gyulai Éva: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása II–III. Sopron, 2006. Soproni Szemle, 61. (2007) 207–213. [Recenzió.]
Kücsán József: A külváros déli fala. Soproni Szemle, 62. (2008) 3. 279–293. p. 281.
F. Romhányi Beatrix: A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében. Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez. Történelmi Szemle, 50. (2008) 3. 289–312. p. 296.
Bagi Zoltán: Sopron kuruc ostromai 1704–1706. Soproni Szemle, 63. (2009) 3. 283–299. p. 294.
Csorba Csaba: Bél Mátyás emlékezete. Honismeret, 37. (2009) 5. 45–56. p. 52.
Sági Éva: A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. Soproni Szemle, 63. (2009) 2. 147–166. p. 1506,
p.1515.
Kovács József László (összeáll.): A céltáblákat szőlő díszítse! Szőlő- és lövészünnepek Magyarországon a 16–19. században. – Trauben sollen Scheiben zieren! Traubenfeste und Freyschiessen vom 16. bis 19. Jahrhundert in Ungarn. Bp., 2009. p. 251.,
p. 255.
Jankó Ferenc–Kücsán József–Szende Katalin: Magyar Várostörténeti Atlasz I. Sopron. Közrem. Dávid Ferenc, Goda Károly, Kiss Melinda. Sopron, Soproni Levéltár, 2010. p. 50. 193.,
p. 50. 202. j.,
p. 51. 229. j.,
p. 51. 234. j.,
p. 51. 235.j., 
p. 51. 249. j.,
p. 54. 194. j., p. 54. 203. j.,
p. 54. 230. j., 
p. 54. 235. j.,
p. 54. 236. j., p. 54. 250. j.,
p. 625,
p. 634,
p. 655,
p. 6610,
p. 673,
p.  684,
p. 69.,
p. 706,
p. 715,
p. 722,
p. 734,
p. 753,
p. 77,
p. 788,
p. 81,
p. 824.
Prodán Tímea Hajnal: A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. Doktori (PhD) Értekezés. PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 2010. p. 7.,
p. 82,
p. 922.

Bél Mátyás leírása Sopronról és Sopron vármegyéről: a mű és forrásai. In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. – Descriptio Comitatus Semproniensis. I–III. A latin szöveget gond. és ford. Déri Balázs (I.), Földváry Miklós (I.), Tóth Gergely (I–III.). Szerk. Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001–2006. III. 239–262. [Sopron város történeti forrásai. C/ sorozat, 2–4. kötet.]

A kézirati hagyomány. [Sopron vármegye leírásának kéziratai. Tanulmány.] In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. – Descriptio Comitatus Semproniensis. I–III. A latin szöveget gond. és ford. Déri Balázs (I.), Földváry Miklós (I.), Tóth Gergely (I–III.). Szerk. Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001–2006. I. 234–254. [Sopron város történeti forrásai. C/ sorozat, 2–4. kötet.]

2003

Katona István: A kalocsai érseki egyház története. (Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae.) II. rész. Fordította: Takács József. A fordítást szakmailag ellenőrizte és javította, a szöveghez kapcsolódó tárgyi jegyzeteket készítette: Tóth Gergely. Szerk. Romsics Imre, Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2003.

Dóka Klára: A kalocsai érseki gazdasági levéltárról. Levéltári Szemle, 57. (2007) 3.  59–70. p. 59. 4. j.
Kas Géza: Széchényi Pál kalocsai érsek és a Haditanács vitája Sümeg váráról. In: Mindennapi élet a török árnyékában. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba 2008. [Khronosz. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Doktori Iskolájának sorozata 1.] 115–125. p. 116.
Lakatos Adél: Patachich Ádám Sándor. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. IX. kötet. Bp., 2009. 69–71. p. 71.
Lakatos Adél: Patachich Gábor Hermann Antal. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. IX. kötet. Bp., 2009. 72. p. 72.
Lakatos Adél: Dél-Alföld gyöngyszeme. Kalocsa történelmi barokk városközpontja: a Szentháromság tér. Bácsország, (2009) 2. 85–92. p. 92.
Tóth Tamás: „Nem annyira főpapotok, mint inkább atyátok.” Patachich Gábor kalocsai érsek (1733–1745). In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. (1700–1740). Szerk. Gőzsy Zoltán-Varga Szabolcs-Vértesi Lázár. Pécs, 2009. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII.] 141–154. p. 143.
Varga Szabolcs: Adalékok Gregorjánci Pál pécsi püspök életrajzához. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Tanulmányok. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda. Pécs, Molnár Nyomda, 2010. 254. 125–135. p. 126. 14. j.,
p. 127. 23. j.

2004

Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyarország történelmi és közigazgatási atlasza, 1751. Bevezetés az ókori és középkori Magyarország földrajzába (Introductio), 1781. A térképmagyarázatokat írta: Tóth Gergely. A Introductio szövegét fordította, a szöveghez tartozó jegyzeteket készítette, és a bevezető tanulmányokat írta: Tóth Gergely, Török Enikő. Bp., 2004.

Körmendi Tamás: Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyar Könyvszemle, 121. (2005) 494–498. [Recenzió.]
Papp, Júlia: The Catalogue of Bernhard Paul Moll (1697-1780) and His Atlas Hungaricus. Imago Mundi, 57. (2005) 2. 185–194. p. 193. 8. j.  
Szántay Antal: Regionális igazgatás a 18. századi Magyarországon. Történelmi Szemle, 50. (2008) 3. 313–333. p. 314.,
p. 322.
Gudor Kund Botond: Istoricul Bod Péter (1712–1769). Cluj-Napoca, 2008. p. 357.

Tomka Szászky János történelmi térképeinek forrásai. In: Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyarország történelmi és közigazgatási atlasza, 1751. Bevezetés az ókori és középkori Magyarország földrajzába (Introductio), 1781. A térképmagyarázatokat írta: Tóth Gergely. A Introductio szövegét fordította, a szöveghez tartozó jegyzeteket készítette, és a bevezető tanulmányokat írta: Tóth Gergely, Török Enikő. Bp., 2004. 9-13.

 Gudor Kund Botond: Istoricul Bod Péter (1712–1769). Cluj-Napoca, 2008. p. 360.

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572-1647) Bp. 2002. Ismerteti: Tóth Gergely. Századok, 138. (2004) 4. 981-986.

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa. 1777–1923. Szerk. Lakatos Andor. Kalocsa, 2002. Ismerteti: Tóth Gergely. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 16. (2004) 238–241.

2006

Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalógus). – Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Bp., 2006. [Nemzeti Téka.]

Magyar Krisztina: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalógus) – Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Összeállította Tóth Gergely. Bp., OSZK - Gondolat Kiadó, 2006. 159 l. [Nemzeti Téka.] Magyar Könyvszemle, 122. (2006) 4. 516–518. [Recenzió.]
Kollárová, Ivona: Catalogus manuscriptorum Matthiae Belii. Knižnica, 8. (2007) 1. 47. [Recenzió.]
Juríkova, Erika: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalógus) – Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in Bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Ed. Gergely Tóth. Bp., 2006. In: Sambucus III. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Eds. Daniel Škoviera–Erika Juríková. Trnava, 2008. p.194–195. [Recenzió.]
Komlóssy Gyöngyi: Ősi betűk, mitikus történelem II. Bél Mátyás és a rovásírás irodalmának hazai forrásai. In: Varietas gentium – communis latinitas. A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) sze­ge­di előadásai. Szerk. Szörényi László, Lázár István Dávid. Ta­nul­má­nyok. Szeged, 2008. 137–146. [Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből I.] p. 143.
Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába.  1. Általános rész 3. köt. Megyei levéltárak és forrásközlemények. Szerk. Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya. Bp. 2008. p. 126.
Csorba Csaba: Bél Mátyás emlékezete. Honismeret, 37. (2009) 5. 45–56. p. 54.
Juríkova, Erika: Matthias Bel and Trnava. An analysis of Latin written sources? Acta Antiqua, 49. (2009) 2. 241–248. p. 245.
Komlóssy Gyöngyi: Bél Mátyás: Hungari et Transsylvani aliquot eruditionis fama et scriptis celebres. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Főszerk. Újváry Gábor. Felelős szerk. Kerekes Dóra. Bp., 2009. 113–134. p. 115.
Mârza, Eva–Mârza, Andrea: Transilvania în opera polihistorului slovac Mathias Bel (1684–1749) In: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 13. Alba Julia, 2009. 115–123. p. 123.
Verók Attila: A pozsonyi evangélikus kollégium könyvtára. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. IX. kötet. Bp., 2009. 267. p. 267.
Horváth István: Mikoviny Sámuel egy elfeledett térképe. Geodézia és Kartográfia, 62. (2010) 10. 22–26. p. 23. 4. j.
Verók Attila: Az első magyar történeti szakkönyvtár? Martin Schmeizel és történeti hungarikumai. Acta Academiae Agriensis, Sectio Historiae, 37. (2010) 49–81. p. 70. 80. j.,
p. 70. 81. j.,
p. 71. 82. j. 
Komlóssy Gyöngyi: Bél Mátyás: De versionibus Bibliorum Hungaricis. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Felelős szerk. Kerekes Dóra. Bp., 2010. 115–140. p. 116. 7. j.,
p. 119. 29. j.

Bél Mátyás Sáros vármegyéről. A leírás keletkezése és vármegyei fogadtatása. Gesta, 6. (2006) 2. 30–49.

Szőke Kornélia: Egy 18. századi tudós barátság történetéhez. (Dobai Székely Sámuel és Johann Balthasar Bernhold) In: Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 2008. november 13. A Bölcsészettudományi Kar kiadványa. Szerk. Szőke Kornélia. Miskolc, 2009. 29–33. p. 29.

2007

Adalékok Mikoviny Sámuel életrajzához. Magyar Könyvszemle, 123. (2007) 487–489.

Bél Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvének vonatkozó részei Bél és utódai megjegyzéseivel. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Felelős szerk. Kerekes Dóra. Bp., 2007. 179–208.

Komlóssy Gyöngyi: Bél Mátyás: Hungari et Transsylvani aliquot eruditionis fama et scriptis celebres. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Főszerk. Újváry Gábor. Felelős szerk. Kerekes Dóra. Bp. 2009. 113–134. p. 133.

Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” c. művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. Doktori disszertáció. Kézirat, Egyetemi Könyvtár. I–II. Bp. 2007. http://doktori.btk.elte.hu/hist/tothgergely/diss.pdf

Ludiková, Zuzana–Mikó Árpád–Pálffy Géza: A turócszentmártoni Szent Márton-templom késő-reneszánsz és barokk funerális emlékei (16-17. század). Művészettörténeti értesítő, 57. (2008) 2. 353–375. p. 360. 50. j.
Horváth István: Mikoviny Sámuel egy elfeledett térképe. Geodézia és Kartográfia, 62. (2010) 10. 22–26. p. 25. 11. j.
Kovács Adrienn: Fejér megye legkorábbi nemzetiségi és vallásfelekezeti adatai Bél Mátyás országleírásának kéziratváltozataiban. Aetas, 26. (2011) 2. 148–158. p. 148. 4. j.,
p. 149. 5. j.
p. 149. 6. j.,
p. 149. 7. j.,
p. 149. 8. j.,
p. 149. 9. j.,
p. 149. 10. j.,
p. 149.12. j.,
p. 151. 24. j.,
p. 151. 25. j.,
p. 151. 27. j.,
p. 152. 28. j.,
p. 152. 29. j.,
p. 152. 30. j.
Ifj. Barta János: „Ha Zemplin vármegyét az útas vizsgálja...” (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén). Debrecen, 2009. [Speculum Historiae Debreceniense 3.] p. 41. 64. j.,
p. 41. 65. j.,
p. 42. 67. j.,
p. 42. 68. j.,
p. 43. 69. j.

2008

Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza. ― Vitae Christophori Lackhner I. U. D. Hominis, brevis consignatio. A szöveget gond. és ford., jegyz. és bev.: Tóth Gergely. Sopron, 2008. [Sopron város történeti forrásai. C/ sorozat, 5. kötet.]

Bagi Zoltán: A 16–17. századi Sopron mindennapjai egy politikusi önéletrajz tükrében. Tóth Gergely (s.a.r.): Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza. Korall, 10. (2009) december [38. köt.], p. 170–173.
H. Németh István: Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza. Vitae Christophori Lackneri, I. U. D. Hominis, brevis consignatio. Kiad.: Tóth Gergely. Sopron, 2008. [Sopron Város Történeti Forrásai, C sorozat, 5. kötet.] Soproni Szemle, 63. (2009) 135–137. [Recenzió.]
Kincses Katalin Mária: Két forráskiadvány Lackner Kristófról. Hadtörténelmi Közlemények, 122. (2009) 1. p. 222–224.
Németh S. Katalin: Újabb soproni helytörténeti kiadványok. Magyar Könyvszemle, 125. (2009) 3. p. 380–384., különösen p. 382–384.
Kovács József László (ism): Dominkovits Péter: Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai. (Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591–1632.) Sopron, 2007. Soproni Szemle, 62. (2008) 4. 463–467. p. 466.
Juhász János: Sopron és környéke magánkönyvtárainak könyves műveltsége 1601 és 1685 között. (Az emblémairodalom termékeinek és Lackner Kristóf emblematikus műveinek elterjedtsége.) In: Kultúrák között III. A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai. Szerk. Lengyel Barbara–Szőke Kornélia. Miskolc, 2009. 56–67. p. 57.
P. Szabó Béla: Széljegyzetek Lackner Kristóf padovai tanuló éveihez. [!] Rendhagyó recenzió újrafelfedezett önéletrajza kiadásához. Jogtörténeti Szemle, (2009) 1. 33–43. p. 40. *,
p. 40. 4. j.,
p. 40. 5. j., 
p. 40. 6. j.,
p. 41. 26. j.,
p. 42. 39. j.,
p. 42. 64. j.,
p. 43. 70. j.,
p. 43. 73. j.,
p. 43. 75. j.,
p. 43. 79. j.,
p. 43. 80. j.,
p. 43. 99. j.
Pálffy Géza: Függetlenségi harc volt-e Bocskai mozgalma? Korunk, 3. (2009) márc. 12–22. p. 21.
Pálffy Géza: Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604–1608). Bp., 2009. [Századok Füzetek 3.] p. 39.
Jankó Ferenc–Kücsán József–Szende Katalin: Magyar Várostörténeti Atlasz I. Sopron. Közrem. Dávid Ferenc, Goda Károly, Kiss Melinda. Sopron, Soproni Levéltár, 2010. p. 50. 179. j.,
p. 53. 179. j.,
p. 705,
p. 713,
p. 77.,
p. 822.
Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., História – MTA Történettudományi Intézete, 2010. p. 379. 125. j.
Teszelszky, Kees: A magyar korona megjelenése a kora újkori képzőművészetben.  Művészettörténeti Értesítő, 60. (2011) 1. 1–10. p. 9. 28. j.,
p. 9. 29. j.,
p. 9. 30. j., 
p. 9. 31. j.

Bél Mátyás Notitiájának kritikai kiadása. Bél eredeti elképzelései és az új kiadás tervezete. Fons, 15. (2008) 4. 425–443.

Hegyközi Ilona–Kollár Mária: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2008-ban. Magyar Könyvszemle, 125. (2009) 4. 517–532. p. 525.

„Qua dialecto loquantur?” A Magyarországon beszélt nyelvek és nyelvjárások feltérképezésének kísérlete Bél Mátyás Notitiájában. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. Budapest, 2008. április 17–18. Szerk. Korompay Klára [et al.].  Bp., 2009. 163–185. [A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 229.]

2009

A keszthelyi Festetics-gyűjtemény kéziratos térképei. In: Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük. Szerk. Boka László–Ferenczyné Wendelin Lídia. Bp., 2009. 69–78.

Katolikus egyháztörténet – protestáns szerző tollából. Bél Mátyás a magyarországi római katolikus egyházról. In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. (1700–1740). Szerk. Gőzsy Zoltán–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2009. 103–119. [Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII.]

Bél Mátyás besztercebányai diákjai. A besztercebányai evangélikus gimnázium anyakönyvének vonatkozó része, Bél és utóda megjegyzéseivel. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Főszerk. Újváry Gábor. Felelős szerk. Kerekes Dóra. Bp. 2009. 135–170.

2010

Mészáros Kálmán (s. a. r.): Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez. Második kötet: 1707–1709. A latin nyelvű okleveleket fordította Tóth Gergely. Vaja, 2010.

Bél Mátyás: Előszó. (Praefatio Matthiae Belii ad Lectorem. In: J. G. Schwandtner: Scriptores Rerum Hungaricarum... I–III. Viennae 1746–1748. I. i–xxi.) Fordította és a jegyzeteket készítette Tóth Gergely. In: Magyarországi gondolkodók. 18. század. Bölcsészettudományok I. Vál., szerk., utószó: Tüskés Gábor. Bp., 2010. 666–685. (fordítás), 1007–1020. (jegyzetek). [Magyar Remekírók. Új folyam.]

Bél Mátyás könyvtárai. In: Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i, jubileumi konferenciájának előadásai. Debrecen, 2010. 73–82.

„Theatrum nobilitatis Hungaricae.” Bél Mátyás családtörténeti kutatásai. Fons, 17. (2010) 3. 321–337.

Strešňák, Gábor: Tóth, Gergely: „Theatrum nobilitatis Hungaricae.” Bél Mátyás családtörténeti kutatásai. [Genealogické výskumy Mateja Bela]. Fons, 17. (2010) 3. 321–337. Genealogicko-Heraldický Hlas, 21. (2011) 1–2. 76–77. [Recenzió.]

Felekezetiség és történelmi emlékezet. A Rákóczi-szabadságharc a 18. századi honi történetírásban. Történelmi Szemle, 52. (2010) 1. 13–36.

2011

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus primus, in quo continentur Comitatus adhuc in mss. haerentes Partis Primae Cis-Danubialis, hoc est, Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy, Gregorius Tóth. Budapestini, 2011.

Kollárová, Ivona: Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae... Comitatuum ineditorum tomus primus, in quo continentur Comitatus adhuc in mss. haerentes Partis Primae Cis-Danubialis, hoc est, Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy, Gregorius Tóth. Budapestini, sumptibus Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae ac Archivi Hungariae Regnicolaris, Anno MMXI. Historický časopis, 59. (2011) 3. 562–563. [Recenzió.]
Strešňák, Gábor: Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica. Comitatuum ineditorum tomus primus – Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. (Ed. Gregorius Tóth.) Budapestini, MMXI. (2011), p. 390. Genealogicko-Heraldický Hlas, 21. (2011) 1–2. 77–78. [Recenzió.]
Gecsényi Lajos: A rejtélyes Thurzó. Thurzó Ferenc, a Magyar és az Udvari Kamara elnöke (1549–1563.). Levéltári Közlemények, 81. (2010) 3–31. p. 4. 6. j.

Bél Mátyás ismeretlen történeti forráskiadvány-tervezete: a Collectio scriptorum Hungaricorum. In: Magyar Könyvszemle, 127. (2011) 2. 173–192.

2012

Bél Mátyás a török hódoltságról és a török utáni Magyarországról. In: Identitás és kultúr a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp., 2012. 495–510.

2013

„Theatrum Nobilitatis Hungaricae”. Genealogické výskumy Mateja Bela so zvláštnym zreteľom na rod Thurzo. In: Tünde Lengyelová a kol.: Thurzovci a ich historický význam. Bratislava, 2012 [2013!]. 203–215.

Bel, Matej: Trenčianska stolica. Zostavil: Martin Turóci. Latinský text Notícií pripravili na vydanie: László Glück, Zoltán Gőzsy, Gergely Tóth. Preklad latinského textu Notícií: Imrich Nagy. Čadca, Kysucké Múzeum v Čadci, 2013.

Tóth Gergely: Révay Péter: De Sacrae Coronae regni Hungariae ortu, virtute, victoria, fortuna brevis commentarius ad nostra usque tempora continuatus. In: István, a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk.: Kerny Terézia–Smohay András. Székesfehérvár,2013. 324–325.

A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum. Történelmi Szemle, 55. (2013) 4. 593–617.

2014

Was blieb von den Türken? Geschichte und Relikte der osmanischen Herrschaft in Ungarn im Werk des Geschichtsschreibers Matthias Bel (1684–1749). In: Ein Raum im Wandel. Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hrsg. Norbert Spannenberger–Szabolcs Varga. Stuttgart, 2014. 235–249.

Meddig terjed Magyarország? Történelmi jogok és politikai realitások küzdelme Bél Mátyás Notitiájában. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Bp., 2013. [2014!] 143–163.

Értelmezések fogságában.Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban. Történelmi Szemle, 56. (2014) 4. 563–586.

A 1622. évi soproni címerbővítés. Előzmények, utóélet, szövegközlés és fordítás. In: Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba. Sopron–Budapest, 2014. 293–311. [Annales Archivi Soproniensis 1.]

Clio inter arma. Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról. Szerk. Tóth Gergely. Bp., 2014. [Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes.]

Lutheránus országtörténet újsztoikus keretben: Révay Péter Monarchiája. In: Clio inter arma. Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról. Szerk. Tóth Gergely. Bp., 2014. 117–147. [Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes.]

Johannes Bocatius: Hungaro-teutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato. – Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. Közread. Kees Teszelszky–Tóth Gergely. Bp., 2014.

2015

Bél Mátyás: Ung vármegye leírása. A szöveget fordította, a bevezetőket és a tárgyi jegyzeteket írta: Benei Bernadett, Tóth Gergely. Bp., 2014. [2015.!]

Bél Mátyás, a történész. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Szerk.: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. Bp., 2015. (Convivia Neolatina Hungarica 1.) 157–167.

Egy koholmány hosszú árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál. Bp., 2015. 357–372.

Bél Mátyás, a történész. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Szerk.: Békés Enikő–Kasza Péter–Lengyel Réka. Budapest, 2015. [Convivia Neolatina Hungarica, 1] 157–167.

2016

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Gregorius Tóth, Bernadett Benei, Rudolphus Jarmalov. Budapestini, 2016.

Caught in the Web of Interpretations: The 1514 Peasant War in Early Modern Hungarian Historiography. In: Armed Memory: Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe (1450–1700). Ed. Erdélyi, Gabriella. Göttingen, 2016. 223–247.

A Pannonhalmi Főapátság a 16–18. századi történeti irodalomban (Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig). In: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest, 2016. 221–232.

Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). Budapest, 2016.

2017

Az „országtáblák”, egy új koronavers és a pozsonyi Koronatorony különleges vasajtaja. Újdonságok a Szent Korona 17. századi történetéhez. In: „…nem egyetlen történelem létezik.”. Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio Philosophica (XXI/2). Miskolc, 279–301. [társszerző: Pálffy Géza]

Az államalapítás katolikus narratívájának átfogó protestáns kritikája: Schwarz Gottfried Initiája (1740). In: Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században. Szerk. Kasza Péter–Kiss Farkas Gábor–Molnár Dávid. Szeged, 2017. (Convivia Neolatina Hungarica 2.) 61–68.

A mellőzéstől a hitvitákon át a nagy egyháztörténetekig: a magyarországi reformáció a 16–18. századi történetírásban. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Szerk. Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2017. 409–422.

Az erazmista szatirikus és a bebörtönzött mártír. Bocatius két műve, a Hungaroteutomachia és az Olympias carceraria. In: Börtön, exilium és szenvedés. Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai. Szerk. Fajt Anita–Szilágyi Emőke Rita–Tóth Zsombor. Budapest, 2017. 61–75.

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quartus, in quo continentur ... Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Gregorius Tóth–Bernadett Benei–Zoltanus Gőzsy–Rudolphus Jarmalov. Budapestini, 2017.

„Vestigia barbarae gentis”: Mátyás Bél on Ottoman and Post-Ottoman Hungary. In: Identity and Culture on Ottoman Hungary. Eds. Pál Ács–Pál Fodor. Berlin, 2017. [Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, 23.] 367–386.

2018

„A magyar történet folytatója”: Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk. Ács Pál–Tóth Gergely. Budapest, 2018. [Magyar Történelmi Emlékek–Értekezések]

Matthias Bel: Notitia Hungariae novae historico geographica ... Comitatuum ineditorum tomus quintus, in quo continentur... Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghiensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Gregorius Tóth–Bernadett Benei–Zoltanus Gőzsy–Rudolphus Jarmalov. Budapest, 2018.

Historia querelarum. Sérelmekből összeálló egyháztörténet Okolicsányi Pál Historia diplomatica című munkájában. In: A reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században. Főszerk. Száraz Orsolya. Szerk. Fazakas Gergely Tamás–Imre Mihály. Debrecen, 2018. [Loci Memoriae Hungaricae, 7.] 217–227.

Politika, történelem, múltszemlélet három 17. századi kanonok műveiben: Balásfi Tamás, Ráttkay György és Bársony György munkái. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Szerk. Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2018. ]Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 3.] 297–314.

Evangélikusként a király hűségén. A felekezeti identitás szerepe Lackner Kristóf soproni polgármester életművében. Soproni Szemle, 72. (2018) 240–247.

A Historiae ismeretlen tájai. Néhány lépéssel közelebb Istvánffy Miklós életének és munkásságának feltárásához. In: „A magyar történet folytatója”: Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk. Ács Pál–Tóth Gergely. Budapest, 2018. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések] 7–33.

Kruppa Tamás: A kereszt, a sas és a sárkányfog: Kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban (1578–1597). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae, Series I. Collectanea Vaticana Hungariae Classis II., Tom. 5. Budapest–Róma: Gondolat, 2014. reciti, 2018. [recenzió] 

KUTATÁSI TERÜLET

Bél Mátyás (1684–1749) történész életművének feltárása és kiadása

17–18. századi magyarországi történetírás

Neolatin filológia

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, Latin Nyelv és Irodalom Tanszék, megbízott előadó (2010–)

 

MÉDIASZEREPLÉSEK

2012

Népszabadság, 2012. febr. 18.

www.lutheran.hu  2012. febr. 29.

http://www.lutheran.hu:8086/portalok/lutheran/interju/monumentalis-orszagleiro-mu-2013-beszelgetes-bel-matyas-munkassagarol

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail