+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Haraszti György

Haraszti György

Haraszti, György
Haraszti György
Beosztás: ny. tudományos tanácsadó
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224–6700/656
E-mail:

Status: Research Professor

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224–6700/656

Email:

Degree: PhD (2004)

Research Field: Early Modern Hungarian economic and social history; Modern Jewish history;
Jewish social and cultural history in Hungary;
Documentary heritage of Jewry in Hungary, Hungarian Jewish bibliography and archivalia

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Nyíregyháza, 1947. 01. 11.

VÉGZETTSÉG

Budapesti Műszaki Egyetem, vegyészmérnöki kar (1970)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem szak (1981)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Egyetemi doktor, Budapesti Műszaki Egyetem (biokémia, 1973)

PhD, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (történelem, vallásbölcselet, 2004)

HABILITÁCIÓ

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (történelem, 2005)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

KGM ISSZI (Budapest) (1970–1971) folyamatszervező, programozó

Pénzügyminisztériumi Számítóközpont (Budapest) (1971–1973) programozó (1971), rendszerelemző (1972–1973)

Bayerische Elektrizitaetswerke (München) (1973–1974) rendszerprogramozó

LS Laborservice (München) (1975–1976) laboratóriumvezető

MOHA Milchvesorgunsbetrieb (Frankfurt am Main) (1975–1976) rendszerprogramozó

OKGT Gáztechnikai Kutató és Vizsgáló Állomás (GKVÁ) (Budapest) (1976–1977) rendszerprogramozó

Hámán Kató Közgazdasági és Számítástechnikai Szakközépiskola (Budapest) (1977–1982), középiskolai tanár számítástechnika, kémia

Budapest Főváros Levéltára (1982–1987) csoportvezető (1982–1984), tudományos titkár (1984–1987)

Amerikai Alapítványi Iskola és Gimnázium (Budapest) (1992–1997) főigazgató

Budapesti Európa Intézet (2000–2002) általános igazgatóhelyettes

Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem (OR-ZSE/Budapest) (1998–) Történelem- és Vallásbölcseleti Tanszék vezetője, egyetemi magántanár (1998–2006), egyetemi tanár (2006–)

MTA Történettudományi Intézet (1987–2011) tudományos munkatárs (1987–1992, 1997–2002), tudományos főmunkatárs (2002–2010), tudományos tanácsadó (2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos tanácsadó

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar–Zsidó Levéltár (igazgató: 1994–1998)

Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (kuratóriumi elnök: 2011–)

Scheiber Sándor díj (kuratóriumi tag: 2012–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (Oktatási Minisztérium) (1996)

Scheiber Sándor Díj (2003)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Múlt és Jövő folyóirat/Múlt és Jövő Könyvkiadó (történész szerkesztő: 1992–)

OSIRIS Könyvkiadó „Judaika” sorozat (szerkesztő: 1999–2003)

YIVO Lexicon (szerkesztőbizottsági tag: 2001–2008)

Attraktor Könyvkiadó „Judaika” sorozat (szerkesztő: 2004–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1981

Schulhof Izsák, Budai Krónika. Századok, (1981) 1. 236–240.

1983

Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig. Századok, (1983) 3. 678–684.

1984

Számítógépek rendszertechnikája II. Bp., 1984. [Társszerzők: Kátay Sándor, Vancsura Zsolt.]

1985

Számítógépek rendszertechnikája III. Bp., 1985. [Társszerzők: Kovács Ilona, Vancsura Zsolt.]

1986

Buda dicsőséges visszavívásának... leírása. Bp., 1986.

Jakab budai zsidó vallomása az ostromlott Buda belviszonyairól. In: Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Bp., 1986. 501–509.

Buda Expugnata - Europa et Hungaria - 1683-1718. A török kiűzésének európai levéltári forrásai. Szerk. Bariska István, Haraszti György, Varga J. János. Bp., 1986. 

1987

Buda Expugnata – Europa et Hungaria – 1683–1718. A török kiűzésének hazai levéltári forrásai. Szerk. Felhő Ibolya–Trócsányi Zsolt. Bp., 1987.

Szép új dal Budáról. Keletkutatás, (1987) 1. 66–82.

1988

A nagy zsidó gyülekezetről – egy XVII. századi pszeudo hungarico-judaica háttere és utóélete. In: Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Szerk. Zombori István. Szeged, 1988. 183–198.

Lőw Lipót a Ben Chananja szerkesztője. In: A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk. Zombori István.  Szeged, 1988. 61–78.

1992

Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig. In: Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára. Bp., 1992. 80–93.

1993

Magyar Zsidó Levéltári Repertórium I. Hazai levéltárak 1–2. Bp., 1993. [Hungaria Judaica 2.]

Két világ határán Tradíció és modernitás: a Rumbach utcai zsinagóga és hívei. In: Ines Müller: A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Bp.–Bécs, 1993. 103–119.

1994

Zsidó jótékonyság és mecenatúra a századforduló Budapestjén. In: Partes populorum minores alienigenae. 1994. 1. Szombathely, 1994. 101–142.

1997

A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában. Múlt és Jövő, Új folyam, (1997) 2. 70–82.

The Return of the Jews to Hungary in the XVIII century. Rivista di Studi Ungheresi, 12. (1997 [1998]) 37–53. [bővebben magyarul: A zsidóság visszatérése Magyarországra a 18. században. In: Magyarország társadalomtörténete a 18–19. században. Szerk. Faragó Tamás. Bp., 2004. 359–370.]

1998

Methodological Approaches and Sources in the New Hungarian-Jewish Historiography. In: Moshe Carmilly Center Yearbook VII. Kolozsvár, 1998. 181–196.

1999

A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század végéig. In: Magyar megfontolások a Soáról. Bp., 1999. 39–59. [Rövidebben angolul: a) A Brief History of the Jews of Hungary until the Fall of the Medieval Hungarian State. In: In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture. Ed. by Anna Szalai. Tel-Aviv, 2002. 13–18.; b) A Short History of the Jews in Hungary: The Turkish Occupation and Resettlement (1541–1790). In the Land of Hagar…, 29–38.]

2001

Megszabadulástól rendszerváltásig (1945–2000). A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig. Kultúra és Közösség, (2001) IV. (2002) I. 73–83.

2004

A magyar zsidóság helyzete Trianon előtt és után (egy ismeretlen dokumentum a satus quo ante hitközségek történetéhez). In: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003. Szerk. Szécsi József. Bp., 2004. 32–39.

Zsidó síremlékek Budapesten. Bp., 2004.

A magyar–zsidó kapcsolatok antinómiái az első világháború után. Magyar–Zsidó Szemle Évkönyv, Új folyam (2004) 125–142.

2005

Az Auschwitzi jegyzőkönyvek. Bp., 2005. 

Az ’igazi’ Fortunatus. Történelmi Szemle, (2005) 3–4. 221–239.

2007

Vallomások a túlélésért. Az Ujszászy-feljegyzések keletkezéstörténete. In: Vallomások a holtak házából (Ujszászy István vezérőrnagynak, a VKF/2 vezetőjének az ÁVO fogságában írott feljegyzései). Szerk. Haraszti György–Kovács Zoltán András–Szita Szabolcs. Bp., 2007. 1–37.

2009

Lejtmenetben (a magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve). In: Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az ’56-os forradalom. Főszerk. Schőner Alfréd. Szerk. Oláh János. Bp., 2009. 19–63.

Hágár országában. Hitközségtörténeti monográfiák, (nagyobb) helytörténeti tanulmányok és leírások a történeti Magyarország zsidó közösségeiről. Bp., 2008 [2009]. [Magyar Zsidó Szemle Füzetek 1.]

2010

Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja. In: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2010. Szerk. Szécsi József. Bp., 2010 [2011]. 91–144.

2011

Feltáruló árnyak, Buda középkori zsidósága. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos–Izsák Lajos. Bp., 2011. 311–322.

A második világháború alatt sérelmet szenvedett zsidó származású magyar állampolgárok kárpótlásának folyamata Magyarországon. Bp., 2011. [Társszerzők: Botos János, Csató Mihály, Huhák Heléna.]

The Compensation Process for Hungarian Jews for Damages Suffered during World War II. Bp., 2011. [Társszerzők: Botos János, Csató Mihály, Huhák Heléna.]

2014

Kényszerperegrináció az első világháború után. In: Homályzónák – Zones d’ombre. Emlékkönyv Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Szerk.: Borsi-Kálmán Béla–Miskolczy Ambrus. Bp., 2013/14. 107–116.

Égő titok. Az ’Auschwitzi jegyzőkönyvek’-ről 70 év távolából. Rubicon, (2014) 3. 64–69.

Az ’Auschwitzi jegyzőkönyv’ hosszú útja. Múlt-kor, (2014) tavasz. 52–55.

Pannóniától Magyarországig I. Hágát országában. A magyarországi zsidóság annotált kronológiája a kezdetektől az ország három részre szakadásáig. Bp., 2014.

A zsidóság helyzete a német megszállás küszöbén. http://www.rubicon.hu 2014/11.

Az elme démonai. In: Joshua Trachtenberg: Az ördög és a zsidók - A zsidók középkori képe és ennek kapcsolata a modern antiszemitizmussal. Bp., 2014. 238–243.

Egy régi arc életre kel… In: Guba Ildikó: A halál nem program. Budai Goldberger Leó élete. Bp., 2014. 3–5.

KUTATÁSI TERÜLET

Kora újkori magyar gazdaság- és társadalomtörténet

Egyetemes újkori zsidó történelem

Magyarországi zsidó társadalom- és művelődéstörténet

A magyarországi zsidóság irathagyatéka, magyar–zsidó könyvészet és archivália

KUTATÁSI PROJEKTEK

A magyarországi zsidóság kronológiája a kezdetektől napjainkig

Az 1848. évi zsidóösszeírások

TANÍTÁS

Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem (tanszékvezető, óraadó tanár, a doktori iskola tagja: 1998–)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail