+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Tringli István

Tringli István

Tringli, István
Tringli István
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4648
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/648

Email:

Degree: PhD, “Pest County in the Late Medieval Times” (2001)

Research Field: Medieval Hungarian legal and governmental history;
Settlement (urban) history of medieval Hungary;
Political history in the Late Middle Ages in Hungary

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szombathely, 1960. 06. 16.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár, levéltáros (1984)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2001). Téma: Pest megye a késő középkorban

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Országos Műszaki Múzeum (1984–1993) tudományos segédmunkatárs (1984–1986), tudományos munkatárs (1987–1993)

MTA Történettudományi Intézete (1993–2011) tudományos munkatárs (1993–2002), tudományos főmunkatárs (2002–2011), tudományos titkár (1998–2002)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományso főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Történettudományi Bizottság (tag: 2000–, titkár: 2000–2008, alelnök: 2012–)

Magyar Történelmi Társulat (igazgatóválasztmány tagja: 2007–2011, alelnök: 2011–)

MTA Történettudományi Bizottság Várostörténeti Szakbizottság (tag: 2010–)

MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Szakbizottságának (tag: 2012–)

Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoport (tag: 2014–)

Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány (kuratóriumi tag 2010–)

Domus Kuratórium (tag: 2014–)

Studia Comitatensia (szerkesztőségi külső tanácsadó 2012–)

Történelmi Szemle (felelős szerkesztő: 2013–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Pest Megye Önkormányzata Tudományos Díj (2007)

Szép Magyar Térkép 2011, tudományos térképek, atlaszok I. díj (2011)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Pest megye a késő középkorban. In: Pest Megye Monográfiája I/2. Szerk. Torma István, Zsoldos Attila. Bp., 2001. 75–194.

2. The Liberty of the Holy Kings. Saint Stephen and the Holy Kings in the Hungarian Legal Heritage. In: Saint Stephen and His Country. A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Ed. Attila Zsoldos. Lucidus Kiadó, Bp., 2001. 127–182.

3. Fehde und Gewalttätigkeit. Vergleich eines germanischen und ungarischen Rechtsinstituts. In: Legal Transitions. Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union. Szerk. Balogh Elemér, Hegedűs Andra, Mezei Péter, Szomora Zsolt, Traser Julianna Sára. Szeged, 2007. 281–286. [A Pólay Elemér alapítvány könyvtára 17.]

4. Az újkor hajnala. Magyarország története 1440–1541. Vince Kiadó, Bp., 2003. 179. [Tudomány-egyetem.]

5. A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008. 509. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 44.]

6. Vásártér és vásári jog a középkori Magyarországon. Századok, 144. (2010) 1291–1344.

7. Sátoraljaújhely. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2011. 81. [Magyar várostörténeti atlasz, 2.]

8. Le contee in Ungheria nel periodo degli Angiò. In: L’Ungeheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. (Bibliotheca Academiae Hunagriae ‒Roma, Studia 3.) Roma, Viella, 2013. 139–178.

9. A kora újkori kodifikáció és a Hármaskönyv. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk. Máthé Gábor. Bp., Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 2014. 59–89.

10. Mittäter oder Anstifter? Die Rolle der Helfer bei den Fehdehandlungen im spätmittelalterlichen Ungarn. In: Fehdehandeln und Fehderuppen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa. Hg. Mathis Prange, Christine Reinle. Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2015.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1984

Das Unterrichtswesen in Ungarn Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs. 1. Teil Von der Revolution zur Gründerzeit 1848–1880. Beiträge, 371–373. In: Katalog des NÖ Landesmuseums. Wien, 1984. [Neue Folge Nr. 147.]

1986

Újabb adalékok Franz Joseph Müller tevékenységéhez. Magyar Kémikusok Lapja, 41. (1986) 458–461. [Társszerző: Szabadváry Ferenc.]

1987

Neuere Angaben zu Franz Joseph Müllers, Entdeckers des Tellurs, Tätigkeit. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 31. (1987) 119–127. [Társszerző: Szabadváry Ferenc.]

Adalékok a Magyar Állami Földtani Intézet dualizmus kori történetéhez. Technikatörténeti Szemle, 16. (1986–1987) 61–74.

Neuere Angaben zu Franz Joseph Müllers, Entdecker des Tellurs Tätigkeit. Technikatörténeti Szemle, 16. (1986–1987) 145–151. [Társszerző: Szabadváry Ferenc.]

1989

A Habsburg-monarchia központi bánya- és pénzverésügyi igazgatása 1713–1848. Technikatörténeti Szemle, 17. (1988–1989) 9–27.

Kameralisten, Beamten und technische Intelligenz bei der Wiener Bergkammer. Transactions of the Seventh International Congress on the Enlightenment II. Oxford, 1989. 814–818.

A váci püspökség török kori urbáriumai (forrásközlés). In: Váci Könyvek 4. (Új sorozat.) Szerk. Kővári Klára. Vác, 1989. 107–140.

Franz Joseph Müller und die Entdeckung des Tellurs. Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie, 33. (1989) 307–313. [Társszerző: Szabadváry Ferenc.]

1991

Állami tudománytámogatás a két világháború közti Magyarországon. Technikatörténeti Szemle, 18. (1990–1991) 79–86.

Conrad Grau: Berühmte Wissenschaftsakademien. Von ihrem Entstehen und ihrem weltweiten Erfolg. Technikatörténeti Szemle, 18. (1990–1991) 236–238. [Recenzió.]

Bogdán István: A magyarországi hossz- és földmértékek 1601–1874. Levéltári Közlemények, 62. (1991) 164–165. [Recenzió.]

1992

Franz Joseph Müller als bekannter und unbekannter Wissenschaftler. Res montanarum, 5. (1992) 15–17.

Hunyadi Mátyás és a Perényiek. Levéltári Közlemények, 63. (1992) 175–192.

Nationalisation of the Hungarian Railways. In: The Development of Technology in Traffic and Transport Systems. Proceedings of the XIXth ICOHTEC-Symposium Wien, 1–6. September 1991. Ed. Hellmut Janetschek. Wien, 1992. 209–214.

200 éve született Lobacsevszkij, Nyikolaj Ivanovics orosz matematikus. Eseménynaptár, (1992) 4. 22–24.

Petzval József pesti évei. Technikatörténeti Szemle, 19. (1992) 25–33.

Franz Joseph Müller von Reichenstein és a cs. kir. bányaügy. Nemzetközi konferencia. Poysdorf, 1992. október 23–24. Technikatörténeti Szemle, 19. (1992) 95–97. [Beszámoló.]

1993

100 éve született Endresz György, pilóta, óceánrepülő. Eseménynaptár, (1993) 1. 9–12.

Tüzes sárkányok, repülő barátok és egyéb csudaságok. Összeállították: Csiffáry Tamás, Gajdos Zsuzsanna, Száraz Miklós György, Zubek Gabriella. Technikatörténeti Szemle, 20. (1993) 303–305. [Recenzió.]

1994

500 éve született Agricola, Georg német orvos, természettudós, humanista. Eseménynaptár, (1994) 1. 33–35.

Feudális anarchia vagy lovagi erkölcs? História, 16. (1994) 3. 6–7.

200 éve született Cesare Beccaria itáliai jogász, nemzetgazdász. Eseménynaptár, (1994) 4.

Ajtónállómester, alispán, asztalnokmester, egyházi fenyítékek, excommunicatio, falunagy, fiscalitas, idoneitas, legitimitas, levelesítés, levirátus, lovászmester, kincstartó, megyegyűlés, megyésispán, méltóságok, ősiség, primogenitúra, senioratus, talio, tolvajlás, udvari méltóságok, udvarmester, úriszék. In: Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Főszerk. Kristó Gyula, Bp., 1994.

1995

„Bécs és a magyarok együtt léptek be a történelembe”. A magyar honfoglalás az osztrák történetírásban. Magyar Tudomány, 102. (1995) 1433–1448.

Mollay Károly: Első telekkönyv. Erstes Grundbuch 1480–1553. Századok, 129. (1995) 226–229. [Recenzió.]

1996

Középkori szócikkek. In: Történeti fogalmak kisszótára. Szerk. Simándi Irén. Bp., 1996.

Latin – német – magyar paleográfiai szöveggyűjtemény. Miskolc, 1996. [A Történelem Segédtudományai Tanszék kiadványai I. Sorozat. Jegyzetek 14–27.] [Társszerzők: Tóth Péter, Besenyei József.]

400 éve született Descartes, René francia filozófus. Eseménynaptár, (1996) 1. 35–37.

Mollay Károly: Hausarznei-und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609–1633). Levéltári Szemle, 46. (1996) 51–53. [Recenzió.]

A Vazul-ág (1038–1301). Árpád-házi királyok Szent István után. Enciklopédia Humana CD-ROM (társszerzőként).

Lovagkirályok (1301–1437). Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon. Enciklopédia Humana. CD-ROM (társszerzőként).

1997

Elenchus fontium historiae urbanae III/2. Főszerk. Kubinyi András. Bp., 1997. [Társszerzők: Monika Jánosi, Péter E. Kovács, József Köblös.]

Alois Niederstätter: Das Jahrhundert der Mitte. An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Századok, 131. (1997) 1201–1203. [Recenzió.]

Technologietransfer und Wissenschaftsaustausch zwischen Ungarn und Deutschland. Századok, 131. (1997) 1215–1216. [Recenzió.]

Két szokásjogi norma a közgyűlések működéséről. Történelmi Szemle, 39. (1997) 387–400.

1998

Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 1998. 291–319.

Jagelló-kori levelesítő jegyzék Zalából. Levéltári Közlemények, 69. (1998) 3–30.

Pannon reneszánsz (1437–1526). A Hunyadi- és Jagelló-kor Magyarországon. Enciklopédia Humana. 1998. CD-ROM (társszerzőként).

Pest megye a középkorban. In: Magyarország megyei kézikönyvei. 13. Pest megye kézikönyve. I. kötet. Szerk. Novák László, Kasza Sándor. Bp., 1998. 43–47.

Nagyságosok és vitézlők. Címzések és megszólítások a kései középkorban. História, 20. (1998) 7. 29–30.

Központi hatalom és különkormányzat. Rubicon, (1998) 9–10. 11–14.

Magyar történetírók. Rubicon melléklet, (1998) 9–10. 11–14. [Társszerző: Zsoldos Attila.]

Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig. Főszerk. Dobrossy István. Századok, 132. (1998) 962–963. [Recenzió.]

Zsigmondkori Oklevéltár V. (1415–1416). Századok, 132. (1998) 970–972. [Recenzió.]

1999

Solymosi László: A földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon. Századok, 133. (1999) 203–206. [Recenzió.]

Magyar kódex I. Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Bp., 1999. [Társszerzőként.]

Magyar kódex II. Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Bp., 1999. [Társszerzőként.]

Monumenta ecclesiae Strigoniensis. 4. k. Esztergom–Bp., 1999. [Társszerzők: Dreska Gábor, Érszegi Géza, Hegedűs András, Neumann Tibor, Szovák Kornél.]

Die Würden und die Besitzungen der Cillier in Ungarn. In: Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema – nova spoznanja. Celje, 1999. 115–123.

Középkori szócikkek. In: Történeti fogalmak kisszótára. Szerk. Simándi Irén. Bp., 1999.

Borosy Adrás: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok I. 1589–1660. Levéltári Szemle, 49. (1999) 2. 57–59. [Recenzió.]

Gazdálkodás a német területeken. História, 21. (1999) 9–10. 52.

Trier, a római kontinuitás városa. História, 21. (1999) 9–10. 53.

Bűbájos és néző asszonyok levelesítő jegyzékekben. Ethnographia, 110. (1999) 73–89.

2000

Középkori oklevelek kiadásának problémái. Fons, 7. (2000) 7–40.

Ákos sátorhelye – Ákosudvarhelye. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2000. 655–671.

Az új királyság berendezkedése. In: Válaszúton. Pogányság-kereszténység, Kelet-Nyugat. Konferencia a X–XI. század kérdéseiről. Szerk. Kredics László. Veszprém, 2000. 91–101.

La Hongrie – 1000 ans en Europe, 10 ans au Conseil de l’Europe – Hungary– 1000 years in Europe, 10 years in the Council of Europe. CD-ROM. (Társszerzőként.)

Ferenc Makk: Ungarische Außenpolitik. Századok, 134. (2000) 1. 250–251. [Recenzió.]

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Századok, 134. (2000) 251. [Recenzió.]

Köblös József: A dunántúli református egyházkerület levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei 1256 –1525. Századok, 134. (2000) 252–253. [Recenzió.]

András Kubinyi: Matthias Corvinus. Die Regierung eines Königreichs in Ostmitteleuropa 1458–1490. Századok, 134. (2000) 258–260. [Recenzió.]

Az újkor hajnala 1382-től 1790-ig. In: Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. (Magyarország kézikönyvtára). Főszerk. Enyedi György. Bp., 2000. 85–104.

2001

Váci évszázadok. Váci Híd, 3. (2001) 1–2. 2–13.

Köblös József–Süttő Szilárd–Szende Katalin: Magyar békeszerződések 1000–1526. Századok, 135. (2001) 1033–1034. [Recenzió.]

Jörg K. Hoensch: Matthias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen. Századok, 135. (2001) 1040–1041. [Recenzió.]

A magyar szokásjog a malomépítésről. In: Analecta mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. 2001. 251–268.

Szent István törvényei. Rubicon, (2001) 7. 16–21.

The Liberty of the Holy Kings. Saint Stephen and the Holy Kings in the Hungarian Legal Heritage. In: Saint Stephen and His Country. A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Ed. Attila Zsoldos. Bp., 2001. 127–182.

A középkori Vác társadalma. In „...egyházat építek itt!” Váci Téka I. Szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, 2001. 43–58.

Pest megye a késő középkorban. In: Pest Megye Monográfiája I/2. Szerk. Torma István, Zsoldos Attila. Bp., 2001. 75–194.

Megyék a középkori Magyarországon. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei, 27. (2001) 15–50.

Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1638–1702. Levéltári Közlemények, 72. (2001) 277–279. [Recenzió.]

2002

Engel Pál 1938–2001. Magyar Tudomány, (2002) 519–522.

2003

Az újkor hajnala. Magyarország története 1440–1541. Bp., 2003. 179. [Tudomány-egyetem.]

A szent királyok szabadsága. Századok, 137. (2003) 809–848.

Bűntettek és bűnözők a középkori Magyarországon. História, 25. (2003) 1. 6–8.

2004

Canonica visitatio In: Magyar művelődéstörténeti lexikon II. Bp., 2004.

Gábor Varga Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Das Herrscherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und Emanzipation. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 142–143. [Recenzió.]

Anjou-kor, a rendiség kialakulása Magyarországon, humanizmus Magyarországon, Hunyadiak kora, Jagelló-kor, Dózsa-féle parasztfelkelés, második jobbágyság Magyarországon (szócikkek). Virtuális Enciklopédia, 2004. http:://www.enc.hu

2005

Fiúsítás, főkegyúri jog, Fron Matthias, Gregoriánci Pál. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon III. Bp., 2005.

Harmincad, hatalmaskodás, határjárás, hóhér, imaórák, izmaeliták jogkönyv. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon IV. Bp., 2005.

Szabolcs megye hatósága a Zsigmond korban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. (2005) 505–512.

Geschichte der Oberlausitz. Századok, 139. (2005) 776–778. [Recenzió.]

2006

Mátyás király. Magyar Történelmi Archívum, 2006.

Királyi jog, királyi jogügyigazgató, Kitonics János, kodifikáció, izmaeliták. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon V. Bp., 2006.

Kommendátor, leánynegyed. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon VI. Bp., 2006.

2007

Litigations for Ottoman prisoners of war an the siege of Buszin (1481, 1522). In: Ransom Slavery along the Ottoman Broders. Ed. Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden–Boston, 2007. 19–26.

Fehde und Gewalttätigkeit. Vergleich eines germanischen und ungarischen Rechtsinstituts. In: Legal Transitions. Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union. Szerk. Balogh Elemér, Hegedűs Andra, Mezei Péter, Szomora Zsolt, Traser Julianna Sára. Szeged, 2007. 281–286. [A Pólay Elemér alapítvány könyvtára 17.]

Kubinyi András 1929–2007. Levéltári Közlemények, 78. (2007) 311–314.

Levelesítés, magszakadás. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon VII. Bp., 2007.

2008

A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008. 509. [A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 44.]

A magyar történetírás átalakulása Hunyadi Mátyás korában. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Bp., 2008. 503–506.

The Transformation of Historiography in the Time of Matthias Corvinus. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue. Ed. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Bp., 2008. 503–506.

Budai Krónika, Thuróczi János krónikája, Dubnici Krónika, Petrus Ransanus humanista szellemű történeti munkája Magyarországról, Antonio Bonfini munkája díszkódexének töredékei, katalógus szócikkek. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Bp., 2008. 507–511.

Buda Chronicle, János Thuróczis’s Chronicle, Dubnica Chronicle, Petrus Ransanus’ history of Hungary, Fragments of the codex of Antonio Bonfini’s history catalogue article. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue. Ed. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Bp., 2008. 507–511.

King Matthias and the Medieval Hungarian State. The Hungarian Quarterly, 49. (2008) 57–67.

Nádori cikkelyek, osztály. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon VIII. Bp., 2008.

2009

Mohács felé 1490–1526. Bp., 2009. 112. [Magyarország története 8.]

Megyék a középkori Magyarországon. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. 487–518. [Társadalom- és művelődéstörténeti Tanulmányok 40 – Analecta Mediaevalia III.]

A várispánságoktól a megyei önkormányzatig. A magyar megyék története a XVI. századig. Magyar Napló, 21. (2009) 8. (augusztus) 56–63.

Vác és emlékei a kései középkorban (1301–1526). In: Vác. A Dunakanyar szíve. Történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak. Vác, 2009. 66–83.

Vác’s remains from the late Middle Ages (1301–1526). In: Vác. The Heart of the Danube Bend. A historical guide for residents and globetrotters. Vác, 2009. 66–83.

Hunyadi Mátyás szabadkőműves szemmel. Fessler Ignác Aurél könyve. História, 31. (2009) 5–6. 64–65.

I. Károly első békeévei (1323). In: Magyar Történelmi Archivum. 2009.

Mátyás király koronázása (1464). In: Magyar Történelmi Archivum. 2009.

Thomas Ebendorfer: Catalogus praesulum Lauracensium et Pataviensium. Századok, 143. (2009) 497–499. [Recenzió.]

Pallosjog, pápai tizedjegyzék, perjog, Praxis criminalis, Quadripartitum, regula. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. IX. Bp., 2009.

2010

Pest és Pilis megye sajátos viszonyai a török hódítás előtt. Hasonlóság és különbözőség a középkori megyék történetében. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 369–419. [A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. A veszprémi egyházmegye múltjából 22.]

Vásártér és vásári jog a középkori Magyarországon. Századok, 144. (2010) 1291–1344.

Maros város kiváltságlevele (1324). In: Magyar Történelmi Archivum, 2010.

Mátyás király külpolitikája és diplomatái. Művelődés, 63. (2010) 2. (február) 19–22.

Szavatosság. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. X. Bp., 2010.

2011

Sátoraljaújhely (Magyar várostörténeti atlasz; 2.) Bp., 2011.

Sátoraljaújhely a középkorban. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 21. (2011) 247–262.

Sátoraljaújhely egyházai a reformáció előtt. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 376– 396.

A hatalmaskodás és a Fehde. Két jogintézmény összehasonlítása. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., 2011. 413–420.

Gyergyószentmiklós vásárkiváltsága és a középkori magyar vásári jog. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Csíkszereda, 2011. 32–72.

Hagyományos térszemlélet és az utcafejlődés történeti típusai a régi Sátoraljaújhelyen. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. 227–242.

2012

A bolondok hajója. Kultúrkritika a középkor végén. Történelmi Szemle, 54. (2012) 176–185.

Magyar szavak és egy magyar mondat a Perényi család középkori okleveleiben. Magyar Nyelv, 108. (2012) 118–120.

Sátoraljaújhely első kiváltságai. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., 2012. 251–259.

2013

Kosáry Domokos és a Mohács-vita. Magyar Tudomány, 174. (2013/12.) 1437–1441.

Adalék a magyar vadászati jog középkori történetéhez. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, LII. (2013) 213–219.

Segítők a későközépkori hatalmaskodásokban. In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária. Szeged, 2013. 691–713. (Acta universitatis Szegediensis, Acta juridica et politica 75.)

Le contee in Ungheria nel periodo degli Angiò. In: L’Ungeheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Roma, Viella, 2013. 139–178. (Bibliotheca Academiae Hunagriae‒Roma, Studia 3.)

Oremus. Egy hegyaljai dűlőnév jelentése. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp., 2013. 129–142.

Der Doppelhairatsvertrag. Archiv Verlag Österreich Edition 2013

Almut Bues Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria. Századok, 147. (2013) 537–538. (Könyvismertetés.)

Két kiállítás a középkor végi Közép-Európáról. Századok, 147. (2013) 538–539. (Kiállításismertetés.)

 

A rendiség és a Szent Korona-tan. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Szerk. Dobszay András, Forgó András, ifj. Bertényi Iván, Pálffy Géza, Rácz György, Szíjártó M. István. Bp., 2013. 27–35.

 

2014

A kora újkori kodifikáció és a Hármaskönyv. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk. Máthé Gábor. Bp., 2014. 59–89.

2015

Mittäter oder Anstifter? Die Rolle der Helfer bei den Fehdehandlungen im spätmittelalterlichen Ungarn. In: Fehdehandeln und Fehderuppen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa. Hrsg. Prange, Mathis–Reinle, Christine Reinle. V&R Unipress, 2015. 163–194.

2016

A Hármaskönyv kortársai. In: A székelység a 12–17. századi története és a Blénessy-család. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2016. 247–287.

A középkori hatalmaskodások törvényes alapjai. In: Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Szerk. Dáné Veronka–Lupescuné Makó Mária–Sipos Gábor. Kolozsvár, 2016. 409–417.

Mátyás országai. Miről árulkodik a Thuróczi-krónika címerkoszorúja? Rubicon, 27. (2016) 4. 32–35.

Customary Law in Hungary. Courts, Texts, and the Tripartitum. Ed. Rady, Martyn. Hungarian Historical Review, 5. (2016) 1. (2016) 166–169.[recenzió]

2017

Visegrád vármegye a magyar vármegyerendszerben In: A Szent György lovagrend XXV éve. I. Károly által történt megalapítása. Szerk. Bárdos István Visegrád, 2017. 77–86.

Erőszak, hatalmaskodás, háború. In: Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig. Szerk.:Veszprémy László. Budapest, 2017. 12–16.

Szokás és szabadság. Tanulmányok a középkori magyar jogszokások és kiváltságok történetéhez. Budapest, 2017. 239.

Három német kiállítás a reformációról. Stralsund – Rostock – Berlin. Világtörténet, 7. (39) (2017) 497–504.

Egy 15. századi, német nyelvű, verses mű a címerekről. Johannes Rothe Lovagtükrének egy részlete. Gesta, 16. (2017)

Der Kanun. Das albanische Gewohnheitsrecht nach dem sogennnten Kanun des Lekë Dukagjini. Századok, 151. (2017) 208–212. [recenzió]

A későközépkori címerek és címertekercsek rangábrázolása. Torsten Huthwelker: Die Darstellung des Rangs in Wappen und Wappenrollen des späten Mittelalters. Turul, 90 (2017) 194–195. [recenzió]

2018

Megyék a késő középkorban. Rubicon, 29. (2018) 3–4.

A régi királyok híre és Mátyás dicsősége. A magyar történetírás Mátyás korában és a Mátyás-mítosz születése. Bácsország, 84. (2018) 3. 8–19.

Hatalmaskodások a 11. századi magyar törvényekben. Történelmi Szemle, 60 (2018) 531–553.

2019

Das Wiener Fürstentreffen von 1515. Beiträge zur Geschichte der habsburgisch–jagiellonischen Doppelvermählung. Hrsg. Dybaś, Bogusławund–Tringli, István. Budapest, 2019. [21st Century Studies in Humanities]

Vorwort. In: Das Wiener Fürstentreffen von 1515. Beiträge zur Geschichte der habsburgisch–jagiellonischen Doppelvermählung. Hrsg. Dybaś, Bogusławund–Tringli, István. Budapest, 2019. [21st Century Studies in Humanities] 9–32. [társszerző: Dybaś, Bogusław]

Der Weg des ungarischen Hofs zur Doppelheirat 1515. In: Beiträge zur Geschichte der habsburgisch–jagiellonischen Doppelvermählung. Hrsg. Dybaś, Bogusławund–Tringli, István. Budapest, 2019. [21st Century Studies in Humanities] 235–260.

KUTATÁSI TERÜLET

A középkori Magyarország jog- és kormányzattörténete

A középkori Magyarország településtörténete

A késő középkori Magyarország politikai története

KUTATÁSI PROJEKTEK

Családi levéltárak Mohács előtti okleveleinek regesztái (OTKA 1995–1998)

Anjoukori okmánytár 8–9. kötet (OTKA 2004–2006)

Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza – Sáros és Somogy megyék (OTKA 2008–2012)

Magyarország városainak történeti atlasza 2. Sátoraljaújhely publikációs (OTKA 2012)

Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története (OTKA 2012–2016)

TANÍTÁS

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Segédtudományai Tanszék (másodállású tanársegéd, majd adjunktus: 1993–1996)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Medievisztika Tanszék (megbízott előadó, a Történettudományi Doktori Iskola külső alapító tagja: 1997–2007)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola (oktató: 2007–)

Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola (oktató: 2007–)

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet (megbízott előadó: 2010–2012)

ÖSZTÖNDÍJAK

Bolyai János Kutatási ösztöndíj Bűntettek a középkori Magyarországon (1999–2002)

Bolyai János Kutatási ösztöndíj Jakob Unrest Osztrák krónika, fordítás és elemzés (2004–2007)

ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-bizottság (2011–)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail