+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Szentpéteri József

Szentpéteri József

Szentpéteri, József
Szentpéteri József
Beosztás: ny. tudományos főmunkatárs
Telefon: 224-6700/4698
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/698

Email:

Degree: CSc (1992)

Research Field: Archaeological analysis of the Avaric age and the age of the Hungarian Conquest in the Carpathian Basin

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1954. 12. 9.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–régészet szak (1979)

SZÁMALK rendszerszervező szak (1992)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Egyetemi doktor (1983)

A történelemtudomány (régészet) kandidátusa (1992)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Régészeti Intézet (1980–1986)

MTA Társadalomtudományi (Kutatóintézeti) Főosztály (1986–2007)

MTA Történettudományi Intézete (2008–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–2020) tudományos főmunkatárs, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos titkára

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (tag: 1980–)

Archeocomp Multidiszciplináris Régészettudományi Egyesületet (alapító tag: 1991–)

Magyar Régész Szövetség (alapító tag: 2005–)

Magyar Történelmi Társulat (tag: 2008–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Encyclopaedia Humana Hungarica (felelős szerkesztő: 1996–2001)

Magyar Kódex (főszerkesztő: 1999–2001)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken I. Die waffenkundliche Hinterlassenschaft des awarisches Reiches. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45. (1993) 165–246.

2. Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. In: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 17 septembre 1991. Ed. Pavúj, Juraj. Bratislava, 1993. 261–270.

3. Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken II. Die gesellschaftliche Schichtung des awarenzeitlichen Heeres. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 46. (1994) 231–306.

4. Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In: Etnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert: Symposium, Nitra 6. bis 10. November 1994. Hrsg. Bialeková, Darina–Zábojník, Jozef. Nitra, 1996. 151–165.

5. Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa, I–II. Hrsg.: Szentpéteri, József. Budapest, 2002. [Varia Archaeologica Hungarica, XIII/1–2.] 700 + 140 melléklet

6. Was die Verbreitungskarten erzählen... Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Antaeus: Communicationes Ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae, 29–30. (2008) 325–346.

7. The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. In: Хринги – центрове на властта в Аварския Каганат. Pliska–Preslav 11. Sofia, 2015. 313–323.

8. László, Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Red.: Szentpéteri, József. Budapest, 2015. [Monumenta Avarorum Archaeologica, 11.] 413.

9. Az avar kagáni központok kutatástörténetének kezdetei: Tomka Szászky János Hunnia Occ. Abarica című térképlapja 1751-ből. Early research on the seat of the Avar Khaganate: A sheet from János Tomka Szászky’s Hunnia Occ. Abarica map from 1751. In: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Szerk. Csécs Teréz–Takács Miklós. Győr, 2016. 701–720.

10. Térképlapok a 9. századi Kárpát-medencéről. Maps of the Carpathian Basin in the 9th century. In: Az Alföld a 9. században II.: Válogatás „Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények” című konferencián 2014. május 21–23. között elhangzott előadások anyagaiból. Szerk. Takács Melinda. Szeged, 2017. 27–52.

11. Túlvilági kapcsolatok. A Kárpát-medencei avar korszak hálózatelméleti szempontú megközelítése. Connections beyond the graves – A network theory approach to the Avar period of the Carpathian Basin. In: Hatalmi központok az Avar Kaganátusban. Power Centres of the Avar Khaganate.  Szerk. Balogh Csilla–Szentpéteri József–Wicker Erika. Kecskemét, 2019. 139–168.

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 

1978

Asszonyok az Országút végén. Avar nők a Kárpát-medencében. In: Csorba László – Hargittay Emil – Takács József (szerk.): A XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián fődíjat nyert dolgozatok. Tudományos Diákköri Füzetek 1. Acta Iuvenum 1978/2. Budapest, 1977, pp. 311–346.

1980

Kaukázusi emberalakos fémplasztika. In: Kóródi Zsófia (szerk.): Dolgozatok a bölcsészettudományok köréből. A XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert tanulmányokból. Tudományos Diákköri Füzetek 5. ELTE, Budapest, 1980, pp. 57–93.

1982

Társadalmi rétegződés az avar korszak második felében. ELTE, Budapest, 1982, p. 247, kézirat (egyetemi doktori disszertáció)

1984

Bóna István – Szentpéteri József: Az avar kor a Kárpát-medencében. In: Bóna István: A népvándorlás és a korai középkor története Magyarországon. 25. térkép. Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk.: Székely György. Szerk.: Bartha Antal. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 320. és 321. oldal között (térkép)

Analyse eines awarenzeitlichen Gürtelbeschlagtyps: Rechteckige Beschläge mit durchbrochenen Dreieckmustern. In: Salkovsky, Peter (Hrsg.): Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3.–7. Október 1983. Archeologicky Ústav Slovenské Akadémie Vied, Nitra, pp. 239–254.

1985

Költő László – Szentpéteri József: Vörs–Papkert B (Somogy megye). Régészeti Füzetek Ser. 1. 38 (1985) pp. 71–72.

Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeitlichen gemeinen Volkes von Želovce I.: Die führende Schicht der Bevölkerung (Bewaffnete und umgegürtete Personen). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 37 (1985) pp. 79–110.

Ритуалная посуда в аварских погребениях. Урало-Алтаистика. Археология – Этнография – Язик. Отв. ред.: Е. И. Убрятова. Новосибирск, 1985, pp. 17–23.

1986

Költő László – Szentpéteri József: Vörs-Papkert „B” lelőhely. Régészeti Füzetek Ser. 1. 39 (1986) p. 35.

Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeitlichen gemeinen Volkes von Želovce II.: Innere Gruppen der Bevölkerung (Schmuck und sonstige rangbezeichnende Beigaben). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 38 (1986) pp. 147–184.

1987

Bizánc és Közép-Európa népei a 7–12. században. Beszámoló a Magyar–Szovjet Történész Vegyesbizottság 1986 decemberében rendezett leningrádi tudományos ülésszakáról. Századok 121 (1987) pp. 722–726.

1988

Költő László – Szentpéteri József: A vörs-papkerti IX–XI. századi temető. In: Költő László (szerk.): Konferencia a Kis-Balaton régészeti kutatásáról. Kaposvár, 1988, pp. 12–13.

Költő László – Szentpéteri József: Vörs–Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek Ser. 1. 41 (1988) p. 58.

Költő, László – Szentpéteri, József: О населении Ворша, расположенного недолеко от Залавара в области Шомодь в IX–X. вв. In: П. П. Толоцко (ред.): Труды V. Международного Конгресса Археологов-Славистов. Киев, 1985, Том 2. Наукова Думка, 1988, стр. 254–257.

1989

О поздноаварских и раннеболгарских связах. In: Rasev, Raso (Hrsg.): Die Protobulgaren in Ost- und Zentraleurope VI–X. Jh.: II. Internationalkonferenz, Sumen, 1986. október 21–23. Sofia, 1989, pp. 117–128.

1990

Költő László – Szentpéteri József: Adatok az avar asszimiláció kérdésköréhez: Egy koraközépkori népesség régészeti feltárása Vörsön. Forrás 1990 (október) pp. 69–78.

Az avarság fegyveres rétege. Budapest, 1990, p. 249 + 77 melléklet (kandidátusi disszertáció)

Az avarság fegyveres rétege. Budapest, 1990, p. 14. (kandidátusi disszertáció tézisei)

Kisköre avar kori népességének belső rétegződése: Die innere Gliederung der awarenzeitlichen Bevölkerung von Kisköre. Tisicum. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve VII (1990) pp. 139–166.

1991

Késő avar kori lovas temetkezések Vörsön (Somogy megye). Die spätawarenzeitlichen Reitergräber von Vörs. Позднеаварские конные захоронения в Вëрше. In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. Szentes, 1990. 09. 24–26. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984/85, 2. Szeged, 1991, pp. 265–276.

1992

Költő László – Lengyel Imre – Pap Ildikó – Szentpéteri József: Etnikumok, régészeti kultúrák a kora-középkori Pannoniában. Egy Somogy-megyei régészeti ásatás előzetes eredményei – Vörs. Jósa András Múzeum Évkönyve XXX–XXXII (1987–1989), Nyíregyháza, 1992, pp. 283–307.

Költő László – Szentpéteri József: Vörs–Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek Ser. 1. 44 (1992) pp. 54–55.

Költő László – Lengyel Imre – Pap Ildikó – Szentpéteri József: Etnikumok, régészeti kultúrák a kora-középkori Pannoniában: Egy Somogy-megyei régészeti ásatás előzetes eredményei – Vörs. Életünk 1992 (8–9) pp. 901–917.

Költő, László – Lengyel, Imre – Pap, Ildikó – Szentpéteri, József: Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld Vörs aus dem 9.–11. Jahrhundert (Ungarn, Komitat Somogy): Zur Problematik der Ethnika und archäologischen Kulturen im frühmittelalterlichen Pannonien. Predbežné výskumov pohrebiska Vörs z 9.–11. storočia (Mad’arsko, komitát Somogy). K problematike etník a archeologikých kultúr vo včasnostredovekej Panónii. Slovenská Archeológia XL.2 (1992) pp. 223–241.

„Ütközetre hívó harci kürt“ (Rhyton-leletek avar vezéri sírokban). „Zum Kampf aufforderndes Signalhorn“ (Rhyton-Funde in awarischen Führergräbern). In: Novák László (szerk.): Hiedelmek, szokások az Alföldön: Az Arany János Múzeum Közleményei VII (1992) Nagykőrös, pp. 37–53.

1993

Költő László – Szentpéteri József – Honti Szilvia: Vörs–Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek Ser. 1. 45 (1993) p. 52.

Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken I. Die waffenkundliche Hinterlassenschaft des awarisches Reiches. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45 (1993) pp. 165–246.

Awarenforschungen 1–2. Herausgeben von Falko Daim. Archaeologia Austriaca-Monographien 1. Studien zur Archäologie der Awaren 4. S. 1228. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 1992, S. 1228. Avar-kutatások. Századok 127 (1993) pp. 151–157. (recenzió)

Az avar kori hadsereg legfelsőbb vezető rétege a régészeti források tükrében. Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. Tisicum. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve VIII (1993) pp. 163–180.

Egy késő avar kori lovas tiszti jelvény – a „csótár”. Ein spätawarenzeitliches Kavallerieoffizierszeichen – die Kopfbuschhülse. In: Lőrinczy Gábor (szerk.): Az Alföld a 9. században. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 1993, pp. 49–77.

Kígyómotívum a griffes-indás népesség hagyatékában. Das Schlangenmotív in der Hinterlassenschaft des Greifen-Ranken-Ethnikums. Мотив змеи на памятниках круга грифона и лозы. In: Lovász Emese – Révész László – Wolf Mária (szerk.): Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX-XXXI/2. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1993, pp. 225–278.

Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. In: Pavúk Juraj (ed.): Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 4. Bratislava, 1–7 septembre 1991. Bratislava, 1993, pp. 261–270.

1994

Bóna István – Szentpéteri József: A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján. In: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc (szerk.): Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, p. 72. (térkép)

Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Próbafüzet/Probeheft. Budapest, 1994, p. 33.

Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken II. Die gesellschaftliche Schichtung des awarenzeitlichen Heeres. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46 (1994) pp. 231–306.

Awarenforschungen 1–2. Herausgeben von Falko Daim. Archaeologia Austriaca-Monographien 1. Studien zur Archäologie der Awaren 4. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 1992, S. 1228. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46 (1994) pp. 451–458. (recenzió)

Elvira H. Tóth – Attila Horváth: Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét, 1992, S. 295. Kunbábony – egy avar kagáni sír. Századok 128 (1994) 2. pp. 437–441. (recenzió)

Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Solymár. Mit Beiträgen von Márta Ferencz und István Takács. Hrsg.: László Madaras – József Szentpéteri. Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek I. Debrecen–Budapest, 1994, p. 176.

1995

A kora avar kor. Kora avar korszak a Kárpát-medencében (567–630/670). In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyarok krónikája. Magyar Könyvklub–Officina nova, Budapest, 1995, p. 30. (térkép)

A késő avar kor. Késő avar korszak a Kárpát-medencében (670/680–804). In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyarok krónikája. Magyar Könyvklub–Officina nova, Budapest, 1995, p. 33. (térkép)

Bóna István – Szentpéteri József: A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyarok krónikája. Magyar Könyvklub-Officina nova, Budapest, 1995, p. 35. (térkép)

Bóna István – Szentpéteri József: A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). Magyar Tudomány 40 (1995) 12. p. 1403. (térkép)

Az Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa (ADAM) c. számítógépes adatbázis és kézikönyv munkálatairól. Über die Arbeiten am Handbuch und Computerprogram "Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa". In: Borsody István, Gróf Péter, Gróh Dániel, Jékely Endre (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele. Visegrád 1993. szeptember 20–22. Altum Castrum IV. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 4. Visegrád, 1995, pp. 33–35.

Cartographia avarica. Térképészeti észrevételek ADAM-tól Bajánig: Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In: Költő László (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 5. találkozójának előadásai: 1994. szeptember 27–29. Szenna. Somogyi Múzeumok Közleményei XI. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1995, pp. 239–254.

Elvira H. Tóth – Attila Horváth: Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét, 1992, S. 295. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 47 (1995) pp. 336–339. (recenzió)

Lépések egy új honfoglalás-kép felé. Őstörténet-kutatásunk sokszemközt: A honfoglalásról sok szemmel I. Főszerk.: Györffy György. Honfoglalás és régészet. Szerk.: Kovács László. Budapest, 1994. Élet és Tudomány 1995 (1995) 8. p. 239. (recenzió)

Megjegyzések a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár első három kötetéhez: 1. Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szeged, 1992, 348. 2. Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896–1196). Szeged, 1993, 203. 3. Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szeged, 1993, 300. Századok 129 (1995) 1. pp. 220–224. (recenzió)

Őstörténet-kutatásunk sokszemközt: A honfoglalásról sok szemmel I. Főszerkesztő: Györffy György. Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács László. Budapest, 1994. Életünk 1995, 8–9. pp. 858–862. (recenzió)

Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom–hajógyári avar temető. Kalligram, Pozsony, 1994, 80. Századok 129 (1995) 1. pp. 215–218. (recenzió)

1996

A kora avar kor. Kora avar korszak a Kárpát-medencében (567–630/670). In: Glatz Ferenc: Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. MTA Történettudományi Intézete – História, h.n. [Budapest], é.n. [1996] pp. 8–9, 3a térkép.

A késő avar kor. Késő avar korszak a Kárpát-medencében (670/680–804). In: Glatz Ferenc: Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. MTA Történettudományi Intézete – História, h.n. [Budapest], é. n. [1996] pp. 8–9, 3b térkép.

Bóna István – Szentpéteri József: A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). In: Glatz Ferenc: Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. MTA Történettudományi Intézete – História, h.n. [Budapest], é. n. [1996] p. 15, 6. térkép.

Költő László – Szentpéteri József: A 8–10. századi kontinuitás kérdései a vörsi 8–10. századi temető kapcsán. The Questions of Continuity in the 8–10th Century on the Basis of the 8–10th Century Cemetery Excavated at Vörs. In: Balazic Janez, Vándor László (szerk.): Ljudje ob Muri – Népek a Mura mentén – Völker an der Mur – Ljudi uz Muru: Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10.–12. maj 1995. Murska Sobota – Zalaegerszeg, 1996, pp. 101–109.

Költő László – Szentpéteri József – Honti Szilvia – Németh Péter Gergely: Vörs–Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek Ser. 1.47 (1996) pp. 59–60.

Költő László – Szentpéteri József: A Vörs–Papkert „B” lelőhely 8–9. századi temetője. In: Költő László, Vándor László (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti Kutatások a Kis-Balaton Területén 1979–1992. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár–Zalaegerszeg, 1996, pp. 115–121.

Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In: Bialeková Darina, Zábojník Jozef (Hrsg.): Etnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert: Symposium, Nitra 6. bis 10. November 1994. Veda, Slovak Academy of Sciences, Nitra, 1996, pp. 151–165.

1997

Az avar népesség továbbélése a 9–10. században. Életünk 1997, 1. pp. 76–83.

Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve I–III. Szerkesztette: Takács Imre. Pannonhalma, 1996, 636 + 383 + 320. Századok 131 (1997) 1. pp. 277–283. (recenzió)

Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom–hajógyári avar temető. (Das Volk der Greifen und Löwen. Awarisches Gräberfeld in Komarno–Schiffswerft) Kalligram, Pozsony, 1994, 80. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (1997) pp. 319–321. (recenzió)

1998

Költő, László – Szentpéteri, József: Gedanken über die awarisch-ungarischen Assimilation nach Grabanalysen. Specimina Nova Dissertationum Ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis De Iano Pannonio Nominatae XII (1996:1) Pécs, 1998, pp. 223–240.

Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Hrsg.: László Madaras – József Szentpéteri. Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek V. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen–Budapest, 1998, p. 254.

Bibliographie Gyula Török. In: Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. László Madaras, József Szentpéteri (Hrsg.). Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen–Budapest, 1998, pp. 137–142. (Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek V.)

In memoriam Gyula Török (1911–1997). In: Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. László Madaras, József Szentpéteri (Hrsg.). Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen–Budapest, 1998, pp. 7–9. (Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek V.)

1999

Őstörténet. In: Szentpéteri József (főszerk.): Az Árpádok világa. Magyar Kódex 1. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Kossuth Kiadó, Budapest, 1999, pp. 7–18.

A honfoglalás kora. In: Szentpéteri József (főszerk.): Az Árpádok világa. Magyar Kódex 1. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Kossuth Kiadó, Budapest, 1999, pp. 19–30.

2001

Költő László – Szentpéteri József: Gondolatok az avar–magyar asszimilációról temetőelemzések alapján. Gedanken über die awarisch–ungarische Assimilation aufgrund von Gräberfelderanalysen. In: Kiss Magdolna, Lengvári István (szerk.): „Együtt a Kárpát-medencében”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Pécs, 1996. szeptember 27–29. Pécs, 2001, pp. 119–134.

In memoriam Gyula Török (1911–1997). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52 (2001) pp. 247–249.

Bibliographie Gyula Török. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52 (2001) pp. 249–250.

Bóna István (1930–2001). Megemlékezés. Magyar Tudomány 2001, 12. pp. 1499–1502.

2002

Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. Hrsg.: József Szentpéteri. MTA Régészeti Intézet, Budapest, 2002, pp. 700 + 140 melléklet (Varia Archaeologica Hungarica XIII/1–2.)

101 Fundorten. In: József Szentpéteri (Hrsg.): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. MTA Régészeti Intézet, Budapest, 2002, pp. 23–434. (Varia Archaeologica Hungarica XIII/1–2.)

Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom–hajógyári avar temető. (People of griffins and lions. Avar cemetery at Komárom–Shipyard). Kalligram, Pozsony, 1994, 80. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2002) pp. 348–350. (recenzió)

2005

Költő, László – Szentpéteri, József: Der Fundplatz von Vörs–Papkert B (Ungarn, Komitat Somogy): Ein Gräberfeld des 8.–10. Jahrhunderts. In: Heinrich-Tamaska, Orsolya: Studien zu den awarenzeitlichen Tauschierarbeiten. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 2005, pp. 157–161. (Monographien zur Frühgeschichte und Mittelarchäologie 11.)

2006

Amiről a térképek mesélnek… Adalékok az avar korszak keltezési problémaköréhez: Tales told by the maps… Contribution to the dating problems of the Avar Age. Was die Verbreitungskarten erzählen… Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Arrabona 44 (2006) pp. 455–496.

Szentpéteri József – Rosta Szabolcs: Solt, Tételhegy (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (2006) pp. 306–308.

2007

Castrum Tetel. Egy őskori földvár Anonymus gestájában. Múzeumcafé 2007. 10. pp. 18–20.

Solt, Járáspuszta (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (2007) p. 275.

Solt, Tételhegy (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (2007) pp. 275–276.

2008

Holl, Balázs – Szentpéteri, József: Creation of the GIS for the archaeological investigation of a major administrative centre in the Carpathian Basin: Solt–Tételhegy (County Bács-Kiskun, Hungary) - abstract. In: Jerem Erzsébet, Redő Ferenc, Szeverényi Vajk (eds.): On the Road to Reconstructing the Past. 36th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA 2008 Budapest. Program and Abstracts. Archaeolingua, Budapest, 2008, pp. 158–159.

A fekvő nyolcas fölfedezése: Sírok, sáncok, földvárak. In: Ilon Gábor (szerk.): Régészeti nyomozások Magyarországon. Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2008, pp. 185–197.

Ásatások Solt-Tételhegyen. A Falu 23 (2008) 3. pp. 73–78.

Ásatások Solt-Tételhegyen. Egy elfeledett város a Kárpát-medence közepén. História 30 (2008) 4–5. pp. 62–64.

Solt, Tételhegy (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon 2007 (2008) pp. 273–274.

Was die Verbreitungskarten erzählen... Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Antaeus: Communicationes Ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 29–30 (2008) pp. 325–346.

2009

A Barbaricumból Pannoniába: germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában. From the Barbaricum to Pannonia: Germanic military auxiliary people in the centre of the Avarian Khaganate. In: Somogyvári Ágnes, V. Székely György (szerk.): In terra quondam Avarorum... Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára (Archaeologia Cumanica 2). Katona József Múzeum, Kecskemét, 2009, pp. 235–252.

László Gyula (1910–1998). In: Estók János (szerk.): Nemzeti évfordulóink 2010. Balassi Intézet Nemzeti évfordulók Titkársága, Budapest, 2009, p. 26.

Tételhegy 2: Castrum Tetel ante portas – A múlt falai. Múzeumcafé 3 (2009) 2. p. 32.

Török Gyula (1911–1997). In: M. Mester Katalin (szerk.): Halimba története mozaikokban. Halimba Község Önkormányzata, Halimba, 2009, pp. 103–105.

Török Gyula szakirodalmi munkássága. In: M. Mester Katalin (szerk.): Halimba története mozaikokban. Halimba Község Önkormányzata, Halimba, 2009, pp. 106–112.

2010

A solti Tételhegy története az őskortól napjainkig. Előzetes beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) eredményeiről. Múzeumőr 8 (2010) 1. pp. 3–8.

Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) záró ülésszakáról: Kecskemét, 2010. június 23. Múzeumőr 8 (2010) 4. pp. 26–28.

Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelőhelyen. Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) főbb eredményeiről. Interdisciplinary investigations at the Solt, Tételhegy site in Bács-Kiskun county. Report on the main results of the Castrum Tetel project (2007–2009). Régészeti Kutatások Magyarországon 2009 (2010) pp. 53–80.

2011

Holl, Balázs – Szentpéteri, József: Creation of a GIS Database for the Archaeological Investigation of a Major Administrative Centre in the Carpathian Basin: Solt-Tételhegy (County Bács-Kiskun, Hungary). In: Jerem Erzsébet, Redő Ferenc, Szeverényi Vajk (eds.): On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 36th Annual Conference. Budapest, April 2–6, 2008. Archaeolingua, Budapest, 2011, pp. 219–225. CD: pp. 251–257.

2012

Stein Aurél. In: Estók János (főszerk.): Nemzeti évfordulóink 2012. Budapest, 2012, p. 32.

Őskori és középkori emlékek a solti Tételhegyen. História XXXIV (2012) pp. 5–6, 9–12.

Felébred Csipkerózsika-álmából a solti Tételhegy. Helyi Tükör (Solt) VIII (2012. október) 10. pp. 4–5.

Castrum Tetel. Tér–idő–történelem. Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt-Tételhegy lelőhelyen (2007–2009). Helyi Tükör (Solt) VIII (2012. november) pp. 18–20.

2013

Castrum Tetel – Egy induló kutatási program kérdésfeltevései. Castrum Tetel – Research Design of a New Archaeological Project. In: Révész László – Wolf Mária (szerk./eds.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 3. Szeged, 2013, pp. 357–371.

Szentpéteri József: Városi legendák a Tételhegyről. Sorozatszerkesztő: Szentpéteri József, szerkesztette: Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna. Solti Aranykulcsos Füzetek 1 (2013) p. 16.

Szabados György – Zsidai Zsuzsanna: Írott történeti források. Sorozatszerkesztő: Szentpéteri József, szerkesztette: Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna. Solti Aranykulcsos Füzetek 2 (2013) p. 16.

A Tételhegy télvíz idején. Helyi Tükör (Solt) IX (2013) 1. p. 8.

Az Avar Kaganátus hatalmi központjai – a hringek – The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. Tisicum XXII (2013) [2014] pp. 169–177.

2014

Kritikai megjegyzések az avar–magyar asszimiláció kérdésköréhez. In: Tudomány és hagyományőrzés. Szerk.: Sudár Balázs - Szentpéteri József - Petkes Zsolt - Lezsák Gabriella - Zsidai Zsuzsanna. MTA BTK MŐT, Budapest, 2014, pp. 43-53.

Őskori és középkori erődítésnyomok a solti Tételhegyen. In: Rosta Szabolcs – V. Székely György (szerk.): „Carmen miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 2014, pp. 231–240.

Semmiből egy régi világot: kutatások Solt-Tételhegyen (2005–2013). An ancestral world from naught: research at Solt-Tételhegy (2005–2013). In: Somogyvári Ágnes – Szentpéteri József – V. Székely György (szerk.): Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya. Settlement Studies. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-Bánya. Archaeologia Cumanica 3 (2014) pp. 7–22.

Költő László – Szentpéteri József: Vörs-Papkert B. In: Szőke Béla Miklós: A Karoling-kor a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2014, pp. 29–34.

Költő, László – Szentpéteri, József: Vörs-Papkert. In: Szőke, Béla Miklós: The Carolingian Age in the Carpathian Basin. Permanent Exhibition of the Hungarian National Museum. Hungarian National Museum, Budapest, 2014, pp. 31–36.

Költő László – Szentpéteri József – Bernert Zsolt – Pap Ildikó: Családok, leletek, generációk. Egy interdiszciplináris kísérlet tanulságai: Vörs–Papkert B. Families, finds and generations: an interdisciplinary experiment at Vörs-Papkert B. In: Anders Alexandra – Balogh Csilla – Türk Attila (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára – Avarum Solitudines. Archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday. Martin Opitz Kiadó – MTA BTK MÖT, Budapest, 2014, pp. 361–386.

Költő, László – Szentpéteri, József – Bernert, Zsolt – Pap, Ildikó: Families, finds and generations: an interdisciplinary experiment at Vörs–Papkert B. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton – People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the millennia. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Hrsg.: Heinrich-Tamáska, Orsolya – Straub, Péter. Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden Westf. 2014, pp. 361–390.

Költő László – Szentpéteri József – Bernert Zsolt – Pap Ildikó: Családok, leletek, generációk. Egy interdiszciplináris kísérlet tanulságai: Vörs–Papkert B. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton – People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the millennia. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Hrsg.: Heinrich-Tamáska, Orsolya – Straub, Péter. Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden Westf. 2014, pp. 111–112. (CD-ROM: magyar nyelvű összefoglaló)

Laszlovszky József – Szentpéteri József: „…scripta manent”. Emlékképek a pilisi úgynevezett Gertrúd-sír megtalálási körülményeiről – „…scripta manent”. Memories of Excavating the So-called Gertrude Grave of Pilis. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk.: Majorossy Judit. Szentendre, 2014, pp. 165–172, 314–315.

Somogyvári Ágnes – Szentpéteri József – V. Székely György (szerk.): Castrum Tetel Program (Solt-Tételhegy). Eredmények és perspektívák. The Castrum Tetel Project (Solt-Tételhegy). Results and Perspectives. In: Somogyvári Ágnes–Szentpéteri József–V. Székely György (szerk.): Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya. Settlement Studies. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-Bánya. Archaeologia Cumanica 3 (2014) pp. 5–272.

Sudár Balázs - Szentpéteri József - Petkes Zsolt - Lezsák Gabriella - Zsidai Zsuzsanna (szerk.): Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2014, p. 431.

Szentpéteri József - Mednyánszky Miklós: Tételhegyi barlangmesék. Sorozatszerkesztő: Szentpéteri József, szerkesztette: Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna. Solti Aranykulcsos Füzetek 3 (2014) p. 28.

Szentpéteri József - Türk Attila (szerk.): ADAM és ÁRPÁD (adatbázis) http://arpad.btk.mta.hu/adatbazisaink.html

2015

A honfoglalók viselete. Magyar őstörténet I. Szerkesztette: Sudár Balázs – Petkes Zsolt. Helikon Kiadó – MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, 2014. (recenzió). http://www.arpad.btk.mta.hu/14-sample-data-articles/186-recenziok-a-honfoglalok-viselete-magyar-ostortenet-1-cimu-kotetunkrol.html; http://www.tti.hu/images/Viselet.pdf

The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. Хринги – центрове на властта в Аварския Каганат. Pliska–Preslav 11. Sofia, 2015, pp. 313–323.

László, Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum Archaeologica 11. Red.: József Szentpéteri. Budapest, 2015, p. 413.

Vorwort. In: Gyula László: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum Archaeologica 11. Red.: József Szentpéteri. Budapest, 2015, p. 11.

Die Forschungsgeschichte des Gräberfeldes Csákberény-Orondpuszta. In: Gyula László: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum Archaeologica 11. Red.: József Szentpéteri. Budapest, 2015, pp. 29–34.

Ifjúkori feljegyzések az Ermitázs egy különleges kiállítási vitrinjéről. Mala Pereščepino, 1912 – az ún. „poltavai kincs” tulajdonjelei. Notes from long ago on an unusual display case in the Hermitage. Mala Pereshchepina, 1912. The runiform signs of the Poltava Treasure. Юношеские заметки об особенной витрине на выставке в Эрмитаже. Малая Перещепина, 1912 – собственные знаки т.н. полтавского сокровища. In: Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. 1. kötet. Főszerk.: Türk Attila. Szerk.: Balogh Csilla – Major Balázs. Esztergom, 2015, pp. 649–668.

Az Óperencián innen… Két évtized magyar őstörténet-kutatásának régészeti eredményei (1994-2014). Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve 2013–2014 (2015) pp. 75–94.

A Castrum Tetel Program első évtizede (2005–2015). In: Somogyvári Ágnes: Kalandozások Solt őskori lelőhelyei körül. Solti Aranykulcsos Füzetek 4 (2015) p. 3.

Somogyvári Ágnes: Kalandozások Solt őskori lelőhelyei körül. Sorozatszerkesztő: Szentpéteri József, szerkesztette: Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna. Solti Aranykulcsos Füzetek 4 (2015) p. 24.

2016

Az avar kagáni központok kutatástörténetének kezdetei: Tomka Szászky János Hunnia Occ. Abarica című térképlapja 1751-ből. Early research on the seat of the Avar Khaganate: A sheet from János Tomka Szászky’s Hunnia Occ. Abarica map from 1751. In: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Szerk.: Csécs Teréz – Takács Miklós. Győr, 2016, pp. 701–720.

Avarok a 6–9. századi Kárpát-medencében. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet 4. Szerk.: Sudár Balázs – Petkes Zsolt. Helikon – MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, 2016, pp. 19–25.

László Gyula és a kettős honfoglalás. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet 4. Szerk.: Sudár Balázs – Petkes Zsolt. Helikon – MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, 2016, pp. 154–155.

Avarok és magyarok. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet 4. Szerk.: Sudár Balázs – Petkes Zsolt. Helikon – MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, 2016, pp. 156–158.

Költő László – Szentpéteri József: Avar–magyar folyamatos temető-használat? Vörs-Papkert B. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet 4. Szerk.: Sudár Balázs – Petkes Zsolt. Helikon – MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, 2016, pp. 161–162.

Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból. Szakmai megnyitó. Cumania 27 (2016) pp. 385–386.

Wicker Erika – Szentpéteri József: In memoriam H. Tóth Elvira. Cumania 27 (2016) pp. 7–12.

Támogassuk együtt a tételhegyi ásatásokat! Felhívás a solti polgárokhoz, vállalkozókhoz és intézményekhez. Helyi Tükör. Solt, 2016. május. p. 8.

2017

László Gyula: A csákberény-orondpusztai avar kori temető. Szerk.: Szentpéteri József. A Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2017, p. 396.

Előszó. In: László Gyula: A csákberény-orondpusztai kora avar kori temető. Szerkesztette: Szentpéteri József. Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53, Székesfehérvár, 2017, p. 11.

A lelőhely feltárása. In: László Gyula: A csákberény-orondpusztai kora avar kori temető. Szerkesztette: Szentpéteri József. Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53, Székesfehérvár, 2017, pp. 27–29.

A lelőhely a népvándorlás koros szakirodalomban. In: László Gyula: A csákberény-orondpusztai kora avar kori temető. Szerkesztette: Szentpéteri József. Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53, Székesfehérvár, 2017, pp. 30–43.

Függelék. In: László Gyula: A csákberény-orondpusztai kora avar kori temető. Szerkesztette: Szentpéteri József. Szent István Király Múzeum Közleményei A sorozat 53, Székesfehérvár, 2017, pp. 391–394.

Bálint Marianna – Szentpéteri József (szerk.): Saulusból Paulus. Fémkeresővel a régészek oldalán. Budapest–Hajdúböszörmény, 2017, p. 259.

Bálint Marianna – Szentpéteri József: Quo vadis, Domine. In: Bálint Marianna – Szentpéteri József (szerk.): Saulusból Paulus. Fémkeresővel a régészek oldalán. Budapest–Hajdúböszörmény, 2017, pp. 7–9.

Koronás fők – lukas zsebek. In: Bálint Marianna – Szentpéteri József (szerk.): Saulusból Paulus. Fémkeresővel a régészek oldalán. Budapest–Hajdúböszörmény, 2017, pp. 223–231.

Térképlapok a 9. századi Kárpát-medencéről: Maps of the Carpathian Basin in the 9th century. In: Takács Melinda (szerk.): Az Alföld a 9. században II.: Válogatás „Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények” című konferencián 2014. május 21–23. között elhangzott előadások anyagaiból. Szeged, 2017, pp. 27–52.

Castrum Tetel Program (2016–2017). Eredmények, önkormányzati támogatás, búcsú. Helyi Tükör (Solt) 2017. november–december, pp. 6–7.

2018

Újabb adatok Hajdú-Bihar megye avar kori lelőhelyeihez IV. Tépe-Görbekert, Hajdú-Bihar megye, derecskei járás. New data on the Avar Period sites of Hajdú-Bihar County IV. Tépe-Görbekert, Derecske District, Hajdú-Bihar County. In: Hága Tamara Katalin – Kolozsi Barbara (szerk.): Sötét idők túlélői. A kontinuitás fogalma, kutatásának módszerei az 5–11. századi Kárpát-medence régészetében 2014-ben Debrecenben megrendezett konferencia kiadványa. Tempora Obscura 4. Debrecen, 2018, pp. 61–81.

Történelmi idők lenyomata: a tépei avar fejedelmi kincs. Footprints of Historic Times – the Treasure of an Avar Leader at Tépe. Catastrum, 5. (2018) 1. 41–52.

MTA BTK László Gyula Digitális Archívum. Szerk. Szentpéteri József. http://lgyda.btk.mta.hu/

2019

Túlvilági kapcsolatok. A Kárpát-medencei avar korszak hálózatelméleti szempontú megközelítése. Connections beyond the graves – A network theory approach to the Avar period of the Carpathian Basin. In: Hatalmi központok az Avar Kaganátusban. Power Centres of the Avar Khaganate.  Szerk. Balogh Csilla–Szentpéteri József–Wicker Erika. Kecskemét, 2019. 139–168.

Hatalmi központok az Avar Kaganátusban. Power Centres of the Avar Khaganate.  Szerk. Balogh Csilla–Szentpéteri József–Wicker Erika. Kecskemét, 2019. 432.

A szerkesztők előszava. Editors’ foreword. In: Hatalmi központok az Avar Kaganátusban. Power Centres of the Avar Khaganate.  Szerk. Balogh Csilla–Szentpéteri József–Wicker Erika. Kecskemét, 2019. 7–10. [társszerzők: Balogh Csilla–Wicker Erika]

*

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TÁRGYÚ MŰVEK,

MULTIMÉDIA TANESZKÖZÖK,

INTERNETES ADATBÁZISOK

1973

Szentpéteri József IV/C: Történelmi műemlékek és a mai ember kapcsolata a Pekáry-ház tükrében (Részlet az OKTV-re készült pályázatból). A Berzsenyi Dániel Gimnázium Évkönyve az 1972/73-as iskolai évről a gimnázium fennállásának 115. évében. Közzéteszi: Kálmán Ferenc igazgató. Budapest, 1973, 19–25.

1993

A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig)

Válogatás az „Emese álma” művelődéstörténeti vetélkedő résztvevői számára. Enciklopédia Humana Munkaközösség – Közép-Magyarországi Tankerületi Oktatásügyi Központ. Budapest, 1993, 79 o.

2001

Fettich Nándor: Szentpétery József ötvösművész domborművei. Közreadja: Szentpéteri József.

Vasi Szemle LV (2001) 4. pp. 486–496.

2003

Fónagy Zoltán – Dobszay Tamás: Széchenyi és Kossuth. Szerk.: Szentpéteri József. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003, p. 298. (Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból)

Lenkey Zoltán – Zsoldos Attila: Szent István és III. András. Szerk.: Szentpéteri József. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003, p. 252. (Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból)

Szentpéteri József (szerk.): Szürke eminenciások a magyar történelemben. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003, p. 240.

2013

Egy tervezett taneszköz – Szemelvények Szentpétery Tibor életművéből. In: Czaga Viktória (szerk.): „A fényképezőgép mindig lételemem volt…” Emlékülés dr. Szentpétery Tibor tiszteletére. Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest, 2013. április 20. Pesthidegkúti Helytörténeti Füzetek 1. (2013) pp. 17–24.

2015

A felhők fölött mindig kék az ég - Ferihegytől Jyveskuläig. In: Köszöntő írások Szörényi László 70. születésnapjára. http://iti.btk.mta.hu/hu/szorenyi-laszlo-honlapja/koszonto-irasok-a-70-szuletesnapra/szentpeteri-jozsef

Multimédia taneszközök (CD-ROM)

EMESE ÁLMA

A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig)

Encyclopaedia Humana Hungarica 01H. Budapest, 1995.

EMESE ÁLMA

A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig)

EMESE SAGA

Hungarian Prehistory from the Beginnings to King St. Stephen (†1038)

EMESE SAGE

Von der ungarischen Vorgeschichte bis zur Zeit König Stephans des Heiligen (†1038)

Encyclopaedia Humana Hungarica 01. Budapest, 1996.

A VAZUL-ÁG

Árpád-házi királyok Szent István után (1038–1301)

THE VAZUL-LINE

Kings of the Árpád Dynasty after St. Stephen (1038–1301)

DIE VAZUL-LINIE

Die Arpadenkönige nach Stephan dem Heiligen (1038–1301)

Encyclopaedia Humana Hungarica 02. Budapest, 1997.

LOVAGKIRÁLYOK

Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon (1301–1437)

KNIGHT KINGS

The Anjou and Sigismund Age in Hungary (1301–1437)

RITTERKÖNIGE

Das Anjou- und Sigismundzeitalter in Ungarn (1301–1437)

Encyclopaedia Humana Hungarica 03. Budapest, 1997.

PANNON RENESZÁNSZ

A Hunyadiak és a Jagelló-kor (1437–1526)

PANNONIAN RENAISSANCE

The Hunyadis and the Jagello Age (1437–1526)

PANNONISCHE RENAISSANCE

Die Hunyadis und die Zeit der Jagiellonen (1437–1526)

Encyclopaedia Humana Hungarica 04. Budapest, 1998.

KERESZT ÉS FÉLHOLD

A török kor Magyarországon (1526–1699)

CROSS AND CRESCENT

The Turkish Age in Hungary (1526–1699)

KREUZ UND HALBMOND

Die Türkenzeit in Ungarn (1526–1699)

Encyclopaedia Humana Hungarica 05. Budapest, 1999.

KÉTFEJŰ SAS. A Habsburg-uralom Magyarországon (1699–1790). Encyclopaedia Humana Hungarica 06H. Budapest, 2000.

HAZA ÉS HALADÁS. A reformkortól a kiegyezésig (1790–1867). Encyclopaedia Humana Hungarica 07H. Budapest, 2000.

KETTŐS KÖTŐDÉS. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). Encyclopaedia Humana Hungarica 08H. Budapest, 2001.

A DUNÁNÁL. Magyarok a 20. században (1918–2000). Encyclopaedia Humana Hungarica 09H. Budapest, 2001.

PANNONIA. Egy római provincia története és kultúrája. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó. Budapest, 1998.

TARI LUJZA: A SZABADSÁGHARC NÉPZENEI EMLÉKEI. Enciklopédia Humana Egyesület – MTA Zenetudományi Intézete. Budapest, 2000.

KARCSÚ ANTAL ARZÉN: VÁCZ VÁROS TÖRTÉNETE. Enciklopédia Humana Egyesület – Tragor Ignác Múzeum. Budapest–Vác, 2000.

„HOGY ARANY ÉS EZÜST BŐVEN LEGYEN...”

Középkori ércbányászat a Kárpát-medencében

„AS FOR HAVING GOLD AND SILVER IN SUFFICENT AMOUNT...”

Medieval ore-mining in the Carpathian basin

„NECH JE ZLATA A STRIEBRA HOJNE...”

Ťažba rudy v stredoveku v Karpatskej kotline

„DAMIT GENÜGEND GOLD UND SILBER DA IST...”

Erzbergbau des Mittelalters im Karpatenbecken

Enciklopédia Humana Egyesület – Központi Bányászati Múzeum. Sopron, 2002.

LEGÁNY DEZSŐ: A MAGYAR ZENE KRÓNIKÁJA. Zenei művelődésünk ezer éve dokumentumokban. Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2002.

A BUDAI VÁR. Helytörténeti és építészeti emlékek. Enciklopédia Humana Egyesület – Budapesti Történeti Múzeum. Budapest, 2003.

THE CASTLE OF BUDA. Monuments of History and Architecture. Encyclopaedia Humana Assotiation – Budapest History Museum. Budapest, 2004.

A TECHNIKA KINCSESTÁRA. Álom és valóság Verne műveiben. Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2004.

MAGYAR KÓDEX. Az Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM-sorozat nyomtatott változata

Az Árpádok világa. MAGYAR KÓDEX 1. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Budapest, 1999, 444 o. + CD-ROM

Lovagkor és reneszánsz. MAGYAR KÓDEX 2. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Budapest, 1999, 456 o. + CD-ROM

Szultán és császár birodalmában. MAGYAR KÓDEX 3. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Budapest, 2000, 464 o. + CD-ROM

Reformkor és kiegyezés. MAGYAR KÓDEX 4. Magyarország művelődéstörténete 1790–1867. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Budapest, 2000, 480 o. + CD-ROM

Az Osztrák–Magyar Monarchia. MAGYAR KÓDEX, 5. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Budapest, 2001, 490 o. + CD-ROM

Magyarok a 20. században. MAGYAR KÓDEX 6. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. Enciklopédia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó, Budapest, 2001, 512 o. + CD-ROM

Az Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM-sorozat internetes változata az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának Hungarológiai Alapkönyvtárában (OSZK MEK)

Emese álma A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig)

http://mek.oszk.hu/01900/01992

A Vazul-ág Árpád-házi királyok Szent István után (1038–1301)

http://mek.oszk.hu/01900/01954

Lovagkirályok. Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon (1301–1437)

http://mek.oszk.hu/01900/01948

Pannon reneszánsz. A Hunyadiak és a Jagelló-kor (1437–1526)

http://mek.oszk.hu/01900/01918

Kereszt és félhold. A török kor Magyarországon (1526–1699)

http://mek.oszk.hu/01800/01885

Kétfejű sas. A Habsburg-uralom Magyarországon (1699–1790)

http://mek.oszk.hu/01900/01902

Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790–1867)

http://mek.oszk.hu/01900/01903

Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918)

http://mek.oszk.hu/01900/01905

A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000)

http://mek.oszk.hu/01900/01906

Emese Saga. Hungarian Prehistory from the Beginnings to King St. Stephen (†1038)

http://mek.oszk.hu/01900/01993

The Vazul-line. Kings of the Árpád Dynasty after St. Stephen (1038–1301)

http://mek.oszk.hu/01900/01955

Knight Kings. The Anjou and Sigismund Age in Hungary (1301–1437)

http://mek.oszk.hu/01900/01949

Pannonian Renaissance. The Hunyadis and the Jagello Age (1437–1526)

http://mek.oszk.hu/01900/01919

Cross and Crescent. The Turkish Age in Hungary (1526–1699)

http://mek.oszk.hu/01900/01911

Emese Sage. Von der ungarischen Vorgeschichte bis zur Zeit König Stephans des Heiligen (†1038)

http://mek.oszk.hu/01900/01994

Die Vazul-Linie. Die Arpadenkönige nach Stephan dem Heiligen (1038–1301)

http://mek.oszk.hu/01900/01968

Ritterkönige. Das Anjou- und Sigismundzeitalter in Ungarn (1301–1437)

http://mek.oszk.hu/01900/01967

Pannonische Renaissance. Die Hunyadis und die Zeit der Jagiellonen (1437–1526)

http://mek.oszk.hu/01900/01966

Kreuz und Halbmond. Die Türkenzeit in Ungarn (1526–1699)

http://mek.oszk.hu/01900/01912

Egyéb internetes fejlesztések

Házi feladatok az Árpád-kori történelem tanításához. SULINET-program. Budapest, 1998.

http://www.ehumana.hu/arpad/index.htm

Recepció és kreativitás: Nyitott magyar kultúra. Enciklopédia Humana Egyesület – MTA Filozófiai Kutatóintézet. NKFP-program, Budapest, 2004.

http://www.zeus.phil-inst.hu/recepcio

Főúri Magyarország a XVIII. században

NKFP-program, Budapest, 2004.

http://www.josephhaydn.org

Magyarország képes történelmi kronológiája. Enciklopédia Humana Egyesület – Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2005. http://www.kepido.oszk.hu/

A budai vár – The Castle of Buda. Szerk./Ed.: Szentpéteri József. Budapest, 2013.

http://budavar.btk.mta.hu/en/

Tari Lujza: A szabadságharc népzenei emlékei. Szerk.: Szentpéteri József. Budapest, 2014.

 http://48asdalok.btk.mta.hu/

 

KUTATÁSI TERÜLET

Az avar korszak és a magyar honfoglalás kor régészeti vizsgálata a Kárpát-medencében

Az Avar Kaganátus térképes ábrázolásai

PROJEKTEK

Számítógépes adatbázis és publikáció létrehozása a Kárpát-medencei avar korszak régészeti lelőhelyeiről a Magyar Nemzeti Múzeumban (Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa). (OTKA T433, 1991–1994), (OTKA T18235, 1995–1998).

Castrum Tetel. Természetvédelmi park és történelmi emlékhely létrehozása a solti Tételhegyen (Bács-Kiskun megye). Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Jedlik Ányos Program. (NKFP-B4-2006-0007, 2007–2009).

ADAM és ÁRPÁD Program: A Kárpát-medence 6–13. századi internetes lelőhely- és leletkatasztere (MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport)

Castrum Tetel Program: interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt–Tételhegyen (MTA BTK Történettudományi Intézet Középkori Témacsoport, MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport)

TANÍTÁS

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely (régésztechnikus képzés, óraadó tanár: 1994–2005)

Szegedi Tudományegyetem, Régészeti Tanszék (ásatási gyakorlat Solt-Tételhegyen: 2007–2009, 2013–2014)


MÉDIASZEREPLÉSEK

Az Enciklopédia Humana Egyesület irányítása (elnök: 1995–2006) www.ehumana.hu

A solt-tételhegyi interdiszciplináris kutatások (Bács-Kiskun megye) koordinálása (2006–) www.castrumtetel.hu

A Tételhegy Alapítvány irányítása (titkár: 2008–) www.castrumtetel.hu

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail