+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Hegyi Klára

Hegyi Klára

Hegyi, Klára
Hegyi Klára
Beosztás: kutató professor emeritus
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4644
E-mail:

Status: Professor Emerita

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/644

Email:

Degree: DSc, “The fortresses and soldiers of the Buda Vilayet until 1570” (2004)

Research Field: The history of the Ottoman Empire and Hungary under Ottoman rule

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1940. 12. 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–török szak (1963)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történelemtudomány kandidátusa, MTA (1984). Téma: Török berendezkedés Magyarországon

Az MTA doktora, MTA (2004). Téma: A budai vilájet várai és várkatonasága 1570-ig

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1963–2011) ösztöndíjas (1963–1964), tudományos gyakornok (1964–1966), tudományos segédmunkatárs (1966–1969), tudományos munkatárs (1969–1985), tudományos főmunkatárs (1985–2005), tudományos tanácsadó (2005–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) kutató professor emeritus

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat (titkár: 1970–1982, főtitkár: 1991–1999, a revíziós bizottság elnöke: 2011–)

MTA Történettudományi Bizottság (tag: 1991–1999, 2012–)

Magyar–Bolgár Történész Vegyes Bizottság, magyar tagozat (titkár: 1974–1992)

Budavári Emlékbizottság (titkár: 1984–1986)

MTA közgyűlés (doktor képviselő: 2001–2007)

MTA Könyvtári Bizottság (tag: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Kiváló Munkáért (1983)

Szakály Ferenc Emlékérem (2001)

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2012)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Egy világbirodalom végvidékén. Bp., Gondolat Kiadó, 1976. 291. (Második kiadás: 1982.) [Magyar História.]

Recenziók:
Élet és irodalom, (1977) január 29. (Nemeskürty István)
Könyvvilág, (1977) február. (Marsall László)
Népszabadság, (1977) december 8. (Nagy József Zsigmond)
Szabolcs-Szatmári Szemle, 12. (1977. május) 2. 95–97. (Kovács Ágnes)
Forrás, 9. (1977. július–augusztus) 7–8. 91. (Kőhegyi Mihály)
Tiszatáj, 32. (1978. január) 1. 74–76. (Gergely András)
Historickỳ Časopis, 27. (1979) 2. 304–305. (V[ojtech] K[opčan])

2. Az oszmán birodalom Európában. Bp., Corvina Kiadó, 1986. 164. [Társszerző: Zimányi Vera.]

Recenziók:
Könyvvilág, (1986) december. 2. (Pók Attila)
Magyar Hírlap, (1987) február 23. (Hóvári János)
Keletkutatás, (1988) tavasz. 63–65. (Dávid Géza)
Buksz, 1. (1989. december) 1. 119–121. (Ágoston Gábor)

3. Jászberény török levelei. Szolnok, 1988. 177. [Szolnok Megyei Levéltári Füzetek 11.]

Recenziók:
Szolnoki Nevelő, (1989) január. 3. (T. L.)
Szolnok Megyei Néplap, (1989) március 29. (Kaposvári Gyula)
Jászkunság, 35. (1989. szeptember) 4. 84–88. (Kis Z. Géza)

4. Muslime und Christen. Das Osmanische Reich in Europa. Bp., Corvina Kiadó, 1988. 175. [Társszerző: Zimányi Vera.]

Recenziók:
Südost-Forschungen, 49. (1990) 638–639. (Zygmunt Abrahamowicz)
Isztoricseszki Pregled, 47. (1991) 4. 94–97. (Elena Grozdanova)

5. The Ottoman Empire in Europe. Bp., Corvina Kiadó, 1989. 168 p. [Társszerző: Zimányi Vera.]

Recenziók:
Historickỳ Časopis, 38. (1990) 1. 127–128. (V[ojtech] K[opčan])
Asian and African Studies, 1. (1992) 2. 209–211. (Vojtech Kopčan)

6. Török berendezkedés Magyarországon. Bp., História, MTA Történettudományi Intézete, 1995. [História Könyvtár, Monográfiák 7.]

Recenziók:
Magyar Nemzet, 1995. június 29. 14. (Rosdy Tamás)
Élet és irodalom, 1996. szeptember 20. 14. (Őze Sándor)

7. Az oszmán hatalom berendezkedése és működése. In: Pest megye monográfiája I/2. Főszerk. Kosáry Domokos, szerk. Zsoldos Attila. Bp., 2001. 255–328.

8. Bács: A Balkan-Turkish Town in Hungary. Acta Oriantalia, 54. (2001) 4. 471–483.

9. A török hódoltság várai és várkatonasága. I–III. Bp., História, MTA Történettudományi Intézete, 2007. 1631. [História Könyvtár, Kronológiák, adattárak 9.]

Recenzió:
Levéltári Közlemények, 79. (2008) 319–326. (Sz. Simon Éva)

10. Török források Pécs 16. századi történetéhez. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2010. 294. [Források Pécs történetéből 3.]

Recenzió:
Századok, 145. (2011) 4. 1043–1045. (Sudár Balázs)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1964

Fekete Lajos–Káldy-Nagy Gyula: Budai török számadáskönyvek, ill. Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen). Bp., 1962. Acta Orientalia, 17. (1964) 3. 352–354. [Recenzió.]

Kiállítás Szigetváron. Századok, 98. (1964) 5–6. 1368–1369.

1965

The Terminology of the Ottoman-Turkish Juducial Documents on the Basis of the Sources from Hungary. Acta Orientalia, 18. (1965) 1–2. 192–203.

A parasztvármegye kérdése a történeti irodalomban. Századok, 99. (1965) 4–5. 861–870.

Beszámoló Bácskai Vera: A mezővárosi fejlődés kérdései a XV. században c. kandidátusi disszertációjának vitájáról. Századok, 99. (1965) 4–5. 1048–1051.

Beszámoló Kulcsár Zsuzsanna: A kathar eretnekség elterjedésének kérdéséhez c. kandidátusi vitájáról. Századok, 99. (1965) 6. 1414–1417.

Kádik és cívisek. Magyar városok a török uralom alatt. Élet és tudomány, 20. (1965) 30. 1406–1410.

1966

Szulejmán. Élet és tudomány, 21. (1966) 18. 819–823.

1967

Beszámoló Zimányi Vera: A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI–XVII. században c. kandidátusi disszertációjának vitájáról. Századok, 101. (1967) 6. 1474–1478.

1968

A magyarországi török uralom hatásai. Az ázsiai termelési mód és az európai feudalizmus interferenciája hazánkban. Világosság, (1968) 1. 28–34.

Beszámoló Káldy-Nagy Gyula: A magyarországi török adóösszeírások c. kandidátusi disszertációjának vitájáról. Századok, 102. (1968) 3–4. 824–828.

Török művészet. In: Művészeti Lexikon IV. Bp., 1968. 575–580.

1969

Le condominium hungaro-ottoman dans les eyalets hongrois. In: Actes du 1er Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes. Szófia, 1969. 593–580.

Beszámoló Varga Endre: A feudáliskori Magyarország legfelső bírósága, a királyi curia fennállásának utolsó szakaszában (1790–1848/49) c. kandidátusi disszertációjának vitájáról. Századok, 103. (1969) 5–6. 1335–1338.

1970

(Nekrológ) Fekete Lajos (1891–1969). Levéltári Közlemények, 41. (1970) 2. 387–388.

1973

La juridiction autonome des villes hongroises sous la domination ottomane. In: VII. Türk Tarih Kongresi II. Ankara, 1973. 629–636.

Egy legenda története. A Provence-i magyar telepítés kérdése (16. század). Magyar Tudomány, új folyam 18. (1973) 10. 653–657.

1974

Meterialü dlja harakterisztiki tureckoj szudebno-pravovoj szisztemü v Vengrii (1569–1681). In: Vosztocsnüje isztocsniki po isztorii narodov Jugo-Vosztocsnoj i Centralnoj Evropü III. Ed. A. Sz. Tveritinova. Moszkva, 1974. 102–149.

Historique de la naissance d’une légende. La question des colonies hongroises en Provence (XVIe siècle). Acta Historica, 20. (1974) 183–189.

1976

Egy világbirodalom végvidékén. Bp., 1976. 291. (Második kiadás: 1982.) [Magyar História.]

1977

A török közigazgatás és a magyar városi autonómia. In: Székesfehérvár évszázadai III. Török kor. Székesfehérvár, 1977. 85–97.

Simon Róbert: A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege. Bp., 1975. Századok, 111. (1977) 6. 1321–1324. [Recenzió.]

1978

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat küldöttségének 1977. december 17–23-i törökországi kapcsolatteremtő útjáról. Századok, 112. (1978) 2. 398.

Szemtanúk jelentései. [Tardy Lajos:] Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. Népszabadság, (1978) május 11. [Recenzió.]

1979

A török birodalom felemelkedése. História, 1. (1979) 3. 3–4.

1981

A törökök berendezkedése meghódított országaikban. Történelmi Szemle, 23. (1981) 3. 392–404.

Embervásárok a középkorban. Tardy Lajos: A tatárországi rabszolgakereskedelem és a magyarok a XIII–XV. században. Népszabadság, 1981. május. 7. [Recenzió.]

1983

A török birodalom magyarországi jövedelemforrásai. Századok, 117. (1983) 2. 346–383.

A várak és katonaságuk szerepe a törökök magyarországi berendezkedésében. In: Magyarországi végvárak a XVI–XVII. században. Szerk. Bodó Sándor és Szabó Jolán. Eger, 1983. 71–86. [Studia Agriensia 3.]

Török berendezkedés a meghódított országokban. Világtörténet, új folyam (1983) 2. 19-41.

A szultáni szeráj. História, 5. (1983) 4. 12–15.

Muszlimok Magyarországon. História, 5. (1983) 5–6. 60–62.

1984

Emberek és századok. Történelmi források a kezdetektől 1711-ig. Bp., 1984. 300. [Társszerzők: Barta Gábor, Kertész István.]

1985

Török közigazgatás és jogszolgáltatás – magyar városi autonómia. Történelmi Szemle, 27. (1985) 2. 227–257.

Magyarország története III. Főszerk. Pach Zsigmond Pál, szerk. Várkonyi Ágnes. Bp. 1985. 101–145., 1022–1041. [Sok társszerzővel.] [Magyarország története 10 kötetben.]

Török iparosok a hódoltságban. In: V. Kézművesipartörténeti Szimpózium, Veszprém, 1984. november 20–21. Szerk. Nagybákay Péter és Németh Gábor. Veszprém, 1985. 32–44.

A Köprülü-restauráció és a magyarországi hódoltság. In: A török orientáció a XVII. századi magyar politikában. Szerk. Heckenast Gusztáv. Vaja, 1985. 63–70.

Ahol nem választottak: az Oszmán Birodalom. História, 7. (1985) 5–6. 18–20.

1986

Az oszmán birodalom Európában. Bp., 1986. 164. [Társszerző: Zimányi Vera.]

A török birodalom. História, 8. (1986) 3–4. 7–10.

Török világ Budán. Hétköznapok és ünnepek. Budapest, (1986) 5. 33–37.

Török világ Budán. Tartományszékhely az oszmán birodalom peremén. Budapest, (1986) 7. 35–37.

A török adminisztráció és az alföldi mezővárosok. In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László, Selmeczi László. Nagykőrös, 1986. 307–323. [Az Arany János Múzeum közleményei 4.]

1987

La province hongroise dans l’Empire ottoman. Acta Historica, 33. (1987) 209–216.

Tisztálkodás és fürdőélet a törököknél. História, 9. (1987) 2. 9–10.

A török hódoltság és pénzforgalma. Numizmatikai Közlöny, 86–87. (1987–1988) 77–84.

1988

Jászberény török levelei. Szolnok, 1988. 177. [Szolnok Megyei Levéltári Füzetek 11.]

Muslime und Christen. Das Osmanische Reich in Europa. Bp., 1988. 175. [Társszerző: Zimányi Vera.]

A török birodalom. Együttélés és étkek. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1988. 81–84., 91.

1989

The Ottoman Empire in Europe. Bp., 1989. 168. [Társszerző: Zimányi Vera.]

Székesfehérvár a török korban. Székesfehérvár, 1989. 24.

Türkische Handwerker unter der Osmanenherrschaft in Ungarn. In: Handwerkgeschichte in Ungarn. Ed. Rainer Elkar. Bochum, 1989. 98–114.

1990

Zeittafel. In: Kurze Geschichte Siebenbürgens. Ed. Béla Köpeczi. Bp., 1990. 721–735. [Társszerző: Tóth István György.]

1991

Megszálló törökök és kisebbségeik. História, 12. (1991) 2–3. 12–14.

1992

Chronologie de l’histoire de la Transylvanie. In: Histoire de la Transylvanie. Ed. Béla Köpeczi. Bp. 1992. 649–662. [Társszerző: Tóth István György.]

Törökvilág, rácvilág. História, 13. (1992) 1. 8–10.

Sakk török módra. Törökország 500 évvel ezelőtt. História, 13. (1992) 5–6. 24–27.

1993

Török és tatár hódítók. Bp. 1993. 79. [Társszerzők: Fodor Pál, Ivanics Mária.]

„Aranyásó szpáhik” a királyi Magyarországon. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 103–111.

„Az idegen urainknak kezekben az üstökünk”. Rubicon, 4. (1993) 8–9. 21–22.

1994

The Ottoman Military Force in Hungary. In: Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations int he Age of Süleyman the Magnificent. Ed. Géza Dávid, Pál Fodor. Bp., 1994. 131–148.

A magyar tartomány helye és helyzete az Oszmán Birodalomban. Világtörténet, új folyam. (1994) tavasz–nyár, 18–24.

Cronology. In: History of Transylvania. Ed. Béla Köpeczi. Bp., 1994. 745–762. [Társszerző: Tóth István György.]

Kegyes alapítvány a török hódoltságban. História, 15. (1994) 4. 11–13.

1995

Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995. 204. [História Könyvtár, Monográfiák 7.]

Török katonaság a magyarországi hódoltságban. Keletkutatás, (1995) tavasz. 45–59.

Sikertelen török adóztatási kísérlet a királyi Magyarországon. Keletkutatás, (1995) tavasz. 45–59. [Társszerző: Fodor Pál.]

Török katonaság a Jászságban. Jászsági Évkönyv, (1995) 24–40.

A déli végek 1541 tavaszáig; Török hadjáratok Magyarországon (1526–1547); Török hadjáratok Magyarországon (1547–1574); Magyar és török várak az 1570-es években c. térképek. In: Magyarország története térképeken elbeszélve. 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1995. 53–55.

Főtitkári beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 1995. évi tisztújító közgyűlésén. Századok, 129. (1995) 5. 1205–1216.

Délszlávok és magyarok. História, 16. (1995) 3. 12–13.

Török tisztviselők a 17. században. História, 16. (1995) 7. 12–13.

Az Oszmán Birodalom felemelkedése. Rubicon, 6. (1995) 6–7. melléklet: VIII–IX.

1996

Kereszténység és iszlám az Oszmán Birodalom balkáni és magyar tartományaiban. Korunk, 7. (1996) 6. 32–42.

Esztergom török őrsége a XVI–XVII. században. Limes, 8. (1996) 1–2. 51–62.

Vengerszkije provincii v sztrukture Oszmanszkoj imperii. In: Oszmanszkaja imperija. Problemü vnesnej politiki i otnosenij sz Rossziej. Red. Sz. F. Oreskova. Moszkva, 1996. 117–128.

Ungarija v politikata na Oszmanszkata imperija. Isztoricseszki Pregled, 52. (1996) 46–60. [Társszerző: Fodor Pál.]

Eger a magyar és a török végvári rendszerben. Az egri vár híradója, 28. (1996) 17–23.

A török közigazgatás szervezete a hódoltságban; A magyarországi gyógyvizek és a török fürdőkultúra; A török étkezési és italozási szokások; Tatárok a török hadseregben; A török építészet emlékei Magyarországon; Török otthonok és háztartások a városokban; Erdély török adójának változásai a 17. században; Katonáskodásért szpáhi-birtok; A szandzsákbégek feladatai; Magyar írástudók török szolgálatban; A törökök öltözete békében és háborúban; Hidak a Dráván, a Dunán, a Tiszán; A „puszta, elhagyott és műveletlen” Magyarország fejezetek. In: A magyarok krónikája. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1996. 218., 227–228., 235., 241., 247., 249., 254–255., 266., 285.

1997

Számítások a hódoltsági török várak haderejéről. In: Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, 1997. 107–121. [Studia Agriensia 17.]

Meszto i polzsenije vengerszkoj provincii v szosztave Oszmanszkoj imperii. Szrednije veka, 59. (1997) 156–168.

1998

Veszprém török őrségei. In: Veszprém a török korban. Szerk. Tóth G. Péter. Veszprém, 1998. 30–41.

Etnikum, vallás, iszlamizáció. A budai vilájet várkatonaságának eredete és utánpótlása. Történelmi Szemle, 40. (1998) 3–4. 229–259.

A világmindenség héroszai és a porba sújtott gyaurok. História, 19. (1998) 8. 26–28.

1999

Pécs török katonasága. In: Pécs a törökkorban. Szerk. Szakály Ferenc. Pécs, 1999. 89–105. [Tanulmányok Pécs Történetéből 7.]

Főtitkári beszámoló a Magyar Történelmi Társulat helyzetéről és 1995–1999 közötti tevékenységéről. Századok, 133. (1999) 4. 880–893.

Pécs török katonái. Pécsi Szemle, (1999) tél, 12–19.

2000

The Ottoman Network of Fortresses in Hungary. In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Ed. Géza Dávid, Pál Fodor. Leiden–Boston–Köln, 2000. 163–193.

Ottoman Taxation in the Hungarian Kingdom. In: The Great Ottoman Turkish Civilisation. II. Ed. G. Eren et al. Istanbul, 2000. 87–96.

Macar Krallığı’nda Osmanlı Vergilendirmesi. In: Osmanlı. III. Ed. G. Eren et al. Istanbul, 2000. 142–149.

A hódoltság világa. Török hadak a magyarországi hadszíntereken. Rubicon, 11. (2000) 4–8.

Török hadak a magyarországi hadszíntéren. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. Ezer év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000. 115–119.

2001

Az oszmán hatalom berendezkedése és működése. In: Pest megye monográfiája I/2. Főszerk. Kosáry Domokos, szerk. Zsoldos Attila. Bp., 2001. 255–328.

Magyar és balkáni katonaparasztok a budai vilájet déli szandzsákjaiban. Századok, 135. (2001) 6. 1255–1311.

Bács: A Balkan-Turkish Town in Hungary. Acta Orientalia, 54. (2001) 4. 471–483.

Heves a török forrásokban. In: Tanulmányok Hevesről. Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó J. József. Heves, 2001. 103–128.

Magyar katonaparasztok a török Baranyában. In: Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére. Szerk. Bessenyei József. Miskolc, 2001. 36–46.

A XVI. század. A török uralom első évszázada; A XVII. század. A hanyatlás. Váci híd, 3. (2001) 1–2. 14–17.

Török várak Magyarországon. A Történelemtanárok Egyletének honlapja (http.www.tte.hu.), fél ív.

2002

A török Bács. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza, Tóth István György. Bp., 2002. 199–213.

Megkésett ajándék Szakály Ferencnek. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza, Tóth István György. Bp., 2002. 13–14. [Társszerző: Fodor Pál.]

Balkáni katonák és katonaparasztok a budai vilájetben. In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes Ibolya, Kovács Gyöngyi. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2002. 21–35. [Opuscula Hungarica 3.]

Bulgáriai katonák a magyarországi török várakban. In: Bolgárok és magyarok – 1000 év együtt / Bölgari i ungari – 1000 godini zaedno. Bp., 2002. 232–236. (Kétnyelvű kiadvány.)

Törökök és balkániak a hódoltságban / Türkler ve Balkanlılar işgal zamanında. In: Félhold és kereszt /Hilal ve Haç. Bp., 2002. 31–36., 146–148. (Kétnyelvű kiadvány.)

Az 1552. évi török hadjárat. Honismeret, 30. (2002) 5. 3–6.

Török várak és városok Magyarországon / Macaristan’da 16–17. yüzyılda Osmanlı Kaleleri ve Kentleri. Török Füzetek, 10. (2002) 1. 6–9. (Kétnyelvű kiadvány.)

A magyar tartományok az Oszmán Birodalomban. Török Füzetek, 10. (2002) 3. 5–6.

2003

A szolnoki szandzsák török várai: Szolnok, Szentmiklós és Csongrád. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, 13. (2003) 131–153.

Mohács török vára. In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári István, Vonyó József. Pécs, 2003. 159–173.

Balkan Garrison Troops and Soldier-peasants int he Vilayet of Buda. In: Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Ed. Ibolya Gerelyes, Gyöngyi Kovács. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp. 2003. 23–40. [Opuscula Hungarica III.]

2004

A törökkori visegrádi vár őrsége a korabeli zsoldlisták alapján. In: Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. 141–158.

A váradi vilájet várai és várkatonasága 1660–1661-ben. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2004. 156–164.

2005

Esztergom török őrsége 1554-ben. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., 2005. 261–268.

A török Szekszárd. Török várak a Duna mentén. História, 26. (2005) 6–7. 36–40.

A temesvári vilájet népessége és katonaparasztjai. Történelmi Szemle, 67. (2005) 3–4. 297–314.

2006

A török végvár. In: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk. Bősze Sándor, Ravazdi László, Szita László. Szigetvár, 2006. 93–108.

Török hódítás Magyarországon (összefoglalás). In: A Tinódi Lantos Sebestyén halálának 450. évfordulójának emlékére ajánlott hódoltsági konferencia előadásai. Nyírbátor, 2006. 3–5.

Fodor Pál: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján. Bp., 2006. Századok, 141. (2007) 5. 1319–1323. [Recenzió.]

2007

A török hódoltság várai és várkatonasága. I–III. Bp., 2007. 1631. [História Könyvtár, Kronológiák, adattárak 9.]

Török várkatonák családi állapota a 16. század közepén. Történelmi Szemle, 49. (2007) 2. 197–204.

Freed Slaves as Soldiers int he Ottoman Fortresses in Hungary. In: Ransom Slavery along the Ottoman Borders. Ed. Géza Dávid, Pál Fodor. Leiden–Boston, 2007. 85–91.

2008

The Financial Position of the Vilayets in Hungary in the 16th–17th Centuries. Acta Orientalia, 61. (2008) 1–2. 77–85.

Vojnszki formirovanija ot Balkanite v Ungarija prez XVI–XVII. v. In: Ot Nikopol do Viena 1396–1683. Szösztaviteli Hriszto Matanov, György Arató. Szófia, 2008. 111–152.

Balkáni katonaelemek Magyarországon a XVI–XVII. században. In: Nikápolytól Bécsig 1396–1683. Szerk. Hriszto Matanov, Arató György. Szófia, 2008. 174–209.

2009

Vác a törökkorban. In: Vác. A Dunakanyar szíve. Szerk. Horváth M. Ferenc. Vác, 2009. 85–105.

Vác int he Ottoman Era. In: Vác. The heart of the Danube. Bend. Ed. Ferenc M. Horváth. Vác, 2009. 85–105.

2010

Török források Pécs 16. századi történetéhez. Pécs, 2010. 294 p. [Források Pécs történetéből 3.]

Soldaten aus dem Balkan in der türkisch besetzten Burgen Ungarns im. 16. Jahrhundert. In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegiwina und die moderne Geschichtwissenschaft. Hrsg. von Dževad Juzbašić, Imre Ress in Zusammenarbeit mit Andreas Gottsmann. Sarajevo–Bp., 2010. 191–201.

2011

Birtokok, birtokosok, életutak a hódoltság északkeleti határvidékén. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Bp., 2011. 323–332.

Török uralom Bácsországban. Bácsország, 2011. 2. 2–5.

A török Bács az 1570-es években. Bácsország, 2011. 2. 30–33.

2012

Pécs török katonasága. In: Pécs a hódoltság korában. Tanulmányok. Szerk. Szakály Ferenc, Vonyó József. Pécs, 2012. 124–141.

KUTATÁSI TERÜLET

Az Oszmán Birodalom és a magyarországi török hódoltság történte

TANÍTÁS

Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza (megbízott adjunktus: 1973–1974/2. félév)

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (másodállású docens: 1991–1996)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a doktori iskola tanára: 2006–)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Hovanyecz László: Csak nálunk állhat szultánszobor. Beszélgetés Hegyi Klárával arról, hogy valójában milyen is volt a török világ. Népszabadság, 2001. augusztus 25. 22–23.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail