+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Völgyesi Orsolya

Völgyesi Orsolya

Völgyesi, Orsolya
Völgyesi Orsolya
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4660
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: 224-6700/660

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1968. október 28.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szak (1987–1993) (kitüntetéses diploma)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Doktori Program; témavezető Pajkossy Gábor (1994–1997)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar (2000)
Téma: A kormányzat, a rendek és az ellenzék Magyarországon a rendszeres bizottsági munkálatok vitája idején (1830–1832)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Irodalomtudományi Intézet, részvétel a készülő Kölcsey-kritikai kiadás munkájában, szerződéssel (1994)

MTA Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály, fiatal kutatói ösztöndíj (1995)

MTA Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály, tudományos munkatárs (1998)

MTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (2000)

MTA Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, XIX. Századi Témacsoport, tudományos főmunkatárs (2012–)

 

SZEKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

Századok (szerkesztő: 2015–)

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (adományozza: az MTA főtitkára) (2001)

Bolyai János Ösztöndíj (2002–2005)

1990

Beszélgetés Váczy Péter professzorral. Szilágyi Márton. [Sahin-]Tóth Péter és Völgyesi Orsolya interjúja. Sic itur ad astra, (1990) 1–2. 141–147.

1996

Kölcsey Országgyűlési naplójának keletkezése és megjelenése. ItK, (1996). 4. 490–504.

1997

A kormányzat álláspontja az operátumok napirendre tűzésének kérdéséről (1830–1832). Aetas, (1997) 4. 45–62.

Pest vármegye és a rendszeres bizottsági munkálatok (1831–1832). In: Múltból a jövőbe. Tanulmányok. Szerk. Pölöskei Ferenc, Stemler Gyula. Bp., 1997. 5–20.

1999

Királyi biztosi vizsgálat Békés megyében (1835). Aetas, (1999) 1–2. 30–42.

Kállay Ferenc kiadatlan értekezése: A’ Nemzeti Képviseletnek Tudománnya. In: Visszapillantó tükör. Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára. Szerk. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor. Bp., 2000. 105–118.; megjelent még: ItK, (1999) 1–2. 27–40.

Kölcsey Ferenc. In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 170–172. [Társszerző: Szilágyi Márton.]; 2. kiadás: Bp., 2000.

Novák Antal kiadatlan levelei Kölcsey Ferenchez. Századok, (1999) 6. 1335–1344.

2000

Kölcsey Ferenc: Országgyűlési Napló. S. a. r. Völgyesi Orsolya. Bp., 2000. (Kölcsey Ferenc Minden Munkái. Kritikai kiadás. Sorozatszerkesztő: Szabó G. Zoltán). 473.

Bérczy Károly. In: A márciusi ifjak nemzedéke. „Nem küzdénk mi sem dicsőség- sem díjért”. Szerk. Körmöczi Katalin. Bp., 2000. 413–421.

Kormányzati szándékok és vármegyei hatáskör konfliktusa az 1830-as évek első felének Pest megyéjében. Történelmi Szemle, (2000) 3–4. szám 245–261.

Újabb források az 1832–36-os országgyűlés történetéhez (Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833–1834.). Aetas, (2000) 1–2. 337–340. [Recenzió.]

2002

Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái 1830–1832. Gyula, 2002. (Közlemények Békés megye és környéke történetéből 9.) 259.

Pest megye és az ellenzéki politizálás lehetőségei (1836–1838). In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002. 162–179.

Főispáni beiktatás Békés megyében 1842-ben. In: Ünnep – hétköznap – emlékezet. Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Szécsény, 2000. augusztus 24–26. Szerk. Pásztor Cecília. Salgótarján, 2002. (Rendi társadalom – polgári társadalom 14.) 157–167.

2003

Kölcsey Ferenc és a Károlyi György-féle követjelentés. In: Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára. Bp., 2003. április 9. 37–38.

Családtörténet, politikatörténet, mikrotörténelem (Egy reformkori Békés megyei politikai karrier: Novák Antal) In: Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. Szerk. Dobrossy István. Társszerkesztők: Benedek Gábor, Ö. Kovács József, Kövér György, Sasfi Csaba. Miskolc, 2003. (Rendi társadalom – polgári társadalom 12.) 128–141.

A szerzői jog és az írói státusz a XIX. század első felében. In: Polgárosodás és irodalom. Szerk. Alexa Károly. [Bp., 2003.] (Kölcsey Füzetek III.) 98–112.

Fáy András „különös házassága”. It, (2003) 3. 457–467.; megjelent még: Nők és férfiak..., avagy a nemek története. Szerk. dr. Láczay Magdolna. Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003. (Rendi társadalom – polgári társadalom 16.) 147–156.

Deák Ferenc Pozsonyban. Honismeret, (2003) 6. 3–7.

A történeti Magyarország – népek börtöne vagy népek bölcsője? Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata, (2003) 1–2. 7–16.

2004

Kuthy Lajos Székely Katalin című novellájának történeti hátteréhez. In: Mezei Márta 75. születésnapjára. Bp., 2004. 77–80.

Egy „immorális” magyar író a történelmi korszakváltások határán. Kuthy Lajos változó megítélései. It, (2004) 2. 255–265.; megjelent még: Személyes idő – történelmi idő. A Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Kőszeg, 2003. augusztus 29–30. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 2006. (Rendi társadalom – polgári társadalom 17.) 63–73.

Kuthy Lajos estélyei. Budapesti Negyed, (2004) tél, 46. (Társasélet Pesten és Budán. A kötetet szerkesztette: Fábri Anna) 257–272.

Széchenyi és a rendi nyilvánosság fórumai. In: Széchenyi Magyarországa és Európa. Szerk. Pelyach István, Kőrösiné Merkl Hilda, Simon V. Péter, Buday Miklós. [Bp.], 2004. 79–86.

2005

Kossuth Lajos és Pest vármegye 1845-ben. In: Tanulmányok Pest megye monográfiájához I. Pest megye Monográfia Közalapítvány, Bp., 2005. 101–116. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 4.)

Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. Bp., 2005. 382.

A Széchenyi-Kossuth vita mellékszíntere: a Pest megyei büntetőeljárási reform ügye 1841-ben. Századok, (2005) 3. 611–627.

Kuthy Lajos lapalapítási kérelme 1850-ből. Magyar Könyvszemle, (2005) 3. 344–351.

Vizsgálat egy novella ügyében. Írói hivatás és állami hivatalvállalás dilemmája az 1850-es években. In: Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. Bp., 2005. 325–339.

Az Alföld képe Kuthy Lajos Hazai rejtelmek című regényében. In: Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2005. (Folklór a magyar művelődéstörténetben) 228–234.

Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948–1964). IGEN, (2005) 6. 26. [Recenzió.]

2006

Batthyány Kázmér az 1839/40-es és az 1843/44-es országgyűlésen. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807–1854) emlékezete. Szerk. Ódor Imre és Rozs András. [Pécs], 2006. (Baranyai Történelmi Közlemények 1.) 9–29.

„Volt egy forradalom, ahol meg akartak szabadulni a megszállástól”. Interjú Nagy Ernővel, a Ferencvárosért emlékérem kitüntetettjével. [Dr. Bácskai Jánossal közösen]. In: Ferencvárosi kalendárium 2006. Felelős szerkesztő: László György. [Bp., 2005.] 171–173.

2007

Egy siker kudarca. Kuthy Lajos pályafutása. Bp., 2007. (Irodalomtörténeti füzetek 163.) 236.

Hogyan lett Kuthy Lajos a Budapesti Hírlap szerkesztője? In: „Nem sűlyed az emberiség!” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József. Felelős szerk. Császtvay Tünde. Szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán. Bp., 2007. 

Kölcsey és az ötödik vallásbeli üzenet keletkezése az 1832–36-os országgyűlésen. In: Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor. Bp., 2007. 480–500.

Középponti vármegyéből vezérvármegye (Pest vármegye a reformkorban). Magyar Napló, (2007) 9. (szeptember) 60–63.

2008

A gazdálkodó költő (Kisfaludy Sándor gazdasági feljegyzései) In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla és Oborni Teréz. Bp., 2008. 159–167.

A „reformkor nemzedéke” a Beöthy családban. In: Generációk a történelemben. Szerk. Gyáni Gábor–Láczay Magdolna. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Nyíregyháza, 2008. 419–433.

A drámaíró Kuthy Lajos. Adalékok Kuthy pályakezdéséhez. In: „Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából. Szerk. Radvánszky Anikó. Piliscsaba, 2008. 508–515.

2009

Kölcsey és a magyar nyelv ügye az 1832–36-os országgyűlésen. In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Szerk. Háda Béla–Majoros István–Maruzsa Zoltán–Petneházi Margit. Bp., 2009. 451–467.

Kazinczy és az 1822–23-as megyei ellenállás. In: Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán. Szerk. Czifra Mariann. Bp., 2009. 173–198.

Kazinczy és Zemplén vármegye nemesi társadalma az 1820-as évek közepén. Zempléni Múzsa, (2009) ősz. 20–31.

Egy költő a rendi országgyűlésen. Kölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétán. ItK, (2009) 385–394.

Kuthy Lajos válópere. In: Aranyozás. Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára. Szerk. Fórizs Gergely. Bp., 2009. 71–80.

2010

Etika és politika. Kazinczy és az 1827-es Zemplén vármegyei tisztújítás. In: Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk. Debreczeni Attila és Gönczy Monika. Debrecen, 2010. 306–318.

Tudományos közintézetek vagy közművelődési intézmények? Vitaest az országos múzeumok jövőjéről. Magyar Szemle, (2010) április. 105–117.

„Csakhamar végig olvastam Komárom összes magyar könyvét és mindég többre vágytam”. Irodalmi élmények és történelmi tapasztalatok Szinnyei József visszaemlékezésében. In: Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry. Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára – Studies to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday. Szerk. / Edited by Hites Sándor és Török Zsuzsa. Bp., 2010. 429–447.

2011

Írók, szerepek, stratégiák. Bp., 2011. 239.

Kölcsey Ferenc: Országgyűlési dokumentumok. S. a. r. Völgyesi Orsolya. Universitas, Bp., 2011. (Kölcsey Ferenc Minden Munkái. Kritikai kiadás. Sorozatszerkesztő: Szabó G. Zoltán). 967.

Kölcsey és Szatmár megye vallásügyi körirata (1833). In: História mezején: A 19. század emlékezete. (Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére.) Szerk. Deák Ágnes és Völgyesi Orsolya. Szeged, 2011. 185–193.

História mezején: A 19. század emlékezete. (Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére.) Szerk. Deák Ágnes és Völgyesi Orsolya. Szeged, 2011. 303.

Térfoglalás. Kommunikációs stratégiák a Szépművészeti Múzeum bővítése körüli vitákban. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. Bp., 2011. 516–528.  

Átalakítás vagy felszámolás? A magyarországi kulturális örökségvédelem elmúlt két évéről. 

2012

Kölcsey és a törvényszékek elrendezéséről szóló jogügyi munkálat vitája az országgyűlésen, 1833–1834. In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 269–279.

2013

Alkotmányos függetlenség és gazdasági szabadság. A szuverenitás kérdése Kölcsey és a magyarországi reformellenzék politikai diskurzusában, 1832–1833. Magyar Tudomány, 174. (2013) 4. 432–437.

Ősi alkotmány és törvényhozói szabadság. Versengő politikai nyelvek a polgári törvények vitájában az 1832–1836-os országgyűlésen. Történelmi Szemle, LV. (2013) 3. 401–424.  

Eltemetett örökség. A régészeti örökségvédelem jogszabályi környezetének átalakulása. In: Opus mixtum II. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. Szerk. Székely Miklós–Tóth Áron. Bp., 2013. 6–15.

Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában. ItK, 117. (2013) 2. 155–168.

2014

Kereslet és kínálat a rendi politikában. Kossuth Lajos Pest megyei követté választása 1847-ben. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk. Halmos Károly–Kiss Zsuzsanna–Klement Judit. Bp., 2014. (Rendi társadalom – polgári társadalom 26.) 435–447.    

Eötvös József és a titkosrendőrség az 1839–1840-es országgyűlésen. Történelmi Szemle, LVI. (2014) 3. 481–495.

2015

Hogyan dokumentálható egy reformkori politikus tevékenysége? A Kölcsey Ferenc országgyűlési működéséhez kapcsolódó szövegtípusok közléséről. In: Textológia – filológia – értelmezés. Klasszikus magyar irodalom. Szerk.: Czifra Mariann–Szilágyi Márton. Debrecen, 2014 [2015!] 287–299. (Csokonai Könyvtár 55.)

Liberális politikusból adminisztrátor? Egy Pest megyei színházépíttető köznemes. Földváry Gábor pályafordulata. ItK, 119. (2015) 1. 26–35.

„…ne annyira az elfogódott irók’ véleményeire mint inkább a’ factumokra támaszkodjunk”. Kállay Ferenc a magyar és angol alkotmányos fejlődésről. In: Tény és fikció. Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk.: Lajtai Mátyás és Varga Bálint. Bp., 2015. 177–187.

Szalay László nemzedéke Kölcsey vonzásában. Történelmi Szemle, LVII. (2015) 2. 251–264.

Egy kapcsolat vége. Házasságtörés és emberölés az 1820-as évek Zemplén megyéjében – ahogyan Kazinczy Ferenc látta. In: A test a társadalomban. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi, sümegi konferenciájának kötete. Szerk.: Gyimesi Emese–Lénárt András–Takács Erzsébet. Bp., 2015. 207–216. (Rendi társadalom – polgári társadalom 27.)

Egy adminisztrátor portréja az 1840-es évekből. Földváry Gábor hivatali pályája mint esettanulmány. In: Nemzetmentők vagy megalkuvók? Kollaboránsok a magyar történelemben. Szerk.: Hermann Róbert. Kolozsvár, 2015. 171–189.

Dávid Gábor Csaba, „Célunk tökéletesedésünk”. A nemzetnevelő Wesselényi Miklós. ItK, CXIX. (2015) 2. 268–275. [Recenzió.]

Túlélés vagy megújulás? Himfy Ferenc káplán és a katolikus alsópapság szerveződései az 1940-es, 1950-es évek fordulóján. Századok, 149. (2015) 6. 1445–1461.

2016

Rendi nyilvánosság és rendi politika a reformkorban. Tanulmányok. Bp., Ráció, 2016. 276.

Erdély kérdése és a hazai nyilvánosság az 1830-as években. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Szerk. Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2016 (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből 2.), 178–191.

Fáy András, Pest vármegye követe az 1832–36. évi országgyűlésen. In: Studia Comitatensia. Új folyam 2. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve 2015. Szerk. Tyekvicska Árpád. Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum, 2016. 35–47.

2017

Katolikus kisközösségek az 1950-es években: a Fekete Gabriella és társai elleni per tanulságai. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk. Héjja Julianna Erika – Sáfár Gyula. Gyula, Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, 2017. 87–97.

Gróf Dessewffy Emil az 1843–44. évi országgyűlésen. Századok, 151. évf. (2017), 3. szám, 499–512.

Szellemi olimpia a Regnum Marianumban (1958–1960). In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés, művelődés társadalomtörténeti látószögei. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi, sárospataki konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Sasfi Csaba – Ugrai János. Bp., Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. 546–557.

Arany János és a honorácior-kérdés Bihar vármegyében 1845 júniusában. In: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”. Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. Szerk. Cieger András. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Országos Széchényi Könyvtár – Universitas, 2017. 89–100.

A rendek és a koronázási hitlevél vitája az 1830. évi országgyűlésen. In: Egy elfeledett koronázás a reformkorban. Az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén. Szerk. Soós István. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017 (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések). 23–35.

2018

Vármegyei követek az 1832–1836. évi országgyűlésen a titkosrendőri jelentések tükrében. Korall, 18. (2018) 70. 84–108.

Katolikus kisközösségek Debrecenben az 1940–1950-es évek fordulóján. In: Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Budapest, 2018. [Magyar vidék a 20. században, 2.] 571–591.

2019

Az eperjesi kollégiumtól az elmegyógyintézetig (Vachott Sándor irodalmi kapcsolatrendszerének rétegei). Irodalomismeret, 27. (2019) 1. 15–28.   

Szerelem, házasság, halál az 1956-os forradalmat követő megtorlások idején. In: Az érzelmek története. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2017. évi, gyöngyösi konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Lukács Anikó –Tóth Árpád. Budapest, 2019. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 31.] 311–324.  

 

KUTATÁSOK

K 116 166 számú, A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848) című, a K 108670 számú, Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című projekt

K 112137 számú Eötvös József leveleinek kiadása című OTKA/NKFI projekt

Az MTA BTK és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Vidéktörténeti Kutatócsoport

 

TANÍTÁS

Óraadó a Károli Gáspár Református Egyetem Újkori Történelem Tanszékén (1998–2002)

Óraadó az ELTE Bölcsészettudományi Karának Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén (2001–2002)

Óraadó az ELTE Bölcsészettudományi Karának Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén (2015. február–)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail