+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Mátyás-Rausch Petra

Mátyás-Rausch Petra

Mátyás-Rausch, Petra
Mátyás-Rausch Petra
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4651
E-mail:

Status: Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: 224-6700/324

Email:

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Komló, 1984.03.04.

 

 

VÉGZETTSÉG

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, latin–történelem szak (egyetemi szintű, tanárképes) (2002)

 

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Középkori és Kora újkori Történelem Doktori ProgramPhD tanulmányok, államilag finanszírozott ösztöndíjas képzés (2010)

PhD fokozat megszerzése, doktori oklevél száma: 130/2012./Ph. D. (2012)

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

 

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

 

NYELVTUDÁS

 

Német, középfokú, komplex „C” típusú, államilag elismert

Angol, középfokú, komplex „C” típusú, államilag elismert

2012

A Herberstein család szatmári birtokainak restitúciója (1610–1615). In: Revista Arhivei Maramureşene. Nr.V. Redactor şef: Klara Guşeth. Baia Mare, 2012. 52–85.

2013

Thurzó György nádor szerepe a szatmári Herberstein birtokok restitúciójában (1610–1615). In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Klára. Debrecen, 2013. 95–115. (Speculum Historiae Debreceniense 12.)

Az erdélyi nemesércbányászat igazgatása Bethlen Gábor uralkodása alatt (1613–1629). In: Kor-szak-határ: A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900-1800). A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Közép- és Koraújkori programjának I. konferenciája. Szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, 2013. 221–230.

„A befogadó Erdély”: Erdélyi és külföldi szakemberek a Fejedelemség ércbányászatában Bethlen Gábor idejében (1613–1629). In: Bethlen Gábor képmása. Szerk. Papp Klára, Balogh Judit. Speculum Historiae Debreceniense 15. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai). Debrecen, 2013.199–215.

A szatmári nemesércbányászat igazgatása Báthory Gábor fejedelemsége idején (1608–1613). Történelmi Szemle, LV. (2013). 3. 491–519.

A nagybányai politikai elit és a helyi bányászatban betöltött szerepe a kamarai kezelés évei alatt (1569–1579). In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv VIII. Szerk. Kenyeres István. Bp., 2013. 61–95.

The life and mining work of Felician von Herberstein (1540–1590). In: Mining in European History and its Impact on Environment and Human Societies. Ed. Peter Anreiter. Innsbruck, 2013. 111–113.

Beiträge zur Beziehung zwischen der Zipser Kammer und der Niederösterreichischen Kammer. Kurzer Grundriss der Verwaltung der Bergkammer und der Münzstätte (Ungarisch) Neustadt (oder Frauenbach)/ Baia Mare/Nagybánya, 1571 bis 1613. In: Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien Band 7. Hrsg. Fazekas István, Martin Scheutz, Szabó Csaba, Thomas Winkelbauer. Wien, 2013. 435–451.

2014

A bányauradalmak szerepe az erdélyi nemesércbányászat igazgatásában (1613–1629). In: „Bethlen Gábor és kora” c. nemzetközi konferencia tanulmánykötete. Szerk. Oborni Teréz. Bp., 2014.

A szatmári arany- és ezüstbányászat helyzete a Hans Feigel féle kamarai jelentés alapján (1573). In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Szerk. Lengyel Réka. Bp., 2014.

Zur Umtauschverhandlung von Sathmar-Neustadt: Ein kurzer Grundriss der ersten Instruktion der ungarischen Vertreter (1583). In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hrsg. Cziráki Zsuzsanna, Fundárková Anna, Manhercz Orsolya, Peres Zsuzsanna, Vajnági Márta. Wien, 2014. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. X.). 97–102.

Die Verwaltung des Edelmetall-Bergbaus von Szatmár unter dem Fürstentum von Gabriel Báthory (1608–1613). In: Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Band 32. Hrsg. K. Lengyel Zsolt. Regensburg, 2014.

2015

Nagybánya városvezető elitje és az önkormányzati testület szerkezete (1569–1600) In: Certamen III. Előadások a magyar tudomány napján az erdélyi múzeum-egyesület I. Szakosztályában. Szerk.: Pakó László, Egyed Emese. Kolozsvár, 2015. 269–280.

A Herberstein család modernizációs tevékenysége Nagybányán (1581–1597) In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára. Debrecen, 2014. 253–268. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai, 18.)

A szatmári arany- és ezüstbányászat helyzete a Hans Feigel-féle kamarai jelentés alapján (1573) In: Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2015. 171–194.

A városvezetői és gazdasági elit összetétele Nagybányán 1569 és 1581 között. Erdélyi Múzeum, (2015) 78. 51–64.

A belényesi uradalom és a helyi ércbányászat helyzete a fejedelemség gazdasági kormányzatában (1571–1613). In: „Várad, Erdély kapuja...” Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Szerk.: Oborni Teréz. Nagyvárad, 2015. 51–79. (Tanulmányok Biharország történetéről, 2.)

Die Versuche des Wiederaufbaus des Bergwesens im Revier Szatmár in den Jahren 1573 bis 1574. Montánna História/Montangeschichte, 7. (2015) 120–131.

Zur Umtauschverhandlung von Sathmar-Neustadt: Ein kurzer Grundriss der ersten Instruktion der ungarischen Vertreter (1583). In: Wiener Studien. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hrsg. Cziráki, Zsuzsanna–Fundárek, Anna–Manhercz, Orsolya–Peres, Zsuzsanna–Vajnági, Márta. Wien, 2015. [Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 10.] 97–102.

2016

A szatmári bányavidék helyzete Bethlen Gábor uralkodásának első éveiben (1613–1620). Történelmi Szemle, 58. (2016). 585–603.

Die Verwaltung des Edelmetallsbergbaus Szatmár während der Regierung von Gabriel Báthory (1608–1613). Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für Interdisziplinare Hungarologie, 32. (2016) 61–92.

The town of Zalatna (Zlatna) and its mining of precious metals and mercury (1571–1613). Historia Urbana, 24. (2016) 203–218.

2017

Ércbányászat a Báthoryak korában. Az szatmári és az erdélyi bányavidék arany-, ezüst-, és higanybányászata (1571–1613). Bp., 2017. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]

Az erdélyi pénzügyigazgatás átszervezésére tett kísérletek 1598 és 1604 között. Századok, 151. (2017) 5. 1089–1120.

2018

A liptói nemesércbányászat a 16. század második felében. Urbs, 12. (2018) 107–123.

A szatmári bányavidék 16–17. századi története. Gazdasági- és társadalomtörténeti áttekintés. A történeti Szatmár vármegye. II. köt. Szerk. Reszler Gábor, Nyíregyháza, 2018. 50–80.

Egy oktatástörténeti kuriózum: Jenei G. István iskolai jegyzetei. Per Aspera ad Astra, 5. (2018) 60–75. [társszerző: Erdős Zoltán]

2019

„Az Felséged praefecturája szegény hazánknak szabadságinak nagy romlására volt.” A kincstári igazgatás tisztviselői Bethlen Gábor uralkodása alatt. Erdélyi Múzeum, 81. (2019) 1. 91–108.

Bányauradalmak az Erdélyi Fejedelemség területén Bethlen Gábor uralkodása alatt. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (Uradalom–vállalat). Szerk. Kövér György, Bp., 2019, 103–119.

A belényesi rézbányászat helyzete a 17. század első felében (1613–1657). „Várad mint oltalmaztatik.” Küzdelmek Váradért a kora újkorban. Szerk. Oborni Teréz, Nagyvárad, 2019. [Tanulmányok Biharország történetéről, 7.] 51–80.

Az  ismeretlen földjén. Thorda Zsigmond jelentése a liptói bányászatról (1560). Lymbus, 17 (2019) 29–84. [társszerző: Póka Ágnes].

2020

Társadalmi mobilitás az erdélyi kincstári igazgatásban (1571–1629). Századok, 154 (2020) 5–24.

KUTATÁSI TERÜLET

Az Erdélyi Fejedelemség pénzügy- illetve bányaigazgatása (16–17. század)

 

ÖSZTÖNDÍJAK

Szakmai ösztöndíj, ifjúsági Humboldt ösztöndíj, München–Nürnberg (2013)

Posztdoktori ösztöndíj (PD-108877), MTA BTK TTI (2013–2017)

Sikeres pályázat az Ércbányászat a Báthoryak korában című kézirattal az MTA akadémiai könyvkiadási támogatási pályázatán (2016)

Akadémiai Ifjúsági Díj (pályamunka: Ércbányászat a Báthoryak korában) (2017)

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail