+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Neumann Tibor

Neumann Tibor

Neumann, Tibor
Neumann Tibor
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4699
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/699

Email:

Degree: PhD (2007)

Research Field: Late medieval Hungarian political and social history

Public Presentations (selected)

2009

21 May, Xantus János Museum, Győr, Hungary, „A nemesség a középkorban és az újkorban – Šľachta v stredoveku a ranom novoveku” [Nobility in the Late Middle Ages and Early Modern Period] International Conference: „Az egytelkes nemesség a középkorban” [One-plot Noblemen in the Middle Ages].

2009 26 June, Satu Mare, Romania, „Concepte şi cercetări în domeniul istoriei locale–Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban” [New Researches and Theories of Local History Writing] International Conference. „Bátori István vajda és Erdély” [Stephen Bathory Voivode and Transylvania].

2010 7 December, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest: „Királyi hatalom a Jagelló-kor elején” [Royal Power in the Beginning of the Jagiellon Era].

2011 1 December, Czernin Palace, Prague, „Heroes and Villains of the Visegrad Countries’ National History in the Historiographical Reflections of Neighbours” International Conference: „The Last Jagiellons. The Realm of Wladislas II”.

2012 15 May, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, „Az átmenet kora – Szapolyai (I.) János országa” [The Age of Transition. The Monarchy of King John I of Szapolya] Conference: „Út a királyi trónig: Szapolyai István nádor és családja” [The Way to Kingship: Palatine Stephen of Szapolya and his Family].

2012 7 September, Cluj Napoca, Romania, „A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század) – Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV–XVII)” [The Szilágyság and the Wesselényi Family (14th–17th centuries)] International Conference: „Drágfi Bertalan politikai szerepe a Jagelló-korban” [The Political Role of Voivode Bartholomew Drágfi in the Jagiellon Era].

2012 15 November, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, „Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig” [Estates and Parliamentarism in Hungary from the Beginnings until 1918] Conference: „Királyi hatalom és országgyűlés a Jagelló-kor elején” [Royal Power and General Assemblies in the Beginning of the Jagiellon Era].

2013 12 November, Institute of History, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Archontology Conference: „A liptói hercegség születése” [The Birth of the Duchy of Liptovia].

2014 13 November, Institute of Archeology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, “A Jagellók Magyarországa. Új kutatások és eredmények” [Jagiellonian Hungary: New Researches and Results] Conference: „II. Ulászló magyarországi kormányzata” [The Government of Wladyslaw II in Hungary].

Publications (selected)

Books (selected)

1. Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526) [Documents of the Authorities of Bereg County], Nyíregyháza, 2006. 147 pp.

2. Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században [The Korlátkövis. The History and Political Role of a Wealthy Noble Family in the 15th and 16th Centuries] (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 5.), Győr, 2007. 235 pp.

3. Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: Zsigmondkori Okmánytár XI. (1424) [Documents from the Age of King Sigismund of Luxemburg, Vol. 11 (1424)] (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 49.), Budapest, 2009. 748 pp.

4. Horváth Richárd–Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró működése 1458–1493 [The Career of Stephen Báthory 1458–1493] (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések), Budapest, 2012. 210 pp.

5. A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458–1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458–1526), Közreadja / ad edendum praeparavit: Neumann Tibor / Tiburtius Neumann, (Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak), Budapest, 2012. 592 + xvi pp.

Papers (selected)

1. II. Ulászló koronázása és első rendeletei (Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról) [The Coronation and First Acts of King Wladislas II (On an Unknown General Assembly and Coronation Decree)], Századok 142 (2008) pp. 315–337.

2. Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló-Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492). (Első közlemény) [Peace Treaty at Pressburg, General Assembly at Buda. A Chapter of the History of Jagiellon-Habsburg Relations (1490–1492) (First Part)] Századok 144 (2010) pp. 335–372. (Második közlemény) [Second Part] Századok 145 (2011) pp. 293–347.

3. Királyi aláírás és pecséthasználat a Jagelló-kor elején [Royal Signature and the Usage of Royal Seals in the Beginning of the Jagiellon Era]. Turul 83 (2010) pp. 33–53.

4. A Szapolyai család legrégebbi címere [The Oldest Coat of Arms of the Szapolyais]. Turul 84. (2011) pp. 123–128.

5. A gróf és a herceg magánháborúja (Szapolyai István és Corvin János harca a liptói hercegségért) [Private War between the Count and the Duke (The Struggle of Stephen Szapolyai and John Corvinus for the Duchy of Liptó)]. Századok 148 (2014) pp. 387–426.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1978. 02. 24.

VÉGZETTSÉG

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, történelem–latin szakos bölcsész és tanár, medievisztika specializáció (2003)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD – Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola (2007)

MUNKAHELYEK

MTA–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport (2007–2009) tudományos segédmunkatárs

MTA Történettudományi Intézete (2010–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–2014) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2014–) tudományos főmunkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2008)

Kubinyi András-díj (2010)

Kristó Gyula-díj (2013)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Analecta Mediaevalia (szerkesztő: 2001–2009)

Turul (szerkesztő: 2010–)

Történelmi Szemle (rovatvezető, 2017–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526). Nyíregyháza, 2006. 147.

2. A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, 2007. 235. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 5.)

3. Zsigmondkori Okmánytár XI. (1424). Bp., 2009. 748. [Társszerző: C. Tóth Norbert.] (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 49.)

4. Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró működése 1458–1493. Bp., 2012. 210. [Társszerző: Horváth Richárd.] (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések.)

5. A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458–1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458–1526), Közreadja / ad edendum praeparavit: Neumann Tibor / Tiburtius Neumann, Bp., 2012. 592 + xvi. (Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak.)

6. II. Ulászló koronázása és első rendeletei (Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról). Századok, 142. (2008) 315–337.

7. Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló-Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492). (Első közlemény) Századok, 144. (2010) 335–372. (Második közlemény) Századok, 145. (2011) 293–347.

8. Királyi aláírás és pecséthasználat a Jagelló-kor elején. Turul, 83. (2010) 33–53.

9. A Szapolyai család legrégebbi címere. Turul, 84. (2011) 123–128.

10. A gróf és a herceg magánháborúja (Szapolyai István és Corvin János harca a liptói hercegségért). Századok, 148. (2014) 387–426.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1999

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Tomus quartus. Ab a. 1350. ad a. 1358. Ad edendum praeparaverunt: Gabriel Dreska, Geysa Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburtius Neumann, Cornelius Szovák, Stephanus Tringli. Strigonii–Budapestini, 1999. 272.

A somogyvári bencés monostor alapítása. In: PPKE Műhely füzetek. A Prohászka Műhely Szakkollégium éves kiadványa. Bp., 1999. 33–46.

2000

Ismeretlen középkori oklevelek a Chernel család levéltárából. Vasi Szemle, 54. (2000) 123–136. (Megjelent még a Collectio Diplomatica Benedictina című CD-ROM-on is.) [Társszerző: Horváth Richárd.]

2001

Tanulmányok a középkorról. In: Analecta Mediaevalia I. Szerk. Neumann Tibor. Bp.–Piliscsaba, 2001. [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Medievisztika Tanszékének kiadványsorozata.]

Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei. CD-ROM, Nagykanizsa, 2001. [A szöveget mások mellett előkészítette: Neumann Tibor.]

Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere. Századok, 135. (2001) 512–515. [Recenzió.]

2002

A Vízköz kisnemesi társadalma a középkorban. Századok, 136. (2002) 417–450.

2003

Telekpusztásodás a késő középkori Magyarországon. Századok, 137. (2003) 849–884.

A Guary-levéltár oklevelei 1490–1541. Fons, 10. (2003) 119–167. [Társszerző: Vajk Ádám.]

A pápoci prépostság iratai. Schriften der pápocer Propstei. Szerk./Hg. v. Vajk Ádám. Győr–Raab, 2003. Lektorálta Neumann Tibor. [A győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, Segédletek 2. – Publikationen des Archivs der Diözese von Raab, Verzeichnungen 2.]

2004

Nemes vagy jobbágy? (Egy Turóc megyei késő középkori jogszokás elemzése). Levéltári Közlemények, 75. (2004) 93–116.

Mályusz Elemér: Klió szolgálatában. Századok, 138. (2004) 992–995. [Recenzió.]

Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a középkorról. In: Analecta Mediaevalia II. Szerk. Neumann Tibor. Bp.–Piliscsaba, 2004. [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Medievisztika Tanszékének kiadványsorozata.]

2005

Választott nemesi esküdtek Nyitra megyében (Az 1486. évi 8. tc. végrehajtása). Századok, 139. (2005) 261–290.

XVI–XVII. századi várleírások Korlátkőről. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 1. szám. Szerk. Feld István, Szatlóczky Gábor, Domokos György. Bp., 2005. 23–30.

Középkori oklevelek Szabolcs megyéből II. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. (2005) 419–420. [Recenzió.]

Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). Lektorálta: Neumann Tibor. Győr–Raab, 2005. [A győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 1. – Publikationen des Diözesanarchivs von Raab, Quellen, studien 1.]

2006

Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526), Nyíregyháza, 2006. 147.

Bereg megye hatóságának oklevelei a Jagelló-korban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2006) 17–30.

Éleskő várának felújítása 1536-ban. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 3. szám. Szerk. Feld István, Szatlóczki Gábor, Domokos György. Bp., 2006. 79–86.

Verbőci István 1520. évi utazásai Szatmár megyében (A somlyói Bátoriak és a Móroc-örökség). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2006) 290–304.

Oklevelek a Bátori család történetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2006) 327–368. (Társszerzők: Horváth Richárd és C. Tóth Norbert.]

Helynévváltozások a késő középkori Nyitra megyében. In: A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ábrahám Barna, Pilecky Marcell. Piliscsaba, 2006. 48–56.

C. Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290–1526). Lektorálta: Neumann Tibor. Bp., 2006.

2007

A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, 2007. 235. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 5.]

Felső-Tisza-vidéki nemesek a késő középkori Nyitra megyében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 42. (2007) 435–449.

Péter püspök és rokonsága (Az első Szapolyaiak). In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica Tomus CXXVII. Szeged, 2007. 59–70.

C. Tóth Norbert: Zsigmondkori Oklevéltár X. (1423). Lektorálta: Neumann Tibor. Bp., 2007.

A pozsonyi káptalan panasza. Életképek a XVI. századból. Tiszatáj, 61. (2007) 12. 105–108.

2008

II. Ulászló koronázása és első rendeletei. (Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról.) Századok, 142. (2008) 315–337.

10 latin nyelvű oklevél fordítása a következő műben: Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2008. 172–183. (Mátyás és Podjebrád Katalin [Kunigunda] eljegyzési hitlevele 172–173., Mátyás király birtokadománya Jan Jiskrának 173–174., Mátyás király birtokadománya Kanizsai Lászlónak 174., Az erdélyi felkelők szövetséglevele 175–177., Mátyás király iktatási parancsa a kolozsmonostori konventhez 177–178., Mátyás király vámkiváltsága Brassó városának 178–179., Kázmér lengyel herceg hadüzenete 180., Mátyás király közgyűlési parancsa öt megyéhez 181–182., Mátyás király birtokadománya Kinizsi Pálnak 182–183., Bernát salzburgi érsek hűséglevele Mátyás királyhoz 183.)

2009

Zsigmondkori Okmánytár XI. (1424). Bp., 2009. [Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 49.]

Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt (1490–1493). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 44. (2009) 1. 83–127.

Nyitra megye hegyentúli járásának kamarahaszna-összeírása 1452-ből. In: Honoris causa, Emlékkönyv Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009, 183–234. [Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.]

Főkapitányi és főhadparancsnoki adományok a 15–16. századi Magyarországon. Levéltári Közlemények, 80. (2009) 209–254. [Társszerző: Pálffy Géza.]

Egy morva „herceg” és egy Árpád-házi hercegnő leszármazottai. (A Gyánúr-fiak eredete és rövid története.) In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica Tomus CXXX. Szeged, 2009, 15–32.

A Perényi család levéltára. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 44. (2009) 1. 194–196. [Recenzió.]

Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. In: Analecta Mediaevalia III. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. [Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok 40.]

2010

Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 236. [A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 65.]

Székesfehérvár középkori kiváltságai. (Közlemények Székesfehérvár történetéből.) Székesfehérvár, 2010. 143. [Társszerző: Zsoldos Attila.]

Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló–Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492). (Első közlemény.) Századok, 144. (2010) 335–372.

A tatai vár és urai a Jagelló-korban. In: A diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés. Tata, 2010. 66–92. [Annales Tataienses VI.]

Királyi aláírás és pecséthasználat a Jagelló-kor elején. Turul, 83. (2010) 33–53.

Gyilkosság a pesti mezőn. (Nagy Lőrinc palotás halála 1494-ben.) In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, Szeged, 2010. 299–307.

„Jednousadlostný šľachtic”. K objasneniu stredovekého pojmu. [„Egytelkes nemes”. Egy középkori fogalom magyarázatához.] Forum Historiae, (2010) 4. 2.

C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Lektorálta: Neumann Tibor. Bp., 2010. [A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.]

2011

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. Ad edendum praeparaverunt Richardus Horváth–Tiburtius Neumann–Norbertus C. Tóth. Nyíregyháza, 2011. 407.

Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló–Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492) (Második közlemény). Századok, 145. (2011) 293–347.

A Szapolyaiak erdélyi ága – a Mikeszászai Horvát család. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica Tomus CXXXII. Szeged, 2011. 73–88.

A Szapolyai család legrégebbi címere. Turul, 84. (2011) 123–128.

Korlátkő vára. Várak, kastélyok, templomok, 7. (2011) 5. 14–17.

Horváth Richárd: Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). Lektorálta: Neumann Tibor. Bp., 2011. 181. [História Könyvtár, Kronológiák, Adattárak 12. – Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 2.]

Győr és Eger között. Egy püspöki áthelyezés története. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 357–366.

2012

Horváth Richárd–Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró működése 1458–1493. Bp., 2012. 210. [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések.]

A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458–1526). Közreadja: Neumann Tibor. Bp., 2012. 592 + XVI. [Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak.]

Régi genealógiai legendák nyomában. Szapolyai István nádor házasságai, leányai és leánytestvérei. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., 2012. 431–438.

A zavaros idők Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékben (1490–1492). In:  Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században. Szerk. Szabó Sarolta, C Tóth Norbert. Nyársapát, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2012. 93–104.

Drágfi Bertalan politikai szerepe II. Ulászló király idején. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. sz.). Szerk. Hegyi Géza, W. Kovács András. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2012. 213–235.

„Egytelkes nemes”. Egy középkori fogalom magyarázatához. Történelmi Szemle, 54. (2012/2) 337–345.

János király saját kezű levelei. Turul, 85. (2012/3) 30–34.

Út a királyi trónig. A Szapolyaiak: Imre, István és János király. História, (2012/2) 8–10.

Sladý král, či oběť okolností? Vladislav II. z maďarského pohledu. Dějiny a současnost, 34. (2012/4) 40–43.

2013

A soproni ferences kolostor a középkor végén. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend: Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 1–2. Szerk. Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, Őze Sándor. Budapest, Magyar Napló, 2013. 136–152. [Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák; 8/1–2.]

A vajdai adományozás kezdetei. Történelmi Szemle, 55. (2013/2) 261–269.

A Szapolyaiak címerhasználatáról: Válasz Gyöngyössy Márton írására. Turul, 86. (2013/2) 71–73.

Pontot az „i-re”: A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli jövője. Turul, 86. (2013/2) 41–52. [Társszerző: Horváth Richárd és Tóth Norbert.]

Királyi hatalom és országgyűlés a Jagelló-kor elején. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Szerk. Dobszay Tamás et al. Bp., 2013. 46–54.

2014

II. Ulászló király délvidéki utazásai (1494–1496). Bácsország, 68. (2014) 49–56.

A gróf és a herceg magánháborúja (Szapolyai István és Corvin János harca a liptói hercegségért). Századok, 148. (2014) 387–426.

Werbőczy István származása és pályakezdése. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk. Máthé Gábor. Bp., 2014. 31–57.

Dózsa legyőzője. Szapolyai János erdélyi vajdasága (1510–1526). Székelyföld, 18. (2014) 11. 93–107.

Találkozó Konstanzban (A Kórógyiak grófi címe). Turul, 87. (2014) 3. 104–108.

2015

Szapolyai János és a Dózsa-féle parasztháború. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 50. (2015) 1. 75–83.

Bulgária – Erdély – Temesvár. Szapolyai János és a parasztháború. In: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk.: C. Tóth Norbert és Neumann Tibor. [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések] Bp., 2015. 103–154.

Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk.: C. Tóth Norbert és Neumann Tibor. [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések] Bp., 2015. 375.

Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507. / Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507. Kritická edice pramene. K vydání připravil Petr Kozák/Editio critica. Edidit Petrus Kozák. Slezské zemské muzeum, Scriptorium, Praha, 2014. lxiv + 742. Századok, 149. (2015) 5. 1295–1296. [Recenzió]

Mátyás herceg (Szerény adalék a Hunyadi családfához). Turul, 88. (2015) 2. 72–73.

Treffen in Konstanz. Der Grafentitel „zu Castell” der ungarischen Familie Kórógy im 15. Jahrhundert. In: Herold Jahrbuch. Neue Folge 20. Band. Hg. Bahl, Peter–Henning, Eckart. Berlin, 2015. 129–140.

2016

Tóth Norbert–Horváth Richárd–Neumann Tibor–Pálosfalvi Tamás: Magyarország világi archontológiája 1458–1526. I. Főpapok és bárók [Magyar Történelmi Emlékek, Adattárak]. Budapest, 2016. 357.

A kassai hadjárat. II. Ulászló zsoldosserege és a lengyelek elleni harc (1490–1491). In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Budapest, 2016. 363–397.

The Beginnings of the Voivode of Transylvania’s Right of Donation. Banatica, 26. (2016) 279–296.

Dózsa legyőzője. Szapolyai János erdélyi vajdasága (1510–1526). In: Dózsa. Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásai. Csíkszereda, 2016. 85–102.

Hercegek a középkor végi Magyarországon. In: Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Szerk. Zsoldos Attila [Közlemények Székesfehérvár Történetéből]. Székesfehérvár, 2016. 95–112.

A „Dobzsekirályról” egy kicsit másképp – Ötszáz éve halt meg II. Ulászló. Újkor.hu, 2016. április 1. Link: http://ujkor.hu/content/dobzsekiralyrol-egy-kicsit-maskepp-otszaz-eve-halt-meg-ii-ulaszlo

Trónharcok Mátyás halála után. Corvin János és Jagelló Ulászló küzdelme a hatalomért. Rubicon, 2016. 5–6. 14–23.

2017

Tóth Norbert–Horváth Richárd–Neumann Tibor–Pálosfalvi Tamás–W. Kovács András: Magyarország világi archontológiája 1458–1526. II. Megyék [Magyar Történelmi Emlékek Adattárak]. Budapest, 2017. 615.

„Minden időkben kegyelmes uratok kívánunk lenni”. A királyi városok adóztatása a 15. század végén. In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések] Budapest, 2017. 13–106.

Vojenské výdavky a daň mesta Bratislavy v rokoch 1489–1495. In: Ingenii laus. Zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Ed. Benková, Eva–Púčik, Marek. Bratislava, 2017. 247–261.

Várat vennék, de miből? Perényi Imre szerzeményei az 1490-es években. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 59. Nyíregyháza, 2017. 91–112.

Striedanie dynastií. Boje o trón po smrti Mateja Korvína. Historická Revue, 28. (2017) 7. sz. 64–71.

2018

Ezüst étkészlet a kincstartónak. A városok és a kincstartó kapcsolata a 15. század végén.
http://tti.btk.mta.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/3124-ezust-etkeszlet-a-kincstartonak.html

Kráľ so žeravou korunou na hlave. Dóžovo roľnícke povstanie v roku 1514. Historická Revue, 29. (2018) 5. sz. 20–25.

KUTATÁSI TERÜLET

Késő középkori magyar politika- és társadalomtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA K 100749. Magyarország világi archontológiája 1458–1526 (2012–2015)

OTKA K 105916. Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története (2012–2016)

MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport (LP2015-4/2015) tagja (2015–)

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, Medievisztika Tanszék (óraadó oktató: 2002–2007)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet (óraadó oktató: 2004–2005)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail