+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Oborni Teréz

Oborni Teréz

Oborni, Teréz
Oborni Teréz
Beosztás: tudományos főmunkatárs, osztály-vezető
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4632
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/647

Email:

Degree: CSc, “Finance and Financial Administration of Transylvania under the Reign of Ferdinand I.” (1998)

Research Field: The history of the Principality of Translyvania
Hungarian and Transylvanian governmental history in the Early Modern Age;
Questions of publication of Early Modern Latin sources

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Balassagyarmat, 1960. 07. 10.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár és levéltáros (1983)

MTA kandidátus (1998)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történettudomány kandidátusa (CSc), MTA. Téma: Erdély pénzügyei és pénzügy-igazgatása I. Ferdinánd uralma alatt

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Nógrád Megyei Levéltár, levéltáros (1983–1986) levéltáros

Budapest Főváros Levéltára (1986) levéltáros

Magyar Országos Levéltár (1986–1991) levéltáros, az Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak referense

MTA Tudományos Minősítő Bizottság (1991–1994) ösztöndíjas, ELTE BTK Történelem Segédtudományai tanszék

Janus Pannonius (2000-től Pécsi) Tudományegyetem, Pécs (1993–2006) egyetemi tanársegéd (1993–1997), egyetemi adjunktus (1997–2000), egyetemi docens (2000–2004), félállású egyetemi docens (2004–2006)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, megbízott előadó (1995–1997) megbízott előadó

Janus Pannonius Tudományegyetem, egyetemi adjunktus (1997–2000)

MTA Történettudományi Intézete, tudományos főmunkatárs (2004–2011) tudományos főmunkatárs

ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék (2007–) félállású docens

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány (elnök: 1998–)

Bolyai János Akadémiai Ösztöndíjasok Klubja (alelnök: 2001–2010)

OTKA Történettudományi (szakzsűri tagja: 2001–2003)

Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány (elnök: 2005–)

OKTV Történettudományi szakbizottság (tag: 2010–)

URBS Várostörténeti Évkönyv (a szerkesztőbizottság tagja: 2010–)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Történettudományi Kuratórium (tag: 2012–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

MTA Bolyai-plakett (történettudomány, 2009)

Bezerédj-díj (2011)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1987

Nógrád megye haditerhei a felszabadító háborúban. In: Gazdaság és mentalitás a török kiűzésének idején. Szerk. Praznovszky Mihály–Bagyinszki Istvánné. Salgótarján, 1987. 134–141. [Discussiones Neogradienses 4.]

Nógrád Megyei Levéltár (levéltárismertető). In: Buda Expugnata 1686. Europa et Hungaria 1683–1718. A török kiűzésének hazai levéltári forrásai. Szerk. Felhő Ibolya–Trócsányi Zsolt. Bp., 1987. 227–231.

1990

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XIV (1987) XV (1988) Szerk. Gazdag István. Debrecen, 1987., 1988. In: Levéltári Közlemények, LXI. (1990) 1–2. 167–168. [Recenzió.]

1991

Nógrád vármegye népoktatása 1770–1772. között. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. Salgótarján, 1991. 9–55.

Várkapitányi és officiálisi utasítások a 16. századi Érsekújvárból. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. Kovács Péter–Kalmár János–V. Molnár László. Bp., 1991. 99–108.

1992

Brandenburgi Katalin. Rubicon, (1992) 4. 32–33.

A székely szabadságokról. Rubicon, (1992) 3. 10–13.

1993

A török kiűzése. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Főszerk. Halmos Ferenc. Bp., 1993. 154–155.

A Habsburg birodalomban. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Főszerk. Halmos Ferenc. Bp., 1993. 156–157.

Torda város tanácsi jegyzőkönyve, 1603–1678. Bev. tan. és jegyzetekkel közzéteszi: Wolf Rudolf. (Erdélyi Történelmi Adatok VI/1.) Kolozsvár, 1993. In: Levéltári Közlemények, LXV. (1993) 1–2. 226–228. [Recenzió.]

1994

Béldi Pál ítéletlevele In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bp., 1994. 207–214.

Erdély gazdasága a XVI. században. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 131–132.

A reformáció. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 133–134.

A Báthoriak kora Erdélyben. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 135–136.

Erdély virágkora. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 144–146.

Az önálló Erdély utolsó évtizedei. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 149–150.

Erdély társadalma és művelődése a XVII. Században. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 168–169.

A székelyek. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 170–172.

Archivum Supplementum ad honorem Béla Kovács dedicatum. Szerk. Bán Péter–Á. Varga László. Eger, 1993. Levéltári Közlemények, LXVI. (1995) 1–2. 249–251. [Recenzió.]

1996

Habsburg kísérlet Erdély pénzügyigazgatásának megszervezésére (1552–1553). In: In memoriam Barta Gábor.Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengváry István. Pécs, 1996. 165–176.

Habsburgischer Versuch zur Regelung der Finanzangelegenheiten in Siebenbürgen (1552–1553) In: Interethnische- und Zivilisationsbeziehungen im siebenbürgischen Raum. Hgg. Sorin Mitu–Florin Gogaltan. Cluj/Klausenburg/Kolozsvár, 1996. 137–157.

A magyar közigazgatás központi szervei 1526–1848. Rubicon, 1996. 1–2. 11–15.

Erdély. Abszolutizmus vagy rendi centralizmus? Rubicon, 1996. 4–5. 21–23.

1997

Fráter György kincstartósága Erdélyben. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter. Szerk. Nagy Mariann. Pécs, 1997. 61–76.

Az Erdélyi fejedelemség 16–17. századi összeírásainak demográfiai forrásértéke. In: Magyarország történeti demográfiája (896–1995). Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1997. 187–192.

Fráter György. In: Nagy Képes Millenniumi Arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 63–66. [Rubicon-Aquila Könyvek.]

I. Rákóczi György. In: Nagy Képes Millenniumi Arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 103–105. [Rubicon-Aquila Könyvek.]

Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András–Sipos Gábor–Tonk Sándor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996. Levéltári Közlemények, LXVII. (1997) 1–2. 279–283. [Recenzió.]

2000

A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról. Fons, (2000) 1. 67–76.

A gyalui szerződés. In: A magyar államiság első ezer éve. Szerk. Font Márta–Kajtár István. Pécs. 2000. 133–146.

A tizenhetedik század története. Bp., 2000. [Társszerző: Ágoston Gábor.]

Az Erdélyi Fejedelemség hadtörténete. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000. 139–151. [Rubicon-Aquila Könyvek.]

Erdély a visszafoglaló háborúban. Nagy képes millenniumi hadtörténet. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000. 208–209. [Rubicon-Aquila Könyvek.]

Az Országos Levéltár történetének kronológiája 1526–1723. In: A magyar levéltártörténet kronológiája. Bp., 2000. passim.

2001

Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1597–1603. Salgótarján, 2001.

Magyar Kódex III. Szultán és Császár birodalmában. (Az Erdélyi Fejedelemség történetének alfejezetei, a magyar kormányzattörténeti fejezetek, életmód- és művelődéstörténeti alfejezetek.) Bp., 2001.

A 17. század kronológiája. In: A magyar történelem kronológiája. Bp., 2001. 113–135.

Az erdélyi társadalom. In: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 267–271.

Az Erdélyi Fejedelemség igazgatása és gazdasága. In: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 284–288.

Elkülönülő összetartozás – Erdélyország Európában. Élet és Tudomány, (2001) 32. 1003–1006.

2002

Erdély fejedelmei. Bp., 2002.

Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt. Bp., 2002. [Fons Könyvek 1.]

Tratatul de la Gilau. Studii si Materiale de Istorie Medie, XX. (2002) 189–200.

Erdély közjogi helyzete a speyeri szerződés után (1571–1575). In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál–Pálffy Géza–Tóth István György. Bp., 2002. 291–305.

Báthory István. In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. 2. kiadás. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2002. 78–81. 

2003

The Country Nobody Wanted: Some Aspects of the History of  Transilvanian Principality. In: Specimina Nova Pars Prima. Sectio Mediaevalis II. a Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének történeti közleményei. Pécs, 2003. 101–108.

Die Herrschaft Ferdinands I. in Ungarn. In: Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens. Hgg. Alfred Kohler–Martina Fuchs. Münster, 2003. 147–166. [Geschichte in der Epoche Karls V. Band 2.]

Fráter György. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Bp., 2003. 50–53.

Bocskai István. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Bp., 2003. 60–63.

Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért. Rubicon, 2003. 11–12. 41–47.

Erdély sorsa. A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére. Rubicon, 2003. 11–12. 59–64.

2004

A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére 1557–1563. Történelmi Szemle, (2003) 1–2. [2004] 109–128.

Tartományból ország: erdélyi változások a 16. század első felében. In: Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Szerk. Zombori István. Bp., 2004. 165–178.

From Province to Principality: Continuity and Change in Transylvania in the First Half of the Sixteenth Century. In: Fight Against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century. Ed. István Zombori. Bp., 2004. 165–180.

La société et la culture Transylvanie. In: Mil ans d’Histoire Hongroise. Édité par István György Tóth. Bp., [2004] 298–300.

Savants et écoles en Transylvanie. In: Mil ans d’Histoire Hongroise. Édité par István György Tóth. Bp., [2004] 300–302.

L’administration et l’economie de la principauté. In: Mil ans d’Histoire Hongroise. Édité par István György Tóth. Bp., [2004] 314–318.

Dobó István. In: Nemzeti évfordulók 2004. Bp., 2004. 14.

Thököly Imre. In: Nemzeti évfordulók 2004. Bp., 2004. 39.

2005

Az erdélyi kézművesipar történetének forrásai az Erdélyi Kormányhatósági Levéltárakban. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 33–36. [Társszerző: Bakács Bernadette.]

Die Plane des Wiener Hofes zur Rückeroberung Siebenbürgens 1557–1563. In: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropaischer Herrscher. Hgg. Fuchs, Martina–Oborni, Teréz–Ujváry, Gábor. Münster, 2005. 277–298. [Geschichte in der Epoche Karls V. Band 5.]

Néhány megjegyzés a székely széki önkormányzat történetéhez. Miklósvárszék 1624. évi privilégiuma. In: Studia professoris-Professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Bp., 2005. 261–274.

Átalakulások Erdély kormányzatában és államiságában a 16. század közepén. In: Civil történelem. Bp., 2005. 142–152.

Privileged peoples in Transylvanian society: Saxons and Szeklers. In: A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present. Ed. István György Tóth. Bp., 2005. 266.

Kaiser Ferdinand I – Ein mitteleuropaischer Herrscher. Hgg. Fuchs, Martina–Oborni, Teréz–Ujváry, Gábor. Münster, 2005. [Geschichte in der Epoche Karls V. Band 5.]

2006

A fejedelemség-kori erdélyi várostörténet kérdéseiről. In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I. 2006. 133–158.

Erdély kincstári bevételei és kiadásai a 16. század végén. Történelmi Szemle, XLVII. (2005) 3–4. 333–346. [2006]

Bocskai erdélyi állama. In: „Frigy és békesség legyen” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára–Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2006.

Ad Astra. Sahin-Tóth Péter tanulmányai. Szerk. Oborni Teréz. Bp., 2006.

2007

A tizenhetedik század története. 2. kiadás In: A magyar újkor története. Szerk. Szvák Gyula. Bp., 2007. 75–139.

Der Siebenbürgische Staat von Bocskai.  In: „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein”: die Friedensschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11.1606). Hrsg. von János Barta, Manfred Jatzlauk, Klára Papp. Debrecen, 2007. 63–73.

A Magyar Királyság a Cseh Királyság és Erdély a Habsburg Birodalomban 1526–1665(1691)–1790. In: „Kelet-Európa” és a „Balkán”. Intellektuális történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók. Pécs, 2007. 114–164.

Kettős függésben: Erdély államisága a 16. században. Korunk, Harmadik folyam XVII. (2007) 7. 33–40.

Bethlen Gábor utasítása helytartójának, Bethlen Istvánnak (1620). Történelmi Szemle, XLIX. (2007) 2. 249–262.

Bethlen Gábor. Bp., 2007. [Magyar Történelmi Archívum.]

2008

Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjáratainak erdélyi háttere. In: Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlődésére a 17. században. Ed. Štefan Šutaj.  Prešov, 2008. 44–52.

Bornemissza Pál és Dobó István távozása Erdélyből (1556). In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz–Á. Varga László. Eger, 2008. 349–362.

Magyar királyi adományok. In: Új Magyar Athénás. Szerk. Gréczy Emőke–Kiss Ferenc. Bp., 2008. 146–149. [Társszerző: Pálffy Géza.]

Dokumentumok az Erdélyi Fejedelemség időszakából. In: Új Magyar Athénás. Szerk. Gréczy Emőke–Kiss Ferenc. Bp., 2008. 150–173. [Társszerző: Pálffy Géza.]

Erdélyi diplomáciai leveleskönyv. In: Új Magyar Athénás. Szerk. Gréczy Emőke–Kiss Ferenc. Bp., 2008. 174–175. [Társszerző: Pálffy Géza.]

Kálvin János és a reformáció kezdetei Magyarországon. In: Új Magyar Athénás. Szerk. Gréczy Emőke–Kiss Ferenc. Bp., 2008. 176–177. [Társszerző: Pálffy Géza.]

Urbs Várostörténeti Évkönyv. 2008. [Társszerkesztő.]

Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz. Eger, 2008. [Társszerk. Á. Varga László.]

Redite ad cor – Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Oborni Teréz. Bp., 2008. [Társszerk. Krász Lilla.]

Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben. Rubicon, 19. (2008) 4. 70–79.

Báthory István. Bp., 2008. [Magyar Történelmi Archívum.]

2009

A régi Erdély népeinek képeskönyve. Bp., 2009. [Társszerzők: Tompos Lilla–Bencsik Gábor.]

Báthory Gábor megállapodásai a Magyar Királysággal. In: Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila. Debrecen, 2009. 111–123. 

Izabella királyné erdélyi udvarának kezdetei (1541–1550). Történelmi Szemle, (2009) 1. 21–44.

Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682–1684-ben.Bp., 2007. MTA Történettudományi Intézet. Századok, 143. (2009) 1019–1021. [Recenzió.]

Lorántffy Zsuzsanna (1600?–1660). Bp., 2009. [Magyar Történelmi Archívum.]

I. („Öreg”) Rákóczi György. Bp., 2009. [Magyar Történelmi Archívum.]

Magyarországi változások a XVI. században. In: Tantalics Béla: A Bánffy család szellemi hagyatéka. Lenti, 2009. 7–13.

2010

King John I of Szapolyai’s Diplomat: István Brodarics. Podravina – Časopis za Multidisciplinarna Istraživanja, IX. 18. (2010) 1. 23–34.

A végek őrzői – adalék a kézdiszéki Bereck oppidum kora újkori történtéhez. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2010. 209–215.

János Zsigmond (1540–1571). Bp., 2010. [Magyar Történelmi Archívum.]

György barát/Fráter György (1482–1551). Bp., 2010. [Magyar Történelmi Archívum.]

2011

Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. (Tanulmányok.) Bp., 2011.

Szapolyai (I.) János király diplomatája, Brodarics István. Turul, 84. (2011) 1. 21–28.

Bethlen Gábor és a nagyszombati szerződés. Századok, 145. (2011) 4. 877–914.

‘…quem historiae Transylvaniae patrem merito dixeris…’ Az erdélyi történetírás atyja: Szamosközy István. Korunk, III. folyam XXII. (2011) 5. 16–22.   

Zágon felé – egy székelyföldi faluprivilégium a 17. század elejéről. In: Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára. Szerk. Fülöp Lajos, Gyöngyös, 2011. 167–178.

Az erdélyi fejedelmek székelyeknek adott címeres levelei – válogatás a Magyar Országos levéltár okleveleiből. Bevezetés. (Kiállításkatalógus, Sepsiszentgyörgy, 2011. szept. 21–25.) Sepsiszentgyörgy, 2011. 25.

Jagelló Izabella Kazimiera (1519–1559). (Önálló füzet, számozatlan old.) Bp., 2011. [Magyar Történelmi Archívum.]

Székely főemberek a kora újkorban. (Önálló füzet, számozatlan old.) Bp., 2011. [Magyar Történelmi Archívum.] [Társszerző: Balogh Judit.]

A székely társadalom az újkorban. (Önálló füzet, számozatlan old.) Bp., 2011. [Magyar Történelmi Archívum.] [Társszerző: Balogh Judit.]

2013

Erdély kiváltságos rendjei és népei a fejedelemség korában. In: Bethlen Gábor és kora. Szerk.: Ólmosi Zoltán. Bp., 2013. 10–22.

Az Erdélyi Fejedelemség állama és politikai berendezkedése. Korunk (Kolozsvár), XXIV. (2013) 3. 8–16.

Between Vienna and Constantinople: Notes on the Legal Status of the Principality of Transylvania. In: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Szerk.: Kármán, Gábor, Kunčević, Lovro. 448. Leiden­–Boston–Brill, 2013. 67–89. [The Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy; 53.]

State and Governance in the Principality of Transylvania. Hungarian Studies, 27. (2013) 2. 311–322.

A székelyek jogi helyzetének változásai a 16. század közepén: vázlatos áttekintés. In: Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön. In memoriam Demény Lajos (1926–2010). Szerk.: Tüdős S. Kinga. Sepsiszentgyörgy, 2013. 73–85.

Mihály nemesség- és címeradományozó levele kézdiszentléleki Hodor Máté részére. In: „Szolgáltam én fejedelmet” Hodor Máté címeres levele. Sepsiszentgyörgy [Kézdiszentlélek], 29–39.)

Gábor Bethlen and the Treaty of Nagyszombat (1615). Hungarian Historical Review, (2013) 4. 761–789.

The Artful Diplomacy of István Báthory and the Survival of the Principality of Transylvania (1571). In: Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Szerk.: Arno Strohmeyer, Norbert Spannenberger. Stuttgart, 2013. 85–93.

Peace as the Basis of Power int he Courts of Vladislav II of Jagiellon and John I of Szapolyai. In: Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Szerk.: Arno Strohmeyer, Norbert Spannenberger. Stuttgart, 2013. 31–50. (Társszerző: Varga Szabolcs.)

2014

Az Erdélyi Fejedelemség politikai berendezkedése Bethlen Gábor korában. In: Bethlen, 1613. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Szerk.: Kiss Erika, Oborni Teréz. Bp., 2014. 9–13.

Oborni Teréz–Nagy Béla: A hadviselés alól felmentett székely települések a kora újkorban. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk.: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp., 2013. [2014.] 593–610.

Az Erdélyi Fejedelemség állama és politikai berendezkedése. In: Fortuna vagy Fatum árnyékában? Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történetéből. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2014. 15–30.

Zoltay János Supplementum Tripartiti (1583 körül?) című kézirata. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor. Bp., 2014. 141–162.

Barát vagy ellenség? (Egy árulás története, Erdély, 1551.) Korunk, XXV. (2014. november) 13–23.

Rések az adómentességen. A székelyek közjogi helyzetének alakulása az új erdélyi állam kezdetén. Rubicon, (2014) 1. 32–37.

Az unió kérdése az 1614. évi medgyesi rendi gyűlése. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2014. 249–258.

„…Én felőlem jól emlékezni meg ne szűnjetek” (Bevezető). In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2014. 8–10.

A marosszéki Iszló/ Isla falutörvénye, 1625. Anuarul Archivelor Mureşene, Serie Nouă Nr. III (VII) – 2014. 111–122. Tîrgu – Mureş.

A román-magyar együttélés változásai a kora újkori Erdélyben. In: Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében. Szerk.: Ujváry Gábor. Székesfehérvár, 2014. 79–93.

2015

Le royaume des Szapolyai, du royaume de Hongrie orientale a la principauté de Transylvanie (1541–1571). Histoire, Economie et Société Époques Moderne et Contemporaine, (2015) 3. 65–77.

„Várad, Erdély kapuja…”. Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Szerk.: Oborni Teréz. Nagyvárad, 2015. (Tanulmányok Biharország történetéből 2.)

Várad, Erdély kapuja… (Bevezető gondolatok Nagyvárad fejedelemség kori történetéről). In: „Várad, Erdély kapuja…” Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Szerk.: Oborni Teréz. Nagyvárad, 2015. 5–18. (Tanulmányok Biharország történetéből 2.)

„Summáját írom Egör várának…”. Történeti adalékok Gárdonyi regényhőseiről. Korunk, III. folyam, XXVI. (2015) 8. 39–45.

KUTATÁSI TERÜLET

Az Erdélyi Fejedelemség története

Magyar és erdélyi kormányzattörténet a kora újkorban

A kora újkori latin nyelvű forrásközlés kérdései

KUTATÁSI PROJEKTEK

Magyar kormányzattörténeti kutatások a közép- és kora újkorban – résztvevő, lezárt program (OTKA T 34567)

Intellektuális történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? Kelet-Európa és a Balkán 1000–1800 – résztvevő, lezárt program (OTKA T 43432)

Az erdélyi fejedelmek udvari reprezentációja – résztvevő, lezárt program (OTKA K 68967)

Székely társadalom és önkormányzat a kora újkori Erdélyben (1530–1630) – résztvevő, jelenleg futó program (OTKA K 82048)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék (félállású docens: 2007–)

ÖSZTÖNDÍJAK

MÖB, Hungarika kutatás, 2 hét (Pozsony, 1986)

MÖB, Hungarika kutatás, 2 hét (Pozsony, 1989)

Propaganda Fide levéltár – MÖB 10 napos szakmai tanulmányút (Róma, 1989)

CIBAL nemzetközi latin paleográfiai kurzus, 1 hónap (Velence, 1990)

MTA TMB ösztöndíjas – ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék (1991–1994)

ELTE Peregrináció ösztöndíj - Vatikáni Titkos Levéltár, 2 hónap (Róma, 1994)

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj – Vatikáni Titkos Levéltár, 3 hónap (Róma, 1998)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1998–2000)

Klebelsberg ösztöndíj, Vatikáni Titkos Levéltár, 5 hónap (Róma, 2000)

Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány – senior ösztöndíj (2004)

Bibliotheka Jagiellónska – MTA, kézirattári kutatás, 2 hét (Krakkó, 2004)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2005–2008)

Klebelsberg-ösztöndíj,  egy hónap (Firenze, 2009)

Klebelsberg-ösztöndíj, egy hónap (Firenze, 2010)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail