+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Pálosfalvi Tamás

Pálosfalvi Tamás

Pálosfalvi, Tamás
Pálosfalvi Tamás
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4641
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/641

Email:

Degree: PhD (2012)

Research Field: Hungarian social and political history in the 15–16th century;
The history of Slavonia

List of Publications

Az 1442. márciusi török hadjárat. Adalékok Hunyadi János első törökellenes harcaihoz [The Ottoman Campaign of 1442. On the First Anti-Ottoman Struggles of John Hunyadi]. Történelmi Szemle, XLIII. (2001) 1–2. 43–54.

Cilleiek és Tallóciak: küzdelem Szlavóniáért [The Cilli and the Tallóci. The Fight for Slavonia] (1440–1448). Századok, 134. (2000) 45–98.

Vitovec János. Egy zsoldoskarrier a 15. századi Magyarországon [John Vitovec. A Foreign Mercenary in Fifteenth-Century Hungary]. Századok, 135. (2001) 429–472.

A Rozgonyiak és a polgárháború [The Rozgonyi Family and the Civil War] (1440–1444). Századok, 137. (2003) 897–928.

A pozsonyi vár elfoglalása 1450-ben [The Occupation of the Castle of Pressburg in 1450]. In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról [Analecta Mediaevalia II.] Szerk. Neumann Tibor. Budapest–Piliscsaba, 2004. 197–220.

Nikápolytól Mohácsig [From Nicopolis to Mohács] 1396–1526. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2005.

Grebeni Hermanfi László alnádor. Egy tekintélyes szlavón köznemesi politikus pályaképe [Ladislaus Hermanfi of Greben. The Career of a Wealthy Slavonian Nobleman]. Első közlemény [First Part]. Századok, 141. (2007) 843–877. Második közlemény [Second Part]. Századok, 142. (2008) 267–313.

Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök [Andrew Both of Bajna and the Banate of Slavonia. Slavonia, Europe and the Turks] 1504–1513. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Budapest–Piliscsaba 2009. 251–300.

A Hunyadiak kora [The Age of the Hunyadis] 1437–1490. Budapest, Kossuth Kiadó, 2009.

A Szencsei és Pekri családok a 15. században és a 16. század első harmadában [The Szencsei and Pekri Families in the 15th Century and the First Third of the 16th Century]. Turul, 83. (2010) 65–77.

Dobrakucsától Kőaljáig. Egy konfliktus és háttere a Jagelló-kori Magyarországon [From Dobrakucsa to Kőalja. A Conflict and its Background in Hungary under the Jagiellonians]. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest, 2012. 439–449.

Szegedtől Újvárig. Az 1458–1459. esztendők krónikájához [From Szeged to Újvár. The History of the Years 1458–1459]. Századok, 147. (2013) 347–380.

Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez [Vitézek and Garázdák. On the Origins of the Slavonian Humanists]. Turul, 86. (2013) 1–16.

The Political Background in Hungary of the Campaign of Jajce in 1463. In: Stjepan Tomašević (1461–1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Hrvatski institut za povijest/Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 2013. 79–88.

Angevin History. (ed.) Special Issue of the Hungarian Historical Review, 2. (2013) No. 2. Budapest, 2013.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1968. 05. 28.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1994)

Université de Poitiers, Centre des Études de Civilisation Médiévale, DEA (1995)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2012)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1996–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG:

Világtörténet (rovatvezető: 2012)

Hungarian Historical Review (2012–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2000

Cilleiek és Tallóciak: küzdelem Szlavóniáért (1440–1448). Századok, 134. (2000) 45–98.

2001

Az 1442. márciusi török hadjárat. Adalékok Hunyadi János első törökellenes harcaihoz. Történelmi Szemle, 43. (2001) 1–2. 43–54.

Vitovec János. Egy zsoldoskarrier a 15. századi Magyarországon. Századok, 135. (2001) 429–472.

2003

A Rozgonyiak és a polgárháború (1440–1444). Századok, 137. (2003) 897–928.

2004

A pozsonyi vár elfoglalása 1450-ben. In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Neumann Tibor. Bp.–Piliscsaba, 2004. 197–220. [Analecta Mediaevalia II.]

2005

Nikápolytól Mohácsig 1396–1526. Bp., 2005.

2007

Grebeni Hermanfi László alnádor. Egy tekintélyes szlavón köznemesi politikus pályaképe. Első közlemény. Századok, 141. (2007) 843–877.

2008

Grebeni Hermanfi László alnádor. Egy tekintélyes szlavón köznemesi politikus pályaképe. Második közlemény. Századok, 142. (2008) 267–313.

2009

Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök 1504–1513. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Bp.–Piliscsaba, 2009. 251–300.

Magyarország története. A Hunyadiak kora 1437–1490. Bp., 2009.

2013

Angevin History. Thematic Issue of the Hungarian Historical Review. 2/2013. 2013. 200. (Szerkesztés)

Szegedtől Újvárig. Az 1458–1459. esztendők krónikájához. Századok, 147. (2013) 347–380.

Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez. Turul, 86. (2013) 1. 1–16.

The Political Background in Hungary of the Campaign of Jajce in 1463. In: Stjepan Tomasevic (1461–1463) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Szerk.: Ante Birin. Zagreb, 2013. 79–88.

A hódító holló. A Hunyadi dinasztia tündöklése és bukása. Múlt-Kor: negyedéves történelmi magazin, 4. (2013) 3. 44–49.

Igazságos volt-e Mátyás király? In: Mítoszaink nyomában. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2013. 87–97.

2014

The Noble Elite in the County of Körös (Križevci) 1400–1526. Bp., 2014. 526.

Németi Pál budai kanonok, majd bozóki prépost levelesládája. Magyar vonatkozású középkori oklevelek feltárása Morvaországban. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. I–II. Bp.–Debrecen, 2014. 85–116.

2015

Tettes vagy áldozat? Hunyadi László halála. Századok, 149. (2015) 383–441.

A bánok helye a királyság kormányzati struktúrájában. Királyi hatalom és területi különkormányzat, 1435–1526. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Szerk. Fodor Pál–Sokcsevics Dénes. Budapest, 2015. 146–154.

Mjesto banova u upravljackoj strukturi kraljevstva: Kraljevska vlast i podrucna autonomija, 1435–1526. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Szerk. Fodor Pál–Sokcsevics Dénes. Budapest, 2015. 203–210.

2016

A szentszávai hercegek Magyarországon. In: Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Szerk. Zsoldos Attila. Székesfehérvár, 2016. 113–127.

Utószó. In: Crowley, Roger: 1453 – Konstantinápoly utolsó nagy ostroma. Bp., 2016. 320–331.

2017

Tóth Norbert–Horváth Richárd–Neumann Tibor – Pálosfalvi Tamás: Magyarország világi archontológiája, 1458–1526. I. Főpapok és bárók. Bp., 2016.

Mennyi ideig tartott Nándorfehérvár első ostroma? Gondolatok egy „páratlanul rosszul ismert” esemény kapcsán. Történelmi Szemle, 59. (2017) 3. 417–438.

Nándorfehérvár három ostroma: kérdések és tanulságok. In: „Vár állott…” Tudományos történeti konferenciák, Vajdahunyadvár, 2013–2016. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2017. 21–38.

Tóth Norbert–Horváth Richárd–Neumann Tibor–Pálosfalvi Tamás–W. Kovács András: Magyarország világi archontológiája 1458–1526. II. Megyék. Bp., 2017.

Thematic Issue of The Hungarian Historical Review, 2017. 1. Medieval Economic History. Eds.Pálosfalvi, TamásWeisz, Boglárka

KUTATÁSI TERÜLET

Magyarország társadalom- és politikatörténete a 15–16. században

Szlavónia története

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail