+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Teke Zsuzsa

Teke Zsuzsa

Teke Zsuzsa
Beosztás: ny. tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4644
E-mail:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1940. 09. 15.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–levéltár (1964), olasz szak (1959–1961, 1964–1967)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Bölcsészdoktori (1973)

Kandidátusi (1995)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Magyar Országos Levéltár (1964–1968)

MTA Történettudományi Intézete (1968–2010)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

1970–1994 között részvétel több nemzetközi konferencián hozzászólással, előadással: velencei–magyar konferenciák, ,,Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszusok, a „Francesco Datini” Nemzetközi Gazdaságtörténeti Intézet által szervezett konferenciák. 1994-ben a milánói Nemzetközi Gazdaságtörténeti Konferencián C szekció szervezése „The Florentine economy and East-Central Europe in the 14th-15th centuries” címmel.

Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság Magyar Nemzeti Bizottságában tag 1982 óta, valamint tiszteletbeli tag az „Associazione culturale Sodalitas adriatico-danubiana di Duino Aurisina”-ban 2008 óta.

1968

A velencei külpolitika főbb vonásai a XV. században. Történelmi Szemle, 11. (1968) 3. 209–226.

1973

La politica economica di Venezia nel secolo XV e i conti Frangipane. In: Venezia e Ungheria nel Rinascimento. Firenze, 1973. 119–134.

1975

Rapporti commerciali tra Ungheria e Venezia nel secolo XV. In: Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento. Bp., 1975. 143–153.

1979

Velencei–magyar kereskedelmi kapcsolatok a XIII–XV. században. In: Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 86. Bp., 1979. 88.

1980

Hunyadi János és kora. Bp., 1980. 232. [Magyar Historia.]

1984

Az 1427. évi firenzei Catasto. Adalékok a firenzei–magyar kereskedelmi kapcsolatok történetéhez. Történelmi Szemle, 27. (1984) 1–2. 42–49.

1986

A dekrétum fogalma és társadalmi szerepe Mátyás korában. Történelmi Szemle, 29. (1986) 2. 197–217.

1989

A zágrábiak gyapjúszövet-behozatala a XVI. sz. közepén. In: Gazdaság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Bp., 1989. 83–91.

Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1458–1490. Bp., 1989. [Társszerző: Bónis György, Érszegi Géza.]

1990

Mátyás, a győzhetetlen király. Bp., 1990. 239.

Az itáliai államok és Mátyás. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Bp. 1990. 245–275.

1994

Rapporti diplomatici tra Mattia Corvino e gli stati italiani. In: Italia e Ungheria all’epoca dell’uma nesimo corviniano. Firenze, 1994. 19–36.

Reneszánsz fejedelmek és pápák. Bp., 1994. 71. [A világtörténelem nagy alakjai.]

A firenzei külpolitika és I. (Nagy) Lajos. In: Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Bp., 1994. 69–73.

1995

Operatori economici fiorentini in Ungheria nel tardo Trecento e primo Quattrocento. Archivio Storico Italiano, CLIII. (1995) N. 566. Disp. IV. 697–707.

16. Firenzei üzletemberek Magyarországon. 1373–1404. Történelmi Szemle, 37. (1995) 2. 129–150.

Firenzei kereskedőtársaságok, kereskedők Magyarországon Zsigmond uralmának megszilárdulása után. 1404–1437. Századok, 129. (1995) 1. 195–215.

1997

Matthias Corvinus. Der ungarische König. 1458–1490. In: Der Herrscher in der Doppelflicht. Herausgg. v. Heinz Duckhardt. Mainz, 1997. 11–28.

Szilágyi Erzsébet. In: Nők a magyar történelemben. Bp., 1997. 26–45.

1998

Egy délvidéki főúr Zsigmond korában: Frangepán Miklós. 1393–1432. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Bp., 1998. 96–105.

Zsigmond és a dalmát városok. 1387–1413. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Bp., 1998. 233–244.

1999

„Ongaria”-beli bevándorlók a középkori Velencébe. In: A középkor szeretete. Történelmi tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Bp., 1999. 447–453.

2000

Firenze külpolitikája és Zsigmond. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2000. 559–569.

2001

A firenzeiek vagyoni helyzete a Zsigmond-kori Magyarországon az 1427. évi Catasto adatai alapján. Történelmi Szemle, 43. (2001) 1–2. 55–59.

2003

Kassa külkereskedelme az 1393–1405. évi kassai bírói könyv bejegyzései alapján. Századok, 137. (2003) 2. 381–404.

L’energia idraulica nella siderurgia medioevale ungherese. In: Economia e energia sec. XIII–XVIII Atti della „Trentaquattresima Settimana di Studi”. Istituto Internazionale di Storia Economica „Francesco Datini”. Prato, 2003. 335–341.

2004

Adalékok Zsigmond várospolitikájához. 1387–1405. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. BTM, 2004. 225–234.

2007

Economics and politics: the relation between the Transilvanien saxon cities and Stephen III of Moldavia 1457–1490. In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time. Cluj-Napoca, 2007. 161–168. [Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Serie I. Section I.]

29. Egy firenzei kereskedő a Jagelló-korban: Raggione Bontempi 1488–1528. Századok, 141. (2007) 4. 967–990.

2008

Il porto di Segna come impresa economica nel Medioevo. Studia Historica Adriatica ac Danubiana, 1. (2008) 1. 71–81.

Firenze e Mattia Corvino: relazioni politiche ed economiche. Studia Historica Adriatica ac Danubiana, 1. (2008) 2. 73–86.

Zágráb városának kereskedőelitje az 1544–1558. évi harmincadjegyzékek alapján. In: Urbs. Magyar várostörténeti Évkönyv, III. 2008. 361–367.

2009

Zsigmond és Raguza. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Bp.–Piliscsaba, 2009. 411–445. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40.]

2010

La prima descrizione ungherese della Terrasanta: il viaggio a Gerusalemme del frate francescano Gábor Pécsváradi, 1514–18. Studia Historica Adriatica ac Danubiana, 3. (2010) l–2. 45–51.

KUTATÁSI TERÜLET

Középkori egyetemes és magyar gazdaság-, társadalom- és politikatörténet, különös tekintettel Magyarország és Itália gazdasági és politikai kapcsolataira

KUTATÁSI PROJEKTEK

Antonio di Pietro Bini firenzei kereskedő 1501–1502 között Budán vezetett üzleti könyvének kiadása.

TANÍTÁS

Középkori egyetemes történeti szemináriumok tartása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a Károli Gáspár Református Egyetemen (1992–2002)

TÉMAVEZETÉS

Skorka Renáta 2003–2006 között volt, Arany Krisztina (CEU) 2005-től kezdve van a vezetésem alatt.

MÉDIASZEREPLÉSEK

2008

História, (2008) 10. 17–23.

2011

História, (2011) 5–6. 15–18.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail