2023. november 10-én került sor a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet keretei közt működő Negotiating Sovereignty kutatócsoport harmadik workshopjára. A Fejérdy András vezetésével immár egy éve zajló, az Európai Kutatási Tanács (ERC) támogatásával megvalósuló projekt az uralkodónak, illetve az államnak letett katolikus püspöki és érseki hűségeskük intézményén keresztül vizsgálja az állam-egyház viszony változásait a Habsburg Birodalomban és utódállamaiban.

img 20231110 141842 hdr

Az egész napos műhelymunka keretében a résztvevők egy része a „hosszú 19. századdal" kapcsolatos eredményeiket ismertette és vetette össze. Pataki Katalin a II. József uralkodása alatt bevezetett esküszöveg hátterét tárta fel, különös tekintettel a pápának teendő hűségesküre és az egyházi javak elidegenítésének abban szereplő tilalmára. Tomasz Hen-Konarski az Orosz Birodalomban 1763 és 1918 közt fennálló katolikus egyházszervezetet, annak állami szabályozását vizsgálta, felvillantva a kutatás folytatásának lehetőségeit. Tömöry Miklós áttekintette a horvátországi és szlavóniai katolikus főpapok esküszövegeit 1849 és 1915 között, megkísérelve felvázolni a püspöki kinevezések gyakorlatát a horvát–magyar „szubdualizmus” időszakában. Emilia Hrabovec tudományos főmunkatárs előadása a projekt által kiemelten vizsgált államszocialista időszakot érintette; a Csehszlovák Köztársaság kommunista átmenetének egyházpolitikáját, a szlovákiai püspöki kinevezéseket vizsgálta a Szentszék iratainak, a sztálinista állammal kapcsolatos vatikáni politika (politikák) fényében. 

A kutatócsoport tevékenységét és eredményeit honlapukon és Facebook-oldalukon követhetik.