vt2013-4

Tanulmányok
Demeter Gábor: A hatalom átmentése és megélhetési stratégiák az átalakuló Balkánon 393
Fiziker Róbert: Az osztrák Trianon. A saint-germaini békeszerződés 429
Miskolczy Ambrus: Éljen a halál? A vasgárdisták spanyolországi útja és a nagy temetések 451
Lagzi Gábor: Tekintélyuralmi rendszerek a Baltikumban a két világháború között. Hasonlóságok és különbségek 477
Artur Patek: A mauritiusi zsidó száműzöttek (1940–1945) 499
Sz. Bíró Zoltán: Akik meggyőződésből kollaboráltak. Gondolatok egy orosz dokumentumkötet kapcsán 515
Mitrovits Miklós: Husák és Kádár. A csehszlovák–magyar viszony kibékülés és konfl iktus között (1968–1989) 531
Egedy Gergely: A brit örökség védelmében. Kirk Amerika brit kultúrájáról 549

 

Szemle
A cseh ferencesek a késő középkorban (Molnár Antal) 563
Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején (Bebesi György) 568
Az európai gazdaságtörténet tankönyve (Gergely Marianna) 573
Új kézikönyv az európai kitelepítésekről és etnikai tisztogatásokról (Kovács Bálint) 576
Szlovákia a két világháború között (Elek Anita) 578