+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Horváth Sándor

Horváth Sándor

Horváth, Sándor
Horváth Sándor
Beosztás: tudományos tanácsadó, osztály-vezető
Osztály: Jelenkortörténet osztály
Telefon: 224-6700/4672
E-mail:

Position: Head of Department of Contemporary History, Senior Research Fellow

Department: Contemporary History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.5.38

Phone: +36 1 224-6700

Email:

QUALIFICATIONS

Ph.D. History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 2003

 

RESEARCH EXPERTISE

Modern and Contemporary History, Social History, Everyday Life, Communist regime, Hungary

 

PROJECTS

WORK - Work, Society and Politics: The Culture of the Workplace in the Hungarian Model of Socialism, a Comparative Analysis (funded by the Hungarian Academy of Sciences - MTA-BTK Lendület "Momentum" Work Research Group) https://workhistory.eu/en/

COURAGE - “Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries“ (funded by the European Commission’s Horizon2020 program, Grant Agreement No 692919.) http://cultural-opposition.eu/  (Euronews summary of the project on the website)

The Hungarian Historical Review - Editor-in-Chief – https://hunghist.org/

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

 • Children of Communism. Politicizing Youth Revolt in Communist Budapest in the 1960s. Bloomington: Indiana University Press, 2022. https://iupress.org/9780253059710/children-of-communism/
 • Stalinism Reloaded: Everyday Stalincity in Hungary. Bloomington: Indiana University Press, 2017.  https://iupress.org/9780253026811/stalinism-reloaded/
 • The Handbook of COURAGE. Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Edited by Sándor Horváth together with Balázs Apor and Péter Apor. Budapest: MTA BTK, 2018. 634p. doi: 10.24389/handbook
 • Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. Edited by Sándor Horváth together with Péter Apor and James Mark. London-New York: Anthem Press, 2017. doi.org/10.2307/j.ctt1v2xsz8
 • Feljelentés: Egy ügynök mindennapjai [Denunciation: the everyday life of an agent]. Budapest: Libri, 2017. 444 p.
 • Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban [Two floors of happiness. Everyday life and social policy in Budapest during the Kádár era]. Budapest: Napvilág, 2012. 266 p.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, MA, történelem, magyar (1998)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2003)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hajnal István Kör

European Urban History Association

International Planning History Society

MTA Bolgár–Magyar Vegyesbizottság

International Association for Southeast European Anthropology

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Hanák Péter-díj (2001)

KUTATÁSI TERÜLET

20. századi társadalomtörténet

Mindennapok története a szocialista korszakban, jelenkortörténet-írás kérdései

Várostörténet, szocialista városok, ifjúságtörténet, szociálpolitika, kollaboráció

Sztálinváros, fiatalok szubkultúrái, sajtó, rendőrség, Budapest, lakáselosztás, szegénység

KUTATÁSI PROJEKTEK

Élmunkások és sztahanovisták (1995–1997)

Munkástanácsok, Nagy-Budapesti Központi Munkástanács (1997–1998)

Szocialista városok, mindennapi Sztálinváros (1999–2004)

Fiatalok és hatalom, mindennapok története (2004–)

Új társadalmi identitások és életforma Magyarországon 1945 után (OTKA 2005–2008)

Társadalmi gondoskodás és szociálpolitika (2007–)

Kollaboráció és mindennapok (2010–)

COURAGE. Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban

 

Részletesen:

Kollaboráció és mindennapok

Miért nem fogadja be a magyar kollektív emlékezet a szocialista korszakot?

A kérdésre adott egyik lehetséges válasz az emlékezet működésének módjában rejlik. Hiszen emlékezni és felejteni nem csupán tabusítással, elhallgatással, hanem „félrebeszéléssel”, meseszövéssel (konfabulációval) is lehet. Ebbe a körbe soroljuk a magyar társadalom kollaborációjáról kialakult egyik legnépszerűbb téma, a III/3-as ügynökök és listáik körül kialakult vitákat, amelyeknek immár a populáris kultúrában is megtalálható a lenyomatuk. A romantikus és messianisztikus elbeszélésmódot követő, „ön-sorsrontó” magyar önkép ideális táptalajra lelt az ügynökügyekben, egyúttal lehetőséget teremtett a szocialista korszakkal kapcsolatos meseszövésre is. Mintha „az ügynökök” kapták volna azt a szerepet, hogy vezekeljenek a társadalom kollaborációval együtt járó tetteiért.

A kutatás célja, hogy meghaladja ezt a megközelítésmódot, és a kollaboráció nemzetközi szakirodalmában felmerülő problémák irányába terelje a kérdésről szóló közbeszédet. Ennek érdekében olyan témákat és élettörténeténeteket választottunk a kutatás tárgyául, amelyek a korszakban élt emberek tapasztalataihoz visznek közelebb, így teszik átélhetőbbé és érthetőbbé a mai napig a társadalmi kapcsolatokban és habitusokban élő múltat.

Hogyan változtatta meg az emberek mindennapi kapcsolatait a szocialista korszakban a háború alatti és a szocialista korszakbeli kollaboráció? Milyen mélyen hatolt be a totalitárius rendszer az egyes emberek magán- és közéletébe?

A kutatás hipotézise, hogy nem csupán az egyéni élettörténetek és kapcsolatrendszerek alakultak át, hanem a közösségek konfliktuskezelési és érdekérvényesítési módjai, valamint emlékezési stratégiái is megváltoztak. Ennek vizsgálata érdekében nem csupán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában tervezünk kutatásokat folytatni, hanem felhasználjuk a korabeli népbírósági és a szocialista korszakhoz kapcsolódó bírósági iratokat is. Előfeltevésünk, hogy a kollaboráció hasonlóan mély nyomokat hagyott a társadalomban Magyarországon is, akárcsak Nyugat-Európában, ahol a témakörben már korábban megindult a tudományos és közéleti párbeszéd.

A besúgókkal kapcsolatos moralizáló beszédmód összefügg a jelenkor-történeti kutatásokat domináló totalitárius paradigmával. Az állambiztonsággal foglalkozó munkák többsége abból indul ki, hogy az állambiztonság irányító és ellenőrző tevékenysége az állam és társadalom minden fontos területét áthatotta. Az állambiztonsági iratokon alapuló munkák sora mutatja, hogy a rendszer célkitűzéseit tekintve lehetett ugyan totális, ám korántsem volt mindentudó és nem lehetett mindenható sem. Hipotézisünk, hogy az emberek nem csupán passzív elszenvedői voltak a rendszernek, hanem döntéseikkel maguk is alakították körülményeiket.

A kutatás célja, hogy a kollaboráció kérdéskörének tudományos vizsgálatával érthetőbbé tegye, miként válhatott valaki a szocialista korszakban kollaboránssá, hogyan hatott ezzel környezetére, és miként változott meg emiatt az emberek mindennapi élete és emlékezete. A kutatásban részt vevők egy-egy részterület és/vagy egyéni élettörténet forrásainak összegyűjtésével és feldolgozásával járulnak hozzá a kutatás megvalósításához. Az eddig elsősorban a politikatörténetben és „ügynökvadászatban” hasznosított állambiztonsági és bírósági iratok gyűjtésén és feldolgozásán kívül interjúk készítését is tervezzük. Ez azért is sürgős, mert a háborút követő évtizedek szemtanúi már idősek, így hamarosan nem lehetséges megszólaltatásuk. A kutatás elsődleges célja a kollaboráció folyamatát érthetőbbé tevő források összegyűjtése, publikálása és elemzése tanulmánykötetben és monográfiákban.

 
Új társadalmi identitások és életforma Magyarországon 1945 után (OTKA 49595)

 
Mindennapi szociálpolitika Budapesten

A kutatás a Kádár-korszak szociálpolitikájának mindennapos társadalmi gyakorlatokra kifejtett hatását vizsgálta. Mindezt a városi közigazgatás szintjén keletkezett iratok alapján, ugyanis egyedül e dokumentumok szintjén került kapcsolatba a „kérvényező” és a „gondoskodó állam” hivatalnoka, ezen a vizsgálati terepen a hivatalnokok a mindennapos ügyintézés terhétől sújtva voltak kénytelenek az emberek állami juttatásait szabályozni és felügyelni. A téma kutatására az iratanyag bősége és a közigazgatás hierarchizáltsága mellett azért Budapestet választottam, mert a városi igazgatás kiépültsége lehetővé tette, hogy a szociálpolitikai intézmények majd minden válfaja virágozzék a fővárosban (szemben a vidéki városokkal).

Előfeltevésem az volt, hogy részben annak köszönhette a rendszer a társadalmi bázisát, hogy az általa megteremtett, az államtól látszólag egyre lazábban függő, mégis tartósan az állami újraelosztásból legnagyobb arányban részesülő társadalmi csoportok váltak a nyugati jóléti rendszert sajátos formában megvalósító „szociálpolitika” kegyeltjeivé. Emellett a társadalombiztosítás kiterjesztése és a lakáselosztási rendszer változása biztos hátteret nyújtott azok számára, akik a második gazdaságban szerzett jövedelmüket az állami juttatásokkal egészíthették ki. A kádári szociálpolitika ennek függvényében olyan társadalmi bázist növelő politikai eszközként és nyelvhasználati módként is meghatározható, amely folyamatosan a „társadalmi igazságosságra” hivatkozva a rendszer stabilitását növelte. Így a „társadalmi egyenlőtlenségek” növekedése a szocialista korszakban korántsem gyengítette a rendszer támogatottságát, sokkal inkább erősítette.
Ifjúsági lázadás a hatvanas években

A Kádár-kor egyik kulcskérdése volt, hogy képes-e olyan generációkat teremteni, amelyek a rendszer bázisaiként szolgálhatnak. Ennek érdekében a hatalom különböző szintjei mindent megtettek annak érdekében, hogy felügyeljék és befolyásolják a fiatalok szocializációjának folyamatát. Mégis – úgy tűnik – a hatalomhoz és a hivatalos ideológiához hű fiatal generáció létrehozása kudarcot vallott, még akkor is, ha a fiatalok különböző csoportjai más-más értékek mentén élték meg a korszak mindennapjait.

A szocialista korszak mindennapjainak elfogadásához hozzájárult, hogy megváltozott a társadalom önképe. A háború után született generáció számára a szocialista állam létezése és abszurdnak is vélhető szabályai már természetesek voltak. A szocialista korszak megváltoztatta a fiatalok mindennapjait és a fiatalkori szocializációt. Az ifjúság reprezentációja alkalmas volt arra, hogy metaforikus szerepet töltsön be azoknak a társadalmi változásoknak a megjelenítésére, amelyek a második világháborút követően történtek. Emiatt a fiatalok és az ifjúság fogalmának használata fontos ideológiai eszközzé vált szerte a világban. A háborút követő évtizedek ifjúsági lázadása, különösen az 1968-as generáció megteremtése hozzájárult ahhoz, hogy az ifjúsági kérdés egyre gyakrabban kerüljön a hatóságok látóterébe. A kutatás egyik fő célkitűzése az volt, hogy érthetőbbé tegye miért vált az ifjúsági kérdés oly fontossá, és miként hatottak egymásra a fiatalok és a hatalom intézményei.
A városi lakosság életformája az ötvenes években: mindennapi Sztálinváros

Mitológiai példák óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját, hogyan lehet a semmiből várost, a pusztából civilizációt teremteni. Sztálinvárosnak kellett volna lennie a legszocialistább városnak Magyarországon, lakóinak a legszocialistább embereknek a szocialista államban. Egyúttal a település szimbolizálta a kaput a Régi és az Új, a Jó és a Rossz között, talán ezért is gondolták sokan, hogy az, aki belépett ezen a kapun, felhagyott minden reménnyel. Joggal merül fel a kérdés, hogy az állam szinte mindent meghatározni szándékozó törekvéseivel szemben miként voltak képesek megőrizni a város lakói viszonylagos szabadságukat és autonómiájukat, ami minden normatív rendszerre hivatkozó uralmi rendszerben alapvető kérdés. Sztálinváros lakóinak történetén keresztül nemcsak a szocializmus mindennapokra gyakorolt hatása, hanem a diktatúra határai, az embereknek a hatalommal szembeni önfejűsége is érthetőbbé válhat. Azok a határok, amelyek az emberek mindennapjainak és életformájának keretét adják akkor is, mikor belépnek egy számukra újfajta életformát jelképező kapun, mint amilyen ez a város volt.

 • Horváth, Sándor
  Mindennapi kollaboráció a szocialista korszakban: mindennapi társadalmi gyakorlatok és politikai participáció egy élettörténetben 443 p.
  Védés éve: 2023 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2023
  Közlemény:34280988 Nyilvános Forrás Idéző Disszertáció (MTA Doktora ) Tudományos
 • Horváth, Sándor ; Thomas, Cooper (Fordító)
  Children of Communism: Politicizing Youth Revolt in Communist Budapest in the 1960s
  Bloomington (IN), Amerikai Egyesült Államok : Indiana University Press (2022) , 300 p.
  ISBN: 0253059720
  Közlemény:32738072 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
 • Apor, Péter ; Horváth, Sándor ; Scheibner, Tamás
  The COURAGE Registry: A Digital Gateway to Non-Conformist and Dissident Culture in (Post-)Socialist Eastern Europe
  MATERIAUX-POUR L HISTOIRE DE NOTRE TEMPS 145-146 : 3 pp. 17-21. , 5 p. (2022)
  DOI Egyéb URL
  Zárolt Közlemény:33675572 Nyilvános Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Horváth, Sándor (szerk.) ; Kecskés, D. Gusztáv (szerk.) ; Mitrovits, Miklós (szerk.)
  Magyarország külkapcsolatai (1945-1990)
  Budapest, Magyarország : ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2021) , 639 p.
  ISBN: 9789634162858 OSZK Egyéb URL
  Közlemény:32527009 Nyilvános Forrás Könyv (Kézikönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 8 | Független: 8 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Brunnbauer, Ulf (szerk.) ; Jacqueline, Nießer (szerk.) ; Péter, Apor (szerk.) ; Sándor, Horváth (szerk.) ; Tamás, Scheibner (szerk.)
  COURAGE Country Reports , 395 p. (2019)
  DOI
  Zárolt Közlemény:30819268 Nyilvános Forrás Idéző Egyéb (Kutatási jelentés (közzétett) ) Tudományos
 • Apor, Balázs (szerk.) ; Apor, Péter (szerk.) ; Horváth, Sándor (szerk.)
  The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe
  Budapest, Magyarország : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences (2018) , 636 p.
  DOI ISBN: 9789634161424 Egyéb URL Teljes dokumentum
  Zárolt Közlemény:30320788 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 5 | Független: 5 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Apor, Péter (szerk.) ; Bódi, Lóránt (szerk.) ; Horváth, Sándor (szerk.) ; Huhák, Heléna (szerk.) ; Scheibner, Tamás (szerk.)
  Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban: Gyűjtemények története
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2018) , 487 p.
  DOI ISBN: 9789634161356 OSZK Egyéb URL Egyéb URL
  Zárolt Közlemény:30337684 Admin láttamozott Forrás Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 13 | Független: 12 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Horváth, Sándor
  Stalinism Reloaded: Everyday Life in Stalin-City, Hungary
  Bloomington (IN), Amerikai Egyesült Államok : Indiana University Press (2017) , 312 p.
  ISBN: 9780253026811 Scopus
  Zárolt Közlemény:3245055 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 18 | Független: 17 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 6 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 7 | DOI jelölt: 9
 • Horváth, Sándor
  Feljelentés: Egy ügynök mindennapjai
  Budapest, Magyarország : Libri Kiadó (2017) , 444 p.
  ISBN: 9789634331100 OSZK
  Közlemény:3275040 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 16 | Független: 16 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, Sándor (szerk.) ; Apor, Péter (szerk.) ; James, Mark (szerk.)
  Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe
  New York, Amerikai Egyesült Államok , London, Egyesült Királyság / Anglia : Anthem Press (2017) , 376 p.
  Kiadónál ISBN: 1783087234 WorldCat OSZK
  Zárolt Közlemény:3291438 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 11 | Független: 11 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 4 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 5 | DOI jelölt: 7
 • Horváth, Sándor
  Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban
  Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó (2012) , 266 p.
  ISBN: 9789633380581 WorldCat Teljes dokumentum
  Közlemény:1843709 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 27 | Független: 27 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 51 | Független: 51 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, Sándor
  “Wild West,” “Gangster,” and “Desperado” Feelings: the Perception of the “West” in Youth Subcultures in Hungary in the 1960s.
  EAST CENTRAL EUROPE 38 : 2-3 pp. 180-198. , 19 p. (2011)
  DOI Scopus
  Zárolt Közlemény:1804317 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
 • Horváth, Sándor
  Muszáj interjúzni?: Az oral history mint nyilvános és/vagy szakszerű történelem
  FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 43 : 7-8 pp. 21-38. , 18 p. (2011)
  Teljes dokumentum Matarka
  Közlemény:1804333 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 17 | Független: 17 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 33 | Független: 33 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, S
  Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években
  Budapest, Magyarország : Nyitott Könyvműhely Kiadó (2009) , 288 p.
  ISBN: 9789639725737 OSZK
  Zárolt Közlemény:204520 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 54 | Független: 54 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 102 | Független: 102 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, S
  Patchwork identities and folk devils. Youth subcultures and gangs in the socialist Hungary
  SOCIAL HISTORY 34 : 2 pp. 163-183. , 21 p. (2009)
  DOI WoS Scopus
  Zárolt Közlemény:205062 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 20 | Független: 20 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 5 | Scopus jelölt: 5 | WoS/Scopus jelölt: 5 | DOI jelölt: 11
 • Horváth, S (szerk.)
  Mindennapok Rákosi és Kádár korában: Új utak a szocialista korszak kutatásában
  Budapest, Magyarország : Nyitott Könyvműhely Kiadó (2008) , 375 p.
  ISBN: 9789639725355 OSZK ELTE Könyvtára
  Zárolt Közlemény:203882 Admin láttamozott Forrás Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 25 | Független: 25 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 26 | Független: 26 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, S
  Csudapest és a frizsiderszocializmus: a fogyasztás jelentései, turizmus és fogyasztáskritika az 1960-as években
  MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 53 : 3 pp. 60-83. , 24 p. (2008)
  Teljes dokumentum Matarka
  Zárolt Közlemény:204252 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 17 | Független: 17 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 33 | Független: 33 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, S
  Kollektív erőszak és városi térhasználat 1956-ban: forradalmi terek elbeszélése
  MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 51 : 4 pp. 268-291. , 24 p. (2006)
  Teljes dokumentum Matarka
  Zárolt Közlemény:202900 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 19 | Független: 19 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 20 | Független: 20 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, S
  A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához
  SZÁZADVÉG 11 : 40 pp. 3-30. , 28 p. (2006)
  Teljes dokumentum Matarka
  Zárolt Közlemény:203097 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 24 | Független: 23 | Függő: 0 | Nem jelölt: 1 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 27 | Független: 26 | Függő: 0 | Nem jelölt: 1
 • Horváth, S
  Everyday Life in the First Hungarian Socialist City
  INTERNATIONAL LABOR AND WORKING-CLASS HISTORY 68 pp. 24-46. , 23 p. (2005)
  DOI WoS Scopus
  Zárolt Közlemény:202522 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 17 | Független: 17 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 5 | Scopus jelölt: 4 | WoS/Scopus jelölt: 7 | DOI jelölt: 9
  Nyilvános idéző+említés összesen: 18 | Független: 18 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, S
  A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros
  Budapest, Magyarország : MTA Történettudományi Intézet (2004) , 244 p.
  ISBN: 9638312920 OSZK
  Zárolt Közlemény:201761 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 105 | Független: 104 | Függő: 0 | Nem jelölt: 1 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 141 | Független: 140 | Függő: 0 | Nem jelölt: 1
 • Horváth, S
  1956 történetírása a rendszerváltás óta
  SZÁZADVÉG 7 : 23 pp. 107-120. , 14 p. (2002)
  Matarka
  Zárolt Közlemény:200948 Admin láttamozott Forrás Idéző Duplumgyanú Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 27 | Független: 26 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 2 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 3 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 29 | Független: 28 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail