A Bölcsészettudományi Kutatóközpont „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Havi Színes címmel indított rovatának májusi számában kutatócsoportunk tagja, Kovács Enikő Rossz pénz nem vész el. A 11–12. századi gazdasági válság Európában és a Magyar Királyságban című írását közöljük.

Rossz pénz nem vész el
A 11–12. századi gazdasági válság Európában és a Magyar Királyságban

kove penzvaltoA pénzromlás már a középkori Európában sem volt ismeretlen fogalom (mint azt egy korábbi Havi Színes cikkben is olvashatták ), és a jelenség a Magyar Királyságot sem kerülte el.
A fizetőeszközök értéke – akárcsak ma, a korábbi évszázadokban is – nagyban függött a külső és belső gazdasági hatásoktól. Az egyik ilyen külső tényező az Európa piacain rendelkezésre álló nemesfém mennyisége volt. Egészen a modern korig a pénzek értékét a fedezetként felmutatható nemesfém képezte, amely az újkorig a pénzérmében lévő ezüst-, illetve aranytartalom volt.
A rendelkezésre álló nemesfém mennyisége a középkor folyamán végig ingadozott, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. kove goslar bildkarte 1574Aranyból Afrika arab hódításától egészen a 13. század közepéig nem állt rendelkezésre annyi, hogy arra stabil pénzverést lehessen alapozni. Az aranypénzek helyett a Nagy Károly frank király és római császár (768/800–814) által római mintára bevezetett ezüstdénárok újabb és újabb generációi határozták meg a pénzforgalmat. Az ezekhez szükséges ezüst eleinte a viking kereskedők által Közép-Ázsiából behozott dirhem érmék révén került Európába. Ez 960 körül változott meg, amikor a szászországi Goslarban olyan gazdag ezüsttelért találtak, melynek kibányászása hosszú időre biztosította a kellő utánpótlást az egész kontinens számára. A pénzzé vert szász ezüst előbb a nyugat-európai áruforgalomban jelent meg és lendítette fel a pénzverést. Hatására újabb és újabb verdék létesültek, és nagy iramban terjedt a készpénzhasználat. A 10–11. század fordulójára a Német-római Birodalom keleti határán létesült új államalakulatokban is megindult a helyi dénárok kibocsátása; Magyar- és Csehországban bajor mintára, Lengyelországban szász előképeket követve.

kove 02 1kove 02 2Az I. (Szent) István (1000–1038) által 1000 környékén megkezdett magyar pénzverés a 11. században kifejezetten sikeresnek mondható. I. (Szent) István és I. András (1046–1060) dénárjai az északi irányú kereskedelmi útvonalak mentén egészen a Balti-tengerig eljutottak. kove penzveroA század közepén azonban már jelentkeztek az első aggasztó jelek. Legkésőbb I. (Szent) László (1077–1095) uralkodása alatt kiépült a pénzújítás rendszere. Ez gyakorlatilag egyfajta új adónemnek is tekinthető. A király bizonyos időközönként új pénzt vezetett be, a régieket pedig megszabott pénzverési járulék, az úgynevezett kamarahaszna (lucrum camarae) lefizetésével váltották be az újakra. kove i andras avkove i andras rvEz nem egy jellegzetesen helyi intézmény volt, hanem egy olyan szokás, mellyel számos kortárs pénzverő hatóság szívesen élt. Önmagában nem jelentett problémát, igazi gond akkor támadt belőle, amikor visszaéltek a pénzújítás nyújtotta lehetőségekkel. A pénzverő hatóságok szükségből vagy nyereségvágyból túlzottan gyakran folyamodtak ehhez az eszközhöz, ami gyorsan elértéktelenítette a frissen vert pénzeket is. A 12–13. századi Csehországban például hathavonta bocsátottak ki új dénárokat. Az ilyen túlkapások vezettek Magyarországon az 1222. évi Aranybulla XXIII. törvénycikkelyéhez hasonló, a dénárok forgalmi idejét egy évben megkötő rendelkezésekhez. A túlzottan gyakori pénzújításnál egy dolog lehetett rosszabb: ha közben rontották is a pénzek minőségét.

A magyar dénárok esetében ez a romlás a Könyves Kálmán (1095–1116) által kibocsátott érméken válik szemmel láthatóvá. Az egyre kisebb méretű és egyre alacsonyabb ezüsttartalmú dénároknak köszönhetően a 12. század közepére az egykor virágzó magyar pénzverés mélypontra jutott. Az a dénár, amely bevezetésekor még 0,8 gramm átlagsúlyú volt, ekkorra már csak a negyedét, 0,2–0,3 grammot ért el, ráadásul a korábban 15–20 mm átmérőjű lapka 10 milliméteresre zsugorodott. (Azaz a kereskedelemben a fizetéskor lezajló mérlegelésnél sokkal több darab pénzérmét kellett mérlegre tenni, mint korábban.) kove anonim rvkove anonim avEz a méretcsökkenés azzal járt, hogy az érmék többsége olyan apró lett, hogy már a király nevét feltüntető körirat sem fért el rajtuk. Ezért nevezik ezeket a pénzeket anonim vagy néma dénárnak (hiszen nem „beszélnek” a kibocsátójuk személyéről).

kove kuttenberger cantionale A korszakból fennmaradt hazai források csekély száma miatt nehéz lenne rekonstruálni a válság pontos belföldi hátterét. A nemzetközi viszonyok tekintetében azonban közismert, hogy egész Európában gazdasági visszaesés figyelhető meg. A középkor technikai adottságaival egy kiemelkedően gazdag ezüsttelér hozzátevőlegesen egy évszázadon keresztül volt kitermelhető. Nem volt ez másként a korábban említett goslari bányával sem. A 11. század közepétől már nem biztosított kellő utánpótlást az európai pénzforgalom számára, ami fokozatosan visszaesett. Dénárrá verhető ezüst hiányában számos, a bőség évei alatt létesült verde bezárt, ahol tovább üzemelt, mint például Kölnben, ott is erőteljesen csökkentett értékű érméket tudtak csak kibocsátani. Már önmagában ez is elég lett volna ahhoz, hogy a kincsként felhalmozott vagy elhagyott érmék révén lassan elfogyjon az ezüst a forgalomból. 1095-ben azonban megindultak a szentföldi keresztes hadjáratok, melyek révén lényegesen felgyorsult a nemesfém kiáramlása Európából. Ez olyan szintű készpénzhiányt eredményezett, hogy helyenként a lakosság még a cserekereskedelemhez is visszatért. A flandriai Saint-Trond-i apátságnak tett felajánlások között meghatározóvá vált a pénz helyett a termény, de hasonló változások mente végbe például az itáliai Lombardiában is.
A válságon végül a 12. század közepétől a 13. század végéig egymás után felfedezett új és gazdag ezüstlelőhelyek enyhítettek (Freiberg, Montieri, Friesach, Iglau, Iglsias, Kutná Hora). Ezeknek köszönhetően újra fellendült a pénzverés és a pénzhasználat.

A 12. század második felében már a Magyar Királyság területén is felbukkantak ezek az új, magasabb ezüsttartalmú dénárok, élükön a szomszédos Karintiában vert friesachi dénárokkal. A régészeti és okleveles források mind arra utalnak, hogy használatuk belföldön is gyorsan elterjedt, mivel értékben jócskán felülmúlták a belföldi „néma” dénárokat. Erről az állapotról árulkodik az 1189-ben Magyarországon járt keresztes lovagok sokat emlegetett panasza is, amely a legrosszabb veronai dénárokkal vette egyenértékűnek a magyar pénzeket, miközben váltásnál sokkal magasabb értékűként „adták” el. A helyzet kezelésére már III. Béla (1172–1196) is tett kísérleteket. Feltehetően ezeknek a próbálkozásoknak a részeként kerülhettek kibocsátásra a király rejtélyes rézpénzei is. kove iii bela rvkove iii bela avkove iii bela2 rvkove iii bela2 avLényeges változásokat azonban végül csak fia, II. András (1205–1235) átfogó reformjai hoztak.

Az Árpád-kor közepét jellemző dénárválság csupán első volt a középkori Magyarország pénzverési mélypontjai között, melyek a gazdaságilag sikeresebb időszakokat választották el egymástól. Ilyen időszakkal számolhatunk a 15. század közepén is, és közvetlenül a mohácsi vész előtt is (a silány minőségű nova monata bevezetésével), hogy csak a jelentősebbeket említsük. Valamennyi közül ez, a 12. századi a legkevésbé dokumentált.

Kovács Enikő

Felvezető képünkön: A kuttenbergi (Kutna Horá) graduale (Kuttenberger Cantionale) kezdőlapjának részlete, 15. század (Österreichische Nationalbibliothek)

Javasolt hivatkozási forma: URL: https://tti.abtk.hu/kutatasok/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/5288-rossz-penz-nem-vesz-el (Utolsó letöltés időpontja: év, hónap, nap)
A cikk elkészítését az NKFIH TKP-2021-NKTA-15. sz. projekt támogatta.
Ajánlott irodalom:
Pallos Lajos – Torbágyi Melinda – Tóth Csaba: A magyar pénz története a kezdetektől napjainkig. Budapest 2012. (2. kiadás 2017.)
Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet 1000–1540. Budapest 2012.
Peter Spufford: Money and its use in medieval Europe. Cambridge 1988.
Peter Spufford: Hatalom és haszon. Kereskedelem a középkori Európában. Magyar nyelvű kiadás: Budapest 2007.