tsz 2016 4

A KÖZJÓ A KÉSEI RENDISÉG DISKURZUSAIBAN
Szijártó M. István: A közjó fogalma a kora újkori politikai diskurzusokban 499
Hőnich Henrik: „Közönséges boldogság” és „közjó”. Fogalomhasználatok Osvald Zsigmond Az igaz hazafi című művében 505
Kökényesi Zsolt: A hasznos állampolgár képzése. Közjó és oktatás-nevelés kapcsolata a 18. századi Habsburg Monarchiában 519
Szilágyi Márton: A közjó Bessenyei György Tariménes útazása című regényében (1804) 533
Miru György: Morális értékek és megosztható javak a reformkori politikai gondolkodásban 541

TANULMÁNYOK
Patrice M. Dabrowski: A Kárpátok „felfedezése”. Síkvidékiek és hegylakók találkozásai a 19. században 555
Rubén González Cuerva: „A kiváló erdélyi fejedelem”. A török elleni hosszú háború (1593–1606) a relaciones de sucesos tükrében 565

MŰHELY
Mátyás-Rausch Petra: A szatmári bányavidék helyzete Bethlen Gábor uralkodásának első éveiben (1613–1620) 585
Turbucz Dávid: „Ferenc Jóska azt üzente”. Uralkodói születés- és névnapok az I. világháború alatt 603
Kapitány Adrienn: Közlekedéssel kapcsolatos javaslatok az 1828–1830. évi országos bizottság kereskedelmi munkálatában 615

DOKUMENTUM
Kertész Balázs: A magyarországi obszerváns ferencesek 1499. és 1518. évi
konstitúcióinak prológusa 643